epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Azjatycki tygrys bliżej Europy i… Polski

Redaktor admin on 16 Kwiecień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Pod względem zajmowanej powierzchni Singapur jest jednym z najmniejszych państw świata. Jednocześnie kraj ten jest potęgę pod względem gospodarczym, o czym świadczy m.in. fakt, że jest drugim największym azjatyckim inwestorem w Unii Europejskiej (po Japonii). – Umowa o Wolnym Handlu między Wspólnotą a Singapurem powinna zostać wreszcie sfinalizowana ważna sprawa - uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Zagranicznego, który przyjął w Parlamencie Europejskim Ambasadora Singapuru przy UE, pana Jaya Ratnam.

Umowa o Wolnym Handlu między UE i Singapurem stanowi jedno z pierwszych dwustronnych porozumień handlowych zwanych „umowami nowej generacji” zawierającymi, poza tradycyjnymi postanowieniami dotyczącymi zmniejszenia ceł i barier pozataryfowych w handlu towarami i usługami, również postanowienia dotyczące m.in. ochrony własności intelektualnej, zamówień publicznych, konkurencji i zrównoważonego rozwoju.

- Trzeba pamiętać, iż negocjacje umowy zakończyły się już w 2013 roku. Do chwili obecnej nie została ona jednak wdrożona, ponieważ w międzyczasie Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o wydanie opinii, czy Unia posiada wyłączną kompetencję do podpisania i zawarcia przewidywanej umowy samodzielnie, tj. bez udziału państw członkowskich - wyjaśnia poseł Szejnfeld, dodając, że w zeszłym roku Trybunał stwierdził, że Unia nie posiada kompetencji wyłącznej w odniesieniu do dwóch części umowy, a mianowicie w dziedzinie inwestycji innych niż bezpośrednie oraz w odniesieniu do regulacji rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami. Dlatego umowa zostanie podzielona na dwa porozumienia, które zostaną zatwierdzone w odrębnych procedurach.

Ambasador Singapuru wyraził nadzieję, że rozstrzygnięcie Trybunału oraz decyzja Komisji o tym, aby przedłożyć umowę już wkrótce Radzie UE, jak również Parlamentowi Europejskiemu umożliwi finalizację prac nad porozumieniem jeszcze przed końcem obecnej kadencji PE.

Rozmówcy wiele czasu poświęcili omówieniu ekonomicznych, gospodarczych i społecznych efektów współpracy handlowej, usługowej i inwestycyjnej obu stron, ale nie mogli również pominąć kwestii bezpieczeństwa. Singapur jest bowiem położony nad Morzem Południowochińskim, postrzeganym jako punkt zapalny na geopolitycznej mapie świata.

- To absolutnie zrozumiałe, że z punktu widzenia małego kraju, jakim jest Singapur, największą gwarancją stabilności są międzynarodowe zasady, do których przestrzegania zobowiązują się poszczególne państwa. Stąd otwarcie Singapuru na pogłębioną współpracę gospodarczą z Unią Europejską, która ma prowadzić do zbliżenia Wspólnoty z wszystkimi krajami ASEAN – podsumował spotkanie poseł Szejnfeld.

Korzystając z okazji europoseł Adam Szejnfeld omówił także współprace Singapuru z Polska oraz perspektywy jej rozwoju.

***

Singapur, to członek ASEAN. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations, ASEAN) natomiast, to organizacja polityczno-gospodarcza, w skład której obok Singapuru wchodzą: Brunei, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, Malezja, Mjanma, Tajlandia oraz Wietnam. Kraje te zamieszkuje w sumie 650 mln osób, a łączny PKB całego bloku w 2017 roku był szacowany na 2,8 bln USD. Według najbardziej optymistycznych prognoz ASEAN w 2030 r. mógłby stać się czwartą gospodarką świata – po USA, UE i Chinach.

***

Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący Umowy o Wolnym Handlu między UE a Singapurem dostępny jest na stronie:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170052pl.pdf

Szczegółowe opracowanie Parlamentu Europejskiego dotyczące Umowy o Wolnym Handlu między UE a Singapurem (w j. angielskim) można znaleźć na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603864/EXPO_STU(2018)603864_EN.pdf

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Singapur #Handel #Inwestycje #Gospodarka #Rozwój #Globalizacja #Współpraca #WTO #GlobalizacjaDobrobytu  #FTA #Bruksela #AdamSzejnfeld #Wielkopolska #PE #UE #EPP #EPL #ParlamentEuropejski #UniaEuropejska #Europa #PlatformaObywatelska #PO

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)