Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pro Polonia

Redaktor admin on 3 Sierpień, 2003 dostępny w Felietony, Felietony Archiwum. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W Polsce – w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi – na promocję eksportu przeznacza się bardzo małe środki wobec ogromnej skali potrzeb. Istnieje więc konieczność stałego uświadamiania decydentom ale i społeczeństwu potrzeby zwiększenia środków publicznych przeznaczonych na ten cel. Niezależnie od tego, działania promocyjne są w Polsce rozproszone i nie zawsze są prowadzone wg nowoczesnych metod marketingowych. Obecnie w strukturach państwa istnieje wiele – kilkanaście – ośrodków promocji Polski i jej regionów w kraju i za granicą zajmujących się promocją w zakresie różnych dziedzin, np. gospodarki, eksportu, turystyki, nauki, czy też kultury i sztuki. Jasne jest więc, że wszystkie te instytucje, w większości przypadków powielają swoje zadania i często nie wiedzą o takich samych lub podobnych projektach, lecz realizowanych przez inne podmioty.
Powyższe wpływa negatywnie na wizerunek Polski na świecie, ale co najważniejsze, zmniejsza siłę naszego przekazu promocyjnego. Skutkiem tego stanu rzeczy jest m. in. brak logicznej i spójnej strategii promocyjnej, co prowadzi do działań przypadkowych i mało efektywnych. Brak jest długookresowej strategii i planu jej realizacji w zakresie promocji Polski i jej gospodarki oraz kultury w ujęciu kompleksowym i systemowym nadzorowanym poprzez jeden podmiot odpowiedzialny, również całościowo, a więc i za sumę efektów działań innych podmiotów. Z tych też przyczyn nie wykorzystuje się siły synergii podejmowanych wielu, często kosztownych przedsięwzięć. Brak działań planowanych i systemowych, nakierowanych na osiągnięcie z góry określonego celu w danym, określonym miejscu skutkuje brakiem koncentracji działań. Wydaje się, że brak jest również wybranych, priorytetowych obszarów ekonomicznych i poszczególnych krajów dla tej aktywności, co powoduje, że działania te stwarzają wrażenie zupełnie przypadkowych. Na to wszystko nakłada się nieumiejętność realizacji zaplanowanych projektów, a co za tym idzie brak racjonalnego zarządzania środkami finansowymi, zwłaszcza, że środki są w różnych instytucjach na ten sam cel. Niska jakość działań, których przyczyną jest nie tylko korzystanie z nieprofesjonalnych wykonawców zaplanowanych przedsięwzięć, ale też wydatkowanie na nie niewspółmiernie niskich środków finansowych do faktycznych potrzeb powodują, że nasz przekaz promocyjny jest słaby i nieskuteczny.
Czym to wszystko skutkuje? Ano co najmniej dwoma negatywnymi zjawiskami. Nasz eksport nie jest tak duży jak potrzeby polskiej gospodarki i polskiego budżetu, a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie wypełnia naszych oczekiwań źle odbijając się na polskiej gospodarce. By zmienić ten zły stan rzeczy, do Sejmu trafił projekt ustawy mającej na celu powołanie do życia nowej agencji rządowej, której celem byłoby koordynowanie i wspieranie rozwoju polskiego eksportu oraz napływu do nas kapitału. Nową agencję proponuje się nazwać “Pro Polonia”.

Adam szejnfeld
Poseł Platformy Obywatelskiej
Szejnfeld@wp.pl

http://szejnfeld.sejm.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)