Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (2006 cz.2)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

29 wrzesień 2006r.

Przerwane posiedzenie komisji

PAHiI. Projekt ustawy w sprawie nowej ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji jest chyba najczęściej zgłaszanym i zarazem nieuchwalnym projektem w ostatnich latach. Swoje pomysły w tym zakresie prezentowały rządy Millera, Belki, Marcinkiewicza, a ostatnio i Kaczyńskiego. Każdy projekt miał za zadanie zlikwidowanie obecnego PAIiIZ i powołanie w to miejsce nowej Agencji. Niestety, każda z dotychczasowych prób nie zakończyła się sukcesem, gdyż żaden z dotychczasowych projektów nie spełniał celów, jakie powinny im prześwięcać. Obecnie procedurowany w Komisji Gospodarki, w specjalnie do tego powołanej podkomisji, projekt był już w fazie końcowej, gdy posłowie PiS-u postanowili włączyć w jego treść projekt ustawy o wspieraniu inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Projekt ten był wcześniej zgłaszany do Sejmu przez dwa poprzednie rządy SLD, lecz za każdym razem był odrzucany przez posłów ówczesnej kadencji. Także i teraz PiS nie może przeprowadzić proponowanej ustawy przez własny rząd. Dlatego zdecydowano o jego wniesieniu „tylnymi drzwiami” poprzez włączenie jego treści do projektu ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Przeciwko takiemu zabiegowi zaprotestował poseł Adam Szejnfeld. Z tych też powodów przerwano ostatnie posiedzenie Podkomisji, która miała zakończyć prace nad pierwotną wersją ustawy. Jak będą wyglądały dalsze prace nad ustawą zobaczymy na następnym posiedzeniu, które zaplanowano na dzień 4 października br.

RFN. W piątek 29 września Adam Szejnfeld spotkał się z Radcą Handlowym Republiki Federalnej Niemiec przy Ambasadzie Niemieckiej w Warszawie, panem dr Volkerem Berresheimem. Podczas rozmowy poruszono tematykę dotyczącą współpracy Niemiec i Polski w sferze handlu i gospodarki, ale nie tylko. Obaj rozmówcy doszli do wniosku, iż dotychczasowe przedsięwzięcia, a także kontakty handlowe są bardzo zadowalające, jednakże pozostają kwestie, które należałoby jak najszybciej uregulować. Klimat bowiem i polityka wzajemnych stosunków są zdecydowanie lepsze na szczeblu samorządowym gmin, powiatów i regionów, niż na szczeblu rządowym.

Gmina Fair Play wg KIG. W tym samym dniu poseł Adam Szejnfeld, działacz gospodarczy i były samorządowiec, wziął udział we wręczeniu nagród na uroczystej gali V edycji konkursu Gmina Fair Play, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Celem konkursu jest wyróżnienie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielanie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów. Poseł Szejnfeld pogratulował władzom nagrodzonych gmin zdobycia tak ważnych wyróżnień, a także życzył im wielu sukcesów w przyszłości. Korzystając z okazji zachęcał do korzystania z nowej, ustawowej formy realizacji zadań własnych samorządów, a mianowicie z PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Indonezja. Po południu poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Parlamentarnej Grupy Polsko-Indonezyjskiej, wziął udział w spotkaniu organizowanym przez Ambasadę Republiki Indonezji z okazji święta 61 rocznicy niepodległości Indonezji. Celem spotkania było umocnienie wzajemnych kontaktów, a także wymiana informacji dotyczącej obecnej sytuacji gospodarczej obu krajów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów akredytowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.

27 wrzesień 2006r.

Konferencja NAFTA i GAZ oraz X-lecie Polish Market

Mimo kryzysu parlamentarnego, który dotknął Polskę poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, cały czas spełnia swoje obowiązki.

„Nafta i Gaz”. Rano 27 września br. wziął udział w kolejnym posiedzeniu gabinetu Cieni” Platformy Obywatelskiej, a następnie uczestniczył w otwarciu Międzynarodowych Targów i Konferencji „NAFTA i GAZ 2006”. Podczas wspomnianej konferencji poseł zabrał głos w sprawie roli państwa w rozwoju sektora nafty i gazu. Adam Szejnfeld zaprezentował swoje stanowisko dotyczące tej kwestii oraz był wyrazicielem opinii, iż tak ważny sektor powinien być strategicznym elementem polityki państwa polskiego w sferze gospodarki.

PPP. Kolejnym punktem dnia było wygłoszenie referatu i podsumowanie dyskusji na konferencji poświeconej Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu, jaka został zorganizowana w Centrum Multimedialnym „Foksal”. Poseł Szejnfeld wyraził opinię, iż rozwój, jaki mógłby mieć miejsce w związku z wykorzystaniem formuły PPP do realizacji zadań publicznych przez partnerów prywatnych jest ograniczany brakiem dobrego klimatu dla tego rodzaju przedsięwzięć przez obecną ekipę rządzącą. Obok barier prawnych najważniejszymi barierami korzystania z dobrodziejstw PPP są bariery psychologiczne – stwierdził wielkopolski poseł.

X Lat Polish Market. W tym dniu odbyła się również bardzo ważna uroczystość związana z X-leciem anglojęzycznego miesięcznika gospodarczego „Polish Market”, w której także wziął udział poseł Adam Szejnfeld, autor wielu felietonów i artykułów w tejże gazecie. Wielka Gala Polish Market odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki IV edycji Rankingu „Perły Polskiej Gospodarki 2005”. Firmy uhonorowane tym tytułem są wyłaniane w wyniku oceny obiektywnych kryteriów ekonomicznych określonych przez naukowców z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Lista „Pereł” jest otwarta, może rosnąć lub maleć w ciągu kilku kolejnych lat. Tym samym stanowi ona swego rodzaju barometr gospodarczy.

26 wrzesień 2006r.
Kolejna inicjatywa legislacyjna posła Adama Szejnfelda – nowelizacja ustawy o Izbach Gospodarczych

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Podkomisji ds. Rozwoju i Promocji Turystyki wniósł do Laski Marszałkowskiej, poprzez Komisję Gospodarki, kolejny projekt ustawy. Tym razem chodzi o ustawę o Izbach Gospodarczych.

Projekt nowelizacji ma na celu wzmocnienie pozycji i zakresu działalności gospodarczych izb branżowych. Głównym celem propozycji jest stworzenie możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez oddziały izb na takich samych zasadach, jak regulują to na przykład przepisy o stowarzyszeniach, jeśli chodzi o oddziały stowarzyszeń. Wspomniany projekt jest niezwykle istotny dla poprawy funkcjonowania branżowych izb gospodarczych działających w branży turystycznej i był już omawiany na ostatnim posiedzeniu Podkomisji ds. Turystyki, będąc przychylnie przyjętym. Projekt ustawy zakłada, że izby regionalne zrzeszające, co najmniej 50 podmiotów, będą mogły nabywać osobowość prawną. Usprawni to ich działalność, zwiększając jednocześnie autonomię, da możliwość prowadzenia również własnej działalności gospodarczej.

Miejmy nadzieję, że projekt zostanie czym prędzej wprowadzony do porządku obrad Sejmu i tym samym już niebawem po zakończeniu drogi legislacyjnej proponowane zmiany wejdą w życie.


25 wrzesień 2006r.

„31” kontra „62”
Młodość, wykształcenie i dynamika w odważnym działaniu kontra urzędnicza rutyna

Na konwencji wyborczej Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północnej poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący PO w Wielkopolsce oraz poseł Bronisław Komorowski, wicemarszałek Sejmu RP (były poseł okręgu pilskiego) zarekomendowali jako kandydata na stanowisko prezydenta Piły pana Rafała Zdzierelę.

Kandydat jest 31-letnim człowiekiem wykształconym w Polsce i za granicą, doświadczonym w samorządzie (8 lat stażu, w tym jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej). Rafał Zdzierela jest przedsiębiorczym człowiekiem o wizjonerskim nastawieniu chcącym dynamicznie pokierować nowoczesnym rozwojem Piły. Jego głównym konkurentem o fotel włodarza stolicy Wielkopolski Północnej będzie dotychczasowy prezydent – 61 letni urzędnik magistratu.

Poniżej podajemy kilka ważniejszych informacji o kandydacie na prezydenta Piły, panu Rafale Zdziereli:

*

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a obecnie doktorantem tejże uczelni

*

Jest absolwentem wielu staży, praktyk i szkoleń w Polsce i za granicą,

*

Biegle mówi po angielsku i hiszpańsku,

*

Od 8 lat jest radnym Rady Miejskiej w Pile,

*

W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał rekordowy wynik poparcia w komitecie wyborczym,

*

Jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Piły,

*

Wykłada w Instytucie Ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile,

*

Obecnie jest dyrektorem Pilskiego Przedstawicielstwa Wielkopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

24 wrzesień 2006r.

Platforma Obywatelska „ZA”

Bieżąca, bardzo trudna sytuacja polityczna a także nadchodzące wybory samorządowe były przedmiotem obrad Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Wziął w niej udział również poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący PO w Wielkopolsce, członek rady Krajowej.

Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na fakt, iż w Polsce mimo zbliżających się wyborów do poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego nie toczy się merytoryczna dyskusja nad przyszłością i koncepcją polskiego samorządu, a jedynie walka o zagarnięcie władzy. Władza ta stała się dla PiS, wbrew deklaracjom, celem samym w sobie. Dzisiaj polityka to gonitwa za władzą, dzisiaj polityka to zajmowanie się przeszłością, która konfliktuje – mówił Tusk.

Zebrani członkowie Rady Krajowej PO przyjęli uchwałę obligującą władze partii do złożenie do Laski Marszałkowskiej wniosku o samorozwiązanie Sejmu. Mimo wielkiej wagi i możliwych konsekwencji tej decyzji uchwała została przyjęta jednogłośnie gromkimi brawami. Jej uzasadnieniem była obecna sytuacja polityczna, w której na polskiej scenie politycznej doszło do zerwania koalicji rządowej SamoPiS-LPR i braku możliwości budowania stabilnej większości przez rząd Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas Rady przyjęto również uchwałę zapowiadającą pokojową manifestację, która odbędzie się w dniu 7 października 2006 r. w Warszawie. Jej celem będzie protest przeciw obecnemu układowi rządzącemu, który przynosi Polsce wielkie szkody. Platforma Obywatelska wyraża daleko idącą dezaprobatę dla takiego stanu rzeczy, dlatego pragnie zamanifestować swoje niezadowolenie.

23 wrzesień 2006r.

Okręgowa Konwencja Wyborcza Platformy Obywatelskiej Okręgu Pilskiego

Wielka radość i entuzjazm towarzyszyły Okręgowej Konwencji Wyborczej, która odbyła się 23 września 2006 r. w Pilskim Domy Kultury. Zgromadziła ona wszystkich parlamentarzystów PO okręgu pilskiego oraz rzesze członków i sympatyków Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północnej. Obecni byli również przedstawiciele pilskich przedsiębiorców, duchowieństwa oraz różnych grup zawodowych. Gościem specjalnym był wicemarszałek Sejmu oraz wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski, który otworzył konwencję i poprowadził ją wraz z wiceprzewodniczącym Wielkopolskiej Platformy, posłem Adamem Szejnfeldem.

W swoim wystąpieniu marszałek Komorowski odniósł się do bieżącej sytuacji politycznej, przypominając zebranym, ku jakim ideałom idzie Platforma Obywatelska i z czym zamierza zmierzyć się w walce o dobro Polski i Polaków. Marszałek zaznaczył przy tym, że Platforma nie zgadza się i nigdy nie zgodzi z takim stanem rzeczy, który od blisko roku ma miejsce na polskiej scenie politycznej gdzie Prawo i Sprawiedliwość wraz z innymi satelickimi partiami walczy z demokracją i zagarnia władzę wprowadzając system monopartyjny. Wystąpienie marszałka Komorowskiego przyjęto gromkimi brawami. Poseł Bronisław Komorowski powtórzył również deklarację władz partii, która zakłada przyspieszone wybory parlamentarne, a nie tworzenie koalicji wstydu i hipokryzji. Wtórowali mu pilscy parlamentarzyści, którzy przy okazji prezentowali założenia programowe PO w odniesieniu do poszczególnych sfer życia – gospodarki, infrastruktury, samorządu, prawa, opieki społecznej, zdrowia, edukacji, czy sportu.

Podczas konwencji zostali zaprezentowani kandydaci okręgu pilskiego w wyborach do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim kandydaci PO na radnych wojewódzkich oraz na wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta Piły. W imieniu kandydatów do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego głos zabrał lider listy okręgowej do sejmiku, pan Sławomir Poszwa. Podziękował on władzom Platformy za zaufanie, jakim darzą kandydatów oraz zapewnił o swojej lojalności oraz pracy na rzecz rozwoju samorządu. Sławomir Poszwa zaprezentował przy tym swoją koncepcję działania w samorządach posiłkując się przy tym jego dotychczasowymi dokonaniami w Sejmiku, a było i jest ich wiele – pozyskiwanie środków unijnych dla naszego regionu, przewodniczenie ostatniemu w Polsce klubowi radnych PO-PiS, zawiązanie układu politycznego, który stanął ponad podziałami i potrafi działać na rzecz rozwoju województwa wielkopolskiego.

Podczas konwencji zaprezentowany został przede wszystkim kandydat pilskiej Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta Piły, pan Rafał Zdzierela. Podziękował również władzom PO za zaufanie oraz zapewnił wszystkich zebranych o pracy na rzecz polskiego samorządu. Swoje wystąpienie Rafał Zdzierela poświęcił prezentacji programu wyborczego – „Oferta dla Piły”. Zawierał on wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw dla Piły. Naczelnym hasłem programu była menedżerska koncepcja zarządzania miastem a nie ta, która ma miejsce obecnie – biurokratyczno – administracyjna. Kandydat na prezydenta Piły dużo miejsca poświęcił szansom, jakie stoją przed miastem w perspektywie rozwoju uczelni wyższych. Zwrócił również uwagę na konieczność aktywnego i skutecznego pozyskiwania środków unijnych dla Piły. Jest to szansa na rozwój i stworzenie z Piły miasta będącego widocznym liderem północnej Wielkopolski. Niestety obecne władze, jak mieliśmy okazję się niejednokrotnie przekonać, zaprzepaszcza tę szansę utwierdzając mieszkańców miasta w przekonaniu, że wina nie leży po ich stronie.

Na zakończenie konwencji gość honorowy, wicemarszałek Bronisław Komorowski życzył wszystkim kandydatom w wyborach samorządowych wielu sił i energii w dążeniu do osiągnięcia sukcesu, a także determinacji w walce o dobro Polski.

22 wrzesień 2006r.

Kandydaci PO do Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu – okręg nr 2

Rada Regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce, obradując w dniu 22 września br., podjęła uchwałę zatwierdzającą listy kandydatów PO do Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu.

Poniżej prezentujemy listę kandydatów z Okręgu Wyborczego nr 2, który obejmuje powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki i złotowski. Są to:

pilski

1. Sławomir Poszwa – Piła – przedsiębiorca, wykładowca na PWSZ, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, szef Klubu PO-PiS w Poznaniu.

chodzieski

2. dr Krzysztof Szplit – Chodzież – Chodzież – Dyrektor ZOZ i szpitala w Chodzieży, lider PO w powiecie chodzieskim i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Porozumienie”, radny Chodzieży I kadencji.

złotowski

3. Henryk Szopiński – Złotów – muzyk, animator kultury, organizator znanego w całej Polsce Festiwalu „Blues Express”; przewodniczący PO w powiecie złotowskim, radny powiatu złotowskiego w latach 1998-2002

czarnkowsko-trzcianecki

4. Piotr Waśko – Wieleń – burmistrz Wielenia w latach 1996-2002; obecnie dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim, dwukrotnie kandydat PO na posła na Sejm RP.

szamotulski

5. Michał Chojara – Pniewy – Burmistrz Pniew, prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu.

obornicki

6. Tomasz Szrama – Oborniki – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, mgr chemii, nauczyciel,

międzychodzki

7. Monika Górecka – Międzychód – studentka w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, asystentka prezesa zarządu firmy Paech, przewodnicząca Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Międzychodzie.

wągrowiecki

8. Dariusz Betka – Skoki – Przedsiębiorca, właściciel firmy deweloperskiej, w latach 1998 – 2002 członek Zarządu Miasta i Gminy Skoki

międzychodzki

9. Anna Kowacka – Międzychód – Pośrednik w handlu nieruchomościami, była kandydatka do Parlamentu z ramienia PO.

obornicki

10. Kazimierz Przygoński – Murowana Goślina – politolog, audytor, skarbnik powiatu obornickiego

złotowski

11. Grzegorz Białas – Jastrowie – przedsiębiorca, radny miasta Jastrowie w latach 1994-1998, członek zarządu Miejskiego w latach 1996-1998, kandydat PO do Sejmiku w 2002.

czarnkowski

12. Paweł Przychodniak – Czarnków – inż. leśnik, wieloletni nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia, działacz społeczny, członek władz krajowych i europejskich Bractw Kurkowych, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Lasu, współzałożyciel Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat.

pilski

13. Joanna Różańska – Szydłowo – anglistka, nauczycielka w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie, lektor j. angielskiego w Wyższej Szkole Biznesu w Pile.

22 wrzesień 2006r.

Kandydaci PO do Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu – okręg nr 6

Rada Regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce podjęła uchwałę zatwierdzającą listy kandydatów PO do Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wcześniej prezentowaliśmy naszą listę z okregu wyborczego nr 2, obecnie prezentujemy listę z okręgu nr 6, który obejmuje powiaty: grodziski, nowotomyski i wolsztyński z okręgu pilskiego oraz krotoszyński, kościański, gostyński, leszczyński, rawicki i miasto Leszno, z okręgu kalisko-leszczyńskiego. Są to:

krotoszyński

1. Maciej Orzechowski – Krotoszyn – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz King Street College (Londyn) i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu -Zarządzanie w służbie zdrowia. Asystent Oddziału Położnictwa i Ginekologii
w Krotoszynie. Od 2006 r. członek Rady Regionalnej i Rady Krajowej PO.

gostyński

2. Marian Poślednik – Gostyń – obecny Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, były poseł na Sejm RP.

kościański

3. Małgorzata Adamczak – Kościan – nauczycielka wychowania fizycznego. Startowała z listy PO do Sejmu w 2005r.

leszczyński

4. Marek Gawliński – powiat leszczyński – laryngolog, kierownik Zakładu Medycyny Katastrof Akademii Medycznej w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego.

grodziski

5. Killion Munyama – Grodzisk – nauczyciel akademicki, obecnie wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wcześniej wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy oraz nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego
w Grodzisku. Radny powiatu grodziskiego w latach 2002 – 2006.

rawicki

6. Adam Duda – Rawicz – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Kontroler Finansowy Cukrowni Miejska Górka i Górka Śląska.

wolsztyński

7. Piotr Krajewski – Wolsztyn – historyk sztuki, agent towarzystwa ubezpieczeniowego, kandydat PO na burmistrza Wolsztyna.

nowotomyski

8. Kazimierz Kucz – Nowy Tomyśl – właściciel piekarni, sekretarz zarządu Cechu Rzemiosł Różnych oraz członek zarządu Stowarzyszenia Kupców w Nowym Tomyślu.

Miasto Leszno

9. Maciej Karpiński – Leszno – student dwóch kierunków na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Członek Parlamentu Studenckiego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przewodniczący zespołu IT koła nr 2 PO RP w Lesznie.

Miasto Leszno

10. Jacek Trepko – Leszno – absolwent pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność resocjalizacja.

21 wrzesień 2006r.

Dzień międzynarodowych spotkań

21 września br. był dla posła Adama Szejnfelda niecodzienny. Nie często bowiem w jednym dniu bierze się udział w tylu spotkaniach międzynarodowych, mających szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Przedpołudnie upłynęło pod szyldem XIV Międzynarodowych Targów Turystyki TT Warsaw Tour&Travel w Warszawie. Poseł Adama Szejnfeld przewodniczący stałej podkomisji do spraw rozwoju i promocji turystyki wziął udział w otwarciu tej imprezy oraz wystąpił podczas seminarium dotyczącego budowania dobrego wizerunku Polski. Poseł Szejnfeld podczas swojego przemówienia dużo miejsca poświęcił obecnej sytuacji na niwie polskiej turystyki a także wyzwaniach, jakie są stawiane przed naszym krajem. Mówił także o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na postrzeganie nas w świecie. Adam Szejnfeld zwrócił przy tym uwagę na miejsce turystyki w gospodarce narodowej a także korzyściach, jakie niesie ze sobą właściwe zarządzanie tą dziedziną. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie są najważniejszym w Polsce spotkaniem światowej branży turystycznej. Corocznie gromadzą wielu przedstawicieli tej branży a także ludzi ze świata polityki. Przy tej okazji poseł Szejnfeld rozmawiał z reprezentantami władz wielu krajów uczestniczących w polskiej imprezie targowej, m.in. z panem Antonio Fernando Couto Dos Santos, siedmiokrotnym członkiem rządu Portugalii.

Poseł Adam Szejnfeld znany jest z przywiązania do poglądu o konieczności rozszerzania kontaktów gospodarczych polski z krajami azjatyckimi. Potwierdzeniem tego oraz umocnieniem dotychczasowych więzi były dwa kolejne spotkania. Pierwsze z nich miało miejsce w Ambasadzie Wietnamskiej z nowo mianowanym Ambasadorem Wietnamu, panem Nguyen Van Xuong. Współpraca gospodarcza między Polską a Wietnamem, krajem, który rozwija się w tempie ok. 8% rocznie, wciąż nabiera swojego znaczenia. Polacy budują tam elektrownie, kopalnie, jest możliwa współpraca w przemyśle stoczniowym. Istotne znaczenie może mieć również współpraca na niwie wojskowej. Perspektywy tej współpracy się ciągle rozwijają. Spotkanie odbyło się w ramach działalności polsko-wietnamskiej grupy parlamentarnej.

Drugie spotkanie miało również charakter azjatycko-gospodarczy, jednak dla odmiany odbyło się z prezesem Polskiej Izby Gospodarczej na Filipinach, panem Józefem Sarachem. Poseł Szejnfeld mógł tym samym zapoznać się ze stanem i poziomem współpracy obu krajów. Nakreślono jednocześnie dalsze plany działania, które będą realizowane wespół z przedstawicielami rządu i parlamentu. Głównym przedmiotem rozmów było włączenie się strony polskiej do inicjatyw zorganizowania w Manili targów promujących Polskę i polską gospodarkę szczególnie w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To natomiast spotkanie odbyło się w ramach działalności polsko-filipińskiej grupy parlamentarnej.

19 wrzesień 2006r.

Kobiety a samorząd

„Nie ma samorządności bez kobiecości” – pod takim tytułem odbyła się w dniu dzisiejszym w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencja zorganizowana przez Parlamentarną Grupę Kobiet, której przewodniczącą jest pani poseł Alicja Olechowska. Wśród mówców, w których rzecz jasna prym wiodła płeć piękna, znalazł się również poseł Adam Szejnfeld, od wielu lat propagator aktywności kobiet w życiu publicznym.

Program konferencji przewidywał omówienie bardzo wielu aspektów zaangażowania kobiet w życie społeczne i polityczne na szczeblu samorządu terytorialnego, jak również zawierał wiele cennych rad dotyczących m.in. promocji kobiet podczas kampanii wyborczych. Głosy zabierały kobiety, które stoją na najwyższych szczeblach samorządów gminnych i powiatowych. Mówiły one o swoim doświadczeniu, które nabyły w trakcie sprawowania funkcji oraz o trudzie i walce, jaką musiały stoczyć, by realizować swoje cele.

Poseł Adam Szejnfeld wygłosił referat na temat „Kobieta w samorządach – oczekiwania a rzeczywistość”. Dokonana przez posła Szejnfelda analiza porównawcza wskazała na różnicę w zakresie reprezentowania płci pięknej w ciałach przedstawicielskich w Polsce w poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Zebrani mogli się z tego wystąpienia dowiedzieć, jak sytuacja kobiet wygląda w 16 województwach Polski, w rozbiciu na województwa, powiaty i gminy, ale nie tylko w aspekcie udziału kobiet w radach, lecz również w zakresie ciał wykonawczych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy marszałków. Poseł dokonał także porównania tej sytuacji z sytuacją innych krajów, szczególne w Unii Europejskiej.

By kobiety odnosiły sukcesy w polityce powinno się odrzucić wiele fałszywych stereotypów – powiedział poseł Adam Szejnfeld – które niestety są cały czas obecne w naszej rzeczywistości. Kobiety powinny również umieć się organizować, mobilizować i odważnie walczyć o swoje racje. Tej aktywności nie zastąpią sztuczne parytety, udziały, czy kwoty, co pokazuje przykład krajów, gdzie próbowano takich rozwiązań. Świadomość kobiet bycia na równych prawach z mężczyznami oraz chęć realizacji własnych ambicji i kariery jest najskuteczniejszym narzędziem realizacji celów. Dobrym tego przykładem może być pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola. Państwo natomiast, samorząd i organizacje pozarządowe powinny wspierać dążenia kobiet do spełnienia się i samorealizacji także w życiu publicznym, a nie tylko prywatnym.

