Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Jedno okienko – Instrukcja dla wnioskodawców

Redaktor admin on 4 Czerwiec, 2009 dostępny w Analizy, Gospodarka. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

jedno_okienko_3239410

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

Wniosek EDG-1 został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowią wszystkie jego części. Część EDG-RB jest każdorazowo obowiązkowo składana.

Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zus.pl .

Dane ewidencyjne, określone w art. 7b ust. 2 oraz 7ba ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej są jawne. Na formularzu wskazano je poprzez ciemniejsze tło.

Wniosek należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.

W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz EDG-POPR

Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRRMMDD (standard ISO 8601)

W rubryce 01 należy wskazać rodzaj wniosku. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3, 2 i 3, 2 i 4, 2 i 5, 4 i 5.

Rubryki i pola wypełniane w zależności od rodzaju składanego wniosku:

I. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

1. W części EDG-1 pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) oraz:

s 07.3 – o ile posiada nr PESEL, 07.4 – o ile posiada nr NIP,

s 07.8 i 07.9 – o ile posiada,

s 08.5 – 08.8 o ile posiada oraz 08-11 jeśli adres jest nietypowy,

s 09 o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08,

s 14 o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08,

s 15 o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 14 czy 08,

s 16 o ile posiada odpowiednio telefon, adres email, faks czy adres strony internetowej,

s 19 o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS albo 20 o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS,

s 21 jeżeli zakładając działalność gospodarczą jednocześnie deklaruje jej zawieszenie,

s 24 jeżeli nie prowadzi dokumentacji rachunkowej we własnym zakresie,

s 25.8 o ile posiada,

s 27-29 o ile którakolwiek dotyczy.

2. Część EDG-MW wypełnia jedynie wtedy, gdy wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym miejscu. Rubryki i pola: 01.1, 02, 03, 04, 05, 06.1 o ile posiada numer PESEL, 06.2 o ile posiada numer NIP, 07 – odpowiednie pola. Rubrykę 08 wypełnia jeżeli posiada trzecie miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

3. Część EDG-RB wypełnia jedynie wtedy, gdy:

s posiada rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą lub

s wnioskodawca posiada nadany w innych krajach podatkowy numer identyfikacyjny

s albo chce zgłosić numer osobistego rachunku bankowego.

s wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04.1 o ile posiada numer NIP, 04.2 o ile posiada numer PESEL, 05.1-4 o ile posiada rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, 05.6 o ile na ten rachunek ma być dokonywany zwrot podatku, 06 o ile posiada drugi i 07 o ile posiada trzeci rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, 09 o ile nadano w innych krajach podatkowe numery identyfikacyjne.

4. Część EDG-RD wypełnia jedynie o ile jest to kontynuacja:

s rubryki 13 części EDG-1 albo

s 07.18, albo 08.18 części EDG-MW.

s Wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, 06.1 o ile posiada numer PESEL, 06.2 o ile posiada numer NIP oraz 07.

II. Wniosek dotyczący zgłoszenia zmian w ewidencji działalności gospodarczej:

  1. w części EDG-1: 01.2, 02, 03.1, 03.2 o ile nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, 04, 05, 06, 07.02 albo 07.03, 07.04, 07.05 oraz całe nowe brzmienie rubryk, w których dokonywana jest zmiana, z zaznaczeniem kwadratu przy nazwie rubryki.
  2. w części EDG-MW, o ile zmiana dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania działalności: 01.2 albo 01.3, 02, 03, 04, 0.5, 06.1 o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3, odpowiednio 07 lub 08.
  3. w części EDG-RB o ile zmiana dotyczy rachunków bankowych lub nadanych w innych krajach podatkowych numerów identyfikacyjnych: 01, 02, 03, 04.1, 04.2 o ile posiada numer PESEL, odpowiednio rubryki 05-09.
  4. Część EDG-RD wypełnia jedynie o ile jest to kontynuacja zmienianej rubryki 13 części EDG-1 albo zmienianej 07.18, albo zmienianej 08.18 części EDG-MW. Rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, 06.1 o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3 oraz 07.

III. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.3, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 21.

IV. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia się jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.4, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 22.

V. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia się jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.5, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4 oraz 23.

Pole 03.2 wypełnia się tylko w przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej

Osoby kontynuujące podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniają również rubrykę 20.

W rubryce 05 należy wskazać właściwą terenową jednostkę ZUS albo Centralę KRUS.

W polu 07.1 – należy wpisać odpowiednio literę K lub M dla oznaczenia płci.

