epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Singapur na wyciągnięcie ręki

Redaktor admin on 24 Styczeń, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego poparła dzisiaj ratyfikację porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską a Singapurem. – Umowa z Singapurem jest kolejnym zaawansowanym porozumieniem, które Unia wynegocjowała w ostatnich latach. Jest to niewątpliwie ogromny sukces i zwycięstwo zdrowego rozsądku nad protekcjonistycznymi hasłami i szerzącym się groźnym dla świata populizmem – skomentował głosowanie eurodeputowany z Wielkopolski, który jest członkiem Komisji Handlu Międzynarodowego PE i zwolennikiem tej umowy.

W październiku 2014 r. Unia Europejska i Singapur zakończyły negocjacje na temat umowy o wolnym handlu. Umowa ta zapewni unijnym firmom bezprecedensowy dostępu do usług finansowych, telekomunikacyjnych, oraz usług w zakresie inżynierii i ochrony środowiska Singapuru, łatwiejszy eksport do Singapuru dzięki uznawaniu unijnych norm i testów bezpieczeństwa, między innymi samochodów i części samochodowych, produktów elektronicznych czy produktów mięsnych. Umowa ochroni również produkty UE przed imitacją na rynku singapurskim, dzięki wprowadzeniu oznaczeń geograficznych. Ma to zapewnić szacunkowy wzrost gospodarki Unii Europejskiej o 550 milionów euro w ciągu 10 lat.

- Dzięki tej umowie niemal wszystkie cła na produkty unijne zostaną usunięte, a procedury celne uproszczone. Możliwy będzie także niemal nieograniczony dostęp unijnych firm do usług na wszystkich szczeblach. Co ważne, jest to także najnowocześniejsza umowa o ochronie inwestycji. Ustanawia jasne normy i zasady, w pełni chroniąc prawo rządów do tworzenia nowych przepisów w celu ochrony zdrowia, środowiska lub innych interesów publicznych. To porozumienie umożliwia również stworzenie nowoczesnego systemu sądów inwestycyjnych w celu rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji: ze stałym trybunałem, możliwością odwołania się, wyjaśnienia zasad pozwalających uniknąć konfliktu interesów oraz publicznych przesłuchań w celu uzyskania maksymalnej przejrzystości – zaznaczył europoseł Szejnfeld, który wielokrotnie zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i podczas licznych spotkań, wskazywał na pozytywne korzyści wynikające z porozumienia.

Postanowienia umowy między UE i Singapurem wykraczają poza sferę handlową i manifestują silne zobowiązanie do wspierania praw człowieka i praw pracowniczych oraz do ochrony środowiska. Umowa zawiera obszerny rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi ustanawiający najwyższe standardy ochrony pracowników, bezpieczeństwa, ochrony konsumenta i środowiska oraz przewidujący zacieśnienie współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu.

Ta umowa jest też bardzo ciekawa z tego względu, że jest elementem pewnej zmiany w zakresie procesu przyjmowania umów przez Wspólnotę. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że umowa ta może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wcześniejszej umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA). To kolosalna zmiana – mówi europoseł Adam Szejnfeld.

W lutym, podczas sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski będzie głosował nad zatwierdzeniem umowy z Singapurem. Jeśli wynik będzie pomyślny, umowa zacznie prowizorycznie obowiązywać już w połowie tego roku. Oznacza to, że praktycznie wszystkie cła na towary w wymianie handlowej między UE a Singapurem zostaną usunięte już od pierwszego dnia prowizorycznego obowiązywania umowy.

***

Spośród państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Singapur jest bez wątpienia największym partnerem UE – w 2017 r. wartość dwustronnego handlu towarami wyniosła 53,3 mld euro, natomiast w 2016 r. dwustronny handel usługami osiągnął wartość 44,4 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 000 przedsiębiorstw z UE prowadzących stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2016 r. wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 256 mld euro.

W 2014 r. Komisja Europejska wysłała prośbę o opinię do Trybunału Sprawiedliwości UE przed ratyfikacją umowy z Singapurem. Pytanie dotyczyło charakteru umowy – czy składa się ona jedynie kompetencji wyłącznych Unii, czy zawiera także kompetencje dzielone między państwami członkowskimi a UE.

Trybunał orzekł, zgodnie z obecnymi unijnymi przepisami umowa o wolnym handlu może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wcześniejszej umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA), na której ostateczne zawarcie zgodzić musiały się parlamenty państw Wspólnoty. Opinia Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie umów międzynarodowych o wolnym handlu ma dla instytucji unijnych oraz państw członkowskich charakter wiążący. Orzeczenie odnosi się co prawda jedynie do umowy między UE a Singapurem, ale zdaniem unijnych obserwatorów może mieć w przyszłości znaczenie w przypadku zawierania umów pomiędzy Wspólnotą a innymi krajami.

#Europa #Azja #Singapur #ASEAN #Handel #WolnyHandel #HandelMiędzynarodowy #Globalizacja #GlobalizacjaDobrobytu #FTA #Inwestycje #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #Bruksela #KomisjaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)