Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (2009 cz.2)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

26 czerwiec 2009r.

Pakiet Szejnfelda – Praktyki absolwenckie (doświadczenie zawodowe w zasięgu ręki)

Odbywanie praktyk absolwenckich bez ingerencji urzędów, na podstawie zgody zainteresowanych stron – taką rewolucyjną zmianę zakłada ustawa o praktykach absolwenckich. Dzięki nowym przepisom, przygotowanym pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, młodzi ludzie będą mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Ustawa została przyjęta przez Sejm 26 czerwca br.

Opracowany w Ministerstwie Gospodarki dokument uzupełnia katalog możliwości tworzony do tej pory jedynie m.in. przez kodeks pracy i ustawę o promocji zatrudnienia. Został on opracowany zgodnie z tymi samymi zasadami, co nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nie tworzy zatem kolejnych obowiązków lub zakazów, lecz jedynie ramowo określa prawa przysługujące adresatom przepisów.

Zgodnie z nowymi przepisami, umowa o praktykę absolwencką nie będzie miała charakteru umowy o pracę. Daje to możliwość odbycia stażu tylko na zasadzie zgody samych zainteresowanych, bez konieczności ingerencji organów administracji państwowej.

Przyszły praktykant i podmiot oferujący praktyki uzyskają możliwość elastycznego ułożenia warunków odbycia praktyk. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie przepisów prawa pracy tylko w niezbędnych przypadkach. Dla ochrony praktykantów ustalono jedynie podstawowe ramy prawne realizacji stażu. Są to:

1. ograniczenie kręgu osób, które mogą być przyjmowane na praktykę tylko do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,

2. ograniczenie wieku praktykantów – na staż będą przyjmowane osoby przed 30. rokiem życia,

3. ustalenie czasu odbywania praktyki – w jednej firmie będzie można praktykować przez maksimum trzy miesiące,

4. uregulowanie spraw płacowych – przepisy ograniczą maksymalną wysokość wynagrodzenia, które może być wypłacane praktykantowi,

5. zakaz zatrudniania praktykanta do pracy szczególnie niebezpiecznej, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy.

6. ze względów ochronnych, praktyki absolwenckie będą również regulowane przepisami dot. równego traktowania w zatrudnieniu oraz BHP.
Wszystkie pozostałe kwestie związane z praktykami będą mogły zostać ustalone między przyszłym stażystą a jego pracodawcą.

***

Ustawa o stażach absolwenckich to kolejna inicjatywa legislacyjna wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Sekretarz Stanu w MG kieruje m.in. pracami nad „Pakietem na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, z którego większość ustaw, weszła już w życie. W skład pakietu wchodzą m.in. nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, upadłość konsumencka, ustawa o rachunkowości, kodeks spółek handlowych, czy ordynacja podatkowa.

26 czerwiec 2009r.

Nagrody w konkursie „Dobre Praktyki PPP”

- Konkurs Dobre Praktyki PPP jest inicjatywą, która promuje i bezpośrednio wspiera konkretne przedsięwzięcia publiczno-prywatne. Dzięki m.in. takim inicjatywom coraz więcej firm decyduje się na współpracę z administracją publiczną w tej formule – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas finału Konkursu Dobre Praktyki PPP. Uroczystość odbyła się 25 czerwca br. w Warszawie.

Wiceminister Szejnfeld wspomniał o założeniach nowej ustawy o ppp. – Jej główną ideą jest nawiązanie do obowiązujących na świecie dobrych praktyk i wzorców postępowań – powiedział wiceszef resortu gospodarki. Wyjaśnił, że zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, administracja ma dwie możliwości wyboru partnera prywatnego. – Jest to procedura przewidziana prawem zamówień publicznych albo ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi – wyjaśnił.

W opinii sekretarza stanu w MG przedsięwzięcia realizowane w formule ppp są bezpieczne, dzięki przejrzystym przepisom i zaangażowaniu administracji państwowej. – Jest to szczególnie ważne dla instytucji finansowych, które w czasach spowolnienia gospodarczego wymagają od inwestorów i przedsiębiorców większych gwarancji i zabezpieczeń – dodał.

Poinformował, że MG wraz z Centrum PPP organizuje szereg konferencji krajowych poświeconych formule partnerstwa publiczno-prywatnego. – Służą one upowszechnianiu wiedzy i standardów dotyczących ppp. Chcemy też ukazać nowe możliwości rozwoju inwestycji i realizacji zadań publicznych – dodał. Podkreślił, że równie ważne jest promowanie podmiotów publicznych, które w innowacyjny sposób realizują ideę partnerstwa publiczno-prywatnego. By pozyskać inwestorów zagranicznych z inicjatywy MG konferencję odbywają się również za granicą.

Wiceminister przypomniał również, że nagrody są przyznawane samorządom od 3 lat. – Przyczyniają się one do szybszej realizacji przedsięwzięć w ramach ppp – podkreślił wiceminister Adam Szejnfeld. Spośród 71 projektów zgłoszonych łącznie w dwóch edycjach, aż 52 jest lub będzie realizowanych.