Warto przypomnieć, że Adam Szejnfeld nieustannie podejmuje inicjatywy związane z promocją kobiet oraz ich udziałem w życiu społecznym. Służy temu m.in. powołany z jego inicjatywy oddział Europejskiej Unii Kobiet w Pile, Klub Kobiet Platformy Obywatelskiej w Pile, czy właśnie powstający Klub Kobiet PO w Poznaniu. Dowodem tej aktywnością są również liczne spotkania organizowane ze znanymi kobietami. Szczegółowa działalność posła Szejnfelda dotycząca kobiet znajduje się na niniejszej stronie w sekcji „KOBIETY”. Na stronie tej można zapoznać się również z licznymi informacjami i analizami poświeconymi sytuacji kobiet w nowoczesnym społeczeństwie w Polsce i za granicą.

17 wrzesień 2006r.

Festyn w Chodzieży

W niedzielę 17 września br. wielkopolski poseł Adam Szejnfeld i senator Mieczysław Augustyn byli głównymi gośćmi „Rodzinnego Festynu”, jaki odbył się na Rynku w Chodzieży. I choć jeszcze nie przyszedł czas na prezentację kandydatów na radnych gminnych i powiatowych powiatu chodzieskiego (nastąpi to w nadchodzący weekend), to jednak na chodzieskim Rynku można było już zobaczyć i posłuchać głównego kandydata Ziemi Chodzieskiej w nadchodzących wyborach – pana Jacka Gursza – kandydata na burmistrza Chodzieży. Na festynie obecny był również dr Krzysztof Szplit, kandydat na radnego do Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu. Wśród tłumu spacerowali i rozmawiali ze swoimi przyszłymi wyborcami również i inni kandydaci z terenu miasta Chodzieży oraz miast ościennych – Szamocina, Budzynia i Margonina.

Ten słoneczny dzień, być może już jeden z ostatnich pięknych dni nadchodzącej jesieni, upłynął więc na rozmowach o problemach ludzi i gospodarki, o problemach zdrowia, oświaty i ochrony środowiska, o infrastrukturze i wypoczynku. Dyskusje te będą zapewne kontynuowane przez następne tygodnie aż do 12 listopada, czyli do dnia wyborów. Potem, nastąpi pewnie druga tury rywalizacji o fotele wójtów, burmistrzów i prezydentów w licznych miastach Polski i Wielkopolski. Czy w powiecie chodzieskim również przekonamy się za dwa miesiące.

16 wrzesień 2006r.

Piknik Polskiej Rady Biznesu

W sobotnie popołudnie, w rytm afrykańskiej muzyki, miało miejsce pod Warszawą, w Domu Literata w Oborach k/Konstancina Jeziorny, żegnanie lata przez przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Radzie Biznesu i Klubie Polskiej Rady Biznesu, w którym udział wziął poseł Adam Szejnfeld.

Toczone towarzyskie rozmowy nie dotyczyły tylko bezpośrednich spraw związanych z gospodarką, przedsiębiorczością, czy rozwojem, ale uwagę zebranych przyciągała także obecna sytuacja polityczna i możliwe jej reperkusje dla działalności gospodarczej w Polsce oraz wizerunku naszego kraju za granicą.

16 wrzesień 2006r.

Zaproszenie na Okręgową Konwencję Wyborczą PO z udziałem DONALDA TUSKA

„Poseł Adam Szejnfeld – lider okręgu pilskiego Platformy Obywatelskiej
ma zaszczyt zaprosić na
Okręgową Konwencję Wyborczą PO
z udziałem
DONALDA TUSKA
która odbędzie się 23 września br. o godz. 15.30 w Pilskim Domu Kultury przy pl. Staszica 1

W Konwencji wezmą udział kandydaci Platformy Obywatelskiej na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich
oraz wójtów, burmistrzów i prezydenta z okręgu pilskiego, a także parlamentarzyści oraz zaproszeni goście.

16 wrzesień 2006r.

Adam Szejnfeld – wykład na Akademii Ekonomicznej

Doświadczenie gospodarcze i parlamentarne posła Adama Szejnfelda jest cenione w kręgach osób, którym nie są obce hasła wolności gospodarczej, rozwoju i przedsiębiorczości. Tym razem z praktycznej wiedzy wieloletniego polityka mieli okazję skorzystać uczestnicy konferencji pt. „Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju konkurencyjności regionu i kraju w procesie globalizacji”, zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Poseł Szejnfeld wygłosił referat na temat: „Rozwój przedsiębiorczości w Polsce w XXI wieku – wyzwania, narzędzia, instrumenty…”. Wykład spotkał się on z dużym uznaniem i akceptacją słuchaczy, zwłaszcza, że podzielony na dwie części w sposób przejrzysty prezentował poglądy posła Adama Szejnfelda na wyzwania i obowiązki leżące po stronie publicznej (państwo, samorząd), a także po stronie prywatnej (przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców i pracodawców). Konferencję otworzył prof. dr hab. W. Jurek, rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a prowadzili ją prof. dr hab. J. Tomidajewicz, przewodniczący Rady Programowej oraz prof. dr hab. A. Janc, dziekan Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

15 wrzesień 2006r.

Donald Tusk i Adam Szejnfeld w południowej Wielkopolsce
- Kalisz, Leszno, Wolsztyn, Grodzisk, Nowy Tomyśl.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk swoje podróże po Polsce w czasie samorządowej kampanii wyborczej rozpoczął od południowej Wielkopolski. W dniu 14 września gościł w Kaliszu, Lesznie, Wolsztynie, Grodzisku Wielkopolskim i Nowym Tomyślu. Podczas wszystkich wizyt Donaldowi Tuskowi towarzyszył poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący PO w Wielkopolsce. W wizycie w części pilskiej (na terenie okręgu pilskiego) udział wzięli także poseł Jakub Rutnicki oraz Stanisław Chmielewski.

Kalisz

Podróż rozpoczęła się od odwiedzin rodzinnego miasta posła Adama Szejnfelda – Kalisza. Tutaj Przewodniczący PO spotkał się z młodzieżą oraz gronem pedagogicznym II Liceum Ogólnokształcącego. Następnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów.

Leszno

W godzinach południowych lider Platformy Obywatelskiej w towarzystwie parlamentarzystów PO przejechał do Leszna, gdzie zaplanowano ogólnomiejskie spotkanie z mieszkańcami. Dzięki pięknej pogodzie Leszczynianie mogli spotkać się z Donaldem Tuskiem na Rynku przed miejskim Ratuszem. Ogromnie ważnym wydarzeniem dla lokalnej PO była prezentacja Donaldowi Tuskowi kandydata leszczyńskiej Platformy Obywatelskiej na urząd Prezydenta Miasta oraz kandydatów na radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Tym samym na ziemi leszczyńskiej rozpoczęto oficjalnie kampanię wyborczą.

Wolsztyn

Kolejnym punktem na mapie podróży było miasto okręgu pilskiego – Wolsztyn. Korzystając z obecności Donalda Tuska otwarto nowo powstałe Biuro Parlamentarne PO – posła Adama Szejnfelda, Stanisława Chmielewskiego, Jakuba Rutnickiego i senatora Mieczysława Augustyna. Następnie odbyło się spotkanie otwarte w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych z mieszkańcami Wolsztyna

Grodzisk Wielkopolski

Wizyta w Grodzisku Wielkopolskim miało charakter bardzo środowiskowy. Donald Tusk odwiedził grodziski ZOZ i spotkał się tam z zarządem i środowiskiem lekarskim. Natomiast późnym popołudniem w Domu Kultury odbyło się spotkanie otwarte mieszkańców miasta z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej oraz zaproszonymi gośćmi. Tematem była samorządowa kampania wyborcza oraz bieżąca sytuacja polityczna w Polsce.

Nowy Tomyśl

Do Nowego Tomyśla Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przybył wieczorem. Spotkał się w Nowotomyskim Domu Kultury z lokalnymi członkami PO z miasta i powiatu nowotomyskiego, a następnie wszyscy goście wzięli udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami miasta i powiatu, które, że względu na niebywałe zainteresowanie trwało do późnych godzin nocnych.


15 wrzesień 2006r.

Tusk i Szejnfeld w Wielkopolsce – Poznań i Śrem

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz poseł Adam Szejnfeld już drugi dzień objeżdżają Wielkopolskę. W dniu dzisiejszym na trasie był Śrem i Poznań. Po wizycie w Śremie, gdzie odbyła się lokalna konwencja wyborcza, liderzy PO Donald Tusk i Adam Szejnfeld wraz z posłem Waldym Dzikowskim wzięli udział w spotkaniu pani poseł Marii Wiśniewskiej z przedstawicielami organizacji samorządowych miasta Poznania i Wielkopolski. Na spotkaniu rozmawiano na temat roli organizacji samorządowych w nowoczesnym państwie oraz o konieczności budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Padały również pytania dotyczące bieżącej sytuacji politycznej w naszym kraju.

Wizyta w Poznaniu połączona była z najważniejszą imprezą tego dnia – konwencją wyborczą kandydatki na urząd prezydenta miasta Poznania, pani Marii Pasło-Wiśniewskiej. Wydarzenie to miało miejsce w Poznańskim Centrum Finansowym i zgromadziło setki sympatyków i członków Platformy Obywatelskiej. Przy okazji zaprezentowani zostali również kandydaci do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego miasta Poznania.

13 wrzesień 2006r.

Infrastruktura a rozwój Wielkopolski Północnej

„Podstawowym elementem infrastruktury transportowej wpływającym na rozwój gospodarczy regionu jest dobrze rozwinięta sieć dróg oraz lotnisk” – tymi słowy Adam Szejnfeld rozpoczął konferencję prasową, na której wraz z Rafałem Zdzierelą, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Piły, skrytykował fakt odrzucenia w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 planu budowy dróg ekspresowych S-5 i S-11.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dwie najważniejsze dla tej części Polski arterie, tj. trasa S-11 z Koszalina przez Poznań na Śląsk oraz trasa S-5 z Wrocławia przez Poznań i Bydgoszcz do Gdańska, zostały usunięte z zapisów strategii, pozostawiając zachodnią część Polski bez dróg ekspresowych na najbliższe kilkanaście lat. Tymczasem obie te trasy miały być głównym „krwiobiegiem” tranzytowym przez Polskę z jej południa na północ, skupiając wokół siebie biznes i generując rozwój gospodarczy. Zdaniem posła Adama Szejnfelda, „ujęcie w planach rządowych na lata 2007-2013 budowy dróg S-7 oraz S-19, które przebiegają przez wschodnią część Polski, świadczą o upolitycznieniu polskich dróg”. Rząd bowiem skierował inwestycje niezbędne dla prawidłowego przebiegu najważniejszych tras tranzytowych w Polsce z zachodu, gdzie zwycięstwo odniosła PO, na wschód, gdzie zwyciężył PiS.

Zdaniem Adama Szejnfelda oraz Rafała Zdziereli równie niepokojące są próby upolitycznienia sprawy zagospodarowania pilskiego lotniska przez jednego z kandydatów na prezydenta miasta Piły. Pilskie lotnisko jest jednym z wielu w Wielkopolsce, dlatego próby pozyskania inwestora akurat dla Piły są niezwykle trudne, tym bardziej, że inwestowanie oraz utrzymanie infrastruktury na lotnisku jest niezwykle kapitałochłonne i wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia w tej branży. Wielkie nadzieje budzą zatem prowadzone w ostatnim czasie przez Adama Szejnfelda rozmowy z firmą Air Service z Kanady zajmującą się przewozami lotniczymi (osobowymi i towarowymi) na całym świecie, która jest zainteresowana otwarciem w Pile portu towarowego, a w późniejszym czasie również pasażerskiego. Tymczasem w prasie pojawiły się pogłoski o planach przejęcia terenów lotniska przez samorząd i próbach poszukiwania środków nie prywatnych ale publicznych na jego zagospodarowanie. „Pomysł ten ewidentnie jest próbą upolitycznienia sprawy lotniska w Pile i prowadzenia na jego bazie kampanii samorządowej. A do inwestowania w tak poważnej branży potrzebna jest ogromna wiedza, pieniądze i doświadczenie w biznesie międzynarodowym, a nie amatorskie działania nieformalnych grup. Z doświadczenia wiem, że w próbach pozyskania kapitału prywatnego dla ważnego przedsięwzięcia nie ma łatwiejszej drogi do zniechęcenia potencjalnego inwestora, jak prowadzenie gier politycznych wokół danej inwestycji” – dodał poseł Adam Szejnfeld.

Radny Rafał Zdzierela zauważył na koniec, że przy „umiejętnościach” pilskich władz do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej dla Piły, plany przejęcia terenów lotniska przez samorząd i konieczność jego późniejszego utrzymywania to handel marzeniami.

13 wrzesień 2006r.

Wizyty w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Dnia 13 września poseł Adam Szejnfeld po konferencji prasowej w Pile w godzinach popołudniowych odbył spotkania w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Pierwszym punktem jego wizyty było spotkanie ze starostą Wiesławem Maszewskim. Podczas rozmowy poruszono bieżące sprawy dotyczące gmin leżących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz funkcjonowania samego starostwa. Rozmawiano również na temat wykorzystania środków Unii Europejskiej na rzecz rozwoju gmin i powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Nie obyło się oczywiście również i bez rozmowy o nadchodzących wyborach samorządowych.

Następnie poseł Adam Szejnfeld, lider PO w okręgu pilskim, odbył szereg spotkań z członkami Platformy Obywatelskiej Trzcianki, Czarnkowa, Lubasza, Krzyża Wlkp. i Wielenia. W rozmowach poruszono sprawy rozpoczynającej się właśnie samorządowej kampanii wyborczej. Wśród politycznych tematów rozmów znalazło się także ewentualne wystartowanie PO w bloku wyborczym z innymi komitetami.

12 wrzesień 2006r.

Poznań, Międzychód, Czarnków

Poznań. Kampania wyborcza oraz ważne sprawy polityczne były głównym tematem obrad Zarządu Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, który odbył się w Poznaniu. Poseł Adam Szejnfeld przedstawił stan postępu prac związanych z wyborami samorządowymi w okręgu pilskim. Ważnym wątkiem poruszonym podczas obrad Zarządu było ewentualne tworzenie bloków wyborczych stanowiących alternatywę dla działań PiS, Samoobrony, LPR i PSL Piast.

Międzychód. W Międzychodzie poseł Adam Szejnfeld spotkał się z działaczami miejscowej Platformy. Tematem rozmów było tworzenie list wyborczych na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wybory włodarzy gmin powiatu. W przypadku miasta Międzychodu wszystko wskazuje, że Platforma Obywatelska poprze w wyborach aktualnego burmistrza miasta.

Czarnków. Po południu, na zaproszenie Czarnkowsko-Trzcianeckiego Formu Gospodarczego w Czarnkowie, Adam Szejnfeld spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami. Rozmawiano głównie o zmianach polskiego prawa, które umożliwiłyby swobodniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. Dyskutowano również na temat obecnej sytuacji politycznej i jej wpływie na polską gospodarkę. Ważnym wydarzeniem tego zebrania było przekształcenie się Czarnkowsko-Trzcianeckiego Forum Gospodarczego w Związek Pracodawców.

12 wrzesień 2006r.

Nowe miejsca pracy a polska biurokracja.
Rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim i w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Od wielu miesięcy poseł Adam Szejnfeld wspiera działania na rzecz realizacji w Wielkopolsce północnej inwestycji, która ma dać zatrudnienie ponad 1000 osobom. Nowa fabryka mebli przedsiębiorstwa Europol Meble, bo o niej mowa, ma powstać w gminie Podanin, powiat Chodzież. Jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu udało się stworzyć na potrzeby tej inwestycji specjalną strefę ekonomiczną. Niestety, do tej pory są problemy, by firma wszczęła roboty na zakupionym gruncie. Z „każdym dniem” powstają bowiem nowe biurokratyczne problemy, których pokonanie może trwać całymi latami. Do działki na przykład nie jest doprowadzona energia elektryczna o potrzebnej mocy. Innym, na dzień dzisiejszy głównym problemem, jest także to, że mimo, iż nieruchomość położona jest bezpośrednio przy trasie S11, to nie ma na nią wjazdu. Próby załatwienia wjazdu spalają na panewce. Pierwszy etap budowy fabryki mógłby potrwać tylko ok. 6 miesięcy, ale budowę zjazdu niektórzy oceniają nawet na 3 – 4 lata. Jak się więc okazuje słowa o ułatwieniach w Polsce dla inwestorów to jedno, a praktyka, to drugie.

Dlatego o wspomnianej inwestycji poseł Adam Szejnfeld rozmawiał ostatnio z Marszałkiem Województwa Markiem Wożniakiem a wczoraj wraz ze Zbigniewem Salwą, wójtem gminy Chodzież i Alfonsem Hemmerlingiem, prezesem Europol Meble, spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z Wojciechem Jankowiakiem, dyrektorem Wydziału Rozwoju UM i Jerzym Gładysiakiem, dyrektorem Departamentu Infrastruktury UM. Poseł Adam Szejnfeld zasygnalizował również problem Wojewodzie Wielkopolskiemu.

12 wrzesień 2006r.

Joker numerem 1!

Zakończony dziś Garwoliński Festiwal Siatkówki należał absolutnie do Jokera. Chłopakom z Piły przypadło w udziale pierwsze miejsce turnieju oraz tytuły najlepszego zawodnika turnieju (Wojciech Winnik) i najlepszego libero (Dariusz Krajewski).

W sobotnich rozgrywkach grupowych zawodnicy Jokera pokonali kolejno: gospodarzy – Wilgę Garwolin: 3:2 i ligowego przeciwnika – Bzurę Ozorków: 3:0. Niedziela więc była dniem walki Jokera o pierwsze miejsce. Zwycięzcą drugiej grupy okazała się Świdnicka Avia, z doskonale znanymi pilskiej publiczności zawodnikami, Kubą Kaźmierskim i Mariuszem Kowalskim. Zwycięstwo w meczu ze świdniczanami nie było prostym zadaniem.

- Avia jest dobrze przygotowanym przeciwnikiem, zagraliśmy wyrównany mecz – powiedział zdobywca tytułu najlepszego zawodnika turnieju, Wojciech Winnik. – Naszym problemem jest jeszcze nie do końca poukładana gra, ciągle się zgrywamy. W pierwszym secie wyszliśmy na boisko nie w pełni skoncentrowani. Avia zaskoczyła nas formą, ten set zakończyliśmy wysoką przegraną. W drugim popełniliśmy kilka prostych błędów, mieliśmy wyraźnie słabszą końcówkę, problemy z kończeniem akcji. Na szczęście dwa kolejne sety i tie-break należały już do nas, a przeciwnicy mieli niewiele do powiedzenia.

- Jasne, że się cieszę – powiedział zdobywca tytułu najlepszego libero, Dariusz Krajewski. – Na pewno będę czuł się pewniej na boisku. Mam świadomość tego, że muszę jeszcze popracować nad obroną, ale trzeba stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę. Ten tytuł na pewno mi pomoże.

11 wrzesień 2006r.

Podziękowania dla posła Adama Szejnfelda

„Wielkie dzięki” – tymi słowy Jan Niedźwiecki powitał dzisiaj na scenie w Skansenie w Osieku Adama Szejnfelda, dziękując tym samym posłowi Platformy Obywatelskiej za pomoc i wsparcie w załatwianiu środków finansowych potrzebnych na przeniesienie do Skansenu w Osieku zabytkowego kościoła. Ta „przeprowadzka” uratuje kościółek przed zagładą, a zarazem wzbogaci Skansen o kolejny, bardzo ważny i potrzebny obiekt muzealny.

Spotkanie odbyło się podczas imprezy plenerowej nazywanej „Pożegnanie lata”. Na ten jeden dzień w Osieku ponownie odżyły chłopskie chaty i karczmy, młyny i wiatraki, szopy i stodoły. Można było zjeść tradycyjnie pieczony chleb ze smalcem i ogórkiem, pierogi z grzybami lub mięsem albo kapustą, skosztować polskiego żurku, albo nabyć na pamiątkę piękną figurę ręcznie rzeźbioną w drewnie. Atrakcji było oczywiście znacznie więcej, a finałem dnia był występ wspaniałego zespołu polskich Romów – „Trene and Roma” z jej liderem panem Bogdanem Trojankiem, laureatem Dziecięcej Nagrody Uśmiechu i doradcą marszałka Sejmu RP w sprawach mniejszości narodowych. Po występach chętni do poznania przyszłości ustawili się w długiej kolejce, by powróżyć sobie u prawdziwej Cyganki, a poseł Adam Szejnfeld odbył długą i bardzo ciekawą rozmowę z panem Bogdanem Trojankiem na temat kultury, tradycji oraz obecnej sytuacji Romów w Polsce.

10 wrzesień 2006r.

Sportowa niedziela

Wczoraj wędkowanie, dzisiaj bieganie…

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – to motto wielu sportowych imprez przyświeca również organizowanemu corocznie przez Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile Międzynarodowemu Półmaratonowi PHILIPS’a i Mistrzostwom Polski w Półmaratonie. W tym roku, 10 września, mieliśmy okazję przeżywać 16-ty raz tego typu imprezę, która wpisała się już na trwałe w kalendarz sportowy nie tylko Piły, ale i całego kraju. Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystościach kończących tegoroczny bieg. Zabierając głos pogratulował państwu Pascalom świetnej jak zawsze organizacji oraz rekordu. W tym bowiem roku pobito kolejny rekord ilości uczestników – bieg zakończyło 917 osób – co plasuje pilski maraton już na 5 miejscu w Polsce pod względem ilości osób biorących udział w tym ulicznym biegu.

9 wrzesień 2006r.

Wędkarskie święto

Po kilkudniowym posiedzeniu Sejmu poseł Adam Szejnfeld weekend postanowił spędzić na ziemi pilskiej – m.in. w Pile i w Osieku nad Notecią. Sobota 8 września upłynęła na zawodach wędkarskich nad Zalewem Koszyckim w Pile. Cykliczna impreza organizowana przez Pilską Izbę Gospodarczą przyciąga corocznie rzesze wędkarzy reprezentujących w tych drużynowych zawodach pilskie, i nie tylko, firmy.

Poseł Adam Szejnfeld, Honorowy Prezes Pilskiej Izby Gospodarczej, wręczył nagrody zwycięskim drużynom i najlepszym wędkarzom tegorocznych zawodów. Życzył przy okazji wszystkim zgromadzonym przedsiębiorcom, aby prowadzona przez nich działalność odbywała się również pod znakiem sukcesów, takich jak na tej sportowej imprezie. Adamowi Szejnfeldowi w uroczystości towarzyszył także drugi pilski parlamentarzysta, senator Mieczysław Augustyn. Na „wędkarskim pudle” znalazły się drużyny: Philipsa – pierwsze miejsce, Huty Szkła „Ujście” – drugie miejsce i Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – trzecie miejsce.

5 wrzesień 2006r.

Zagrożone setki tysięcy miejsc pracy

Zaniepokojenie przyszłością setek tysięcy pracowników wielu sektorów polskiej gospodarki, na przykład sektora przemysłu stoczniowego, górnictwa, czy też energetyki, wyraził na dzisiejszej konferencji prasowej „Gabinetu Cieni”, poseł Adam Szejnfeld, Rzecznik ds. Gospodarki Platformy Obywatelskiej.

Powodem zaniepokojenia Platformy jest opieszałość Rządu w opracowywaniu rządowych strategii sektorowych. W wielu sytuacjach opóźnienia sięgają nawet wielu miesięcy. Ba, w niektórych przypadkach nadal brak jest dokumentów dotyczących polityki w niektórych sektorach. Te natomiast, które ogłoszono, lub też tylko przeciekają z rządu informacje na ich temat, budzą bardzo poważne wątpliwości. Tak jest w sprawie strategii dla sektora stoczniowego, dla górnictwa węgla kamiennego, czy też dla elektroenergetyki. Ten ostatni program wywołuje najbardziej powszechny sprzeciw, także wśród łona samej koalicji, a nawet wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jego realizacja może doprowadzić bowiem do wzrostu cen na energię elektryczną dla konsumentów i klientów energetyki. Skutek ten może wywołać monopolizowanie rynku w wyniku konsolidacji pionowej firm. Bark jest również wiedzy jakimi pieniędzmi i jakimi sposobami mają być sfinansowane konieczne wydatki na modernizację i nowe inwestycje w przemyśle okrętowym, górnictwie i energetyce. Warto więc przypomnieć, że przykładowo tylko w tym ostatnim sektorze konieczne nakłady szacuje się w miliardach euro na najbliższe dwadzieścia lat. Równocześnie w sposób doktrynalny rząd broni się przed prywatyzacją przedsiębiorstw większości sektorów, która mogłaby rozwiązać wiele problemów finansowych i nie tylko firm, ale i budżetu państwa. Dotyczy to i górnictwa i stoczni. Tymczasem politykę prywatyzacji zastępuje się polityką dywidendową, poprzez którą ściąga się do budżetu środki brakujące z wpływów prywatyzacyjnych. Ta krótkowzroczna polityka może w średnim lub długim okresie czasu bardzo poważnie odbić się na kondycji polskich przedsiębiorstw, a w swojej konsekwencji uderzyć w interes setek tysięcy osób zatrudnionych w rodzimym przemyśle – stwierdził poseł Adam Szejnfeld

5 wrzesień 2006r.

Polska – Indonezja
Obrona narodowa i bezpieczeństwo wewnętrzne

Poseł Adam Szejnfeld spotkał się dzisiaj w Sejmie z 24-o osobową delegacją Indonezyjskiej Akademii Obrony Narodowej (LEMHANAS). W spotkaniu udział wzięli także członkowie Polsko-Indonezyjskiej Grupy Parlamentarnej.

