Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

RPO upomina się o prawa kobiet

Redaktor admin on 26 Lipiec, 2009 dostępny w Kobiety. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Gazeta Wyborcza (2009-04-22)

źródło: Artykuł

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego udział kobiet w polityce i życiu publicznym jest niewystarczający. W środę skierował do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu pismo, w którym pyta o działania podejmowane w celu zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sferze publicznej.

“Udział kobiet w procesach decyzyjnych w życiu publicznym jest oczywistym wymogiem demokracji. (…) Należy zastanowić się, czy niewystarczająca aktywność kobiet w polityce i życiu publicznym, widoczna chociażby na listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie stanowi konsekwencji braku rzeczywistej równości płci w sferze spraw społecznych, związanej z tym ograniczonej możliwości uzyskania pełnej niezależności ekonomicznej czy obecnych warunków łączenia aktywności zawodowej z życiem prywatnym, w tym zwłaszcza pełnionymi głównie przez kobiety funkcjami opiekuńczymi wobec dzieci czy seniorów” – pisze RPO.

Zdaniem rzecznika zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn jest obowiązkiem władz i powinno stanowić jeden z priorytetów polityki społeczno-gospodarczej państwa.

Kochanowski przypomina, że równość płci gwarantuje nasza konstytucja, zgodnie z którą kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, w tym w szczególności do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Dodaje jednak, że zasada ta wciąż nie jest w pełni realizowana.

Także Unia Europejska dążenie do pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn uznała za jeden ze swoich priorytetów. RPO przypomina, że w 2003 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację odnoszącą się do zrównoważonego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych, w którym m.in. definiuje “zrównoważony udział” jako nie niższą niż 40-procentową reprezentację kobiet w każdym organie decyzyjnym w sferze życia politycznego czy publicznego.

RPO przypomina, że rządy państw członkowskich są wzywane do monitorowania oraz oceniania postępu w osiąganiu zbalansowanego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz regularnego przekazywania informacji na ten temat Komitetowi Ministrów Rady Europy. “Moje głębokie zaniepokojenie wywołał fakt, iż polski rząd jako jeden z niewielu nie odpowiedział na apel o przesłanie danych dotyczących sytuacji w kraju” – podkreśla Kochanowski.

W swoim liście RPO prosi o informacje, w jaki sposób rekomendacje i zalecenia Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące równości kobiet i mężczyzn wpłynęły na politykę rządu oraz jakie konkretne działania są obecnie podejmowane w celu zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i w procesie decyzyjnym. Rzecznik apeluje również o “wszechstronne przeanalizowanie przedstawionego problemu oraz podjęcie odpowiednich inicjatyw mających na celu implementację zaleceń organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem”.

PAP

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)