***

Laureatami III Edycji Konkursu Dobre Praktyki PPP zostały:

- Gmina Miasta Sopotu za „Rewitalizację terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze” (kategoria: infrastruktura komunalna),

- Gmina Miejska Kraków za „Rozbudowę Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna” (kategoria: infrastruktura sportowo-rekreacyjna)

- Urząd Miasta Płocka za „Parking wielopoziomowy” (kategoria: małe ppp).

Nagrody specjalne otrzymały:

- Gmina Ruda Śląska za „Rozwiązanie problemu obowiązku zapewnienia socjalnych lokali mieszkalnych w Rudzie Śląskiej poprzez budowę takich lokali w formule ppp,

- Gmina Miejska Żory za „Muzeum Yatenga – Spotkanie Kultur Świata. Budowa innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach”.

25 czerwiec 2009r.

Pakiet Szejnfelda – wiarygodność płatnicza ważna w czasach kryzysu

Powszechne prawo do zgłaszania dłużników – to najważniejsza zmiana zawarta w projekcie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, przygotowanym pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Dzięki nowym przepisom podniesie się także wiarygodność płatnicza kontrahentów, co ma duże znaczenie w obliczu światowego kryzysu finansowego. 24 czerwca br. wiceszef MG przedstawił projekt ustawy podczas jego pierwszego czytania w Sejmie.

Zmiana ustawy daje prawo do informowania biur informacji gospodarczych (BIG) o nierzetelnych dłużnikach nie tylko przedsiębiorcom, ale również osobom fizycznym. BIG-i będą mogły udostępniać informację o każdej wierzytelności, stwierdzonej tytułem egzekucyjnym i opatrzonej klauzulą wykonalności.

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy zgłaszali potrzebę sprawniejszej weryfikacji wiarygodności płatniczej przed zawarciem umowy. Może to mieć szczególną wagę w czasach kryzysu na światowych rynkach finansowych, kiedy zaufanie do kontrahentów nabiera szczególnego znaczenia.

Nowelizacja ustawy wprowadza m.in.:

1. Prawo do przekazywania informacji o zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli. Obowiązujące w tej chwili przepisy pozwalają tylko 22 podmiotom wymienionym w ustawie na zgłaszanie do BIG informacji o zaległych zobowiązaniach. Nowa ustawa umożliwi wszystkim wierzycielom poinformowanie BIG o swoich problemach. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu dotychczasowych definicji konsumenta i przedsiębiorcy terminami dłużnik i wierzyciel. Na podstawie zmienionych przepisów informację do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, jak np. fundusze sekurytyzacyjne, firmy factoringowe i windykatorzy.

2. Otwarta lista tytułów prawnych do informowania BIG. Obecnie tylko kredyt konsumencki i przewóz osób w komunikacji miejskiej dają podstawę do informowania BIG o zobowiązaniach. Nowe przepisy znoszą to ograniczenie. Na ich podstawie powstanie otwarta lista tytułów prawnych, upoważniających do przekazywania informacji gospodarczej do BIG.

3. Warunki przekazywania informacji gospodarczych przez wierzycieli. Wierzyciel będzie mógł przekazać do BIG informacje tylko wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie warunki:

• zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki i umów, o których mowa w kodeksie postępowania cywilnego (w przypadku zobowiązań konsumentów) lub powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (dłużnicy nie będący konsumentami);

• kwota zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł (u dłużników konsumentów) lub 500 zł (u dłużników nie będących konsumentami) i jest ono wymagalne od co najmniej 60 dni;

• upłynął, co najmniej miesiąc od dostarczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. Ministerstwo Gospodarki wprowadza możliwość wyboru sposobu wysłania przez wierzyciela wezwania. Będzie on mógł to zrobić w formie przesyłki poleconej lub przez osobiste doręczenie. W ten sposób resort wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy wskazali obowiązek wysłania wezwania do zapłaty w formie listu poleconego, jako uciążliwy i kosztowny.

4. Przekazywanie pozytywnej informacji gospodarczej. Nowa ustawa ułatwia także przekazywanie do BIG danych o wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dzięki temu do biur będą mogły także docierać pozytywne informacje gospodarcze, przekazywane z inicjatywy wierzyciela i za zgodą dłużnika.

5. Sankcje za niewywiązanie się z obowiązków przez wierzycieli i biura. Nowe przepisy nie tylko ułatwią zgłaszanie nieuczciwych dłużników, ale nakładają także konkretne obowiązki na biura i wierzycieli. Za ich niespełnienie będą im grozić sankcje. Najwyższa będzie wynosić 5 mln zł za prowadzenie biura bez spełnienia warunków ustawy. Każdy, kto przekaże do biura nieprawdziwą informację lub wierzyciel, który nie zażądał od biura aktualizacji informacji o dłużniku, zapłaci 30 tys. zł. Tą samą kwotę uiści również osoba zobowiązana do udostępniania informacji gospodarczych, która ujawnia nieprawdziwe lub nieaktualne dane.