Zaproszeni goście są słuchaczami organizowanej przez Akademię Szkoły Liderów, w ramach której organizowane są szkolenia m.in. z zakresu działalności politycznej oraz zarządzania strategicznego. Wśród nich byli m.in.: Generał Tri TAMTOMO – Przewodniczący Delegacji, Pan Toto RIYANTO – Generał Brygady, Wiceprzewodniczący LEMHANAS, Pan Sunarbowo SANDI – Pułkownik Indonezyjskich Sił Powietrznych, Pan Achmad Djumana WIRAKUSUMAH z Departamentu Energii i Zasobów Mineralnych, Pan Heru KUNTOADJI – pracownik Biura Wiceprezydenta Indonezji, Pan W. Mendra SUHARNO – Pułkownik Indonezyjskiej Marynarki Wojennej, Pan Erry SUBAGYO – Pułkownik Policji Indonezyjskiej, Pan SUHARNO – pracownik Departamentu Finansów, Pani Irwati Maryani NASUTION – przedstawiciel Indonezyjskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Pani Regina Terty Mary HUTAPEA – przedstawiciel Federacji Grup Czynnościowych (Golkar) oraz Pan Johan O. SILALAHI – przedstawiciel Indonezyjskiego Stowarzyszenia Prawników.

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z możliwościami współpracy między Polską a Indonezją na niwie wojskowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Rozmawiano również na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce oraz prac i systemu funkcjonowania Sejmu RP, polskich partii politycznych oraz zasad realizacji międzynarodowych stosunków parlamentarnych. Obie strony wyraziły szczere zadowolenie ze spotkania i zapowiedziały kontynuowanie poruszonych tematów także i w przyszłości.

4 wrzesień 2006r.

Gębice – Inauguracja roku szkolnego
Piła – Spotkanie z liderem PO

W mgnieniu oka minął czas letniego wypoczynku i wakacji. Powrócił dla nas wszystkich czas codziennych obowiązków – w tym również dla dzieci i młodzieży. 4 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2006/2007. Wojewódzka, wielkopolska inauguracja tego wydarzenia miała miejsce w Ośrodku Pedagogiczno-Rehabilitacyjnym Sióstr Felicjanek „Nasz Dom” w Gębicach (gmina Czarnków). Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, która odbyła się na terenie ośrodka. Następnie zaproszonym gościom zaprezentowały się delegacje pocztów sztandarowych oraz miały miejsce okolicznościowe występy artystyczne dzieci. Do zebranych swoje pismo wystosował poseł Adam Szejnfeld. Życzył dzieciom i młodzieży dużo siły i chęci w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu swoich horyzontów. Natomiast nauczycielom i pracownikom oświaty życzył wiele satysfakcji oraz godnych warunków wykonywania swojego zawodu. Życzył także spokoju. Przed polską oświatą bowiem stoją obecnie niebywałe wyzwania wzięcia udziału w skoku cywilizacyjnym młodego pokolenia. To powinien być priorytet pracy w szkołach, a nie codzienne rewolucje i fajerwerki populistycznych pomysłów idące od polityków rządzących dzisiaj resorem edukacji.

Tegoroczny wrzesień jest także czasem bezpośrednich przygotowań do samorządowej kampanii wyborczej. Z tego też powodu poseł Adam Szejnfeld, lider PO w Okregu Pilskim, zorganizował w Pile w dniu 4 września br. spotkanie szefów kół z 11 powiatów PO okręgu pilskiego. Rozmawiano na temat list kandydatów na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydenta. Podczas posiedzenia poruszono również temat tworzenia ewentualnych bloków oraz prawidłowego skoordynowania działań podczas kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska w pierwszej kolejności będzie chciała tworzyć bloki wyborcze z komitetami obywatelskimi i organizacjami społecznymi. Nie wyklucza jednak także bloków wyborczych z innymi partiami, na przykład PSL. Najbliższe dni, a najwyżej tygodnie dadzą ostateczną odpowiedź na temat przyszłych sojuszów wyborczych i wyborczej konkurencji.

3 wrzesień 2006r.

Wybory, wybory…

W minioną niedzielę poseł Adam Szejnfeld spotkał się w Chodzieży z działaczami miejscowej Platformy Obywatelskiej oraz przedstawicielami Komitetu Wyborczego „Porozumienie”, który tworzył osiem i cztery lata temu w Chodzieży. Zaproponowana wówczas przez Adama Szejnfelda idea budowania Komitetów „Porozumienie”, jako centroprawicowych bloków wyborczych w wyborach samorządowych, przyjęła się w tym czasie również i w innych miastach oraz powiatach subregionu pilskiego, np. w Pile, czy Złotowie. Komitety te inicjowane były przez działaczy dzisiejszej Platformy Obywatelskiej, lecz w ich skład wchodzili przedstawiciele prawie wszystkich ówczesnych partii i ugrupowań politycznych, poza lewicowymi, a także stowarzyszenia i organizacje społeczne. Komitety te funkcjonują do dnia dzisiejszego, m.in. w Chodzieży.

Posiedzenie poświecone było omówieniu sytuacji wyborczej w mieście Chodzieży oraz w gminach i w powiecie chodzieskim, a także przyszłej formuły wyborczej, co jest związane z przyjęciem przez Sejm projektu zmiany ordynacji wyborczej przeforsowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, że ustawa ta „wymusza” blokowanie list różnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych. Platforma Obywatelska zapowiedziała, że swoje listy będzie chciała blokować przede wszystkim z listami komitetów obywatelskich, takimi na przykład jak „Porozumienie”, nie wyklucza jednak również blokowania list z innymi partiami, na przykład z listami PSL, które w ostatnich latach, przynajmniej w okręgu pilskim, startowało do wyborów samorządowych pod szyldem Komitetu Wyborczego „Forum Ludowe”. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane.

Katastrofalna susza wywołująca równie groźne w swoich skutkach pożary, potem ulewne deszcze doprowadzające w niektórych częściach kraju do powodzi – oto obraz aury pogodowej towarzyszącej w bieżącym roku pracom polowym w rolnictwie. Sprawność organizacyjna, coraz lepsze wyposażenie w sprzęt rolniczy i nowoczesność pomogły sprzątnąć z pól większość płodów. Niestety, warunki pogodowe odbiły swoje piętno na ich ilości i jakości. Na szczęście lepszy stan zasobności polskiej wsi i pomoc państwa powinna, choć w części, umożliwić przezwyciężenie kłopotów rolników i przygotowanie się do następnego sezonu. Tymi słowy poseł Adam Szejnfeld zwrócił się do zebranych na Dożynkach Powiatowych Powiatu Chodzieskiego, jakie odbyły się w minioną niedzielę w Budzyniu. Poseł Szejnfeld dziękował również chodzieskim rolnikom za ich trud i życzył lepszej przyszłości.

2 wrzesień 2006r.

Dożynki powiatu pilskiego w Wysokiej

Podobnie, jak przed tygodniem poseł Adam Szejnfeld weekend spędził na dożynkach. W minioną sobotę, 2 września uczestniczył w Powiatowo-Gminnym Święcie Plonów Powiatu Pilskiego w Wysokiej. Uroczystości miały tradycyjny przebieg i charakter. Podczas swojego wystąpienia poseł Szejnfeld podziękował rolnikom za ich trud i wytrwanie w ciężkiej pracy. Wyraził również przekonanie, że w przyszłości rząd stworzy program przeciwdziałania problemom, które wystąpiły w tym roku, a związane były z suszą i nadmiernymi opadami deszczu. Kilka słów poświecił również sprawom podziałów, jakie dzisiaj obserwujemy na scenie politycznej, ale zaznaczył, ze święto takie jak dożynki powinno raczej łączyć ludzi a nie dzielić.

Sobota nie była jednak tylko dniem świętowania, ale i pracy. Po uroczystościach dożynkowych poseł Adam Szejnfeld oraz senator Mieczysław Augustyn spotkali się z miejscowym kołem Platformy Obywatelskiej, by porozmawiać o nadchodzących wyborach samorządowych.

1 wrzesień 2006r.

Targi mebli

W dniu 1 września br. poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, wziął udział, jako patron, w uroczystym otwarciu VII Targów Mebli i Przedsiębiorczości Kępno’2006. Jest to impreza przyciągająca corocznie kilkudziesięciu wystawców branży meblarskiej z kraju i ze świata, co jest niezwykłym ewenementem, zwłaszcza, że impreza odbywa się przecież w niewielkim, ale prężnym mieście Wielkopolski. Kępno w ostatnich lata urosło do miana wielkopolskiej stolicy meblarstwa, gdyż właśnie w tym powiecie ulokowało się kilkadziesiąt firm z tej branży (na ponad 60 firm wystawiających się na targach, aż osiemnaście było z Kępna i okolic). Podczas wystawy odbywają się również seminaria branżowe i pokazy przyciągające zainteresowanych tą tematyką. Rozwój meblarstwa ale też i firm z innych branż spowodował, że bezrobocie w Kępnie spadło do ok. 7%, ba, obecnie nawet już bardzo wyraźnie zauważa się wręcz brak rąk do pracy.

Poseł Szejnfeld podczas okolicznościowego przemówienia pogratulował organizatorom sukcesu, jakim jest wpisanie w coroczny kalendarz Kępna tej cenionej przez środowiskowo imprezy. Życzył również wszystkim wystawcom zdobycia wielu korzystnych kontraktów oraz owocnej wymiany wspólnych doświadczeń.

31 sierpień 2006r.

Solidarność’80

Wolność i suwerenność, demokracja, pluralizm polityczny, gospodarka rynkowa, otwarte granice… to zmiany, które w Polsce zapoczątkowały wydarzenia sprzed 26 laty w Stoczni Gdańskiej. Nikt ze strajkujących wówczas stoczniowców nie marzył o przemianach, które nadeszły tak szybko, już po dziewięciu latach. Dzisiaj wszyscy mamy dla nich wielką wdzięczność i dług do spłacenia. Wielu z nich przypłaciło bowiem swoją walkę utratą zdrowia a nawet życia.

Chcąc uczcić pamięć ofiar PRL oraz podpisania Porozumień Sierpniowych członkowie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej złożyli w dniu 31 sierpnia br. wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. W uroczystości wziął udział Prezydent Lech Wałęsa oraz Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Wśród zaproszonych gości znalazł się również poseł Adam Szejnfeld, w przeszłości działacz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w okręgu pilskim. Podczas przemówień zaproszonych gości padło wiele słów przypominających tamte wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Bezsporna jest także wartość historyczna podpisania Porozumień, które de facto stworzyły solidne fundamenty umożliwiające obalenie systemu socjalistycznego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

28 sierpień 2006r.

Konsultacje przedwyborcze
VKS „Joker Piła”

Jesienne wybory zbliżają się z każdym dniem, z każdym tygodniem, zwłaszcza od czasu przeforsowania przez PiS, wbrew opinii publicznej i protestom opozycji, nowej ordynacji wyborczej. W związku z tym, poseł Adam Szejnfeld rozpoczął konsultacje przedwyborcze w poszczególnych miastach i powiatach naszego okręgu. Rozmowy prowadzone z działaczami lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej mają na celu kończenie procesu wyłaniania kandydatów na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz na wójtów, burmistrzów naszych gmin oraz prezydenta Piły. Na pierwszy ogień poszły miasta powiatów chodzieskiego i pilskiego. Rozmowy na temat wyborów w tych powiatach poseł Szejnfeld prowadził przez minione trzy dni. W kolejce czekają następne dziewięć powiatów naszego okręgu wyborczego, choć z racji funkcji wiceprzewodniczącego PO w Wielkopolsce, poseł Adam Szejnfeld bierze udział również w rozmowach dotyczących Poznania i pozostałych miast i powiatów naszego okręgu. Ważna kwestią tychże uzgodnień będzie nie tylko ustalenie ostatecznych list kandydatów PO, ale tez podjęcie decyzji o tworzeniu potencjalnych bloków wyborczych, które przewiduje najnowsza zmiana ordynacji wyborczej.

W dniu 28.08.2006r. poseł Adam Szejnfeld spotkał się również z zawodnikami VKS „Joker Piła”. Zawodnicy, jak i działacze optymistycznie nastawieni są do gry w nadchodzącym sezonie rozgrywek męskiej piłki siatkowej. Miejmy nadzieję, że dzięki ich grze przeżyjemy w obecnej rundzie wiele niezapomnianych chwil i pozytywnych emocji.

28 sierpień 2006r

Wielkopolskie święto plonów

Koniec sierpnia jest okresem uroczystego dziękczynienia za plony ziemi, które są owocem ludzkiej pracy. Dożynki to czas podsumowania tegorocznych prac przy zbiorach oraz chwil spędzonych w gronie osób, którym leży na sercu los polskiego rolnictwa. Korzystając z zaproszenia organizatorów poseł Adam Szejnfeld wziął udział w Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich, które 27 sierpnia br. odbyły się w Lubaszu, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Uroczystość została zainaugurowana Mszą Świętą Dziękczynną, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Następnie odbył się tradycyjny przemarsz korowodu dożynkowego, podczas którego można było zobaczyć artystycznie wykonane wieńce i dożynkowe ozdoby z wykorzystaniem tegorocznych plonów. Przemarsz został zakończony uroczystościami obrzędowymi, w których udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich poseł A. Szejnfeld. Całość zakończyły występy zespołów artystycznych oraz koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Mimo niezbyt dopisującej aury święto plonów odbyło się w atmosferze wielkiej radości.

Spotkanie z rolnikami było także doskonałą okazją do pochylenia się nad tegorocznym problemem suszy, która dotknęła ogromne ilości zbiorów, a potem nadmiaru deszczu. Poseł Adam Szejnfeld oraz jego rozmówcy przyznali, że z tak poważnych problemów, jakie nawiedziły w bieżącym roku rolnikowi, należy wyciągnąć daleko idące wnioski na przyszłość. Trzeba bowiem potrafić minimalizować straty finansowe ponoszone przez osoby pracujące w rolnictwie.

22 sierpień 2006r.

Nadzieja dla małych firm

Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki oraz Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, poseł Adam Szejnfeld zaprezentował w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej projekt ustawy swojego autorstwa o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

W trakcie I czytania Adam Szejnfeld podkreślił, że projekt ten to nadzieja dla małych, rodzinnych firm. Ustawa ma wprowadzać bowiem instytucję zawieszenia działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie małe firmy, które nie zatrudniają pracowników, byłyby ustawowo wyłączone spod obowiązków sprawozdawczych, a przede wszystkim spod obowiązku płacenia podatków dochodowych, VAT-u oraz składek ZUS. Projekt ten przewiduje również przepisy o charakterze abolicyjnym, mające na celu umorzenie przez instytucje i urzędy państwowe, w tym ZUS, postępowań wszczętych przeciwko przedsiębiorcom w tym zakresie.

Inicjatywa posła Szejnfelda to reakcja na liczne skargi przedsiębiorców składane bezpośrednio do niego oraz za pośrednictwem organizacji gospodarczych na błędne i krzywdzące interpretowanie przepisów prawa przez organy administracji państwowej, w szczególności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W obecnej sytuacji prawnej przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej traktowany jest przez organy podatkowe i ZUS jako osoba nadal prowadząca tę działalność, do chwili jej likwidacji.

Uchwalenie zaproponowanego przez Adama Szejnfelda projektu stworzy kolejne ułatwienia w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe, rodzinne firmy. Połączone komisje zaakceptowały projekt i skierowały go do dalszych prac do powołanej w tym celu podkomisji nadzwyczajnej, w skład której wszedł także poseł Adam Szejnfeld.

21 sierpień 2006r

Między Warszawą a Poznaniem

Początek prac pourlopowych, to nie tylko prace w Sejmie. W poniedziałek przed południem poseł Adam Szejnfeld wziął udział w Warszawie w kolejnym posiedzeniu Zespołu Rzeczników (powszechnie nazywanego Gabinetem Cieni) Platformy Obywatelskiej, który pracuje nad programem PO. Przypomnijmy, że wielkopolski poseł odpowiada w Zespole Rzeczników za tematykę gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości. Po południu natomiast, Adam Szejnfeld uczestniczył już w zebraniu Zarządu Regionu Wielkopolskiego PO w Poznaniu. Posiedzenie poświęcone było zbliżającym się wyborom samorządowym. Omówiono i przyjęto zasady zgłaszania kandydatów PO na radnych wszystkich szczebli, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz zobowiązano wielkopolskie struktury PO do zrealizowania harmonogramu czynności przedwyborczych zgodnie z przyjętą uchwałą. Dzień zakończyło posiedzenie, ponownie w Warszawie, Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, na którym omówiono porządek zaczynających się w tym tygodniu obrad Sejmu RP. Klub PO zbierze się w bieżącym tygodniu, co najmniej jeszcze raz, by omówić projekt regulaminu działania Klubu i przygotować wybory nowych władz, czyli Prezydium Klubu PO.

18 sierpień 2006r.

Interpelacje posła Szejnfelda
Zakaz handlu w niedziele

Sprawa zakazu handlu w niedziele nieustannie powraca na polską scenę polityczną. Obecna sytuacja polityczna pozwala partiom okrzykującym się jako prorodzinne na wnoszenie do laski marszałkowskiej projektów ustaw rzekomo mających pozytywnie wpływać na codzienne życie Polaków. Z takich to też ponoć pobudek Liga Polskich Rodzin wniosła do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który w praktyce prowadzi do zakazu funkcjonowania sklepów zatrudniających powyżej 5 pracowników w niedziele i święta. Proponowane zmiany budzą ogromne kontrowersje wśród społeczeństwa, w tym zarówno wśród pracodawców jak i wśród konsumentów. Z przeprowadzonych badań opinii społecznej wynika, iż zdecydowana większość Polaków dokonuje zakupów w niedziele i święta oraz jest przeciwna wprowadzeniu rzeczonego zakazu.

Poseł Adam Szejnfeld kierując się wieloma względami – ekonomicznymi, jak również i społecznymi – zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Anny Kalaty z poselską interpelacją kwestionującą zmiany w kodeksie pracy. Według posła Szejnfelda jednym z najważniejszych zadań polskiego rządu jest obecnie zwalczanie wysokiego bezrobocia i przeciwdziałanie fali emigracji Polaków na Zachód. Zakaz handlu w niedziele i święta przyczyni się niewątpliwie do wzrostu tych złych trendów. Poseł w swojej interpelacji poruszył również ogromnie ważną kwestię inwestycji zagranicznych w Polsce i to nie tylko tych, które są związane z handlem wielkopowierzchniwym. Chodzi o wiarygodność Polski i zaufanie zachodnich inwestorów do naszego kraju, jako dobrego i pewnego miejsca na wieloletnie inwestycje. Poza tymi względami nie należy lekceważyć także wrażenia, że obecna władza, koalicji PiS-Samoobrona-LPR, coraz częściej podejmuje działania faktyczne i prawne przywołujące nasze świeże jeszcze wrażenia z czasów PRL-u, kiedy to partia i państwo chciały decydować o wszystkich aspektach życia społecznego, tych prywatnych także! Musi to obecnie budzić zdecydowany sprzeciw.

Z badań i ekspertyz (m.in. „Raport o stanie handlu wewnętrznego” – Ministerstwo Gospodarki; „Handel w polskiej gospodarce. Kontynuacja i zmiany” – IRWiK; Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu; „Struktura i rola handlu w polskiej gospodarce” Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową) oraz opinii i stanowisk organizacji społecznych (m.in. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, czy Związku Rzemiosła Polskiego), a także badań opinii publicznej wynika, że wprowadzenie wspomnianego zakazu jest niecelowe i może być w swoich skutkach groźne dla polskiej gospodarki oraz, co ważne, rynku pracy. Nie jest także oczekiwane przez konsumentów, producentów, pracodawców, jak i większość społeczeństwa (w miastach 70% a na terenach wiejskich 50% osób jest przeciwna zakazowi, ok. 20 % jest za, a ok. 10% nie ma zdania).

Zakaz handlu w niedzielę może doprowadzić do zwolnień ok. od 80.000 do 100.000 pracowników w handlu oraz wielu tysięcy ludzi w sferze produkcji i usług działających na rzecz handlu (szacuje się, że zwolnienia tu mogą dosięgnąć od 2% do 5% zatrudnionych). Spadek zyskowności (w wyniku częściowego spadku obrotów) firm handlowych w oczywisty sposób odbiłby się również na wpływach podatkowych do budżetu państwa. Poza tymi względami – ekonomicznymi i społecznymi – projekt ustawy wywołuję również zdecydowane wątpliwości związane z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Różnicowanie bowiem sytuacji prawnej podmiotów tego samego rynku ze względu na wielkość zatrudnienia nie wydaje się być konstytucyjne.

Powyższe opinie poseł Adam Szejnfeld przedstawił w pełni na posiedzeniach stosownych komisji sejmowych a częściowo przytoczył je również w interpelacji. Jej treść przesyłam Państwu w załączeniu. Sama interpelacja oraz późniejsza odpowiedź udzielona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostanie opublikowana na niniejszej stronie a także na stronie portalu sejmowego pod adresem http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel5/370.htm w zakładce „Interpelacje” .

27 lipiec 2006r.

Aktywność posła Szejnfelda

Aktywność parlamentarna posła Adama Szejnfelda była zawsze przykładem tytanicznej pracy dla parlamentarzystów z Wielkopolski. Również i w tej kadencji Sejmu Adam Szejnfeld jest autorem kilkunastu interpelacji, zapytań poselskich, wypowiedzi oraz wniósł do Laski Marszałkowskiej 3 projekty ustaw.

Poniżej prezentuję Państwu wykaz interpelacji i zapytań poselskich zgłoszonych przez posła Adam Szejnfelda, zarówno tych które zostały opublikowane jak i tych, które jeszcze czekają na publikację.

INTERPELACJE

a) Opublikowane

• Interpelacja w sprawie możliwości nowelizacji art. 55 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

• Interpelacja w sprawie przetargu na śmigłowce cywilne oraz wojskowe;

• Interpelacja w sprawie dodatkowego opodatkowania branży motoryzacyjnej, w szczególności importerów aut używanych;

• Interpelacja w sprawie Zespołu Elektrowni PAK SA oraz Kopalni Węgla Brunatnego Konin;

• Interpelacja w sprawie projektu ustawy o grupach przedsiębiorstw rodzinnych;

• Interpelacja w sprawie ujednolicenia znaków skarbowych akcyzy na wyroby akcyzowe zharmonizowane;

• Interpelacja w sprawie “Porozumienia z dnia 7 lutego 2006 r. pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Gospodarki w

sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej”;

• Interpelacja w sprawie dostosowania ustawy o podatku akcyzowym do dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r.

w sprawie restrukturyzacji ram wspólnotowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych oraz elektryczności;

• Interpelacja w sprawie zarządzenia nr 8 Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczącego likwidacji niektórych wydziałów

ekonomiczno-handlowych polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych;

• Interpelacja w sprawie zmian podatkowych zmierzających do likwidacji karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego;

• Interpelacja w sprawie planów promocji turystycznej Polski na 2006 r. oraz szczególnej roli w tym zakresie Polskiej Organizacji

Turystycznej;

b) Nie opublikowane, zgłoszone do Marszałka Sejmu

• Interpelacja w sprawie organizacji przez Polskę międzynarodowego konkursu Miss World 2006;

• Interpelacja w sprawie planów podniesienia akcyzy na olej opałowy;

• Interpelacja w sprawie aktualnego stanu realizacji Porozumienia z dnia 7 lutego 2006 r. między Ministrem Spraw Zagranicznych a

Ministrem Gospodarki w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej;

• Interpelacja w sprawie planów wprowadzenia wielomiesięcznej ochrony pracy kobiet po zakończeniu ciąży, urlopu macierzyńskiego i

wychowawczego.

ZAPYTANIA

a) Opublikowane

• Zapytanie w sprawie naliczania podatku VAT oraz podatku dochodowego osobom, które za darmo oddają swoje wyroby

potrzebującym;

• Zapytanie w sprawie dróg, które z mocy prawa przeszły na własność gminy zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce

nieruchomościami;

• Zapytanie w sprawie niejasności w procedurze postępowania kwalifikacyjnego przy wyborze prezesa i członków Zarządu ENEA

S.A.;

• Zapytanie w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych przy udziale

komponentów uzyskanych w wyniku przerobu odpadów tworzyw sztucznych;

• Zapytanie w sprawie zmiany systemu płacenia podatków przez przedsiębiorców;

• Zapytanie w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

• Zapytanie w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez małżonków właścicieli firm, będących

jednocześnie pracownikami tych firm;

• Zapytanie w sprawie wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

b) Nie opublikowane, zgłoszone do Marszałka Sejmu

• Zapytanie w sprawie trudności z funkcjonowaniem programu obsługi zgłoszeń celnych CELINA;

• Zapytanie w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o polityce rozwoju oraz o zasadach współpracy władzy publicznej w tym

zakresie zagadnienia funkcjonowania Regionalnych Instytucji Finansujących;

• Zapytanie w sprawie wysokości progu przychodów firmy, od którego należy przejść na pełną księgowość;

• Zapytanie w sprawie zasad naliczania składki zdrowotnej;

• Zapytanie w sprawie zwiększenia możliwości wykonywania samodzielnych czynności profilaktycznych i leczniczych dla zwierząt

przez techników weterynarii oraz wprowadzenia pomostowych studiów weterynaryjnych w trybie niestacjonarnym dla absolwentów

techników weterynaryjnych.

27 lipiec 2006r.

