Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Specjalne Strefy Ekonomiczne – nowe zasady

Redaktor admin on 5 Grudzień, 2013 dostępny w Porady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

www.premier.gov.pl

Rada Ministrów przyjęła Propozycję działań zwiększających atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało propozycje zmian korzystnych dla przedsiębiorców, którzy będą inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych do końca 2016 r.

Obniżone zostaną minimalne wymagania z kryterium stopy bezrobocia, dotyczące kosztów inwestycji i poziomów zatrudnienia przy włączaniu do stref gruntów prywatnych pod konkretne inwestycje. W powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej wymagania zostaną obniżone o 20 proc., natomiast w pozostałych powiatach o 30 proc. Złagodzone kryteria będą obowiązywać tylko do 31 grudnia 2016 r.

W celu przyspieszenia decyzji przedsiębiorców o lokowaniu nowych inwestycji w strefach do końca 2016 r. przewiduje się, że od 1 stycznia 2017 r. maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy będzie niższa od maksymalnej dopuszczalnej intensywności wynikającej z mapy pomocy regionalnej. Poziom tego obniżenia będzie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej oraz napływu inwestycji w drugiej połowie 2016 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy po podjęciu decyzji o inwestowaniu chcieliby jak najwcześniej rozpocząć realizację projektu, zapewniono możliwość potwierdzania przez ministra gospodarki spełnienia tzw. efektu zachęty, na podstawie pełnej dokumentacji złożonej w ramach wniosku o objęcie gruntu strefą. Takie rozwiązanie pozwoli rozpocząć inwestycję przed wejściem w życie rozporządzenia włączającego teren inwestycji do strefy i przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w sse. W praktyce oznacza to dopuszczenie możliwości wcześniejszego rozpoczęcia przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie prywatnym przed jego formalnym włączeniem do strefy.

Możliwe będzie również dopuszczenie wsparcia pomocą publiczną reinwestycji realizowanych na terenach włączonych do strefy jako grunty prywatne. W praktyce oznacza to, że na terenie prywatnym włączonym do strefy pod konkretną inwestycję, będzie można wspierać kolejne nowe inwestycje. Obecnie taki teren może służyć wyłącznie realizacji inwestycji opisanej w uzasadnieniu do rozporządzenia, którym włączono grunt do strefy. Według zgłoszonej propozycji udzielenie zezwolenia na kolejną inwestycję byłoby możliwe, gdy:

  • nowy projekt realizuje ten sam przedsiębiorca (lub jego następca prawny), dla którego Rada Ministrów włączyła do strefy grunt prywatny,
  • inwestycja spełni co najmniej jedno z kryteriów określonych w rozporządzeniu o kryteriach lub w Założeniach do nowelizacji ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • warunek zatrudnienia w nowym zezwoleniu będzie tak sformułowany, że w przypadku cofnięcia pierwszego zezwolenia (będącego podstawą włączenia gruntu do strefy), zezwolenie na reinwestycję również zostanie cofnięte.

Zoptymalizowaniu wykorzystania gruntów już objętych strefami będzie służyć rozwiązanie, które przewiduje, że w latach 2017-2019 włącznie nowych gruntów do strefy będzie uzależnione od wyłączenia ze strefy gruntów o powierzchni co najmniej równej połowie powierzchni włączanej. Natomiast w latach 2020-2026 stosunek ten będzie wynosił 1 do 1, czyli włączenie do sse 1 ha będzie uwarunkowane wyłączeniem z niej gruntu o powierzchni 1 ha.

Dla inwestorów szczególnie korzystne rozwiązania wprowadzono w tym roku. Chodzi o :

  • wydłużenie okresu funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych do końca 2026 r. (zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogły one funkcjonować do końca 2020 r.).

Przedłużenie okresu działalności stref o 6 lat zdynamizuje tempo napływu innowacyjnych technologii do Polski, co przełoży się na wzrost konkurencyjności naszej gospodarki. Dłuższe funkcjonowanie sse ma szczególne znaczenie dla inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce.

  • zwiększenie dostępu do pomocy w formie dotacji z budżetu państwa

W zmienionym „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” zwiększono dostępność dotacji z budżetu państwa również dla firm strefowych.

Ponadto przewiduje się, że katalog najważniejszych zadań spółek zarządzających strefami będzie rozszerzony o prowadzenie współpracy z placówkami edukacyjnymi w celu dostosowania ich programów edukacyjnych do potrzeb pracodawców oraz działania zwiększające potencjał stref do powstawania struktur klastrowych.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)