6. Umożliwienie współpracy i wymiany informacji między BIG a Biurem Informacji Kredytowej (BIK). Nowelizacja ustawy pozwoli na udostępnienie biurom informacji gospodarczej danych bankowych zbieranych przez BIK. Będzie to miało istotne znaczenie dla rozwoju rynku informacji gospodarczych. Przy przekazywaniu danych objętych tajemnicą bankową, niezbędne będzie uzyskanie upoważnienia do konsumenta, którego te dane dotyczą.

7. Możliwość podania innego numeru identyfikacyjnego zamiast NIP. Ustawa wprowadza zasadę, że zamiast numeru NIP można podać inny numer identyfikacyjny, a zamiast numeru PESEL – inny numer potwierdzający tożsamość.

8. Przetwarzanie informacji archiwalnych do celów statystycznych. Projekt daje także BIG możliwość przetwarzania archiwalnych danych dłużników niebędących konsumentami. Dzięki temu biura będą mogły tworzyć analizy nt. wiarygodności płatniczej podmiotów obrotu gospodarczego, bez łamania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie, posłowie podjęli decyzję o stworzeniu podkomisji, która zajmie się dalszymi pracami nad nowelizacją ustawy.

***

Projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych to kolejna inicjatywa powstała w Ministerstwie Gospodarki pod kierownictwem wiceministra Adama Szejnfelda, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Sekretarz Stanu w MG kieruje pracami nad „Pakietem na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, zawierającym ustawy, które w fundamentalny sposób poprawiają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Większość z nich weszła już w życie.

25 czerwiec 2009r.

Przełom w Wietnamie

Wykorzystanie przez Wietnam kredytu rządowego na dostawy z Polski towarów dla przemysłu stoczniowego i wydobywczego oraz przygotowanie gospodarczych aspektów wizyty premiera Donalda Tuska to główne cele pobytu wiceministra Adama Szejnfelda w Wietnamie. Wiceszef resortu gospodarki przebywał w tym kraju oraz w Laosie i Malezji w dniach 10-13 czerwca br. Szczególnie w dobie kryzysu ważne jest, by podejmować szeroką współpracę gospodarczą z zagranicą dywersyfikując wymianę handlową i inwestycyjną. Uzależnienie od jednego obszaru ekonomicznego jest bowiem bardzo niebezpieczne – twierdzi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.

Wiceminister Adam Szejnfeld przewodniczył delegacji polskiego rządu wraz z grupą przedstawicieli firm i uczelni, związanych z budownictwem statków i przemysłem. W ramach przeprowadzonych w Hanoi konsultacji gospodarczych spotkał się m.in. z wietnamskimi wiceszefami resortów: handlu międzynarodowego, planowania i inwestycji oraz finansów, odbył również rozmowy w Parlamencie. Sekretarz stanu w MG został także przyjęty przez Wicepremiera Wietnamu Hoang Trung Hai.

Wiceminister Szejnfeld współprzewodniczył obradom plenarnym z udziałem przedstawicieli administracji i przedsiębiorców obu stron. Współprzewodniczącym ze strony wietnamskiej był wiceminister Przemysłu i Handlu Pan Le Danh Vinh. Podczas rozmów omówiono m.in. intensyfikację wymiany towarowej, a co ważniejsze dokonano przełomu w zakresie wykorzystania przez Wietnam naszego kredytu rządowego na zamówienia polskiego sektora przemysłu stoczniowego. Strona wietnamska zobowiązała się do przedstawienia listy projektów, które mogłyby być finansowane w ramach kredytu i wyraziła zainteresowanie zwiększeniem jego kwoty.

Po odbytych rozmowach równie obiecująco wygląda perspektywa polskich inwestycji w przemyśle wydobywczym Wietnamu. Polskie firmy zainteresowane są nie tylko budową kopalń węgla, ale i sprzedażą maszyn oraz urządzeń na potrzeby wietnamskiego przemysłu górniczego.

Podczas pobytu w Laosie wiceminister Szejnfeld spotkał się m.in. z ministrami planowania i inwestycji oraz energii i górnictwa. W dwustronnych rozmów zapewnił o zainteresowaniu polskich firm udziałem w rozwoju sektora górnictwa i energetyki w tym kraju. Strona laotańska przedstawiła z kolei swoje potrzeby w zakresie rozwoju branży wydobywczej, m.in. kształcenie kadry zawodowej i pomoc w badaniu oraz eksploracji złóż. Laos jest jednym z niewielu krajów, który obfituje w bogactwa naturalne oferując dostęp do tych złóż firmom z zagranicy. Jest więc w kręgu zainteresowania inwestorów z całego świata, w tym z Polski.