Interpelacje posła Szejnfelda
Urlopy macierzyńskie

W Sejmie trwają obecnie prace legislacyjne nad zmianą Kodeksu pracy, które mają na celu zwiększenie ochrony warunków zatrudniania kobiet poprzez wprowadzenie zakazu rozwiązywania umowy o pracę w okresie 9 miesięcy od dnia zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Zdaniem ekspertów i wielu organizacji gospodarczych taka zmiana przepisów utrudni kobietom podejmowanie pracy i będzie stanowić barierę dla przedsiębiorców w ich zatrudnianiu. Wprowadzenie zakazu zwolnienia z pracy wywoła bowiem konieczność utrzymania przez pracodawcę stanowiska pracy, nawet przez wiele lat, co będzie szczególnie uciążliwe zwłaszcza dla pracodawców zatrudniających tylko kilku pracowników. Wprowadzenie takich zmian może również spowodować dalsze podwyższenie pozapłacowych kosztów pracy.

Dodatkowo polska regulacja wykracza poza obowiązującą w tym zakresie regulację unijną, ponieważ wprowadza ochronę stosunku pracy również w okresie urlopu wychowawczego, podczas kiedy Dyrektywa Rady nr 92/985/EWG nakazuje wprowadzić ochronę “w okresie od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego”.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, poseł Adam Szejnfeld wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z interpelacją poselską. Jej treść przesyłam w załączeniu, która wraz z późniejszą odpowiedzią będzie do wglądu (po jej opublikowaniu przez Marszałka Sejmu) również na stronie http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel5/370.htm w zakładce „Interpelacje” oraz na niniejszej stronie.

24 lipiec 2006r.

Szejnfeld na rzecz małych i średnich firm

Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej na wniosek posła Adama Szejnfelda złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy jego autorstwa, mającej na celu zniesienie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości zakłada postulowaną przez przedsiębiorców konieczność podwyższenia ustawowego progu przychodów z kwoty 800.000 euro na kwotę 1.200.000 euro, do którego to przedsiębiorcy mają prawo do prowadzenia uproszczonej rachunkowości.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły u osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro, to podmioty te mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, a więc obowiązek prowadzenia tzw. pełnej rachunkowości. Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Ciągły spadek wartości euro w stosunku do złotego w ubiegłym roku spowodował, iż wiele małych i średnich przedsiębiorców może przekroczyć limit 800.000 euro i tym samym utracić prawo prowadzenia tzw. uproszczonej rachunkowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co znacznie zwiększy koszty prowadzenia działalności.

Podniesienie wysokości progu przychodów netto do 1.200.000 euro ułatwi wykonywanie działalności gospodarczej, zmniejszy obciążenia związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów prowadzenia działalności.


23 lipiec 2006r
.

Kolejny zamach na demokrację

„Odbić samorząd” – oto idea i cel, która przyświeca PiS-owi, LPR i Samoobronie. Najpierw był pomysł na przyspieszone wybory, potem na ograniczenie do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów, a następnie zniesienie bezpośrednich wyborów. Wszystkie te pomysły wydawały się niekonstytucyjne, ale co najważniejsze, nie dawały gwarancji sukcesu. Odchodzono więc od nich.

Obecnie, PiS nie krępując się wcale łamaniem niepisanych zasad dotyczących przyzwoitości w życiu publicznym zgłosił pod osłoną nocy, z czwartku na piątek, kolejny pomysł na to jak zdobyć dla siebie i dla samoobrony polskie samorządy. W najnowszym projekcie ustawy autorstwa PiS dotyczącym zmiany w ordynacji wyborczej pojawia się twór zwany „blokiem wyborczym”. Bloki są sposobem na zafałszowanie prawdziwych wyników wyborczych. Wystarczy, że partie publicznie zadeklarują przed wyborami, że tworzą blok wyborczy, by ich wyniki wyborcze były w prosty, arytmetyczny sposób sumowane, dzięki czemu skorzystają przy liczeniu głosów z metody d’Honta premiującej duże ugrupowania. Zatem efekt jest taki, że wybory w okręgu wcale nie wygrywa komitet, który jest pierwszy w wyborach, tylko blok, w którym komitety mogą mieć pojedynczo słabe wyniki. Ale co gorsze, wyborcy już sami nie bardzo będą wiedzieli, na kogo głosują. Oddając bowiem głos np. na PiS będą wybierać np. ludzi z LPR albo Samoobrony! Mało tego, nie zawsze ta osoba, na którą zagłosujemy będzie mogła zostać radnym, czy radną. Skomplikowana bowiem metoda obliczania głosów oraz oddanie całego władztwa w tej materii umawiającym się partiom tak de facto pozbawi wyborców bezpośredniego wpływania na to, kto ma ich reprezentować. Po co więc wybory, skoro to partie będą decydowały, kto radnym ma zostać, a kto nie?!

Zarzuty kierowane w stronę Platformy Obywatelskiej, iż również chciała forsować zmiany w ordynacji wyborczej bezpośrednio przed wyborami są całkowicie bezpodstawne. Po pierwsze inicjatywa wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych autorstwa Platformy Obywatelskiej jest głoszona przez PO od samego jej powstania, czyli od prawie sześciu lat! Nie można więc tu mówić od zaskoczeniu, czy manipulowaniu przedwyborczym. To był i jest bowiem jeden z kanonów naszej filozofii wyborczej. Dotyczy to tak wyborów samorządowych, jak i wyborów parlamentarnych. W tej sprawie zebraliśmy już ponad 800 tysięcy podpisów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym nasz projekt ordynacji samorządowej został złożony wiele miesięcy wcześniej, ale był skutecznie przetrzymywany przez marszałka Marka Jurka aż do teraz. Po drugie Donald Tusk zadeklarował, że proponowane przez nas zmiany mają dotyczyć następnych wyborów, a nie tegorocznych.

Analizując zaistniałe ostatnio wydarzenia Platforma Obywatelska wzywa więc wszystkie lokalne stowarzyszenia, komitety i ludzi dobrej woli, by wspierali budowanie Ruchu Obywatelskiego przy PO. Jest to obecnie jedyny sposób, aby zatrzymać koalicję fałszu i hipokryzji. Bo czymże jest głoszenie szczytnych ideałów, mówienie o uczciwości i odpowiedzialności przy jednoczesnym czynieniu wszystkiego wyłącznie pod własne, partykularne, partyjne interesy we wspólnym państwie – w Polsce?!

21 lipiec 2006r.

Kaczyński nie myśli o przedsiębiorcach

W piątkowy wieczór w Sejmie odbyła się wielogodzinna debata na temat propozycji zmian podatkowych.

Poseł Adam Szejnfeld, występujący w imieniu Platformy Obywatelskiej, zauważył, iż we wcześniejszym expose premiera Jarosława Kaczyńskiego była mowa o bezpieczeństwie zewnętrznym Polski, o bezpieczeństwie wewnętrznym, była też mowa o katalogu deklaracji z różnych innych dziedzin, ale najwięcej czasu premier poświecił ważnym dla kraju zasobom. Jednego jednak zasobu nie wymienił, nie zauważył – przedsiębiorców. A to przecież przedsiębiorcy tworzą Produkt Krajowy Brutto, to przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca pracy, to przedsiębiorcy więc przyczyniają się o zmniejszenia bezrobocia i związanych z nim patologii rodzinnych i społecznych. To przedsiębiorcy budują podstawy rozwoju Polski i polskiego społeczeństwa. To była wielka wada planu rządzenia przedstawionego przez premiera – uznał poseł Szejnfeld. Ale po zapoznaniu się z projektami podatkowymi rządu – koalicji PiS, LPR i Samoobrony – poseł Adam Szejnfeld stwierdził, iż rozumie dlaczego w expose Prezesa Rady Ministrów nic się nie mówiło na temat polskich przedsiębiorców. Widać to między innymi po wspomnianych projektach podatkowych. Są one, według Szejnfelda, nastawione nie na przedsiębiorców, nie na pomoc małym i średnim firmom, nie na tworzenie ułatwień i obniżanie kosztów dzielności gospodarczej, lecz odwrotnie.

Adam Szejnfeld wymienił kilka przykładów na rzecz tej tezy:

• planuje się wzrost akcyzy na olej opałowy i gaz,

• proponuje się wzrost akcyzy na paliwa płynne – na benzynę i olej napędowy poprzez zapowiadany powrót do poprzednich stawek podatkowych,

• projektuje się wprowadzenie zupełnie nowego podatku od samochodów,

• ma nastąpić wzrost podatku od sprzedaży nieruchomości,

• nastąpi wzrost składek na ubezpieczenia zdrowotne,

• grozi nam wzrost składek na obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne,

• ma nastąpić wzrost podatków od umów cywilno prawnych, itp.

- mówił Szejnfeld. Jednocześnie rezygnuje się z wcześniej deklarowanych obietnic, m.in.:

• z wprowadzenia pełnej amortyzacji środków trwałych,

• z likwidacji tzw. „podatku Belki”

• z wprowadzenia obniżenia podatków dochodowych do 18% i 32% od 1 stycznia 2006r. i do 18% i 28% od 1 stycznia 2009r.

• z wprowadzenia pełnego odpisu podatku VAT od zakupionych samochodów osobowych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Te palny i zaniechania występują równocześnie z propozycją m.in.:

• likwidacji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

• likwidacji karty podatkowej.

Poseł Adam Szejnfeld stwierdził w swoim wystąpieniu, iż Polska jest obecnie w okresie zadawalającego poziomu rozwoju. Również kilka przyszłych lat dobrze rokuje na utrzymanie się tej tendencji. Racjonalnie działający rząd właśnie taki czas powinien więc wykorzystać na przeprowadzanie trudnych i potrzebnych zmian, tak, by pomóc wzrostowi i przygotować gospodarkę na lata gorsze. A te prędzej czy później nadejdą. Niestety, poprzez krótkowzroczną politykę obecnego rządu nie wykorzystamy tej szansy, a następne rządy będą musiały borykać się z sytuacją, którą obecna ekipa powinna przewidzieć. Potrzebna i konieczna reforma finansów publicznych nie będzie pełna bez reformy systemu podatkowego, bez zmian w ubezpieczeniach społecznych. Z tychże jednak zmian polski rząd, jak dowodzi dzisiejsza debata podatkowa, zrezygnował – z goryczą stwierdził poseł Adam Szejnfeld.

20 lipiec 2006r.

Interpelacje posła Szejnfelda
MISS WORLD’2006

W pracy posła Adama Szejnfelda ważną dziedziną wpływania na rozwój naszego kraju jest promocja Polski i polskiej gospodarki. Okazją do podjęcia kolejnych starań w tym zakresie jest organizacja w miesiącu wrześniu br. w Polsce międzynarodowego konkursu Miss World’2006.

Niestety, strona rządowa do chwili obecnej nie podjęła praktycznie żadnych istotnych działań i decyzji wspierających wspomnianą imprezę, mimo, że z przeprowadzonych analiz wynika, iż przyniesie ona ogromne korzyści dla naszego kraju wynikające z jego promocji na arenie międzynarodowej (w skali świata) i wpływów budżetowych. Argumentacja Ministerstwa Gospodarki, że przedsięwzięcie ma charakter komercyjny wydaje się nieracjonalna biorąc pod uwagę choćby deklaracje rządu dotyczące wspierania organizacji piłkarskich mistrzostw Europy 2012, które również mają taki charakter.

Konkurs Miss World corocznie gromadzi w każdym z krajów, które jest gospodarzem imprezy, tysiące ludzi ze świata biznesu, mających okazję zapoznać się z walorami cywilizacyjnymi, kulturowymi, gospodarczymi, czy turystycznymi oraz infrastrukturą i możliwościami danego kraju. Widownia telewizyjna, radiowa i czytelnicy gazet na ten temat liczeni są natomiast w miliardy.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, poseł Adam Szejnfeld wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego z interpelacją poselską. Jej treść przesyłam w załączeniu, która wraz z późniejszą odpowiedzią będzie do wglądu (po jej opublikowaniu przez Marszałka Sejmu) również na stronie http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel5/370.htm w zakładce „Interpelacje” oraz na niniejszej stronie.


16 lipiec 2006r.

Blues Express’2006

„Piękna Helena ruszyła…” – tego typu okrzyki można było usłyszeć w Poznaniu wśród uczestników XIV edycji Blues Expressu, która odbyła się w dniu 15 lipca br. oraz w nocy z 15 na 16 lipca br. Tradycyjnie w imprezie udział poseł Adam Szejnfeld, który zawsze wspierał inicjatywę tego, znanego w całej Polsce, bluesowego festiwalu. Pomoc i wsparcie posła Szejnfelda w bieżącym roku były szczególnie ważne, gdyż jak wszyscy pamiętamy, w poprzednim roku, XIII edycja bluesowej podróży się nie odbyła. Miały na to wpływ zawiść i kontrdziałania nieprzychylnych imprezie osób, które wywołały brak środków finansowych.

Tym razem, „Piękna Helena”, między innymi dzięki działaniom posła A. Szejnfelda, mogła po raz kolejny wyruszyć w swoją bajkowo-bluesowa podróż po północnej Wielkopolsce. Postoje wraz z koncertami na stacjach kolejowych miały miejsce w Poznaniu, Obornikach, Rogoźnie, Chodzieży, Pile, Krajence i Złotowie. Koncert finałowy natomiast odbył się jak każdego roku na Festiwalu Bluesowym nad Jeziorem Proboszczowskim w Zakrzewie. Oczywiście w trakcie jazdy pociągu trwał koncert „Non Stop” w wagonie muzycznym (grali i śpiewali Bluszcz Blues Band) oraz w wagonie restauracyjnych (grali i śpiewali Easy Street). Na dworcach i podczas Festiwalu w Zakrzewie natomiast mogliśmy podziwiać: Jimmy D. Lane, Henry Mccullough Blues Band, JJ Band, Boogie Boys, Blues Flowers, Boogie Chili, Higway, Ścigani, Black&Blues, Tortilla, Teenage Beat, Bluszcz Blues Band i Easy Street.

Przypomnijmy, że Festiwal „Blues Express” to impreza muzyczna odbywająca się corocznie od 1993 roku w Zakrzewie. Organizowana jest przez Dom Polski – Ośrodek Kultury utworzony w zamierzchłych czasach jeszcze przez ks. dr Bolesława Domańskiego. Jej pomysłodawcą, dobrym duchem i „Człowiekiem Orkiestrą” jest Henryk Szopiński. Stałym elementem Festiwalu jest natomiast przejazd z Poznania do Zakrzewa pociągiem prowadzonym przez parowóz. Impreza nawiązuje do starych, dobrych tradycji światowego bluesa. W trakcie podróży oraz na stacjach występują zespoły muzyczne. Koncert finałowy odbywa się podczas Festiwalu Bluesa w Zakrzewie nad Jeziorem Proboszczowskim. Te muzyczne spotkania, poza walorami artystycznymi, niosą ze sobą również integrację ludzi z najodleglejszych zakątków nie tylko Wielkopolski. Na festiwal ściągają bowiem tysiące ludzi z całego kraju oraz z zagranicy. Pociągiem jadą tradycyjnie już miłośnicy bluesa również np. z Niemiec, czy z Wielkiej Brytanii.

7 lipiec 2006r.

Lotnisko w Pile – inicjatywy Adama Szejnfelda

Sprawa pilskiego lotniska, co jakiś czas spędza sen z oczu politykom i mieszkańcom miasta Piły. Brak konkretnego rozwiązania powoduje frustracje mieszkańców miasta i regionu, a pozostałe po wojskach lotniczych tereny niszczeją w oczach. Optymizmem napawa fakt powstania w tym miejscu campusu Uniwersytetu Adama Mickiewicza jednak uczelnia nie zagospodaruje nawet drobnej części dostępnej infrastruktury i terenów byłego lotniska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz miasta poseł Adam Szejnfeld od pewnego czasu prowadzi rozmowy z wieloma środowiskami biznesu i polityki mające na celu zainteresowanie pilskimi terenami ewentualnych inwestorów z zagranicy. Cel ten miało np. sprowadzenie do Piły ambasadorów krajów arabskich. Kolejną próbą jest chęć zainteresowania bezpośrednio środowisk i organizacji gospodarczych ofertą naszego regionu. Skutkiem tych działań są rozmowy prowadzone ostatnio z firmą Air Service z Kanady zajmującą się przewozami lotniczymi (osobowymi i towarowymi) na całym świecie. Ostatnie wstępne rozmowy poseł Adam Szejnfeld przeprowadził wczoraj, w dniu 6 lipca w Warszawie, a już następnego dnia przywiózł kanadyjskich inwestorów do Piły. Najważniejsze kwestie zostały omówione w Pile podczas spotkania posła Adama Szejnfelda z prezydentem Piły Zbigniewem Kosmatką oraz przedstawicielami potencjalnego kanadyjskiego inwestora. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się na teren byłego pilskiego lotniska wojskowego, aby zapoznać się z możliwościami, którymi dysponuje miasto, a przede wszystkim Agencja Mienia Wojskowego, bo do niej należą tereny powojskowe. Miejmy nadzieję, że tym razem dzięki pomocy pilskiego parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej zniknie z obrazu miasta plama niezagospodarowanych do tej pory terenów, na których może zostać zrealizowana strategiczna dla Piły i całego regionu inwestycja. Dla nikogo bowiem nie ulega wątpliwości, iż stworzenie w Pile lotniska wraz z uruchomieniem transportu lotniczego musiałoby stanowić bardzo istotny czynnik prorozwojowy nie tylko dla miasta i powiatu, ale całego subregionu pilskiego.

7 lipiec 2006r.

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile i „Beczka Latowa” w Szamocinie

Koniec roku szkolnego. Czas początku wakacji, poza letnim wypoczynkiem, niesie ze sobą wiele wydarzeń związanych z podsumowywaniem pewnych etapów życia młodych ludzi. Wydarzenie tego typu miało miejsce dzisiaj w Pilskim Domu Kultury. Był to dzień uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, w którym wziął udział poseł Adam Szejnfeld. W swoim wystąpieniu poseł Szejnfeld zaznaczył ogromną rolę, jaką w Północnej Wielkopolsce spełnia WSB a także inne uczelnie regionu pilskiego. Absolwentom życzył pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a także dalszych osiągnięć w dziedzinie edukacji.

Początek sezonu piwnego. Od kilkudziesięciu już lat, tradycyjnie w pierwszy weekend lipca odbyło się spotkanie Stowarzyszenia „Bractwo Piwne” w Szamocinie, którego członkiem jest poseł Adam Szejnfeld. Biesiada piwna, która nazywa się „Beczka Latowa”, miała miejsce, jak co roku, na Cygańskich Dołach. Stowarzyszenie, które w zeszłym roku obchodziło 30-lecie istnienia skupia wielu znamienitych osobistości na czele z jego prezesem dr hab. Edwardem Jedlińskim, wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cel, jaki przyświeca Stowarzyszeniu to kultywowanie picia złotego trunku. Przypomnijmy, iż Bractwo rządzi się bardzo rygorystycznymi prawami. Wstąpić do Stowarzyszenia może tylko osoba rekomendowana, co najmniej przez dwóch członków Bractwa. Akt przystąpienia należy przypieczętować wypiciem „duszkiem” litrowego kufla piwa i nie może się to odbyć wcześniej, niż po roku terminowania. Nie zdanie egzaminu skutkuje kolejnym rokiem oczekiwania na prawo przystąpienia do Stowarzyszenia. Zebranie walne członków odbywa się tylko raz w roku, w pierwszy weekend lipca na tzw. „Beczce Latowej”. Brak obecności na dwóch z kolei biesiadach z rzędu skutkuje wykluczeniem z Bractwa (usprawiedliwień się nie przyjmuje). Podczas biesiad piwnych zakazane jest spożywanie jakichkolwiek innych trunków pod groźbą wykluczenia ze Stowarzyszenia. I tak to już trwa od ponad trzydziestu lat.

6 lipiec 2006r.

Ziemia Czarnkowsko – Trzcianecka. Czarnków, Rosko, Wieleń, Dzierżążno.

W dniu wczorajszym poseł Adam Szejnfeld spędził dzień na wizycie w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim. Pierwszym spotkaniem były odwiedziny w firmie STEICO S.A. w Czarnkowie, której głównym kierunkiem jest produkcja płyt i materiałów izolacyjnych o szerokim zastosowaniu użytkowym dla budownictwa. Poseł Szejnfeld był pełen uznania dla dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, które przyczynia się do ustawicznego rozwoju całego regionu. Następnie Adam Szejnfeld spotkał się z członkami Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w Czarnkowie. Rozmawiano o sprawach ważnych dla przedsiębiorców, a szczególnie o możliwości zmiany przepisów na bardziej korzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kontekście obecnych projektów przygotowywanych przez Platformę Obywatelską. Omówiono również propozycje kierowane do Sejmu przez Rząd oraz PiS. Oceny przedsiębiorców w tym zakresie nie były pozytywne.

Kolejnym punktem wizyty były odwiedziny we wsi Rosko, gdzie poseł spotkał się z sołtysem i dyrektorem Domu Kultury. Rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji wsi, a także dokonań rady sołeckiej oraz planów na przyszłość. Przy okazji Adam Szejnfeld podkreślił ogromną rolę, jaką w administracji samorządowej odgrywają jej najniższe szczeble, czyli sołectwa. Wieś Rosko zasłynęła niedawno w całej Polsce niecodziennymi inicjatywami, np. budową fontanny działającej nie tylko latem, ale przez cały rok. Wizyta była również doskonałą okazją do odwiedzin w firmie DANEX, mającej swoją siedzibę również we wsi Rosko. Firma DANEX istnieje i działa od 1990 roku. Jej specjalnością jest przetwórstwo runa leśnego i owoców miękkich. Zdobyte doświadczenie i ciągłe doskonalenie procesu przetwórczego umiejscowiło firmę na jednym z najwyższych miejsc w tej branży. Firma zatrudnia ok. 120 osób a w sezonie nawet 500 pracowników i robi ok. 40 mln zł obrotów rocznie.

Na mapie poselskich podróży znalazł się następnie Wieleń, gdzie Adam Szejnfeld miał okazję odwiedzenia firmy KETTLER, pioniera w produkcji sprzętu sportowego i wypoczynkowego. Wieleński zakład produkcyjny, w którym wykonywane są tekstylne wyroby gotowe, np. parasole ogrodowe, wyłożenia na meble ogrodowe, pokrowce, zatrudnia ok. 200 osób, w sezonie 300, a nawet do 500 osób. Roczne obroty przedsiębiorstwa sięgają ok. 50 mln zł. Następnie na rozmowę z posłem mogli liczyć członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej. Obecność pilskiego parlamentarzysty stała się okazją do wyrażenia wielu zdań i opinii dotyczących sfery polityki, jednak głównym tematem były zbliżające się wybory samorządowe. Na zebraniu wstępnie omówiono kandydatury PO na radnych oraz na burmistrzów Wielenia i Krzyża Wielkopolskiego.

Ostatnim punktem wizyty na Ziemi Czarnkowsko–Trzcianeckiej były odwiedziny gospodarstwa agroturystycznego w Dzierżążnie Wielkim. Adam Szejnfeld, przewodniczący stałej podkomisji do spraw rozwoju i promocji turystyki rozmawiał o przyszłości turystyki na terenach wiejskich, podkreślając, że jest to ogromna szansa dla rozwoju regionu, a także podniesienia stopy życiowej jego mieszkańców.

5 lipiec 2006r.

Pilskie sprawy

Gros pracy i działalności posła Adama Szejnfelda zajmują sprawy związane z Piłą, powiatem i subregionem pilskim.

W dniu wczorajszym poseł Adam Szejnfeld wziął udział w posiedzeniu połączonych Zarządów kół miejskiego i powiatowego Platformy Obywatelskiej w Pile. Zebranie poświecone było omówieniu stanu przygotowań do jesiennych wyborów samorządowych w mieście Pile, w gminach powiatu pilskiego oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Po obradach wszystko wskazuje na to, że pilska PO do wyborów wojewódzkich i prezydenckich oraz do powiatu wystartuje samodzielnie pod szyldem PO. Koalicje przedwyborcze nie są natomiast wykluczone w poszczególnych gminach powiatu, ale tak jak kandydatów na radnych gminnych i powiatowych oraz kandydatów na wójtów i burmistrzów będzie musiała zatwierdzić Rada Powiatu PO, tak i do kompetencji Rady Powiatu należeć będzie zatwierdzenie ewentualnych koalicji przedwyborczych. Inną procedurą objęty będzie proces wyłaniana kandydata na prezydenta Piły.

W tym samym dniu poseł Adam Szejnfeld spotkał się z panem Jerzym Jasińskim, prezesem VKS Joker Piła. Przedmiotem spotkania było omówienie stanu przygotowań naszej drużyny męskich siatkarzy do gry w klasie I B w nadchodzącym sezonie siatkarskim – 2006/2007. Obaj prezesi potwierdzili budowanie drużyny do gry w pierwszej lidze B w Pile. Na etapie końcowym jest stan kompletowania drużyny, podobnie, jeśli chodzi o pozostałe sprawy organizacyjno-techniczne.


4 lipiec 2006r.

Medal dla posła Szejnfelda

Z okazji piętnastolecia Polskiej Izby Paliw Płynnych obchodzonego przez PIPP w Teatrze Sabat w Warszawie, poseł Adam Szejnfeld został nagrodzony Honorowym Medalem za Zasługi na Rzecz Polskiej Izby Paliw Płynnych i Organizacji Samorządu Gospodarczego w Polsce. Uroczystości rocznicowe poprzedzone zostały Mszą świętą w Katedrze św. Floriana w Warszawie, a następnie odbyła się uroczysta gala.

