Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Mniej biurokracji i więcej elastyczności!

Redaktor admin on 5 Październik, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Dominacja najniższej ceny nadal jest zmorą zamówień publicznych. Niska natomiast cena, najczęściej oznacza niską jakość. Skutkiem ubocznym stają się szkody nie tylko dla zamawiających, ale i przedsiębiorców oraz ich pracowników. Z tym zjawiskiem nadal nie mogą poradzić sobie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Inną potrzebą jest konieczność zmniejszania biurokracji zamówień publicznych, przy jednoczesnym zwiększaniu ich elastyczność. Zamawiający bowiem, ale także wykonawcy, muszą mieć szansę na reagowanie na zmiany warunków wykonania zamówienia w trakcie ich wykonywania – postulował poseł Adam Szejnfeld w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w trakcie debaty na temat strategii udzielania zamówień publicznych w Unii Europejskiej. W dyskusji z eurodeputowanymi udział wzięła Elżbieta Bieńkowska, Europejska Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

- Zbyt często mamy do czynienia z sytuacją – jak właśnie teraz, kiedy obserwujemy dynamiczny rozwój, a jednocześnie systematyczny spadek podaży rąk do pracy – że następuje wzrost cen surowców, a także wzrost płac. Brak elastyczności w zakresie możliwości zmian warunków wykonania zamówienia sprawia, że wiele firm, które wygrywają przetargi, potem nie jest w stanie zrealizować zadanie. Bankrutują albo wycofują się z placów budów. Szkodę ponoszą przedsiębiorstwa, ich pracownicy, ale także i zamawiający. argumentował eurodeputowany z Wielkopolski.

W trakcie swego wystąpienia poseł Szejnfeld zwrócił również uwagę na problemy z transpozycją trzech nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych i koncesji, które weszły w życie w 2014 roku i mają na celu uproszczenie i przyspieszenia procesu udzielania zamówień publicznych.

- Ambitne zapisy dyrektyw to za mało, aby mówić o sukcesie i realnej zmianie w skali całego kontynentu. Aby osiągnąć cel, na którym nam wszystkim zależy, czyli efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, konieczne jest pełne wdrożenie i stosowanie nowych przepisów przez poszczególne państwa członkowskie – podkreślił eurodeputowany, zwracając jednocześnie uwagę na to, że nowe rozwiązania prawne mają zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwa łatwiejszy i tańszy udział w przetargach.

- Niestety w Unii Europejskiej nadal w przypadku 55 % procedur zamówień publicznych wyłącznym kryterium udzielenia zamówienia jest najniższa cena. To dowód na to, że występuje absolutna konieczność wzmocnienia kryteriów jakości w stosunku do kryteriów ceny. I to dotyczących całego cyklu życia produktu czy usługi, a nie tylko jakości na starcie, gdy dokonujemy zamówienia – mówił poseł Szejnfeld.

W dzisiejszych czasach koniecznością staje się także uwzględnienie tempa zmian w technice i technologiach. Mało tego – zamówienia publiczne powinny nie tylko odpowiadać na zmiany w technologiach, ale także stymulować nowe zmiany – podsumował europoseł Adam Szejnfeld.

***

Dnia 17 kwietnia 2014 r. weszły w życie trzy dyrektywy:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego w sprawie zamówień publicznych (tzw. dyrektywa klasyczna);

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa);

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, która tym samym ustanawia odrębny reżim dla udzielania koncesji.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji nowych rozwiązań do krajowych porządków prawnych do dnia 18 kwietnia 2016 r.

W październiku 2017 r. Komisja Europejska podjęła szereg działań pozalegislacyjnych mających na celu udzielanie zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie prasowym Komisji:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_pl.htm

#Zamówienia #ZamówieniaPubliczne #Jakość #Innowacje #Konkurencja #UczciwaKonkurencja #Przedsiębiorcy #Przedsiębiorczość #Biurokracja #KomisjaEuropejska #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)