Z kolei będąc w Malezji wiceminister Szejnfeld spotkał się m.in. z malezyjskim wiceministrem handlu międzynarodowego i przemysłu Mukrizem Mahathirem, synem byłego premiera Malezji. Rozmowa dotyczyła dobrze rozwijającej się współpracy dwustronnej. Minister Mahathir poinformował, że rząd Malezji podjął decyzję o utworzeniu w Polsce przedstawicielstwa agencji promocyjnej MATRADE na cały region oraz drugiego w Europie Malezyjskiego Centrum Handlowo-Informacyjnego – Malaysian Trade House. Obaj politycy zdefiniowali branże i zakres rozwoju współpracy gospodarczej oraz wzajemnej wymiany handlowej na przyszłość. Istotne z polskiego punktu widzenia były także rozmowy ministra Szejnfelda z ministrem obrony narodowej Malezji Panem Datuk Dr Abdul Latiffem. Minister Szejnfeld spotkał się również z przedsiębiorcami Malezyjsko-Polskiego Stowarzyszenia Biznesu (MPBA).

Podczas pobytu w Kuala Lumpur wiceminister wziął także udział w III Regionalnej Naradzie Ambasadorów RP regionu Azji i Pacyfiku, gdzie poprowadził całodniowy panel gospodarczy. W jego trakcie przedstawił zasady zagranicznej polityki gospodarczej rządu, instrumenty wspierania eksportu oraz rozwoju inwestycji zagranicznych, a także stan prac nad systemem promocji gospodarczej. Odpowiedział na szereg pytań związanych m.in. z planowaną siecią WPHiI w regionie oraz z priorytetami współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami Azji i Pacyfiku.

24 czerwiec 2009r.

Szejnfeld wręczył wyróżnienia podczas Wielkiej Gali BCC

- Dzięki takim osobom jak dzisiejsi laureaci, nasza gospodarka rozwija się, pomimo trudnej sytuacji na świecie. To wzbudza zachwyt nie tylko w Europie ale i poza nią – powiedział sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld podczas Wielkiej Gali BCC, która odbyła się 23 czerwca br na Zamku Królewskim.

Wiceminister Szejnfeld złożył na ręce laureatów gratulacje i podziękowania – Bohaterowie dzisiejszego wieczoru zasługują na szczególne wyróżnienie za swoją działalność, nie tylko w roku 2008. W biznesie na sukces pracuje się całymi latami, często przy wykorzystaniu dużych środków i zaangażowaniu potencjału ludzkiego kilku pokoleń – podkreślił.

Wiceszef MG przypomniał również o zasługach organizacji przedsiębiorców w budowaniu przyszłości gospodarczej kraju. – Jest wiele obszarów, na których możemy rozwijać wzajemne relacje. Jako przedstawiciel rządu, chcę ograniczać biurokrację oraz wspierać Państwa w drodze do sukcesu – zwrócił się do stojących na podium laureatów.

Prezes BCC Marek Goliszewski przedstawił nagrodzonych jako opanowanych, myślących strategicznie i patrzących w przyszłość dowódców. – To ludzie, którzy potrafią prawidłowo ocenić trudną sytuację, określić cele, dobrać narzędzia do ich realizacji i pociągnąć za sobą ludzi – powiedział.

O ogromnej roli współpracy środowisk przedsiębiorców i administracji państwowej wspomniał również Przewodniczący Rady Głównej BCC Maciej Drelowski. – Dzisiejsza działalność organizacji, takich jak BCC, ma szeroki wymiar – bierzemy czynny udział w debatach na temat deficytu budżetowego i długu publicznego. Uczestniczymy również w pracach parlamentu oraz Komisji Trójstronnej – stwierdził. Zwrócił również uwagę na rosnącą świadomość, dojrzałość i zaangażowanie przedstawicieli środowiska biznesu.

Podczas uroczystości wiceminister Adam Szejnfeld wręczył Statuetki kanclerzom Lóż Regionalnych BCC za ich wkład w realizację misji BCC w swoich regionach. Tegorocznymi laureatami zostali: Tomasz Grela – kanclerz Loży Bielskiej oraz Jerzy Zieliński – kanclerz Loży Warszawskiej. Specjalną Statuetkę Ikara otrzymał Dariusz Żuk, prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Szczególne wyróżnienie otrzymał również Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Prezes BCC wręczył Marszałkowi limitowane pióro Aurora-BCC – za nadawanie wysokiej rangi problemom polskiej gospodarki na forum parlamentarnym oraz sprzyjanie postawom przedsiębiorczym Polaków w życiu publicznym.

***

Konkurs Lider Polskiego Biznesu – organizowany jest od 1991 roku przez Business Center Club. Obok wiceministra Adama Szejnfelda gośćmi Wielkiej Gali BCC byli przedstawiciele dyplomacji, członkowie rządu, parlamentarzyści i politycy.

24 czerwiec 2009r.

Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet

W dniach 20-21 czerwca w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbył się Kongres Kobiet Polskich pod hasłem “Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet”. Dwudniowy Kongres stanowił społeczne przedsięwzięcie zorganizowane m.in. przez byłą Pierwszą Damę, prezes Fundacji Porozumienie Bez Barier – Jolantę Kwaśniewską, Henrykę Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, etyka, filozofa, publicystkę – Magdalena Środę. Warto przypomnieć, iż wcześniej, w dniu 3 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się podobna konferencja pod tytułem „Unia jest kobietą” organizowana przez Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki oraz Barbarę Bielecką-Malinowską, prezes Europejskiej Unii Kobiet.