Polska Izba Paliw Płynnych jest izbą gospodarczą powołaną w roku 1991 przez grupę niezależnych podmiotów operujących na rynku paliw. Aktualnie skupia ponad 300 firm. Od 15 lat skutecznie broni interesów prywatnego sektora paliwowego w Polsce. Działania te ułatwiły firmom paliwowym proces dostosowywania się do wymagań gospodarki rynkowej. Zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu paliwami płynnymi, bez względu na formę własności i strukturę organizacyjną. Izba jest organizatorem corocznych Międzynarodowych Targów “Stacja Paliw”.

4 lipiec 2006r.

Ziemia Chodzieska

Pierwsze dni lipca poseł Adam Szejnfeld postanowił służbowo spędzić na Ziemi Chodzieskiej. Przed południem na zaproszenie prezesa Zenona Cybulskiego poseł Szejnfeld odwiedził szamocińską firmę POLSPORT, która od lat 70. zajmuje się produkcją drewnianego sprzętu gimnastycznego, ale nie tylko. Obecnie produkuje również meble z litego drewna cieszące się dużym zainteresowaniem za granicą, a szczególnie w Niemczech. Przedsiębiorstwozatrudnia około 70 pracowników i jest posiadaczem wielu znanych i honorowanych w Polsce oraz w Europie certyfikatów jakości. Podczas wizyty w firmie Adam Szejnfeld wyraził słowa uznania dla dotychczasowej działalności oraz życzył kierownictwu i wszystkim pracownikom dalszego rozwoju i sukcesów.

Kolejnym punktem dnia była wizyta posła Adama Szejnfelda w Firmie EUROPOL MEBLE S.A. w Chodzieży, gdzie spotkał się z jej prezesem Alfonsem Hemmerlingiem. Spotkanie to było kolejnym z cyklu rozmów na temat planowanej nowej inwestycji w Podaninie, mającej w przyszłości doprowadzić do wybudowania fabryki mebli zatrudniającej ok. 1000 pracowników z terenu powiatu i regionu.

Obecność na Ziemi Chodzieskiej była również okazją do spotkania z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej i „Porozumienia”. Zebrani rozmawiali na temat zbliżających się wyborów samorządowych do rad gmin i powiatu chodzieskiego.

30 czerwiec 2006r.

Nauka w Pile i ekologia w Złotowie

„Pragnę Panu złożyć serdeczne podziękowanie za wieloletnią pracę w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile i działania, podejmowane w trosce o rozwój pierwszej samodzielnej uczelni na ziemi pilskie. Wyrażam głębokie uznanie dla Pana zaangażowania w tworzenie warunków rozwoju Uczelni, których rezultatem jest jej dzisiejszy kształt i wizerunek” – Takimi słowami podziękowano posłowi Adamowi Szejnfeldowi nie tylko za jego dotychczasową pracę w Konwencie PWSZ w Pile, ale też za jego wieloletnie zaangażowanie w utworzenie, a potem w działalność pilskiej uczelni. Uroczystość odbyła się podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Konwentu PWSZ. Zgodnie z ustawą Konwent zakończył już swoją misję, lecz jego byli i obecni członkowie, tak jak poseł Adam Szejnfeld, deklarują dalszą swoją pracę i działalność na rzecz uczelni, jej studentów oraz kadry naukowo-pedagogicznej.

W tym samym dniu, poseł Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystościach otwarcia kolejnej edycji Euro Eco Meetingu w Złotowie. Jak każdego roku, złotowskie święto ekologii rozpoczęło się od sadzenia drzew. Impreza ta, mająca swój faktyczny, ale też i symboliczny wymiar, przyciąga setki chętnych do zasadzenia „własnych” drzew. W tym roku poseł Adam Szejnfeld tworzył nowy park razem z gronem pracowników złotowskiej oświaty (i nie tylko).

30 czerwiec 2006r.

Szamotuły, Nowy Tomyśl, Wolsztyn

Poseł Adam Szejnfeld wśród swoich licznych obowiązków stara się także odwiedzać wszystkie powiaty okręgu pilskiego. Tym razem, podczas podróży w dniu 29 czerwca odwiedził południe wielkopolski.

Przedpołudniem w Szamotułach poseł Adam Szejnfeld odbył konferencję prasową wraz z posłem Jakubem Rutnickim, podczas której omówiono ostatnie inicjatywy legislacyjne PO, w tym projekt ustawy o zawieszaniu działalności gospodarczej. Poinformowano również o badaniu przyczyn niewypłacania pracodawcom w Szamotułach środków finansowych za zatrudnianie pracowników w ramach programu „Szwajcarski zegarek”. Po konferencji prasowej posłowie Adam Szejnfeld i Jakub Rutnicki wzięli udział w oddaniu nowych inwestycji w Gospodarstwie Rolnym w Lipnicy i Gałowie. Przedsiębiorstwo rolne gospodaruje na 3.300 ha ziemi i zatrudnia 140 pracowników. Znakomite wyniki osiąga w produkcji mlecznej i hodowli krów.

Kolejnym punktem podróży był Nowy Tomyśl, gdzie poseł Adam Szejnfeld spotkał się z działaczami PO a następnie wziął udział w uroczystościach jubileuszu 100-lecia miejskich wodociągów. Świetnie dzisiaj prosperujące przedsiębiorstwo w formie spółki komunalnej jest jednym z lepszych w tym rejonie. Poseł Szejnfeld złożył prezesowi spółki gratulacje i życzenia dla załogi i mieszkańców, by firma nadal rozwijała się z taką samą dynamiką, jak do tej pory.

Po południu, na mapie poselskich wizyt znalazł się Wolsztyn, gdzie poseł Szejnfeld odwiedził świetnie prosperującą fabrykę mebli Szynka Meble sp. z o.o. Po zapoznaniu się z historią przedsiębiorstwa (powstało na bazie Wolsztyńskiej Fabryki Mebli) i jego osiągnięciami wraz z Jackiem Skrobiszem, powiatowym przewodniczącym PO w Wolsztynie, przejechał nad wolsztyńskie jezioro. Tutaj poseł miał spotkanie z władzami Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego oraz zawodnikami. Zapoznano się z dotychczasowymi dokonaniami klubu i planami na przyszłość. Poseł A. Szejnfeld był pod dużym wrażeniem rozmachu, tak w działalności sportowej, jak i w działalności inwestycyjnej, Klubu. Wszystko to jest godne uznania i promowania.

29 czerwiec 2006r.

Poznań, Kostrzyn, Swarzędz

Poznańskie wydarzenia roku 1956 w ocenie historyków były pierwszym w tej skali wystąpieniem przeciwko władzy komunistycznej po II wojnie światowej. Uczestnikom tamtych wydarzeń a przede wszystkim ofiarom i ich rodzinom należy się szacunek i hołd obecnych i przyszłych pokoleń. Doskonałą ku temu okazją była pięćdziesiąta rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca’56. Uroczystości na placu przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca’56 zgromadziły tłumy mieszkańców Poznania i Wielkopolski, a także delegacje najwyższych władz z prezydentami Rzeczpospolitej Polskiej, Czech, Węgier, Niemiec i Słowacji. Wśród zaproszonych gości był również poseł Adam Szejnfeld, który uczestniczył w obchodach wraz z delegacją Platformy Obywatelskiej z przewodniczącym Donaldem Tuskiem na czele. Z okręgu pilskiego na uroczystościach stawili się również posłowie Jakub Rutnicki oraz Stanisław Chmielewski oraz senator Mieczysław Augustyn.

Po mszy św. i zakończonych uroczystościach poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, przejechał z Poznania do Kostrzyna, gdzie wziął udział w spotkaniu z sympatykami i członkami PO ze Swarzędza oraz Kostrzyna. Podczas spotkania omawiano wiele ważnych spraw z zakresu polityki i gospodarki. Tematem głównym jednak okazały się najbliższe wybory samorządowe. Poseł Szejnfeld omówił stanowisko PO w tym zakresie, a także podzielił się ze swoimi doświadczeniami z poprzednich kampanii wyborczych. Przewodniczący Donald Tusk natomiast pojechał z wizytą do Konina, gdzie spotkał się z przedstawicielami kopalni i elektrowni oraz do podkonińskich wsi na spotkania z rolnikami oraz ze środowiskiem sołtysów regionu konińskiego.

28 czerwiec 2006r.

Podróże poselskie – Jarocin, Kalisz, Kępno

Ziemia kaliska niejednokrotnie pojawiała się na mapie podróży poselskich. Również i tym razem poseł Adam Szejnfeld postanowił złożyć wizytę w swoim rodzinnym mieście i jego okolicach. Przedpołudniem odbył rozmowy na temat sytuacji w kaliskiej gospodarce, następnie po wspólnej konferencji z senatorem Mariuszem Witczakiem, poseł Szejnfeld odwiedził przedsiębiorstwo Pratt & Whitney Kalisz, które jest własnością jednego z największych kanadyjskich inwestorów w Polsce. Spółka ta produkuje najnowocześniejsze części i zespoły do silników lotniczych. Podczas wizytacji Adam Szejnfeld zapoznał się z dotychczasową działalnością firmy oraz jej planami na przyszłość.

Poselskie popołudnie upłynęło na ziemi jarocińskiej, gdzie Adam Szejnfeld spotkał się z burmistrzem, wiceburmistrzem Jarocina oraz lokalnymi samorządowcami. W Jarocinie również odbyło się spotkanie z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej. Tematem były zbliżające się wybory samorządowe a także postanowienia Rady Krajowej, która odbyła się 24 czerwca br. Także i tu odbyła się konferencja prasowa podczas której wiele miejsca poświecono problematyce inwestycyjnej, rozwoju regionalnego, w tym kwestią związanym z budową drogi S 11.

Podobny charakter miało kolejne spotkanie również z samorządowcami, a następnie z członkami PO, które tym razem odbyło się Kępnie. Podczas spotkania ze starostą kępińskim wręczono posłowi Adami Szejnfeldowi akt patronacki nad VII edycją Targów Mebli i Przedsiębiorczości Kępno’2006. W tym samym dniu ogłoszono także decyzję władz lokalnej PO o desygnowaniu na kandydata na burmistrza Kępna w nadchodzących wyborach samorządowych pana Włodzimierza Mazurkiewicza.

26 czerwiec 2006r.

Walne Zgromadzenie Członków PIG

Poseł Adam Szejnfeld, honorowy członek PIG, wziął udział w kolejnym walnym Zgromadzeniu Członków Pilskiej Izby Gospodarczej. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami prezesa Izby, pana Krzysztofa Horodeckiego oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Tomasza Bugajskiego i po dyskusji udzielili absolutorium za działalność władz Izby za rok 2005. Przyjęto jednocześnie plan działania Izby na rok 2006. Po zakończeniu oficjalnych obrad rozpoczęła się druga część – spotkanie integracyjne w formie pikniku, w którym udział wzięli goście zaproszeni, między innymi senator Mieczysław Augustyn (PO) oraz poseł Stanisław Chmielewski (PO); wśród uczestników był także Jerzy Wołoszyński, wiceprezydent miasta Piły.

Pilska Izba Gospodarcza rozpoczęła w tym oku kolejny ciekawy program na rzecz przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, ale będący ofertą również i dla niezrzeszonych firm. Program dotyczący promocji innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach.

26 czerwiec 2006r.

Sztandar pamięci – apel posła

• Apelujemy o ujawnienie nazwisk decydentów odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojny z narodem oraz osób odpowiedzialnych za internowanie i więzienie niewinnych ludzi. Chcemy wreszcie poznać prawdziwe przyczyny wydarzeń roku 1981 oraz winnych cierpień
i ofiar.

• Apelujemy do władz o naprawienie krzywd wyrządzonych internowanym, więzionym i ich rodzinom a przede wszystkim ofiarom stanu wojennego . Niektórzy z nich żyją na skraju ubóstwa a 25 lat temu oddali cząstkę siebie, aby Polska była wolna i niepodległa.

• Apelujemy do władz oświatowych o edukację młodego pokolenia w zakresie najnowszej historii Polski. Nie wszyscy dziś rozumieją co stało się 25 lat temu. Należy dołożyć starań, aby przede wszystkim młode pokolenie dowiedziało się całej prawdy oraz o tamtym okresie.

• Apelujemy do wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta Piły, starostów oraz radnych gmin i powiatów oraz przedsiębiorców o wsparcie przygotowania uroczystości upamiętniających ludzi walczących o wolność przyszłych pokoleń w tym ufundowania sztandaru Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.

Tymi apelami poseł Adam Szejnfeld i Stanisław Sorgowicki, Prezes Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych rozpoczęli konferencję prasową, która odbyła się 26 czerwca.

Podczas konferencji prasowej poseł podkreślił nie tylko konieczność zadośćuczynienia tym ludziom krzywd, ale także obowiązek ujawnienia wszystkich kulisów wprowadzenia stanu wojennego – od ujawnienia nazwisk decydentów odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego oraz osób odpowiedzialnych za więzienie i internowanie niewinnych ludzi, po ukazanie prawdziwych przyczyn wydarzeń roku 1981. Nie mniej ważna jest edukacja społeczeństwa. Jak dodał Stanisław Sorgowicki, „(…) nie wszyscy dziś rozumieją, co tak naprawdę stało się 25 lat temu. Ludzie odpowiedzialni za wprowadzenie stanu wojennego nie widzą w tej decyzji nic złego. Należy dołożyć starań, aby przede wszystkim młode pokolenie dowiedziało się całej prawdy oraz aby była ona upowszechniana”.

Chcąc upamiętnić wydarzenia sprzed 25 lat, a także oddać hołd ofiarom więzionym i internowanym, poseł Adam Szejnfeld włączył się w przygotowania uroczystości upamiętniających ludzi walczących o wolność przyszłych pokoleń. Zaapelował do starostów, wójtów, burmistrzów oraz prezydenta miasta Piły, a także rad gmini powiatów o włączenie się w organizacyjną i finansową pomoc na rzecz wspomnianych uroczystości. „Apelujemy również do przedsiębiorców, gdyż bez ich wsparcia nie uda się przygotować uroczystości, również ze względu na to, że wówczas ma zostać poświęcony i wręczony sztandar Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych” – powiedział poseł i zwrócił się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w jego sfinansowaniu. Wpłat można dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile,

ul. Chełmońskiego 20, 64-920 Piła,

nr konta 08 1160 2202 0000 0000 3737 2044

z dopiskiem „OBCHODY 13 XII 1981”.

24 czerwiec 2006r.

Plany PiS-u a badania Platformy

Dzień zakończenia roku szkolnego jest zawsze szczególnym dla całej edukacji. Po 10 miesiącach trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli i uczniów przychodzi czas na wytchnienie. Ale czy naprawdę?!

Jak czytamy bowiem w komunikacie przygotowanym przez Biuro pani poseł Krystyny Szumilas, Rzecznika Gabinetu Cieni PO ds. Oświaty i Edukacji, w prezencie na wakacje nauczyciele otrzymują od Ministra Edukacji swoistą cenzurkę. Podważa się ich autorytet, insynuując, że nie potrafią nauczać i wychowywać. Koalicja PiS, Samoobrona i LPR uważają więc, że lepiej od nauczycieli zajmie się tym kolejna centralna instytucja, jaką ma być Narodowy Instytut Wychowania. Jest ustawa, zła ustawa, nie ma natomiast w tej sprawie konsultacji społecznych.

Platforma Obywatelska wyręczyła więc rząd i zapytała nauczycieli o ich opinie i doświadczenia. Na podstawie 8.336 ankiet, na które odpowiedzieli pedagodzy stwierdzamy, że 70,4% nauczycieli jest przeciwko powoływaniu Narodowego Instytutu Wychowania oraz przeciwko centralizacji i ideologizacji procesu kształcenia i wychowania młodzieży. Jednocześnie nauczyciele przykładają dużą wagę do wychowania jako takiego, czują się również dobrze przygotowani do roli wychowawcy. W ich oczach szkoła ma większy niż rodzina, kościół i media wpływ na kształtowanie postaw i wartości wśród uczniów. Nauczyciele uznają jednak pomoc rodziców za niezbędną w procesie wychowawczym. W wychowaniu uczniów pomagają im szczególnie zajęcia pozalekcyjne, lekcje wychowawcze, a także bezpośredni kontakt z uczniem.

W wychowaniu młodzieży przeszkadzają im natomiast zbyt liczne klasy, brak środków na zajęcia pozalekcyjne, jak również brak pedagogów i psychologów w szkołach i brak pogłębionej wiedzy na tematy wychowawcze. Wskazane przez nauczycieli problemy leżą w gestii samorządów, a także organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Możliwość rozwiązania tego typu problemów przez instytucje centralne jest niewielka.

Ankietowani jednoznacznie sprzeciwiają się poglądowi, że „obecnie są stosowane metody wychowawcze, które powodują stępienie wrażliwości młodego pokolenia na dobro, piękno i prawdę”. Oczekują lepszej współpracy z samorządem oraz organizacjami i stowarzyszeniami, które ich zdaniem lepiej niż MEN i inne centralne instytucje wykorzystują środki na poprawę i realizację programów wychowawczych. Nauczyciele oczekują pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów „na dole”. Uważają, że są w stanie krzewić pozytywne postawy wśród młodzieży, jeśli tylko otrzymają odpowiednie wsparcie i narzędzia pracy.

Cenzurkę dostali nie tylko nauczyciele, my wręczamy ją Ministrowi Romanowi Giertychowi z nadzieją, że wyciągnie z niej odpowiednie wnioski.

20 czerwiec 2006r.

Gala POLSKI SUKCES 2005

Na sukces trzeba ciężko pracować. Tezę tę jednogłośnie potwierdzają Laureaci Statuetek „POLSKI SUKCES 2005”, które zostały rozdane podczas Uroczystej Gali Finałowej w Galerii Poroczyńskich w Warszawie zorganizowanej przez Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu. W uroczystości wręczania wyróżnień, jako gość honorowy udział wziął poseł Adam Szejnfeld, Ambasador Polskiego Biznesu.

Prestiżowe nagrody zostały przyznane przedsiębiorstwom z całej Polski o różnorodnym profilu działalności począwszy od ochrony zdrowia poprzez spółdzielnie mieszkaniowe a na firmach informatycznych skończywszy. Poseł Szejnfeld pogratulował wszystkim nominowanym a wyróżnionym życzył dalszych sukcesów w prowadzeniu działalności.

18 czerwiec 2006r.

Sezon otwarty

Lato zaczęło się już jakiś czas temu, teraz zbliżają się wakacje. Czas więc najwyższy na otwarcie letniego sezonu. W miniony weekend poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący stałej Podkomisji ds. Turystyki, otworzył sezon wakacyjny na zachodnich Mazurach. Uroczystość odbyła się w Ostródzie i była połączona z otwarciem nowej siedziby Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Punktu Informacji Turystycznej. W otwarciu oraz w imprezach towarzyszących uczestniczyli również działacze mazurskich organizacji turystycznych oraz lokalni samorządowcy w wójtem i burmistrzem Ostródy włącznie. Poseł Adam Szejnfeld wziął udział również w wieczorze autorskim Beaty Tyszkiewicz, a wcześniej przyglądał się zawodom konnym, jakie rozgrywano nieopodal Ostródy. Mazury, ze swoimi lasami i jeziorami oraz z powiększającą się bazą noclegową i gastronomiczną, zawsze były szlagierem turystyki w Polsce skutecznie konkurując z polskimi górami i Bałtykiem. Teraz jednak przed tym regionem stoją nowe wyzwania – podniesienie standardu usług, zwiększenie oferty turystycznej, także o inne produkty niż dotychczasowe. W konsekwencji powinno nastąpić przedłużenie sezonu turystycznego skutkujące zwiększeniem konkurencyjności Mazur wobec innych regionów Polski oraz Europy.

13 czerwiec 2006r.

Gala „TERAZ POLSKA”

Jak ważna jest dobra marka wiedzą doskonale Polskie i światowe firmy produkujące a także świadczące usługi w różnorodnym zakresie. Powszechnie znanym i cenionym Polskim Godłem Promocyjnym produktów i usług najlepszych marek jest Godło „Teraz Polska”, przyznawane corocznie najlepszym z najlepszych. Godło jest jednocześnie czytelną „metryką urodzenia”. Wyróżnione w konkursie usługi i produkty stają się wizytówkami polskiej gospodarki, znaczeniu tego konkursu dodaje patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prac tegorocznej, szesnastej już Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego został zaproszony poseł Adam Szejnfeld, który służył jej swoją wiedzą i doświadczeniem. Zwieńczeniem tych pracy była uroczystość uhonorowania laureatów konkursu, która odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w dniu 12 maja. Wśród nominowanych było 77 polskich firm, których produkty i usługi spełniają wysokie kryteria jakości i uzyskały nominację do Godła „Teraz Polska”. Wśród zaproszonych gości był sprawujący patronat Prezydent RP Lech Kaczyński, reprezentowany przez żonę i ministrów kancelarii a także Laureaci poprzednich edycji Konkursu, nominowani do Godła w XVI edycji, członkowie rządu, ambasad oraz przedstawiciele świata kultury i biznesu.

Po uroczystości wręczenia statuetek odbył się koncert galowy w wykonaniu znanych polskich solistów Scen Operowych.

Wśród laureatów z Wielkopolski znalazły następujące firmy:

- Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR” z gminy Nowe Skalmierzyce ,

- Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny FARMAPOL Sp. z o.o. z Poznania,

8 czerwiec 2006r.
„Rzeczpospolita” i Pałac Prymasowski – Szejnfeld o polityce energetycznej Polski i Europy

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej było głównym tematem debaty zorganizowanej w dniu 7 czerwca przez Dziennik „Rzeczpospolita” oraz Instytut Wschodni. Do udziału w burzliwej rozmowie został zaproszony poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki.

Podczas debaty poruszono wiele ciekawych i newralgicznych tematów związanych z polityką energetyczną. Według najnowszego “Raportu o światowym rynku energii”, przygotowanego przez koncern RWE do 2050 roku liczba ludności świata ma wzrosnąć o 2,6 mld osób. Skutkiem tego będzie ogromny światowy popyt na energię, a co za tym idzie arena międzynarodowa może stać się polem bezwzględnej walki dla jej pozyskania. Jest się czym martwić. Zgodnie z ostrożnymi prognozami w ciągu najbliższych 20 lat zapotrzebowanie na energię może wzrosnąć nawet o połowę. Według posła Adama Szejnfelda Polska nie jest przygotowana do stojących przed nami wyzwań, a co gorsza, nawet się nie przygotowuje! Jego zdaniem wielką bolączką naszego sektora energetycznego jest wciąż niska wydajność pracy, dekapitalizacja majątku oraz brak dywersyfikacji źródeł energii.

Kolejnym spotkaniem na temat stanu polskiej energetyki, w którym wziął udział w minionym tygodniu poseł Adam Szejnfeld była konferencja „NEUF 2006: Nowa Energia User Friendly” zorganizowane w Pałacu Prymasowskim w Warszawie przez Procesy Inwestycyjne S.A., Konferencję otworzył poseł Adam Szejnfeld, a prowadził prof. dr hab. Krzysztof Żmijewski. Konferencja miała charakter międzynarodowy i była forum wymiany myśli i doświadczeń między sektorem energetycznym a przemysłem. Poza częścią oficjalną poseł Adam Szejnfeld aktywnie włączył się do rozmowy poprzez prezentację własnego stanowiska dotyczącego stawianych zagadnień, szczególnie w zakresie wpływu sektora energetyki na poziom konkurencyjności polskich firm na rynku krajowym i międzynarodowy.

8 czerwiec 2006r.

Pracowite tygodnie i miesiące

Pracowite tygodnie i miesiące zapowiadają się dla tych, co chcą pracować na rzecz poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców. Podczas bowiem zakończonego w miniony czwartek posiedzenia Sejmu posłowie powołali dwie kolejne podkomisje nadzwyczajne, które mają opracować nowe ustawy. Mianowicie powołano Podkomisję ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji oraz Podkomisję ds. Rozpatrzenia Poselskiego Projektu Ustawy o Szczególnej Odpowiedzialności Funkcjonariuszy Publicznych za Naruszanie Prawa, przygotowanej i wniesionej do laski marszałkowskiej w imieniu Platformy Obywatelskiej przez posła Adama Szejnfelda, który został członkiem (w pierwszej z wymienionych podkomisji wiceprzewodniczącym) obu nowo powołanych komisji.

Przypomnijmy, że Adam Szejnfeld krytycznie odniósł się w wystąpieniu sejmowym do treści projektu dotyczącego powoływania nowej agendy rządowej (Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji), która miałaby zająć się w sposób kompleksowy promocją polskiego eksportu oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Niestety, strona rządowa bowiem nadal konsekwentnie i niezależnie od opcji politycznej zgłasza propozycje zapisów, które nie tylko nie gwarantują wprowadzenia nowej jakości w tej mierze, ale wręcz przeciwnie – konserwują złe status quo, a w formie ustawowej usankcjonowałyby dalsze wadliwe działanie obecnego modelu. Obecność posła Szejnfelda w powołanej podkomisji będzie więc miała na celu pracę nad zmianą i poprawieniem rządowej propozycji.