W polu 07.2 należy wpisać rodzaj dokumentu („1” dla dowodu osobistego albo „2” dla paszportu) i numer dokumentu.

W polach 07.3-5 numery PESEL, NIP oraz REGON należy wpisać o ile je nadano.

W polu 07.14 należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa

Rubryka 08:

Zaleca się podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniem zawartym w bazie adresów TERYT – dostępnej elektronicznie na stronie http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

- dla potrzeb podatkowych adres miejsca zamieszkania jest adresem do korespondencji, chyba że jako adres do

korespondencji zostanie wskazany adres miejsca zameldowania albo adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

- w przypadku zagranicznego adresu zamieszkania należy wypełnić pola 1 i 5-10.

- w polu 04 w przypadku m. st. Warszawa podać nazwę dzielnicy, a w przypadku Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia – nazwę delegatury miasta (dawnej dzielnicy).

- w polu 11 adres nietypowy należy podawać z największą możliwą dokładnością.

Rubryka 09 – podanie adresu zameldowania jest obowiązkowe. Jeśli rubryka ta pozostanie niewypełniona, oznacza to oświadczenie, że adresem zameldowania jest adres zamieszkania.

Rubryka 10 – oznaczeniem (firmą w rozumieniu Kodeksu cywilnego) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz ewentualnie inne dodatkowe określenia.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność również w formie spółki cywilnej – dane adresowe i PKD podaje zarówno swoje, jak i określone w umowie spółki.

Rubryka 11 – nazwa skrócona wpisać, jeśli istnieje.

Rubryka 12 – nie wcześniej niż data złożenia wniosku.

Rubryka 13 – do wypełnienia należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) i do 31 grudnia 2009 r. Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2004) oraz kluczem powiązań PKD 2007 – PKD 2004; wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia organ ewidencyjny; standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. Gdy w rubryce 13 zabraknie miejsca, należy wypełnić część EDG-RD. Przeważający rodzaj działalności (wskazywany na pierwszym miejscu zarówno w kolumnie dotyczącej PKD2007, jak i PKD2004) jest określany samodzielnie przez Wnioskodawcę na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów.

Rubryka 14 dotyczy zakładu głównego/siedziby. Jeśli rubryka pozostanie niewypełniona, oznacza to, że wnioskodawca deklaruje wykonywanie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i jego adres zamieszkania będzie powszechnie dostępny. Jeżeli przedsiębiorca posiada także inne miejsca wykonywania działalności lub oddziały, należy wypełnić część EDG-MW. W polu 10 adres nietypowy należy podawać z największą możliwą dokładnością.

Rubryka 15 – proszę podać adres, na który przesyłana będzie korespondencja urzędowa. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione, korespondencja urzędowa będzie wysyłana na adres wskazany w rubryce 14, a jeżeli i ta rubryka pozostanie niewypełniona – w rubryce 08.

Rubryka 16 – należy podać te dane, o ile wnioskodawca posiada.

Rubryka 17 – liczba pracujących to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą.

Rubryka 18 – do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Rubryka 19 dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS

Rubryka 20 dotyczy jedynie rolników kontynuujących ubezpieczenie w KRUS. Wypełnia ją rolnik (domownik rolnika), który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników i podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej chce kontynuować to ubezpieczenie spełniając równocześnie poniższe warunki:

1) podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,

2) nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,

3) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

4) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej,

bądź zgłasza zmianę wpisu, informację o zawieszeniu działalności lub jej wznowieniu.

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,

2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według PKD.

Rolnik (domownik rolnika), który zgłasza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej zakończenie podaje w rubryce 20 wyłącznie nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. Osoby, które w minionym roku nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej (nie współpracowały przy jej prowadzeniu) nie wypełniają pozycji 1.4 i 2 rubryki. Pozostałe osoby wypełniają odpowiednio pozycje tej rubryki wstawiając we właściwe kwadraty znak X.

Rubryki 21 i 22 wypełniają przedsiębiorcy, którzy dokonują zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Rubrykę 23 wypełniają przedsiębiorcy, którzy trwale zaprzestają wykonywania działalności gospodarczej.

Rubrykę 24 wypełnia się w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie.

W przypadku zaznaczenia rubryki 29, niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego (formularz NIP‑2).

Do wniosku należy dołączyć wypełnioną część EDG-RB oraz ewentualnie części EDG-RD i EDG-MW, zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnikiem składającego

jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu.

Wypełniony Wniosek należy podpisać. Pole „Data i miejscowość złożenia Wniosku” wypełnia organ ewidencyjny.

Pouczenie: Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art. 81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi sankcja karna.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)