W trakcie spotkania Panie z całej Polski (około 3 000 przedstawicielek różnych profesji m.in. kultury, polityki, biznesu) zastanawiały się, jak zmieniło się życie kobiet po 1989 roku. Panie na własnych przykładach pokazały, w jaki sposób, bez względu na płeć, można osiągnąć sukces.

Uczestniczki kongresu analizowały skutki transformacji pod kątem zmian, jakie dotknęły kobiety. Podczas kongresu przeprowadzone zostały panele dyskusyjne: „Godzenie kariery naukowej z rolą rodzicielską”, „Szanse i bariery, godzenie kariery naukowej z rolą rodzicielską”, „Przemoc wobec kobiet – mobbing i molestowanie w miejscu pracy”, „Kobiety i związki zawodowe – kobieta w walce o prawa pracownicze”, „Kobiety w biznesie”.

Dyskusja dotycząca „Wizerunku kobiet w mediach i kulturze masowej” stanowiła jeden z wiodących tematów. Podczas spotkania zostały także sformułowane postulaty na przyszłość. Zgromadzono ich ponad 100 w tym m. in.:

o utworzenie niezależnego, wybieralnego przez sejm, urzędu Rzeczniczki do spraw Kobiet i Równości;

o dokonanie zmian ustawowych sprzyjających zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet (np. obowiązkowe urlopy dla ojców dzieci);

o skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w miejscach pracy poprzez popularyzację praw pracowniczych kobiet oraz wzmacnianie postaw asertywnych wśród kobiet;

o zorganizowanie szkoleń i doskonalenie umiejętności dziewcząt i kobiet, w szczególności kształtowanie cech przywódczych i podnoszenie poczucia własnej wartości i zachęcenia kobiet i dziewcząt do zajmowania stanowisk związanych z podejmowaniem decyzji;

o zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej (psychiatrycznej) dla ofiar przemocy seksualnej;

o propagowanie wśród kobiet zdrowego stylu życia.

Postanowiono, że Kongres będzie nadal funkcjonował w postaci Biura Kongresu Kobiet. Wszystkie postulaty, które zostały zebrane na spotkaniu zostaną zgromadzone i sukcesywnie aktualizowane na stronie internetowej Kongresu http://www.kongreskobiet.pl/.

Na ww. stronie internetowej znajduje się również badanie „Kobiety 2009”, które zrealizowane zostało w dniach od 2 do 7 czerwca 2009 roku na reprezentatywnej, losowej próbie 1000 kobiet od 18 roku życia.

Konferencja, jaka odbywała się 3 czerwca w sali „Pod kopułą” w Ministerstwie Gospodarki przewidywała cztery panele prowadzone parami przez mężczyznę i kobietę. W skład panelistów wchodzili mężczyźni i kobiety, także na sali obradowali mężczyźni i kobiety. To była jedna z widocznych różnic pomiędzy obu inicjatywami. Równość bowiem, to bycie obok siebie i razem ze sobą, a nie osobno – powiedział Adam Szejnfeld, wiceminister Gospodarki.

12 czerwiec 2009r.

W Hiszpanii o projektach PPP

– W relacjach gospodarczych Polski i Hiszpanii istnieją wielkie możliwości na wspólną realizację inwestycji w nowej formule partnerstwa publiczno-prywatnego – mówił wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld w trakcie spotkań polskich samorządowców z hiszpańskimi przedsiębiorcami. Konferencje poświęcone Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu odbyły w Valladolid oraz Madrycie 8-9 czerwca br.

Wiceminister Szejnfeld przedstawił szerokie możliwości współpracy z sektorem publicznym w Polsce. – Wprowadziliśmy niedawno w życie nowe regulacje, które ułatwiają i upraszczają realizację projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – podkreślił. Dodał, że zainteresowanie polskich regionów, miast i gmin współpracą z zagranicznymi partnerami jest bardzo duże. – Przedstawiciele władz Wrocławia, Krakowa, Poznania i Płocka są gotowi już dziś podjąć współpracę z hiszpańskimi firmami w tej formule – zauważył wiceminister Szejnfeld.

Przypomniał, że Polska to perspektywiczne miejsce do zagranicznych inwestycji – Za 3 lata odbędą się w naszym kraju mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. – Konieczna będzie rozbudowa infrastruktury drogowej i bazy hotelowej. Projekty te mogą liczyć na gwarancje publiczne i życzliwe zainteresowanie banków – powiedział wiceminister. Ale to nie tylko o Euro 2012 chodzi. Polskie miasta chcą w PPP budować szkoły, szpitale, oczyszczalnie ścieków i wysypiska śmieci, wodociągi, centra sportowe i rekreacyjne. W tym systemie mają powstawać drogi, parkingi, linie kolejowe, ma być także organizowany transport publiczny. Sadzimy, że do przyszłego roku projektów PPP w Polsce będzie za kilka miliardów zł – dodał minister Szejnfeld.

