Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Petycja do Parlamentu Europejskiego

Redaktor admin on 10 Luty, 2016 dostępny w Porady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Czym jest petycja?

Celem procedury składania petycji w Parlamencie Europejskim jest zagwarantowanie obywatelom możliwości komunikowania się z Parlamentem i korzystania z prawa do składania petycji, które jest jednym z podstawowych praw wszystkich obywateli i mieszkańców Europy, zapisanym w Traktacie oraz w Karcie praw podstawowych.

Dzięki składanym petycjom Parlament, za pośrednictwem Komisji Petycji, może stale weryfikować sposób wdrażania prawodawstwa europejskiego oraz mierzyć zakres, w jakim instytucje europejskie odpowiadają na kwestie będące w centrum zainteresowania obywateli.

Petycje rozpatrywane są przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, która decyduje o ich dopuszczalności i odpowiada za podjęcie dalszych działań z nimi związanych we współpracy z Komisją Europejską.

Kto może złożyć petycję?

 • Każdy obywatel UE;
 • Osoba zamieszkała w jednym z państw członkowskich;
 • Członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji (osoba fizyczna lub prawna) posiadającej siedzibę w jednym z państw członkowskich.

Czego może dotyczyć petycja?

Aby petycja mogła zostać uznana za dopuszczalną, musi odnosić się do spraw objętych zakresem działalności Unii Europejskiej i dotyczyć bezpośrednio składających petycję. Tematy mogą dotyczyć takich spraw jak:

 • praw podstawowych,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • ochrony konsumentów,
 • swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego,
 • zatrudnienia i polityki społecznej,
 • wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • innych problemów związanych z wprowadzaniem w życie prawa UE.

Jakie są wymagania formalne?

Petycje muszą zawierać nazwisko, obywatelstwo i miejsce zamieszkania każdej z osób składających petycję i muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE.

Rozpatrywanie petycji

Komisja Petycji na ogół zwraca się do Komisji Europejskiej o dostarczenie istotnych informacji lub o wydanie opinii w sprawie kwestii podniesionych przez składającego petycję. Komisja Petycji niekiedy zwraca się również do innych komisji parlamentarnych, w szczególności w przypadku petycji domagających się zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Komisja Petycji może także zorganizować przesłuchania lub wysłać swoich członków na miejsce w celu ustalenia faktów. Po zebraniu wystarczającej ilości informacji petycja zostaje umieszczona w porządku obrad posiedzenia Komisji Petycji, do uczestnictwa w którym zapraszana jest Komisja Europejska. Na posiedzeniu Komisja Europejska ustnie wyraża swoje stanowisko i komentuje swą odpowiedź pisemną dotyczącą kwestii poruszonych w petycji. Członkowie Komisji Petycji mają wtedy okazję do kierowania pytań do przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Dalszy bieg sprawy różni się w zależności od danego przypadku:

 • Jeżeli petycja dotyczy szczególnego przypadku wymagającego indywidualnego rozpatrzenia, Komisja Europejska może skontaktować się z właściwymi władzami lub interweniować za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa danego państwa członkowskiego, co może doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy. W niektórych przypadkach Komisja Petycji zwraca się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o skontaktowanie się z odnośnymi władzami krajowymi.
 • Jeżeli petycja dotyczy sprawy o charakterze ogólnym, na przykład jeżeli Komisja Europejska stwierdza, że naruszono prawo UE, może ona wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Może to doprowadzić do wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości, na które składający petycję będzie mógł się powoływać.
 • Petycja może doprowadzić do podjęcia inicjatywy politycznej przez Parlament lub Komisję.

Dodatkowe informacje

Petycję można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu przygotowanego przez Parlamentu Europejski: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/main

Więcej informacji na temat prawa do składania petycji można znaleźć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.4.html

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)