Natomiast zupełnie inny charakter będzie miała poselska praca Adama Szejnfelda w drugiej z powołanych podkomisji, skrótowo zwanej – o odpowiedzialności urzędniczej. Długo oczekiwana przez polskie społeczeństwo, w tym polskich przedsiębiorców, ustawa ma obecnie szansę wejść w życie. Miejmy nadzieję, że prowadzone prace doprowadzą do pomyślnego finału i zostanie uchwalony akt prawny będący nieodłącznym elementem współczesnego systemu prawa w Polsce.

6 czerwiec 2006r.

III Kongres Nowego Przemysłu

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości oraz wydawca Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł” zorganizowali w dniach 5-6 czerwca w Warszawie III Kongres Nowego Przemysłu. Na Kongres cieszący się dużym zainteresowaniem ludzi zajmujących się gospodarką przybyło wielu znamienitych gości, którzy zostali zaproszeni do dyskusji w poszczególnych panelach. Wśród nich był również poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki.

Głównym tematem debat i prezentacji pierwszego dnia obrad był krajowy rynek energetyczny. Uczestnicy spotkania starali się określić najważniejsze wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym. Słuchacze i rozmówcy mogli wyrazić swoje opinie dotyczące obecnego stanu rynku energetycznego w Polsce. Poseł Adam Szejnfeld zwrócił uwagę na fakt zatrudnienia w tym sektorze – Pamiętajmy, że w porównaniu do Europy Zachodniej, w polskiej energetyce zatrudniamy 3-krotnie więcej pracowników przy wytwarzaniu energii a 9-krotnie więcej przy dystrybucji. To pokazuje dystans, jaki musimy pokonać do konkurentów, z którymi będziemy musieli rywalizować na europejskim rynku – mówił poseł Szejnfeld.

We wtorek, podczas drugiego dnia obrad III Kongresu Nowego Przemysłu poruszono problematykę dotyczącą gazownictwa, paliw oraz transportu kolejowego. Uczestnicy dyskutowali m.in. o dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naftowej, przyszłości biopaliw oraz roli transportu kolejowego i logistyki w przedsiębiorstwie przemysłowym. Przewodnim motywem wszystkich dyskusji była – mimo upływu lat nadal nie rozstrzygnięte – kwestia strategii i taktyki państwa w sektorze paliw. Zarówno w aspekcie budowania polityki energetycznej oraz realizowania polityki właścicielskiej, jak i powiązanego z poprzednimi zagadnienia efektywnego kreowania rynków. Poseł Adam Szejnfeld bardzo aktywnie włączył się do dyskusji poświęconej dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w gaz. Podczas omawiania tego problemu dyskutanci wśród, których był także poseł Szejnfeld zarzucili odpowiedzialnemu za politykę energetyczną resortowi gospodarki (a pośrednio także Ministerstwu Skarbu) brak strategii, z której jasno wynikałoby, czy rząd chce popierać liberalizowanie rynku gazu – czy umacniać obecnego, nadal kontrolowanego przez skarb państwa monopolistę, jakim jest PGNiG SA.

6 czerwiec 2006r.

Akademia Polskiego Sukcesu

W niedzielę 4 czerwca, odbył się VI Europejski Piknik Akademii Polskiego Sukcesu działającej przy Stowarzyszeniu Polski Klub Biznesu. Wśród uczestników pikniku oprócz przedstawicieli znanych i wielkich firmy, takich jak Lyreco Polska S.A. czy TUiR WARTA S.A. byli przedstawiciele również i przedsiębiorstw małych oraz średnich. Spotkanie to oprócz charakteru integracyjnego było okazją do przyznania medali Akademii Polskiego Sukcesu, które wręczał między innymi poseł Adam Szejnfeld wraz z członkami Kapituły Akademii Polskiego Sukcesu. W gronie złotych medalistów znaleźli się:

1. Józef Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W.Construction Holding S.A. – za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym,

2. Tomasz Sikora – za wybitne osiągnięcia sportowe (biathlon),

3. Radio Polonia – za wieloletnią popularyzację osiągnięć Polski zagranicą,

4. MarcPol S.A. – za dobrą markę i fascynujący rozwój sieci handlowej MarcPol.

5. Ceramika Tubądzin – za wysoka jakość i wyjątkowe wzornictwo wyrobów ceramicznych,

6. ALAB Sp. z o.o. – za europejską jakość świadczonych usług i skuteczną rywalizację z zagraniczną konkurencją na polskim rynku usług medycznych,

7. PPHU OKPOL – za najbardziej energooszczędne, wyposażone w system nawiewu, pierwsze na polskim rynku tego typu okno obrotowe do poddaszy – Comfort.

Srebrne odznaczenia zostały przyznane dla:

1. Mirosława Satora – Prezesa Fundacji PRO OMNIBUS – za działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. Barbary Matwiej – Wiceprezes Fundacji PRO OMNIBUS – za działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Radio TOK FM – za profesjonalną popularyzację problematyki gospodarczej,

4. PS Namioty Halowe – za wzornictwo i jakość wielkopowierzchniowych zadaszeń namiotowych,

5. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – za podejmowanie inicjatyw w aktywizacji zawodowej regionu mazowieckiego,

6. „Benefis” Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych S.A. – za uruchomienie internetowego systemu sprzedaży ubezpieczeń „Benefia 24”.

7. Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie – za osiągnięcia w chirurgii dziecięcej,

8. Regina Sp. z o.o. – za znalezienie rozwojowej niszy rynkowej dla przetwórstwa owocowego.

Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu od szesnastu lat. Dotychczas przyznała ponad 230 brązowych, srebrnych i złotych medali tym, którzy osiągnęli sukces w biznesie, nauce, kulturze i sporcie. Przez 6 ostatnich lat Akademia potwierdzała, że Polaków stać na sukces w każdej dziedzinie i w najtrudniejszych warunkach.

5 czerwiec 2006r.

Młodzi popierają Szejnfelda i Dzikowskiego

Przed zbliżającymi się zebraniami Rady Krajowej i Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, młodzi zrzeszeni w Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci rekomendowali w skład przyszłych, nowych władz Platformy liderów Wielkopolskiej PO, posła Waldego Dzikowskiego oraz posła Adama Szejnfelda.

W uchwale na ten temat czytamy:

Uchwała Nr 02/2006
Zarządu Regionu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Wielkopolsce
z dnia 28 maja 2006 roku

w sprawie: udzielenia poparcia przez Zarząd Regionu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Wielkopolsce dla kandydatur posła Waldy Dzikowskiego oraz posła Adama Szejnfelda w wyborach do władz krajowych Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 87 pkt c Statutu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Zarząd Regionu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Wielkopolsce uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Regionu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Wielkopolsce wyraża swoje poparcie dla kandydatur posła Waldy Dzikowskiego oraz posła Adama Szejnfelda w wyborach do władz krajowych Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej. Panowie Waldy Dzikowski i Adam Szejnfeld godnie reprezentowaliby region Wielkopolski w statutowych władzach partii oraz Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Regionu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Wielkopolsce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 czerwiec 2006r

Rozwój jest, sukcesy także – ale czy tak będzie w przyszłości?…

Ludzie odnoszący w życiu różnorodne sukcesy bardzo często zrzeszają się w stowarzyszenia i organizacje, dzięki którym dzielą się swoim doświadczeniem i osiągnięciami z innymi. Miniony weekend obfitował w spotkania tych ludzi – „Ludzi Sukcesu” – trzynastolecie Wielkopolskiego Klubu Kapitału w Poznaniu, dziesięciolecie Loży Wielkopolskiej Business Center Club w Poznaniu, pięćdziesięciolecie Nafty Piła w Pile, jedenastolecie Chodzieskich Targów Gospodarczych „Promocje”, czy kolejna edycja Akademii Polskiego Sukcesu działającej przy Polskim Klubie Biznesu w Warszawie – to niektóre z tych wielkich i ważnych imprez, w których wziął udział poseł Adam Szejnfeld, Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu.

Spotkania, o których mowa, dawały okazję do prezentowania firm i ludzi tworzących ich dokonania na konkurencyjnym rynku, ale stały się też miejscem dyskusji oraz refleksji na temat potrzeb przedsiębiorców i polskiej gospodarki. W dyskusjach tych zbyt często padały głosy krytyki pod adresem rządzących, by sądzić, iż sytuacja polityczna i prawna stwarza dobrą podstawę do zadowolenia ludzi polskiego biznesu. Powinno to być ważnym ostrzeżeniem i wskazówką dla klasy politycznej w naszym kraju. Biznesowi potrzeba bowiem zmniejszenia kosztów pracy i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz stabilizacji prawnej. Tego nie ma!

30 maj 2006r.

VKS JOKER ZOSTAJE W PILE

„Wszystkie informacje o naszej śmierci były przedwczesne” – tymi słowy rozpoczął w dniu 29 maja br. konferencję Adam Szejnfeld, honorowy prezes VKS Joker Piła. „Joker zostaje w Pile, gra w pierwszej lidze i gra samodzielnie” – dodał poseł Adam Szejnfeld, dementując tym samym liczne doniesienia z ostatnich dni, według których podjęto decyzję o sprzedaży miejsca Jokera w pierwszej lidze, ba nawet o sprzedaży całej drużyny naszego klubu. Tak więc ostatecznie ucięto medialne spekulacje na ten temat. Podczas spotkania z dziennikarzami prezes Szejnfeld mówił o roli i idei, która przyświecała budowaniu sukcesów pilskiej drużyny piłki siatkowej – „(…) Joker grał bardzo dobrze i skutecznie, dlatego dostał się do ekstraklasy. W lidze tej grają wszelako sami giganci sportowi! Trudno więc z nimi walczyć z perspektywy małego, niezamożnego, amatorskiego Klubu z Piły. Jednak prawie się udało. Joker zajął w ekstraklasie dziewiąte miejsce, a więc nawet nie ostatnie. W sporcie jest tak, jak w życiu – raz się wygrywa, raz przegrywa. Jednak prawdziwymi przegranymi są tylko ci, którzy się poddają. My się nie poddajemy!” – dodał Adam Szejnfeld. Chcemy Jokera i męską siatkówkę zostawić dla pilskich kibiców w grodzie Staszica – mówili Jerzy Jasiński i Adam Szejnfeld.

Ustosunkowując się do obecnej sytuacji Klubu, związanej ze spadkiem drużyny do Ligi I. B, działacze Klubu potwierdzili, iż były prowadzone rozmowy z wieloma podmiotami, w tym z ENERGIA TREFL GDAŃSK w sprawie na przykład fuzji obu klubów. W wyniku tego połączenia powstałby mocna drużyna siatkarska o silnym zapleczu trenerskim, a przede wszystkim finansowym. Niestety, jej skutkiem byłaby gra naszych zawodników w pierwszej lidze w Gdańsku, a w Pile rozgrywano by w zasadzie tylko mecze II Ligi. Ostatecznie więc władze Zarządu VKS JOKER oraz sami zawodnicy postanowili walczyć dalej samodzielnie poszukując innego rozwiązania. Poseł Adam Szejnfeld oraz prezes Jerzy Jasiński są na dobrej drodze znalezienia strategicznego sponsora, który wesprze Klub pomocą finansową. Niestety, nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji jest to, że wielkopolski klub siatkarski VKS Joker musi szukać sponsora poza Piłą, poza Poznaniem, ba, poza Wielkopolską, ponieważ liczące się u nas duże firmy, jak do tej pory nie wyraziły zainteresowania wspieraniem rodzimego sportu. Podziękowania należą się natomiast licznym małym i średnim przedsiębiorstwom, które w sposób fantastyczny wspierają pilskich siatkarzy.

Na zakończenie prezes Adam Szejnfeld i prezes Jerzy Jasiński powiedzieli, iż mogli wybrać komfort i wygodę doprowadzając do fuzji lub sprzedaży VKS JOKER, postanowili jednak walczyć dalej, aby w przyszłym sezonie odnosić podobne sukcesy, jak do tej pory, dla pilskiej widowni tu w Pile, a nie w innym mieści Polski!

29 maj 2006r.

ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ – PLATFORMA OBYWATELSKA MÓWI NIE!

Pomysł koalicji rządzącej dotyczący likwidacji bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin to zawłaszczenie społeczeństwa obywatelskiego oraz powrót do starych układów i układzików – tymi słowami poseł Adam Szejnfeld (były radny i były burmistrz) rozpoczął konferencję prasową, w której parlamentarzyści i samorządowcy związani z Platformą Obywatelską zaprotestowali przeciwko próbom ograniczenia prawa obywateli do samostanowienia w zakresie samorządu terytorialnego.

Uczestniczący w konferencji senator Mieczysław Augustyn, były przewodniczący rady miejskiej w Pile, Zbigniew Salwa – wójt gminy Chodzież, Sławomir Poszwa – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Rafał Zdzierela – radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły podkreślali, że odebranie społecznościom lokalnym prawa do swobodnego wyboru swoich gospodarzy to lęk przed utratą wpływów w gminach przez partie, które nie mają nic do zaoferowania społecznościom lokalnym. To zamach na demokrację i perspektywa ponownego „stawiania stolików” w tysiącach polskich gmin – podkreślił Adam Szejnfeld i poinformował, że Platforma Obywatelska zamierza zebrać podpisy pod apelem Donalda Tuska do Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP o przeciwstawienie się pomysłowi Samoobrony.

Ten apel Platformy Obywatelskiej o zaprzestanie działań mających na celu zamach na demokrację został dziś ogłoszony w całej Polsce w bardzo ważnym dla samorządu dniu – w Dzień Samorządowca, który jest doskonałą okazją do debaty nad przyszłością polskiego samorządu. Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej, w którym po ustanowieniu samorządów terytorialnych, jako podstawy tworzenia państwa obywatelskiego, próbuje się powrócić do mniej demokratycznych rozwiązań – dodał Sławomir Poszwa. Zachowanie rządzącego PiS-u w tej sprawie musi budzić już nie tylko zdziwienie, ale wręcz oburzenie.

Platforma ma pełne zaufanie do obywateli, dlatego zrobi wszystko, aby to społeczeństwo miało jak największy wpływ na wybór władzy w swoich gminach. W związku z tym PO złoży projekt ustawy o jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach samorządowych, która ma być odpowiedzią na działania koalicji PiS, Samoobrona i LPR oraz kolejnym krokiem w odbudowywaniu bezpośredniego wpływu obywateli na wybieranych przez siebie ludzi do władz lokalnych.

27 maj 2006r.

Szejnfeld jedynym wiceprzewodniczącym

Od jednego do czterech – tyle wiceprzewodniczących może liczyć wg statutu Zarząd Regionu PO. W Wielkopolsce postanowiono, że będzie to tylko jedna osoba – poseł Adam Szejnfeld.

Wynik wyborczej konkurencji pomiędzy Adamem Szejnfeldem a Waldym Dzikowskim na minionym Zjeździe Regionalnym wykazał, iż obaj liderzy Wielkopolskiej PO mają niemal równą ilość zwolenników. Z tych też powodów postanowiono, że ta swojego rodzaju równowaga sił zostanie odzwierciedlona w podziale funkcji w zarządzie partii, który został wybrany w minioną sobotę.

Tak więc, po tajnych wyborach jakie odbyły się w dniu 27 maja br. w Baranowie k/Poznania, Zarząd PO w Wielkopolsce ma od tego dnia następujący skład:

1. Waldy Dzikowski (okr. poznański) – przewodniczący

2. Adam Szejnfeld (okr. pilski) – wiceprzewodniczący

3. Dariusz Lipiński (okr. poznański) – sekretarz

4. Lech Wojtasiak (okr. poznański ) – skarbnik

5. Marek Woźniak (okr. poznański) – członek

6. Sławomir Poszwa (okr. pilski) – członek

7. Jakub Jędrzejewski (okr. poznański) – członek

8. Jan Grabkowski (okr. poznański) – członek

9. Filip Kaczmarek (okr. poznański) – członek

10. Tomasz Bugajski (okr. pilski) – członek

11. Jakub Rutnicki (okr. pilski) – członek

12. Tomasz Nowak (okr. koniński) – członek

13. Paweł Arnt (okr. koniński) – członek

14. Jarosław Urbaniak (okr. kalisko-leszczyński) – członek

15. Rafał Grupiński – (okr. kalisko-leszczyński) – członek

24 maj 2006r.

W obronie małych, rodzinnych firm

Poseł Adam Szejnfeld, Rzecznik ds. Gospodarki Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej zgłosił w dniu dzisiejszym w imieniu PO kolejny projekt ustawy swego autorstwa mającej na celu wsparcie małych i średnich firm w Polsce. Ustawa ma wprowadzać instytucję zawieszenia działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa. W okresie zawieszenia trwającego od 1 do 24 miesięcy małe firmy, które nie zatrudniają pracowników będą ustawowo wyłączone spod obowiązków sprawozdawczych, a przede wszystkim spod obowiązku płacenia podatków dochodowych, VAT-u oraz składek ZUS. Projekt ustawy przewiduje również przepisy o charakterze abolicyjnym mające na celu umorzenie przez instytucje i urzędy państwowe, w tym ZUS, postępowań wszczętych przeciwko przedsiębiorcom w tym zakresie.

Poniżej prezentujemy opisy ważniejszych propozycji legislacyjnych omawianej ustawy:

Projekt ustawy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom zawieszania przez nich działalności gospodarczej. Stanowi on kompleksowe ujęcie zagadnienia, pozwalając na uregulowanie instytucji zawieszenia w jednym akcie prawnym.

Uregulowana w projekcie instytucja „zawieszenia” wykonywania działalności związana jest z postulowaną przez przedsiębiorców możliwością niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie miałoby charakter dobrowolny). Natomiast w zakresie prawa podatkowego możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej miałby skutkować zwolnieniem przedsiębiorcy z obowiązku składania wszystkich deklaracji i wpłacania tych zaliczek na podatki, które nie są związane z uzyskiwaniem przychodu. Dotyczyłoby to także sprawozdawczości.

Konieczność wprowadzenia instytucji „zawieszenia” wykonywania działalności gospodarczej do systemu prawnego wynika ze zgłaszanych przez przedsiębiorców licznych informacji na temat błędnego i krzywdzącego przedsiębiorców interpretowania przepisów prawa przez organy administracji państwowej, w szczególności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W Polsce przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej traktowany jest obecnie przez organy podatkowe i ZUS jako osoba nadal prowadząca tę działalność, do chwili jej likwidacji. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż argumentacja taka narusza wyrażoną w Konstytucji RP zasadę praworządności, wywodzącą się z klasycznej zasady dobrego prawa wyrażoną przez powiedzenie „co nie jest zabronione przez prawo, jest dozwolone”, a także narusza art. 22 Konstytucji RP („Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”), z którego wynika prawo do czasowego nieprowadzenia działalności. Należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Konstytucji, ograniczanie jakichkolwiek praw obywatelskich musi wynikać wprost ze szczegółowego upoważnienia ustawowego.

Przepis art. 1 projektowanej ustawy wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Nowa ustawa zapobiegnie wydawaniu przez organy administracji państwowej, w szczególności przez ZUS, decyzji uznaniowych odmawiających zwolnienia przedsiębiorców w okresie zawieszenia z obowiązku zapłaty należności publicznoprawnych i składania deklaracji. Ograniczenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej jedynie do przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników wynika z faktu, iż ogólne zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie może dotyczyć składek płaconych przez pracodawców za pracowników.

Niezbędne wydaje się również wskazanie okresu (proponuje się od 1 miesiąca do 24 miesięcy), na jaki przedsiębiorca może zawiesić działalność (art. 1 ust. 2 projektu). Zaproponowane ramy czasowe zawieszenia uwzględniają typowe sytuacje, które wpływają na podjęcie decyzji o zawieszeniu wykonywania działalności. Zawieszenie trwające dłużej niż 24 miesiące jest przesłanką do likwidacji działalności, natomiast zawieszenie przez okres krótszy niż 1 miesiąc nie ma w praktyce ekonomicznego uzasadnienia.

Charakter instytucji zawieszenia, która zakłada przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej wymaga wprowadzenia zapisu, zgodnie z którym przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, za wyjątkiem przychodów o charakterze finansowym (art. 1 ust. 3 projektu). Odsetki bankowe oraz inne przychody o charakterze finansowym są zdaniem autorów projektu jedynymi przychodami, które nie wymagają prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Wprowadzenie przepisu art. 1 ust. 4 projektowanej ustawy, zgodnie z którym osiągnięcie przez przedsiębiorcę w okresie zawieszenia innych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej niż przychody finansowe powoduje takie skutki jak wznowienie działalności, uzasadnione jest przede wszystkim zwolnieniem przedsiębiorcy z opłacania zaliczek na podatki w formie uproszczonej. Powstanie przychodu do opodatkowania jest równoznaczne z powstaniem obowiązków w zakresie prawa podatkowego. Jedynie całkowita przerwa w prowadzeniu działalności może uzasadniać zwolnienie z zapłaty zaliczek na podatki i składania deklaracji i zeznań podatkowych.

Informacja o zawieszeniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej powinna być ogólnie dostępna, dlatego też niezbędne jest wprowadzenie przepisów odnoszących się do ujawniania powyższej informacji w ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

O zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz o wznowieniu wykonywania działalności powinny zostać poinformowane właściwe organy ewidencyjne, oddział ZUS, a także organy podatkowe. Powyższe obowiązki informacyjne zostały wprowadzone w art. 2 ust. 3 oraz art. 4 projektu.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku składania deklaracji oraz zapłaty tych zaliczek na podatek dochodowy (art. 6), które nie wiążą się z osiąganiem bieżących przychodów.

Podsumowując należy podkreślić, iż wszystkie regulacje zaproponowanego przez posła Adama Szejnfelda w imieniu Platformy Obywatelskiej projektu uzasadnione są tworzeniem ułatwień w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe, rodzinne firmy i mają na celu ochronę przedsiębiorców przed często krzywdzącymi i błędnymi decyzjami organów administracji państwowej.

24 maj 2006r.

Kolejna państwowa agencja

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza przedstawił projekt powołania nowej państwowej agencji, tym razem Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji.

Przedstawiony przez rząd dokument z druku 582 jest czwartym w ostatnich latach projektem ustawy o powołaniu wyspecjalizowanej agendy rządowej, która miałaby zająć się w sposób kompleksowy promocją polskiego eksportu oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Niestety, strona rządowa nadal konsekwentnie i niezależnie od opcji politycznej zgłasza propozycje zapisów, które nie tylko nie gwarantują wprowadzenia nowej jakości ale wręcz przeciwnie – konserwują status quo, a w formie ustawowej usankcjonowałyby dalsze wadliwe działanie obecnego modelu.

Według posła Adama Szejnfelda, Rzecznika ds. Gospodarki Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, obecny projekt PiS-u powiela wszystkie możliwe błędy poprzedników wprowadzając dodatkowo bardzo wiele nowych, złych rozwiązań. Są to:

- po pierwsze – projekt nie tworzy systemu promocji Polski i polskiej gospodarki, nie włącza bowiem w cały mechanizm działania państwa na swoją rzecz wszystkich państwowych instytucji. Nadal więc będziemy mieli do czynienia z marnotrawstwem pieniędzy i energii bez optymalnych efektów merytorycznych i ekonomicznych.

- po drugie – projekt w żaden sposób nie odnosi się do obecnej PAIiIZ S.A., gdy tymczasem ustawa ta powinna przekształcić ją w Polską Agencję Handlu i Inwestycji, lub zlikwidować.

- po trzecie – w projekcie brak wyraźnego określenia podmiotowych celów działania agencji, tj. jej działania na rzecz podmiotów gospodarczych, a nie na rzecz administracji państwowej,

- po czwarte – w obecnej wersji usunięto element kluczowy, dający Agencji dostęp do środków pozabudżetowych. Nie przewiduje się bowiem legalnej możliwości korzystania ze środków sektora prywatnego (na zasadach non – profit). Agencja traci w tym zakresie rację bytu,

- po piąte – nie przewiduje się żadnych zapisów ustanawiających ścisły reżim kontroli wykonywania zadań i wykorzystania środków finansowych, nie ma też w projekcie procedur egzekwowania efektywności pracy urzędników agencji i samej tej instytucji.

- po szóste – projekt zawiera szereg modyfikacji nasuwających nieodparte wrażenie, iż pisany był „pod konkretnych ludzi” oraz osobiste potrzeby premiera, np. powoływanie Prezesa Agencji bezpośrednio przez Premiera i z pominięciem trybu konkursowego. To nasuwa podejrzenie o zamiar pełnego upolitycznienia tej instytucji,

- po siódme – rola premiera w stosunku do nowej agencji stanowi precedens w relacjach naczelnych władz państwowych i wyspecjalizowanych agencji rządowych. Zwykle podlegają one bowiem bezpośrednio konkretnym ministrom, zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej. Dlaczego w projekcie ustawy Przewodniczącym Rady Agencji ma być przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, a nie Ministra Gospodarki? Nie wiadomo. Kto wiec i za co będzie rozliczał premiera a kto i za co ministra?

- po ósme – projekt eliminuje jakikolwiek wpływ środowisk gospodarczych na działalność Agencji, a jej Radę zmienia w twór fasadowy, tj. organ doradczy dla mianowanego arbitralnie Prezesa. Takie rozwiązanie nie może budzić akceptacji!

- po dziewiąte – kolejnym istotnym brakiem projektu są lakoniczne zapisy o oddziałach zagranicznych Agencji i brak zapisu o ich statusie, jako zagranicznych przedstawicielstw Agencji,

- Po dziesiąte – nie widać w projekcie takich zasadniczych zmian w zakresie celów, zadań i uprawnień nowo proponowanej agencji, by uzasadniały one tworzenie zupełnie nowej instytucji naszego państwa. Wydaje się, że ten projekt niczego tak de facto nie zmienia, nie tworzy nowej jakości.