Zauważył, że na tle innych państw Polska znacznie lepiej radzi sobie z kryzysem ekonomicznym. – Jako jeden z nielicznych krajów UE odnotowaliśmy wzrost gospodarczy w I kwartale br. To kolejny dobry sygnał dla międzynarodowych inwestorów, że nasz kraj ma solidne podstawy makroekonomiczne – powiedział Adam Szejnfeld.

Dodał, że Polska jest największym spośród krajów UE beneficjentem środków z funduszy regionalnych. – Do 2013 r. unijne dotacje wyniosą aż 67 mld euro. Korzystając z tej pomocy chcemy m.in. poprawić stan dróg, autostrad, unowocześnić linie kolejowe, porty lotnicze i morskie – podkreślił wiceszef MG.

Samorządowcy z Poznania, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Płocka i Sopotu zaprezentowali przedstawicielom hiszpańskiego biznesu projekty inwestycji, które mają być realizowane w ich miastach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Polskie projekty wywołały duże zainteresowanie miejscowych firm.

Głównym celem wizyty w Hiszpanii była promocja PPP oraz kojarzenie potencjalnych partnerów do inicjatyw w realizowanych w partnerstwie. Ponadto wiceminister Szejnfeld spotkał się w Vallaloid z wiceprezydentem i ministrem gospodarki regionu Kastylii i Leon Tomásem Villanueva Rodríguezem. Ministrowie dyskutowali o światowym kryzysie i możliwościach jego przezwyciężenia. Porównali także polską i hiszpańską ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wiceminister Szejnfeld zwiedził także Park Technologiczny BOECILLO, gdzie rozmawiał o rozwoju nowoczesnych technologii z Itziar Martin, dyrektor generalną Parku Technologicznego i Obszarów Innowacji regionu Kastylii i Leon.

10 czerwiec 2009r.

Jordan w Pile!

Waldemar Jordan wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego w Pile. W 33 na 35 obwodowych komisji wyborczych w Pile Waldemar Jordan zajął, wśród pilskich kandydatów, pierwsze miejsce, zdobywając na terenie naszego miasta największą ilość głosów, łącznie 2.324. To wielki kredyt zaufania, jakim pilanie obdarzyli byłego wojewodę pilskiego. Mimo, iż Waldemar Jordan nie uzyskał mandatu do PE, będzie w sposób aktywny działał na rzecz dalszego rozwoju Piły. „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w głosowaniu poparli Waldemara Jordana w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gratuluje też samemu kandydatowi bardzo dobrego wyniku” – mówi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, poseł Ziemi Pilskiej.

Waldemar Jordan w Pile wyprzedził wszystkich pozostałych pilskich kandydatów. Za nim został Tadeusz Rzemykowski (SLD) z ilością 1.228 głosów oraz Jacek Ciechanowski (PiS), który zdobył jedynie 730 głosów.

25 mandatów – a więc o jeden więcej niż prognozowano – zdobyła w kraju Platforma Obywatelska w wyborach do Europarlamentu. PO wygrała z wynikiem 44,43 proc. pokonując PiS i pozostałe partie. Także Platforma Regionu Wielkopolskiego znokautowała swoich rywali, zdobywając w tych wyborach więcej głosów, niż dwa lata temu w wyborach do parlamentu krajowego. To dowód niesłabnącego zaufania do naszej partii.

Najwięcej głosów w Wielkopolsce zdobył nr 1 na liście PO, Filip Kaczmarek – prawie 128 tys. Numer 2 na liście PO Sidonia Jędrzejewska zdobyła 64.944 głosy, kandydat ziemi pilskiej Waldemar Jordan uzyskał w Wielkopolsce 6.861 głosów. Znakomity wynik w Okręgu Pilskim osiągnęła także Krystyna Wiłkoszarska zdobywając ponad 8.300 głosów. Na całą listę Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej głosowało łącznie 289.442 wyborców.

4 czerwiec 2009r.

Polska jest kobietą

Rządy premiera Jerzego Buzka były przełomowe, jeśli chodzi o udział kobiet w życiu politycznym. To wtedy właśnie nastąpiła zasadnicza zmiana – stuprocentowy wzrost udziału kobiet w rządzie. Rozpoczął się trwały trend, który obserwujemy do dzisiaj – powiedział Adama Szejnfeld, wiceminister gospodarki rozpoczynając obrady konferencji „Unia jest kobietą”. Konferencja odbyła się 3 czerwca br., w przededniu jubileuszu 20 lecia polskich przemian i w trakcie obchodów 5 lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zgromadziła prawie 500 osób, w tym ok. 50 znanych osób, uczestniczek i uczestników czterech paneli dyskusyjnych – „Kobieta polityczna”, „Jak rządzą Kobiety”, „Kobieta w biznesie” oraz „Artystki nauki i kultury”.

