Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zielona dolina

Redaktor admin on 4 Luty, 2004 dostępny w Felietony, Felietony Archiwum. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Siano z nadnoteckich łąk trafia w nawet najbardziej odlegle miejsca w Polsce. Jest dobre i pożywne. Szczególnie poszukiwane przez hodowców koni, ale nie tylko. Ale Dolina Noteci, to nie tylko malownicze i bogate łąki. Tereny te są również znane jako Europejski Korytarz Ekologiczny dla ptactwa wodnego i błotnego, który jest bardzo ważnym szlakiem migracyjnym dla ptaków. Rzeka Noteć stanowi ponadto naturalną drogę wodną łączącą system dróg wodnych Zachodniej Europy z wodami Europy Wschodniej oraz Gdańskiem i Kaliningradem, dlatego też bardzo szybko wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem Noteci dla celów turystycznych. Zlewnia rzeki Noteci spełnia ważną funkcję, jako główne powiązanie ekologiczne kompleksów obszarów chronionych. Znajdują się na jej terenie liczne rezerwaty i pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zabytkowe parki podworskie, zabytki architektury i archeologii.
Niestety, rzeka Noteć jest naturalnym odbiornikiem ścieków z terenu jej dorzecza. Wiele z miejscowości znajdujących się w jej zlewni nie posiada obecnie systemów kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków, co, przy dużej ilości osób zamieszkujących te tereny oraz rosnącym standardzie życia, powoduje ciągły wzrost ilości zanieczyszczeń. Stan wody
w rzece i jej dopływach nie spełnia już wymagań prawa polskiego oraz Unii Europejskiej
i wykazuje wartości pozaklasowe. Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa stanowi barierę rozwojową dla miasta Piły – dominującego ośrodka w Dolinie- i gmin z tego regionu.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich pragnie zachować walory Doliny Noteci dla potomnych. Dlatego też podjęto prace na projektem ochrony wód zlewni Noteci. Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest oczyszczenie około 23 tys. m3 ścieków komunalnych na dobę, zgodnie z normami i standardami dyrektywy Unii Europejskiej. Program obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w 16 gminach o długości 337,2 km, budowę 114 przepompowni ścieków, budowę kanalizacji deszczowej w Pile o dł. 4 km, budowę wodociągu w miejscowości Ujście o dł. 15 km, budowę 3 oczyszczalni ścieków, modernizację oczyszczalni i kompostowni w Pile oraz modernizację oczyszczalni
w Czarnkowie, Chodzieży i Budzyniu. Całkowity koszt przedsięwzięcia zakładany jest na 127 mln zł.
Realizacja zamierzonych inwestycji, spowodowałaby nie tylko zredukowanie ponad 95% nieczystości, które dotychczas spływały do cieków i zbiorników wodnych, a częściowo do ziemi, ale również zapewni rozwój regionu, jak też harmonizację
w dziedzinie ochrony środowiska. W konsekwencji istnieje szansa na poprawienie jakości wód i powrócenie do planowanych klas czystości w dość krótkim czasie, co również przyczyni się do osiągnięcia na obszarze zlewni rzeki Noteć standardów i norm europejskich ochrony środowiska wodnego.
Wszystko to jednak pięknie i łatwo wygląda na papierze. Trudniej jest doprowadzić do realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia, choćby ze względu na bardzo duże środki, jakie trzeba zaangażować w projekt. Już niedługo, w 2004 roku się przekonamy, czy znajdą się pieniądze, by dać szansę zielonej dolinie – Dolinie Noteci.

Adam Szejnfeld
Posel na Sejm RP

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)