Niestety, dokument obecnego rządu zawiera znacznie więcej dowodów na to, iż zamiast sprawnie działającej agencji powstać może w ramach „taniego państwa” według PiS, kolejna instytucja rządowa zajmująca się głównie samą sobą i ewentualnie obsługą kolegów z innych resortów. Dlatego omawianie zaproponowanego projektu powinno uwzględniać również charakterystykę czasu, w którym projekt wniesiono. Jak wygląda natomiast sytuacja w Polsce w zakresie ściągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz wspierania eksportu niech świadczy kilka informacji:

• po pierwsze – Trwa walka między MSZ a MG o „łupy” po Wydziałach Ekonomiczno – Handlowych. Już w tej chwili MSZ przejął z MG 142 etaty merytoryczne plus 137 ryczałtów oraz 38,5 mln zł na tworzenie tzw. „dyplomacji ekonomicznej”. Oznacza to, iż o taką liczbę ludzi rząd Kazimierza Marcinkiewicza zmniejszył potencjalne kadry zagraniczne promujące polski eksport, przekazując je do MSZ gdzie mają zajmować się szeroko rozumianymi analizami makroekonomicznymi. Tak więc w każdej polskiej placówce według obecnego modelu mamy mieć analityków, natomiast handlowców tylko w 45 miejscach na świecie. Trudno o lepszy przykład totalnego pomieszania pojęć i priorytetów narodowego interesu. „Tanie państwo” wg PiS pochłonie niemal 40 mln rocznie na analizy ekonomiczne z Afganistanu, Malezji, czy Nigerii. A gdzie i za co będzie robiony biznes, a nie analizy?! To jest pytanie bez odpowiedzi.

• po drugie – nadal mamy w kraju słabe wyniki w ściąganiu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski a także w eksporcie. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi w Polsce zaledwie nieco ponad 2 tys. USD, podczas gdy np. w Słowacji czy na Węgrzech jest ponad dwukrotnie wyższa, a w Republice Czeskiej niemalże trzykrotnie wyższa. Udział eksportu w PKB w Polsce wyniósł w 2005 r. 37,2% podczas gdy np. na Węgrzech 57,8%, a w Republice Czeskiej aż 69,5 %. W większości krajów OECD wskaźnik ten jest kilkukrotnie wyższy niż u nas. Napływ BIZ natomiast do naszego kraju zamknął się wartością 6,43 mld $, a na przykład w Czechach wartością aż 8,5 mld $ USA.

• po trzecie – premier zapowiada w bieżącym roku napływ 10 mld USD w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale w ciągu niemal 5 miesięcy 2006 r. rząd podpisał tylko jedną jedyną umowę z inwestorem zagranicznym, przy czym suma inwestycji wynieść ma zaledwie 22 mln Euro. Do obiecywanych 10 mld jak widać sporo jeszcze brakuje.

• po czwarte – stosunek władz obecnego rządu do zagadnień promocji eksportu i inwestycji zagranicznych najlepiej wyraża na przykład nowy regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki, który zlikwidował departament zajmujący się tą problematyką i scalił go z kilkoma innymi komórkami.

• po piąte – tegoroczne środki pomocowe Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie eksportu resort gospodarki wykorzystał dotychczas na poziomie tylko ok. 25%, odnotowując jednocześnie ponad roczne opóźnienia w wypłacie należnych firmom pieniędzy. Powyższe dane obrazują efektywność wsparcia przedsiębiorczości w wydaniu PiS.

• po szóste – Minister Gospodarki odwołał poprzedni Zarząd PAIiIZ S.A., który osiągał bardzo dobre rezultaty i doprowadził do ulokowania w Polsce kilku spektakularnych inwestycji (np. telewizory plazmowe LG) i zastąpił go osobami, które, jak mówi opinia publiczna, nie radzą sobie z tą problematyką. Wygląda na to, że polityka kadrowa więc jest ważniejsza od osiągnięć merytorycznych także i w tej dziedzinie aktywności rządu.

W powyższym kontekście, według posła Adama Szejnfelda, projekt ustawy niestety jawi się raczej jako pozorowanie działań, a nie jako sposób na budowę systemu promocji Polski i polskiej gospodarki na przyszłość.

22 maj 2006r.

Adam Szejnfeld – deklaracja programowa PO – gospodarka i przedsiębiorczość

W niedzielę 21 maja odbyła się III Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej. Podczas obrad zaprezentowano i przyjęto deklarację programową PO na najbliższe lata, w której zaznaczono najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą Platforma. Sprawy dotyczące gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości opracował wielkopolski poseł Adam Szejnfeld.

W tekście, który był podstawą deklaracji gospodarczej PO, przygotowywanym przez posła Adama Szejnfelda czytamy między innymi:

Gospodarka i rozwój przedsiębiorczości. Wstęp. (…) W Polsce nie docenia się roli gospodarki i samych przedsiębiorców. Ciągle nie ma dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości: regulacje prawne nadmiernie rozdmuchiwały biurokrację administracji, pomoc publiczna kierowana jest w większości do przedsiębiorstw tzw. starych przemysłów z pominięciem potrzeb sektora małych i średnich firm. Na to wszystko nakłada się niewydolny system wymiaru sprawiedliwości z sądownictwem gospodarczym i nieefektywną egzekucją należności na czele. Wolność gospodarcza hamowana jest nadmiarem barier związanych z prawem pracy, systemem podatkowym czy obciążeniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi. Do tego dochodzą działania monopoli, szara strefa i korupcja naruszające uczciwą konkurencję. Procesy inwestycyjne natomiast tamuje nadmiar biurokracji, brak planów przestrzennego zagospodarowania i nie zawsze uzasadnione uprawnienia chcących blokować prace budowlane. Infrastruktura i komunikacja dawno przestały spełniać europejskie standardy. Systemy nakazów i zakazów, administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, restrykcyjna regulacja państwa skutecznie odstraszają, zwłaszcza młodych ludzi, od podejmowania ryzyka działalności na własny rachunek. Tak zwana posada, najlepiej państwowa, staje się w tych okolicznościach celem większości osób, które w innej sytuacji mogłyby z powodzeniem tworzyć nowe miejsca pracy dla siebie i dla innych. Platforma Obywatelska chce to zmienić. (…).

Finanse Publiczne. Dla poprawy sytuacji w gospodarce kluczową sprawą staje się reforma finansów publicznych. Bez zmian w tej dziedzinie, bez ograniczenia deficytu budżetowego i zmniejszenia długu publicznego, żadne inne zmiany nie dadzą w Polsce odpowiednio oczekiwanego efektu – ani gospodarczego, ani społecznego. Obsługa długu i wydatki sztywne prawie już uniemożliwiają prorozwojowe kształtowanie budżetu państwa. Potrzebna jest więc reforma finansów i zmiany kształtowania budżetu państwa, poprzez jego przerekonstruowanie i konsolidację, mającą na celu maksymalne włączenie do budżetu wszelkiego rodzaju działalności pozabudżetowej. Koncentracja środków w budżecie usprawni planowanie oraz ułatwi kontrolowanie wydatków. Rozwiązania te powinny być połączone ze zmianami w systemie podatkowym. Platforma Obywatelska nadal preferuje zamianę obecnego, kosztownego i antymotywacyjnego systemu progresywnego na prosty i tani system liniowy połączony z wyrównywaniem pułapu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz VAT. Bez obniżenia i uproszczenia podatków nie będzie rozwoju. My zdajemy sobie z tego sprawę. Wyzwaniem dla finansów naszego kraju i szansą dla gospodarki będzie też optymalne wykorzystanie pomocy akcesyjnej oraz polityka szybkiego wejścia do strefy euro. Platforma Obywatelska zdecentralizuje i uprości, od etapu wnioskowania po rozliczenie projektów, procedury ubiegania się przez przedsiębiorców o środki Unii Europejskiej (…).

Rozwój przedsiębiorczości. (…) Polską gospodarkę tworzą w przeważającej jej części małe i średnie przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji, rzemiosła, handlu i gastronomii, usług i turystyki. To dla nich Platforma Obywatelska będzie realizowała swój program rozwoju. By poprawić sytuację przedsiębiorców należy nie tylko zmienić system podatkowy i naprawić finanse państwa. (…)

Odbiurokratyzowanie gospodarki – Główną zmianą winna być jak najszersza derogacja i deregulacja prawa. (…) normy prawne w zasadzie powinny określać tylko to, co jest zakazane, albo ograniczone, a nie regulować to, co jest dozwolone. Wszystko, co dopuszczalne powinno więc zostać wyłączone spod procesów prawnego normowania. Gospodarce nic tak dobrze nie służy, jak wolność. Im więcej więc wolności, tym więcej przedsiębiorczości, a co za tym idzie, więcej miejsc pracy. Otocznie oraz samą gospodarkę należy odbiurokratyzować i zmniejszyć koszty jej działalności, co w sposób istotny pobudzi rozwój. Dlatego potrzebne będą zmiany w prawie, w tym w prawie pracy. Musi ono służyć otwieraniu rynku pracy i tworzeniu nowych miejsc pracy, a nie jedynie utrzymywaniu dotychczasowych. Nowe regulacje muszą uwzględniać potrzeby naszych rodzinnych firm – małych i średnich przedsiębiorstw. To one bowiem tworzą w Polsce większość miejsc pracy. Dlatego Platforma Obywatelska zaproponuje zmianę przepisów prawa pracy (…).

Kodeks Działalności Gospodarczej – Platforma doprowadzi również do uchwalenia Kodeksu działalności gospodarczej, który systemowo i korzystnie ureguluje zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Regulacja kodeksowa wpłynie też na zwiększenie stabilności tego prawa na przestrzeni czasu jego obowiązywania.(…).

Rzecznik Praw Przedsiębiorców – Platforma Obywatelska obniży opłaty związane z rozpoczęciem działalności oraz uzyskaniem stosownych koncesji i zezwoleń, których sama ilość również ulegnie zmniejszeniu. Przyspieszymy i usprawnimy procedury zakładania firm, zmniejszymy zakres i dokuczliwość kontroli, zmniejszymy i usprawnimy obowiązki w zakresie sprawozdawczości, zwiększymy prawa przedsiębiorców. Temu celowi służyć będzie m.in. ustanowienie Rzecznika Praw Przedsiębiorców, instytucji niezależnej od administracji rządowej, współdziałającej z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w imię ochrony ich praw. Wdrożymy także do kontaktów biznesu z administracją publiczną komunikację elektroniczną. Zmniejszy to koszty oraz czas poświęcany sprawom, które nie mają bezpośredniego związku z osiąganiem ekonomicznych celów prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce (…).

Fundusze dla MSP – Platforma Obywatelska będzie wspierała działalność istniejących już oraz nowych regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych, a także promowała korzystanie przez małe i średnie firmy z innych ofert rynków finansowych, jak np. wenture capital, seed capital, czy pozagiełdowy regulowany rynek papierów wartościowych. Zwłaszcza młodzi ludzie, bezrobotni oraz pierwszy raz zaczynający działalność gospodarczą powinni mieć możliwość uzyskania finansowego wsparcia swojej biznesowej aktywności, poprzez którą tworzą miejsca pracy przede wszystkim dla siebie, ale z czasem także i dla innych (…).

Sądownictwo gospodarcze – Prowadząc działalności gospodarczą nie zawsze można uniknąć sporów. Niestety, jeśli jednak spór już powstanie, to jego zakończenie, a potem egzekucja należności może trwać nawet latami. Stan pod tym względem w Polsce jest najgorszy w całej Unii Europejskiej. Dlatego oprócz promocji sądów polubownych i arbitraży, wprowadzimy wzmocnienie wydziałów gospodarczych sądów powszechnych i uprościmy stosowane procedury, np. poprzez wprowadzenie procedury ustnej, zmniejszenie liczby powiadomień, uproszczenie wymogu wydawania uzasadnienia prawnego, złagodzenie wymogów przy przedstawianiu dowodów. Wprowadzimy też zmiany w trybie pracy sądów – szczególnie gospodarczych i sądów pracy – np. przez wprowadzenie instytucji przedprocesowej oceny pozwu i odrzucanie pozwów bezpodstawnych. Zwiększymy uprawnienia pracowników sądowych mniemających statusu sędziów poprzez umożliwienie orzekania, co najmniej w postępowaniach nakazowych i upominawczych, przez referendarzy sadowych. W większym zakresie wykorzystywani powinni być także asystenci sędziowscy. Zwiększymy poziom komputeryzacji pracy sądów i administracji sądowej. Doprowadzimy także do zmian w prawie dotyczącym egzekucji należności, w tym tych przepisów, które dotyczą egzekucji komorniczej. Jesteśmy zwolennikami całkowitej informatyzacja ksiąg wieczystych, wraz ze zdefiniowanym elektronicznym dostępem zewnętrznym do tych akt (…).

Naprawa administracji – Niebywale ważną kwestią będzie też stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym dla inwestycji. Dzisiaj na przykład jednym z powodów niskiego poziomu inwestycji w Polsce, oprócz barku stabilności politycznej
i prawnej, jest niewydolny system promocji Polski i polskiej gospodarki. Inną barierą na drodze skracania w czasie oraz obniżania kosztów inwestycji są też: brak planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz rozbudowana biurokracja. Bariery te występują niestety najczęściej równocześnie z czymś, co jest rakiem organizmu państwowego – z korupcją i szarą strefą. Potrzebne są więc działania ograniczające te zjawiska. Działania te winny być połączone z naprawą administracji publicznej. Dobry klimat dla przedsiębiorczości to nie tylko normy prawne, ale i etyczne. Będziemy wspierać ustanawianie kodeksów etycznych i standardów dziania, tak biznesu, jak i administracji. Platforma Obywatelska zmniejszy rozrosłą biurokrację i jej uznaniowość oraz wprowadzi odpowiedzialność osobistą, w tym majątkową, urzędników za decyzje wydawane z naruszeniem prawa.

Pomoc publiczna. (…) Pomoc Publiczna powinna być racjonalnie stosowana i powiązana z wykorzystaniem pomocy akcesyjnej Unii Europejskiej. Poza szczególnymi wyjątkami, dotyczącymi wspierania zakończenia procesów transformacji niektórych sektorów gospodarki oraz ewentualnego wspierania przedsiębiorstw poddawanych nieuczciwej grze rynkowej, powinna być kierowana głównie na wspieranie rozwoju, a więc na innowacyjność, badania naukowo-techniczne i ich wdrażanie w życie oraz na wspieranie ekspansji polskiej gospodarki za granicę. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców winna być kierowana przede wszystkim do najlepszych, do tych, co budują rozwój i ciągną za sobą w górę całą gospodarkę. Innowacyjność, nowe technologie i tworzenie nowych miejsc pracy staną się więc priorytetami, jakie wprowadzi w tym zakresie Platforma Obywatelska.

Własność prywatna. (…) Podstawową formą własności, jaka powinna obowiązywać w gospodarce wolnorynkowej, jest własności prywatna. To powinien być kanon. Państwo natomiast może, a nawet musi mieć możliwość, na przykład poprzez nieliczne uprawnienia reglamentacyjne, instrumenty kontroli, nadzoru oraz jasno określone mechanizmy interwencji, wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, zwłaszcza tych, które odgrywają poważną rolę, choćby w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, czy też mogą naruszać słuszny interes konsumentów. By wypełniać jednak tę ważną funkcję administracja państwowa nie musi posiadać uprawnień reprezentacji „właściciela“. Wystarczyć jej powinny prawne instrumenty dające możliwość realizacji funkcji regulacyjnych.

Bezpośredni udział państwa w gospodarce przynosi jedynie rozwój patologii połączony ze zdecydowanie zmniejszoną efektywnością działania. Miejsca w zarządach i radach nadzorczych są natomiast wiecznym przedmiotem łupów wyborczych polityków i ich partii. Odpolitycznienie poprzez prywatyzację – to jest metoda i jednocześnie cel, do jakiego dążyć będzie Platforma Obywatelska. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, by jakiekolwiek sektory, branże, czy nawet pojedyncze firmy uważać, za tak strategiczne dla bezpieczeństwa państwa, by wyłączać je z procesów prywatyzacyjnych. Tym, co winno niewątpliwie należeć do państwa, albo być pod rygorystycznym jego wpływem jest infrastruktura przesyłowa. Inne podejście hamuje rozwój przedsiębiorstw oraz procesy inwestycyjne i jest tylko sposobem na szykowanie wygodnych synekur lub „zamrażarek” dla przegranych i odchodzących polityków. Platforma Obywatelska nie będzie kontynuowała tej społecznie i gospodarczo szkodliwej polityki, polityki właściwej dawniej dla SLD a obecnie dla PiS.

Bezpieczeństwo energetyczne. (…) Do tej pory, zasadniczym błędem w myśleniu o zmianach w energetyce było myślenie o interesie firm tego sektora i jego podsektorów, a nie o interesie jego klientów i konsumentów. Najważniejszym więc wyzwaniem dla Platformy Obywatelskiej będzie urynkowienie energii, gdyż to właśnie rynek jest najlepszym weryfikatorem jakości, a konkurencja, najlepszym regulatorem cen. By to osiągnąć konieczne jest rozwiązanie kontraktów długoterminowych w elektroenergetyce, stworzenie warunków do dalszego rozwoju giełdy energii, zwiększenie inwestycji w sieci przesyłowe, w tym sieci trasgraniczne oraz zwiększenie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Równie ważnym zadaniem będzie dla nas dywersyfikacja dostaw ropy i gazu. By to osiągnąć doprowadzimy do wyodrębnienia funkcjonalnego i finansowego przesyłu, zwiększymy wydobycie krajowe, doprowadzimy do budowy nowych rurociągów, w tym zwiększymy ilość połączeń naszej sieci z siecią Europy Zachodniej, doprowadzimy również do rozbudowy infrastruktury magazynowej. Transformacji ulegnie regulacja kosztowa w miejsce regulacji typu bodźcowego a nadzór właścicielski Platforma Obywatelska zastąpi nadzorem operatorskim, nadzorem regulacyjnym oraz nadzorem demonopolizacyjnym. Pod względem bezpieczeństwa energetycznym Polacy pod rządami Platformy Obywatelskiej będą żyć spokojnie.

Adam Szejnfeld

Materiał zaprezentowany na Konwencji jest oczywiście Deklaracją Programową, a więc wskazuje jedynie główne kierunki i cele jakie chce osiągnąć Platforma, natomiast rozwinięciem szczegółowym tejże Deklaracji będzie program przygotowywany obecnie przez Gabinet Cieni PO. Nad uszczegółowieniem programu gospodarczego PO w Gabinecie Cieni między innymi pracuje również poseł Adam Szejnfeld.

22 maj 2006r.

Zjazd Krajowy PO

Minęła kolejna kadencja władz krajowych Platformy Obywatelskiej. W dniu 21 maja odbył się Zjazd Krajowy partii, która w ostatnich latach stała się jedną z najpoważniejszych sił politycznych w Polsce. Sukces wyborów parlamentarnych, mocny kandydat na prezydenta oto przykłady, z których możemy być dumni. Był to również czas pewnych niepowodzeń, o których mówimy jasno i za które przepraszamy naszych wyborców.

Poseł Adam Szejnfeld, lider PO w Okręgu Pilskim oraz członek Rady Krajowej przybył do Warszawy, aby wspólnie z delegatami z całego kraju wybrać nowe władze, a także przyjąć nowy, poprawiony statut partii. Przemówienie dotychczasowego przewodniczącego Donalda Tuska oraz prowadzona dyskusja były doskonałą prezentacją siły jaka tkwi w Platformie, która stała się jedyną licząca się alternatywą dla obozu rządzącego naszym krajem. Donald Tusk w swoim przemówieniu odniósł się również do wewnętrznej sytuacji w PO, a także do zbliżających się wyborów samorządowych. Słowami: “Nas nie stać już na jakąkolwiek przegraną” postawił ambitny cel prze członkami i strukturami PO na najbliższe miesiące i lata. Odnoszący się do tego przemówienia senator Stefan Niesiołowski, podsumował obecne rządy PiS, Samoobrony i LPR trzema przymiotnikami – „nieuczciwe, niekompetentne i nieudolne”.

W wyniku głosowania szefem Platformy Obywatelskiej został ponownie Donald Tusk, który zapewnił, że kolejne lata jego zwierzchnictwa nad PO przyniosą wielkie sukcesy, których wynikiem będzie przejęcie władzy w Polsce. Drugim kandydatem na to stanowisko był Andrzej Machowski, który nie uzyskał znaczącego poparcia. Poza tym Delegaci przyjęli uchwały zjazdowe wyrażające stanowisko Platformy obywatelskiej w sprawach istotnych dla funkcjonowania naszego kraju.

Z ramienia Okręgu Pilskiego PO członkami Rady Krajowej zostali:

• Adam Szejnfeld

• Mieczysław Augustyn

• Stanisław Chmielewski

• Jakub Rutnicki

• Henryk Szopiński

• Piotr Głowski

• Mirosław Juraszek

• Jacek Skrobisz

Rada Krajowa na najbliższym swoim posiedzeniu wybierze Zarząd Platformy Obywatelskiej na najbliższą, trzyletnią kadencję.

22 maj 2006r.

VI Wielkopolska Wystawa Gospodarcza MSP
Dni Innowacyjności w Pile

Piła, miasto północnej Wielkopolski, stało się już po Poznaniu drugim miastem targowym regionu. Potwierdzeniem tej tezy jest zorganizowana w miniony weekend – w dniach od 19 do 21 maja br. – dwunasta edycja Targów Pilskich, a w ich ramach już po raz szósty Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Impreza organizowana jest przez Pilską Izbę Gospodarczą, której honorowym członkiem jest poseł Adam Szejnfeld.

Od samego początku powstania pomysłu organizowania w Pile Wystawy MSP (przypomnijmy, że jednym z pomysłodawców wystawy był poseł Adam Szejnfeld) cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem wielkopolskich przedsiębiorców, prezentujących swoje firmy szerokiej rzeszy zwiedzających. Tegoroczna wystawa została zorganizowana pod patronatem Ministra Gospodarki pana Piotra Woźniaka oraz Minister Rozwoju Regionalnego, pani Grażyny Gęsickiej. Podczas uroczystego otwarcia wystawy, poseł Szejnfeld, przewodniczący Komitetu Programowego i Komitetu Honorowego Wystawy, pogratulował organizatorom wzorowej organizacji a wystawiającym się firmom życzył zawierania korzystnych kontraktów. Przede wszystkim jednak odniósł się do głównego przesłania tegorocznych targów, tj. idei promowania innowacyjności w sektorze polskich MSP. Wielkopolskie targi bowiem w tym roku upływają pod hasłem „Dni Innowacji w Pile”. Adam Szejnfeld obszerniej na ten temat mówił dzień wcześniej na zorganizowanej w Pilskim Domu Kultury konferencji pod tytułem: „Rozwój firmy poprzez innowacje”, podkreślając, że kończy się era konkurencyjności polskich przedsiębiorstw opartej na cenie, a nadchodzi czas przechodzenia na wyższy poziom konkurencji, który objawia się konkurencją jakością, nowymi technikami i technologiami, konkurencją innowacyjnością.

Trzydniowe targi – VI Wielkopolską Wystawę Gospodarczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw – zakończono uroczystym bankietem targowym, podczas którego poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki wręczał nagrody i wyróżnienia, jakie przypadły najlepszym wystawcom.

20 maj 2006r.

Rozgrywki o Puchar Szejnfelda

W dniu 19 maja 2006 roku na stadionie piłkarskim w Szamocinie odbył się VI Regionalny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Posła RP Adama Szejnfelda. Corocznie poseł Adam Szejnfeld wspiera sportową rywalizację nie tylko poprzez fundowanie pucharu, ale także nagród dla zwycięzców turnieju. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W uroczystości otwarcia oraz zamknięcia rozgrywek, oprócz posła Adama Szejnfelda, udział wziął również Komendant Wojewódzki OHP w Poznaniu, pan Tadeusz Wiszowaty.

Turniej piątek piłkarskich rozgrywany jest już kolejny szósty rok z rzędu i organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Szamocinie. W roku bieżącym do turnieju przystąpiło 9 drużyn. Były to reprezentacje Gimnazjów – z Osieka, Szamocina, Margonina, Lipiej Góry, Zacharzyna i Wysokiej, oraz drużyny reprezentujące Ochotnicze Hufce Pracy z Niechanowa, Próchnowa i OSiW OHP z Szamocina. Rywalizacja drużyn odbywała się przy bardzo dobrej pogodzie ducha i pogodzie atmosferycznej, a po pięciu godzinach zmagań klasyfikacja Turnieju wygląda następująco:

• I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum w Wysokiej i to ona odebrała z rąk posła Adama Szejnfelda Puchar i nagrody ufundowane przez niego,

• II miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego OHP w Poznaniu Tadeusza Wiszowatego zdobyła drużyna Gimnazjum w Zacharzynie,

• III miejsce i Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Szamocinie P. Wiesława Kwaśnika zdobyła drużyna UKS BROOK działająca przy OSiW OHP w Szamocinie.

• Pozostałe zespoły otrzymały Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez: “POLSPORT” Sp. z o.o. w Szamocinie i jej Prezesa Zenona Cybulskiego, Gminną Spółdzielnię “SCH” w Szamocinie i jej Prezesa Włodzimierza Huszczaka.