Dwadzieścia lat temu Polska szykowała się do zmian, które miały dotyczyć nie tylko naszego kraju. Przeobrażenia, jakie zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej miały wkrótce odcisnąć trwały ślad na historii także całego globu. Upadał Związek Radziecki – sztuczny twór oparty na zniewoleniu i poniżeniu całych narodów. Polska, po raz pierwszy od 1939 r. stanęła przed realną szansą zdobycia pełnej niepodległości, decydowania o swojej polityce wewnętrznej i zewnętrznej, o tym, jakie sojusze możemy zawierać, a z jakimi nam więcej nie po drodze – rozpoczął swoje wystąpienie Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki

Obecnie, dwadzieścia lat później, obchodzimy rocznicę politycznej i gospodarczej wiosny, odrodzenia którego owoce kosztujemy do dzisiaj. Od pięciu lat należymy do Unii Europejskiej, a wcześniej wstąpiliśmy do NATO. Mamy silną gospodarkę i skuteczną politykę zagraniczną. Nikt nie mówi nam, co jest dla nas najlepsze, bo sami o tym decydujemy. Nasz głos liczy się w Europie, a dla wielu zachodnich partnerów handlowych mamy znaczenie wręcz strategiczne. Nie dostaliśmy tego na tacy – to sukcesy, na które ciężko pracowaliśmy przez ostatnie dwie dekady wolnej Polski i pięć lat członkowstwa w europejskiej Wspólnocie – kontynuował minister.

W dyskusjach podczas czterech paneli konferencji „Unia jest kobietą” chcemy dowiedzieć się i wykazać, czy a jeśli tak, to jak zmieniła się pozycja kobiety i mężczyzny w życiu politycznym i zawodowym w „nowej Europie”. Jakimi są menedżerkami a jakimi podwładnymi? Kobiecy styl zarządzania znacznie odbiega od męskiego, świadomość tego pozwala zwiększać potencjał firmy, instytucji, urzędu i dzięki temu generować stały ich rozwój. Na czym jednak polega ta różnica? Jak kobiety radzą sobie w polskiej polityce, biznesie, nauce, czy kulturze zorientowanych na szybki sukces i tradycyjne wartości – mówił minister Szejnfeld.

Jolanta Kwaśniewska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Penderecka, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Janina Paradowska, Jolanta Fajkowska, Bożena Walter, Jolanta Pieńkowska, Bożena Batycka, Magda Gessler, Dorota Gawryluk, Małgorzata Żak, Ilona Felicjańska, Jolanta Szymanek Deresz, Elżbieta Jakubiak, Danuta Huber, Elżbieta Radziszewska, Krystyna Bochenek, Róża Thun, Barbara Borys Damięcka, Elżbieta Bieńkowska, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jolanta Batycka-Wąsik…., to tylko niektóre ze sławnych i znanych kobiet, które wzięły udział w konferencji “Unia jest kobietą”.

Na konferencyjnych panelach nie brakowało też znanych mężczyzn. Wystąpili m.in. prof. Jerzy Buzek, dr Jarosław Gowin, Tomasz Lis, Piotr Krasko, Jerzy Baczyński, dr Wojciech Olejniczak, prof. Andrzej Blikle, Tadeusz Mosz, Tomasz Raczek, Emilian Kamiński, Marek Kłoczko….

Całość konferencji prowadzili Barbara Bielecka-Malinowska oraz Adam Szejnfeld.

***

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki oraz Europejską Unię Kobiet. Jest to już druga, w ciągu pięciu lat, taka konferencja. Pierwsza, odbyła się w 2004 r. a więc w roku przystąpienia Polski do UE. Pomysłodawcą pierwszej i obecnej konferencji jest Adam Szejnfeld, jeden z nielicznych polskich polityków, który zajmuje się sprawami roli i pozycji kobiet w społeczeństwie; jedyny polityk, który prowadzi stronę internetowa poświęconą wyłącznie kobietom (www.szejnfeld.pl). Obecna konferencja odbyła się w całkowicie odmiennej sytuacji, a mianowicie w 5-lecie polskiego członkostwa we Wspólnocie.

Pomysłodawcy i organizatorzy – Adam Szejnfeld oraz Europejska Unia Kobiet – planują kontynuować tę tradycję i zwoływać kolejne konferencje raz na pięć lat. Następna ma się odbyć pod hasłem: „Polska jest kobietą”.

3 czerwiec 2009r.

Energia impulsem dla gospodarki

- Energia jest fundamentem światowej gospodarki, zwłaszcza w XXI wieku. Dlatego cieszę się, że tak wiele polskich firm działa na rzecz rozwoju sektora energetycznego i energeooszczędnych technologii – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld gratulując laureatom nagrody „Nowy Impuls”. Uroczystość odbyła się 2 czerwca br. w Warszawie.

Wiceminister Szejnfeld przypomniał o najważniejszych pracach rządu na rzecz rozwoju energetyki w Polsce. – W najbliższym czasie Rada Ministrów ma przyjąć „Politykę energetyczną Polski do 2030 r.”. Dokument ten, konsultowany z przedsiębiorcami, stanie się wyznacznikiem rozwoju dla wielu polskich firm – podkreślił.