• W turnieju przyznano także nagrody regulaminowe indywidualne ufundowane Przez Zakład nr 6 Gospodarstwa Pomocniczego OHP w Szamocinie: dla najlepszego zawodnika turnieju, którym został – Mikołaj Witkowski z OSiW OHP w Niechanowie; dla najlepszego strzelca turnieju, którym został – Marcin Bejma z OSiW OHP w Szamocinie; dla najlepszego bramkarza Turnieju, którym został – Kuba Nowak z Gimnazjum z Zacharzyna. Specjalną nagrodę Turnieju, dla najmłodszego zawodnika Turnieju, ufundował Leszek Markiewicz – Kierownik OSiW OHP w Szamocinie, którą otrzymał uczeń V. klasy SP w Lipiej Górze – Darek Walczak.

Turniej okazał się, jak co roku, przedsięwzięciem ze wszech miar udanym, organizatorzy dziękują za udział i zapraszają za rok.

18 maj 2006r.

Szejnfeld nie zapomina

Demokracja w naszym kraju ma 17 lat. Czas goi rany, jednak nie o wszystkim można zapomnieć. Poseł Adama Szejnfeld, aktywny działacz opozycji przed 1989 rokiem, wspomina tamten okres jako czas bólu i represji. Dlatego chętnie przychylił się do prośby pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, które pragnie w najbliższym czasie upamiętnić tamte wydarzenia poprzez wyhaftowanie sztandaru. Poseł Szejnfeld przekazał na ten szczytny cel kwotę 1000 zł, która w dużej części sfinansuje to przedsięwzięcie.

Adam Szejnfeld nie zapomina także o różnych innych formach pomocy charytatywnej, czy humanitarnej poprzez cykliczne przekazywanie środków pieniężnych na różne cele, m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, domy dziecka, fundacje.

18 maj 2006r.

Czas na sport

Poseł Adam Szejnfeld to polityk, który oprócz wykonywania swoich obowiązków parlamentarnych żywo interesuje się także rozwojem sportu. Dyscypliną, którą się pasjonuje i sam chętnie uprawia jest siatkówka. Chcąc docenić osiągnięcia pilskich siatkarek, w dniu 18 maja wziął udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji zakończenia sezonu
i zdobycia medalu Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet. Była to doskonała okazja do zapoznania się z kulisami sukcesu oraz złożenia gratulacji i życzeń pomyślnej przyszłości siatkarkom pilskiej „Nafty”.

Przypomnijmy, że poseł Szejnfeld jest Prezesem Honorowym VKS JOKER, pilskiej, męskiej drużyny siatkowej.

18 maj 2006r.

Wybory coraz bliżej

Poseł Adam Szejnfeld, lider PO Okręgu Pilskiego, zorganizował w dniu 17 maja br. kolejne zebranie szefów kół gminnych i powiatowych Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północnej poświecone wyborom samorządowym. Zgodnie z zasadą odbywania zebrań zawsze w innym powiecie, tym razem gospodarzem zgromadzenia był Wągrowiec.

Zebrani omówili i podsumowali wyniki wyborów, jakie odbyły się na ostatnim Zjeździe Regionalnym PO w Poznaniu, dokonano ustaleń dotyczących planowanego na dzień 27 maja wyboru nowego Zarządu PO w Wielkopolsce oraz, co było głównym punktem programu, dokonano kolejnych ustaleń dotyczących kampanii samorządowej planowanej na jesień br.

17 maj 2006r.

Warszawa i Jachranka – ważne konferencje

W dniu 16 maja poseł Adam Szejnfeld wziął udział w XXVIII Konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. PIKE zrzesza 136 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych. Do Izby należą operatorzy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu i usług wykorzystywanych przez operatorów w ich działalności biznesowej. Przedmiotem działalności zrzeszonych firm jest więc przede wszystkim przekaz programów telewizyjnych, telekomunikacja oraz internet. Podczas panelu dyskusyjnego, na który zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wiceszef Komisji Gospodarki mówił o roli komunikacji elektronicznej we współczesnym rozwoju gospodarki, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed tą branżą w naszym kraju.

Dzień wcześniej, poseł Adam Szejnfeld wziął udział w dorocznej konferencji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych poświeconej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora małych i średnich firm. Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw słabnie – coraz bardziej bazują one na cenie, a w coraz mniejszym stopniu na jakości i innowacyjności produktów i usług oraz jakości obsługi klienta – taki smutny, ale prawdziwy wniosek nasunął się uczestnikom konferencji zorganizowanej przez PKPP „LEWIATAN”. Podczas konferencji poruszono wiele ciekawych problemów nękających dzisiaj osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Była to również okazja do zaprezentowania wszystkich zagrożeń jakie stoją przed przedsiębiorcami. Zdaniem posła Adama Szejnfelda Polska to kraj, który staje się nieprzyjazny dla przedsiębiorców głownie ze względu na podnoszenie kosztów pracy i wszechobecną biurokrację. Działania te odbiją się szerokim echem, dlatego należy bezzwłocznie podjąć kroki zmierzające do poprawy sytuacji przedsiębiorców w Polsce.

16 maj 2006r.

Polska – kraj nieprzychylny przedsiębiorcom

Polska staje się krajem nieprzychylnym dla przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ:

1. Źle działa administracja publiczna – na przykład ok. 1/3 skarg na wadliwe decyzje administracyjne jest uznawana za słuszne przed sądami administracyjnymi. Źle oceniane są urzędy i poszczególne instytucje administracji publicznej, np. ZUS (40% negatywnych ocen), Urzędy Skarbowe (19% negatywnych ocen).

2. Coraz częściej słychać, że firmy rezygnują z dotacji unijnych nie mogąc sprostać szerzącej się biurokracji. Tak się stało np. w przypadku takich nawet firm jak PLL LOT, czy Fiat. W programie wspierania nowych inwestycji i miejsc pracy już kilka procent firm zrezygnowało z dotacji. Tymczasem tylko 7 mld euro z ogółu 27 mld środków na program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” ma być dostępne dla przedsiębiorców w latach 2007 – 2013. W związku z tym Krajowa Izba Gospodarcza postuluje na przykład przesunięcie 2,6 mld euro z programów na szkolenia i edukację na bardziej efektywny cel, a mianowicie bezpośrednio na działalność firm. Rząd się nie zgadza.

3. Planuje się dalsze podnoszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – np. nowy projekt ustawy o opłacie skarbowej, przewiduje wzrost opłat za czynności urzędnicze, zaświadczenia, czy zezwolenia, itp. Planuje się nie tylko wzrost opłat, ale także zwiększenie liczby czynności urzędniczych podlegających opłatom, a przypomnieć należy, że już obecnie jest ich kilkaset! Dodatkowo, planuje się wzrost np. składek na ubezpieczenia zdrowotne i kolejne składki na ubezpieczenia dla osób starszych. Pamiętać trzeba więc, że oprócz tego obciążenia podatkowe w Polsce są jedne z największych na świecie, jeśli porównuje się je z poziomem dochodów społeczeństwa. Przy takim porównaniu obciążenia podatkowe w Polsce wynoszą ok. 42% PKB, a powinny wynosić ok. 15 do 25% PKB!

4. Uderza się w rodzinne firmy – na przykład propozycja likwidacji karty podatkowej i ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

5. Zwiększa się koszty składek na ZUS dla rencistów prowadzących dodatkową działalność gospodarczą.

6. Łamiąc uzgodnienia z Unią Europejską wspiera się duże, a nie małe i średnie firmy ze środków pomocowych. Tak było w przypadku udzielenia pomocy finansowej dla KGHM, firmy która nie może narzekać na brak pieniędzy na rozwój i inwestycje. Trzy czwarte środków z kwoty 600 mln zł przeznaczonych na nowe inwestycje, innowacyjność i nowe miejsca pracy trafiły do tej pory do wielkich i dużych firm, a stosunek miał być dokładnie odwrotny – 75% środków miało trafić do sektora MSP.

7. Nadal mamy słabe wyniki w ściąganiu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski oraz, w brew pozorom, także w eksporcie. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi w Polsce zaledwie nieco ponad 2 tys. USD, podczas gdy np. w Słowacji czy na Węgrzech jest ponad dwukrotnie wyższa, a w Republice Czeskiej niemalże trzykrotnie wyższa. Udział eksportu w PKB w Polsce wyniósł w 2005 r. 37,2% podczas gdy np. na Węgrzech 57,8%, a w Republice Czeskiej aż 69,5 %. W większości krajów OECD wskaźnik ten jest kilkukrotnie wyższy niż u nas. Napływ BIZ natomiast do naszego kraju zamknął się wartością 6,43 mld $, a na przykład w Czechach wartością aż 8,5 mld $ USA.

Skutki dla oceny Polski i polskiej gospodarki:

• Słabnie dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, obniżeniu ulegają również oceny ratingów dla Polski – tak się stało np. w raporcie agencji ratingowej Standard & Poor’s. Na liście tej agencji przed nami w rankingu znalazła się już nie tylko Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, czy Węgry, ale też Bułgaria i Ukraina!

• Podobnie sytuację w Polsce oceniają firmy zagraniczne, np. ponad 1000 firm odpowiadając na ankietę Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej uznało Polskę, jako najgorszy obecnie kraj do inwestowania w Europie!

• Natomiast najgorsze wiadomości płyną z danych GUS oraz badania konkurencyjności firm sektora MSP przeprowadzonych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Z danych tych wynika, że pierwszy raz od 3 lat nie tylko zahamowany został trend rozwojowy, ale wręcz odnotowano tendencje spadkowe. Większość firm sektora MSP zmniejszyło zyski w 2005 roku, odnotowano również spadek inwestycji, co niedobrze wróży walce z bezrobociem. Nadal w konkurencji małych i średnich firm najważniejszym czynnikiem jest cena produktów i usług, a nie ich jakość, czy innowacyjność. Polskie MSP narzekają na nadmierną administrację i wpływ biurokracji. Prawie 17% czasu polski przedsiębiorca marnuje na kontakty z administracją publiczną – państwową, samorządową, kontrolującą…. Najgorzej pod tym względem oceniany jest ZUS (45% złych ocen), na drugim miejscu są Urzędy Skarbowe (19% złych ocen). Nie zmieniają się bariery rozwoju polskich firm rodzinnych. Są to nadal:

1. Pozapłacowe koszty pracy (opłaty, składki, ubezpieczenia, wynagrodzenia za chorobowe…),

2. Wysokie i uciążliwe podatki,

3. Biurokracja,

4. Niestabilne prawo, w tym prawo pracy, niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna,

5. Zatory płatnicze (m.in. zły system sądownictwa gospodarczego, niesprawna i kosztowna egzekucja…),

6. Szara strefa, korupcja.

Negatywnym skutkiem tego stanu rzeczy jest między innymi to, że już prawie 7% polskich firm planuje przeniesienie swojej siedziby poza Polskę, do innego kraju Unii Europejskiej!

12 maj 2006r.

Turystyka

W dniu wczorajszym, poseł Adam Szejnfeld wybrany został na przewodniczącego stałej sejmowej Podkomisji ds. Turystyki.

Podkomisja będzie zajmowała się sprawami rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce. Turystyka bowiem, należąca obecnie do jednej z ważniejszych dziedzin gospodarki, – udział turystyki w eksporcie wyniósł 7,6 %, a w PKB 6,5 %. Aktualnie zatrudnionych w samym sektorze turystyki jest ok. 300 tys. osób, a zatrudnionych w turystyce i dziedzinach generowanych przez turystykę szacuje się na ponad 850 tys. osób. – poddawana jest ostrym wymogom konkurencji – zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Ta szybko rozwijająca się gałąź gospodarki narodowej ma ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, walki z bezrobociem, czy też osiągania równowagi regionalnej. Jej przyszłość w naszym kraju rysuje się bardzo korzystnie, jednak, aby optymalnie wykorzystać jej potencjał, należy sektor ten otoczyć opieką i stwarzać instrumenty, które pozwolą na jej szybki i intensywny rozwój. Ten cel docenił także polski rząd tworząc w przeszłości specjalną agencję rządową, tj. Polską Organizację Turystyczną oraz Polską Agencję Rozwoju Turystyki. Stała podkomisja Komisji Gospodarki więc, poza naturalną współpracą z rządem, miałaby więc możliwość współpracowania na rzecz rozwoju turystyki również z POT-em, PART-em a także z izbami i organizacjami przedsiębiorstw branży turystycznej.

Poseł Adam Szejnfeld od lat zajmuje się zagadnieniami turystyki. Miały one zawsze duże znaczenie za czasów, gdy był przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki, pracował w tym zakresie również jako członek Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki.

12 maj 2006r.

„Teraz Polska”

Poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska) został powołany przez Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w skład Kapituły prestiżowej nagrody – Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, działającej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Godło „Teraz Polska” jest szczególnym świadectwem jakości. Najlepiej wiedzą o tym te firmy, które odniosły dzięki niemu rynkowy sukces lub ugruntowały swoją pozycję u klientów. Ale Godło jest jednocześnie czytelną „metryką urodzenia”. Wyróżnione w Konkursie usługi i produkty stają się wizytówkami polskiej gospodarki.

To nie pierwsza „prezydencka” kapituła, w której bierze udział poseł Adam Szejnfeld. Przypomnijmy, że w ubiegłej kadencji poseł Szejnfeld był członkiem kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, a obecnie jest również członkiem kilku innych kapituł ogólnopolskich konkursów, między innymi Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu – „Solidny Partner”, czy konkursów miesięcznika „Polish Market”.

11 maj 2006r.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

10 maja br. poseł Adam Szejnfeld uczestniczył w warsztatach konsultacyjnych będących pierwszym etapem projektu energetycznego FREE – Bezpieczeństwo energetyczne Polski do 2030 roku. W spotkaniu tym uczestniczyła grupa 25 osób reprezentujących różne przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się zagadnieniami z dziedziny energetyki. Polskich parlamentarzystów reprezentował poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Rzecznik ds. Gospodarki Gabinetu Cieni PO.

Dyskutanci prezentowali swoje poglądy i stanowiska dotyczące poważnego problemu nękającego nasz kraj – czyli bezpieczeństwa energetycznego. Rozmowa toczyła się wokół czterech głównych bloków tematycznych: struktury rynku energii, bezpieczeństwa dostaw, czystych technologii, prawa i otoczenia regulacyjnego.

Po południu poseł Adam Szejnfeld, znany ze swoich poglądów na temat ekspansji gospodarczej na tereny kontynentu azjatyckiego, spotkał się z Ambasadorem Korei Północnej w Polsce oraz radcami ambasady koreańskiej. Tematem spotkania były sprawy dotyczące współpracy gospodarczej Polski i Korei. Dotychczasowe stosunki polityczne i handlowe z Koreą bardzo dobrze rokują na przyszłość. Miejmy nadzieję więc, że w przyszłości wzajemne relacje obu państw będą co najmniej tak dobre, jak obecnie.

10 maj 2006r.

Szejnfeld rezygnuje

Poseł Adam Szejnfeld nie będzie członkiem Komisji Śledczej ds. zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 04.06.1989r. do 19.04.2006r..

Wielkopolski poseł był „murowanym” kandydatem do komisji śledczej z ramienia Platformy Obywatelskiej. Od dawna wymieniany był jako jeden z pewnych członków przyszłej komisji, ponieważ takie były wewnętrzne ustalenia władz PO.

Natomiast w dniu dzisiejszym Prezydium Sejmu rozstrzygnęło, iż komisja będzie liczyła 10 członków. Podział między miejscami dla Prawa i Sprawiedliwości, a Platformy Obywatelskiej będzie wynosił 4 do 2, co w żaden sposób nie odzwierciedli rozkładu sił tych partii w Sejmie i w kraju. Biorąc to pod uwagę, a także mając przekonanie, że komisja śledcza będzie przede wszystkim sceną rozgrywek politycznych, a nie badania potencjalnych nieprawidłowości w sektorze bankowym, poseł Adam Szejnfeld, wiceszef regionu wielkopolskiej PO i Rzecznik ds. Gospodarki Gabinetu Cieni PO zrezygnował z kandydowania na członka tejże komisji.

Według posła Szejnfelda w Polsce jest bardzo wiele spraw do załatwienia, ważnych dla gospodarki i dla całego społeczeństwa, natomiast Sejm i Rząd tracą czas na sprawy, które nie budują rozwoju, niszcząc równocześnie dobry wizerunek naszego kraju za granicą. Adam Szejnfeld nie tylko zrezygnował z kandydowania do komisji bankowej, ale wręcz jest zdania, że po dzisiejszej decyzji ustanawiającej parytety w jej składzie, PO powinna zbojkotować prace tej komisji i nie brać w niej udziału.

10 maj 2006r.

Szejnfeld nie odpuszcza

Od kilku lat Adam Szejnfeld walczy o wprowadzenie przepisów, które dawałyby możliwość karania urzędników za złe efekty ich pracy. Przez minione lata działania te nie przynosiły efektów w postaci nowych rozwiązań prawnych, choć już 2 lata temu poseł Adam Szejnfeld złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa. Ustawa w poprzedniej kadencji nie doczekała się uchwalenia ze względu na blokowanie jej przez inne partie polityczne.

W dniu wczorajszym Adam Szejnfeld ponownie przedstawił w Sejmie kolejną, poprawioną i uzupełnioną, wersję projektu ustawy, nad którą odbyło się pierwsze czytanie. Po prawie 3 godzinnej debacie, w której Adam Szejnfeld prezentował projekt, a potem odpowiadał na zadawane pytania, wszystkie Kluby Parlamentarne opowiedziały się za ustawą i skierowały ją do dalszych prac w Komisji Sejmowej. To pierwszy sukces Adama Szejnfelda na drodze tworzenia prawa, które ma doprowadzić do sprawiedliwej równowagi praw i obowiązków między obywatelami – urzędnikami, a obywatelami – petentami.

W tym miejscu warto przypomnieć, że ustawa przewiduje wprowadzenie m.in. takich rozwiązań, jak:

1.

wymóg przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w każdym przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej ze względu na jej niezgodność z prawem;

2.

wymóg podawania do publicznej wiadomości przez każdy organ administracji publicznej w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego liczby rozstrzygnięć administracyjnych, które zostały uchylone przez organ administracyjny II instancji lub sąd administracyjny z powodu ich niezgodności z prawem oraz wymóg podawania proporcji, w jakiej takie rozstrzygnięcia pozostawały do ogółu rozstrzygnięć administracyjnych podejmowanych przez dany organ administracji.

3.

osobistą, majątkową odpowiedzialność cywilną urzędnika rozstrzygającego sprawę administracyjną w przypadku wydania decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa.

4.

upodmiotowienie obywatela a zarazem ułatwienie pracy urzędników poprzez ustanowienie zasady wyboru właściwej interpretacji prawa w przypadku istnienia więcej niż jednej wykładni danego przepisu.

2 czerwiec 2006r

REGION PILSKI – integralna część Wielkopolski

„Z chwilą utworzenia Województwa Wielkopolskiego od zawsze byłem gorącym orędownikiem jednoczenia i integrowania wszystkich jego subregionów w integralną całość. Na sercu szczególnie leży mi umocnienie Regionu Pilskiego i jeszcze silniejsze zjednoczenie go z Poznaniem oraz całą Wielkopolską. Dziś znalazłem sojusznika. Jest nim Marek Woźniak – Marszałek Wielkopolski” – powiedział poseł Adam Szejnfeld, rozpoczynając dzisiejszą konferencję prasową. Marek Woźniak zauważył, że Wielkopolska to jedność, więc po trosze czuje się również pilaninem i obiecał posłowi nadal wspierać jego starania o silniejszą pozycję Piły.

Wielką szansą dla rozwoju Ziemi Pilskiej jest Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, która uwzględnia duże zróżnicowanie naszego Regionu. Analiza SWOT przeprowadzona na potrzeby tej Strategii obnaża silne, jak i słabe strony potencjału wewnętrznego Województwa, umożliwiając eliminację słabości danego obszaru i zamianę ich na mocne strony. Sprawiedliwy podział środków polegać będzie na kierowaniu środków tam, gdzie są niezbędne i gdzie będą bodźcami rozwojowymi. Strategia podzielona jest na sześć bloków tematycznych. W jej ramach podejmowane są działania dla rozwoju Północnych Regionów Województwa Wielkopolskiego. W te wszystkie działania zaangażowani są działacze PO z Regionu Pilskiego, m.in.: poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn oraz rady Sławomir Poszwa. Poniżej podajemy przykładowe inicjatywy działaczy PO na rzecz naszego regionu.

INFRASTRUKTURA

Podstawową dla rozwoju Regionu Pilskiego jest kwestia budowy drogi S-11, o co od wielu miesięcy zabiegają m.in. poseł Adam Szejnfeld, radny Sejmiku Wojewódzkiego Sławomir Poszwa oraz senator Mieczysław Augustyn. W chwili obecnej prowadzony jest lobbing, który wspiera także Marszałek Woźniak, aby cała ta droga łącząca Pomorze ze Śląskiem przebiegała w klasie S, oraz aby zrealizowana ona została przed rokiem 2015. Do walki o jak najszybszą realizację tej inwestycji powołane zostało stowarzyszenie, które zajmować się będzie realizacją pomysłu, tak bardzo potrzebnego Wielkopolsce. W tworzenie Stowarzyszenia zaangażowani są w sposób szczególny senator Mieczysław Augustyn oraz wicemarszałek senatu Marek Ziółkowski.

TURYSTYKA – ŚRODOWISKO – GOSPODARKA

Już kilka lat temu, na wniosek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, poseł Adam Szejnfeld zaangażował się w walkę o liberalizację przepisów żeglarskich, które miały doprowadzić do rozwoju turystyki wodnej na Noteci. Mimo oporów ze strony związków żeglarskich i zablokowania w parlamencie wspomnianych zmian, udało się podpisać umowę o gospodarczym i turystycznym wykorzystaniu trasy rzecznej E-70 z 6 Marszałkami Województw, przez które przepływa rzeka Noteć. Inicjatorem tego pomysłu w Wielkopolsce była Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod przewodnictwem Sławomira Poszwy. Rzeka Noteć stanowi wielki walor turystyczny Wielkopolski, przyłączenie jej do międzynarodowych rzecznych tras turystycznych sprawi, iż tereny leżące wzdłuż rzeki zaczną rozwijać się gospodarczo. Konieczne jest bowiem przygotowanie całej infrastruktury turystycznej. W chwili obecnej poseł Adam Szejnfeld, jako przewodniczący stałej Podkomisji ds. Turystyki wpiera te działania i kontynuuje działania na rzecz zmiany przepisów.

EDUKACJA I ZASOBY LUDZKIE

Dzięki utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Piła stała się w dość krótkim czasie kolebką uczelni wyższych północnej Wielkopolski. Aby podnieść jakość kształcenia w PWSZ, Marszałek Marek Woźniak planuje dofinansować w kwocie 300.000 zł tworzone w PWSZ centrum nowych technologii.

GOSPODARKA

Dzięki staraniom posła Adama Szejnfelda udało się utworzyć specjalną strefę ekonomiczną w Podaninie, gm. Chodzież. Na terenach tych zostanie wybudowany nowy zakład produkcyjny fabryki mebli „Europol-Meble” S.A. Przykład ten najlepiej pokazuje, iż dzięki staraniom parlamentarzystów i radnych Platformy Obywatelskiej zwiększa się zainteresowanie przedsiębiorców do inwestowania swojego kapitału właśnie w północnej Wielkopolsce.

KULTURA

Z inicjatywy Sławomira Poszwy ma powstać w Pile impresariat – nowoczesna instytucja kultury finansowana przez Urząd Marszałkowski, która na zasadzie zarządu menedżerskiego ma przyciągać do Piły przedsięwzięcia kulturalne znane już w innych Regionach. Pomysł ten został już pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury w Sejmiku Wojewódzkim i teraz został skierowany do dalszych prac w Departamencie Urzędu Marszałkowskiego w celu przygotowania dokumentów wykonawczych.

WIEŚ I ROLNICTWO

Sprawy rozwoju wsi i rolnictwa będą ważnym elementem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, nad czym będą pracowali również parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Dowodem na realizację postulatu Adama Szejnfelda o wzmocnienie pozycji Piły w Wielkopolsce również na tej niwie jest przyznanie przez Marszałka Marka Woźniaka prawa organizacji tegorocznych dożynek wojewódzkich gminie Lubasz. Jak powiedział marszałek „Jest to również chęć zbliżenia obrzędu do mieszkańców wsi. Dożynki są bowiem dla rolników, a nie dla VIPów”.

BLUES EXPRESS

Po rocznej przerwie wznowiono wspaniałą tradycję festiwalu Blues Express, kultywującego muzykę bluesową i tradycje kolejnictwa w Wielkopolsce Północnej. Korzystając z pobytu marszałka, Adam Szejnfeld powtórzył propozycję, jaką złożył już w ubiegłym roku organizatorom festiwalu, aby Blues Express wpisać w cykl imprez mających na celu integrację Wielkopolski. Zgodnie z tą ideą, miałby on łączyć już nie tylko północz Poznaniem, ale całe nasze województwo – w trakcie dwudniowej imprezy, parowóz ciągnący wagony pełne bluesa, zaczynałby swój bieg już nie w Poznaniu, ale w najdalej położonym na południe powiecie kępińskim, a kończył go w najbardziej północnym krańcu Wielkopolski – w powiecie złotowskim, zatrzymując się na stacjach największych miast, gdzie odbywałyby się koncerty bluesowe.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)