Jak zauważył wiceminister, laureatami tegorocznych „Nowych Impulsów” byli przedstawiciele różnych dziedzin – Wśród nagrodzonych są zarówno przedsiębiorstwa energetyczne i kopalnia, ale także samorząd i park technologiczny. Jest to dowód na to, jak energia jest obecna w każdej dziedzinie życia gospodarczego – zaznaczył wiceminister Szejnfeld.

***

Nagrody „Nowy Impuls” zostały wręczone w trakcie gali podczas VI Kongresu, „Nowego Przemysłu”. Otrzymali je: firma ABB, Grupa RWE i Kompania Węglowa S.A., Karpacka Spółka Gazownictwa, Miasto Częstochowa, Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach, PGE Elektrownia Bełchatów oraz Vattenfall Poland.

“Nowe Impulsy” przyznawane są osobom, przedsiębiorstwa i instytucje działającym na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyczno-paliwowego, promującym nowe i energooszczędne technologie i kształtującym świadomość społeczną pod kątem efektywności energetycznej.

2 czerwiec 2009r.

Pakiet antykryzysowy

Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 2 czerwca br., przyjęła projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Jest to kolejny dokument mający zmniejszyć oddziaływanie w naszym kraju niekorzystnych skutków kryzysu gospodarczego.

Projekt ustawy przewiduje udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego. Zaproponowane rozwiązania służą elastycznemu organizowaniu czasu pracy, dostosowanemu do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy. Nowe przepisy będą także sprzyjać godzeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym pracownika.

Bezpośrednią pomocą finansową może zostać objętych prawie 250 tys. osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy mają przejściowe trudności finansowe. Z tej grupy prawie 50 tys. osób będzie mogło skorzystać ze szkoleń lub studiów podyplomowych, które zostaną zrefundowane przez państwo do 80 proc. opłaty za naukę. Proponowana pomoc pozwoli utrzymać zatrudnienie i zapobiegnie zwolnieniom pracowników.

Pomoc państwa adresowana jest do dwóch grup przedsiębiorców. Do pierwszej należą wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na wielkość firmy, status prawny czy kondycję finansową. Do drugiej grupy zaliczają się wyłącznie przedsiębiorcy mający przejściowe trudności finansowe – otrzymają oni wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub ze środków Funduszu Pracy na utrzymanie miejsc pracy.

Dla wszystkich przedsiębiorców projekt przewiduje:

• Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, maksymalnie do 12 miesięcy,co pozwoli bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników. Przewidziano, że okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy – jednak w ramach wymiaru czasu pracy, obowiązującego danego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Podczas stosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy, miesięczne wynagrodzenie pracownika nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Rozwiązania te muszą być uzgodnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu.

• Stosowanie przez przedsiębiorcę różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników – przy założeniu, że ponowna praca w tej samej dobie nie będzie traktowana jak praca w godzinach nadliczbowych. Indywidualny czas pracy będzie mógł być także stosowany na wniosek pracownika, który opiekuje się dzieckiem w wieku do 14 roku życia lub członkiem rodziny, który ze względu na stan zdrowia wymaga osobistej opieki pracownika.

• Stosowanie ograniczenia w zatrudnianiu tego samego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony – możliwość zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Kolejna umowa o pracę na czas określony byłaby zawarta przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę zawartej na czas określony.

Dla grupy przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych projekt przewiduje:

• Możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę – bez konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie będzie mogło być stosowane dłużej niż przez 6 miesięcy, zaś wymiar czasu pracy nie będzie mógł być niższy niż 1 pełnego wymiaru czasu pracy.

• Skorzystanie przez przedsiębiorcę z tzw. urlopów postojowych, czyli niewykonywania pracy przez pracownika pozostającego jednak w gotowości do niej. Rozwiązanie to będzie można stosować łącznie przez 6 miesięcy. W przypadku urlopu postojowego pracownicy otrzymają pensję co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia, czyli 1276 zł. Państwo pokryje pracodawcy z tej kwoty równowartość 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych w 2009 r., czyli brutto 551 zł.

• Pomoc państwa będzie przysługiwać przedsiębiorcom, których obroty spadły o co najmniej 30 proc. w czasie ostatnich czterech kwartałów (przed złożeniem wniosku o pomoc), w porównaniu z obrotami osiąganymi w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Przedsiębiorca nie może jednak zalegać z płatnościami publicznoprawnymi i składkami na Fundusz Pracy. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy zawarli porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia, terminowo opłacają raty lub korzystają z odroczonego terminu płatności. Pomoc nie przysługuje firmom, które po 1 lutego 2009 r. otrzymały pomoc publiczną ze środków Funduszu Pracy na tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych.

Projektowana ustawa przewiduje objęcie szczególną ochroną stosunku pracy pracowników w okresach pobierania świadczeń związanych z obniżonym wymiarem czasu pracy, a także przestojem ekonomicznym oraz w okresie pobierania stypendium i odbywania szkoleń. Ochrona taka obejmowałaby również czas przypadający bezpośrednio po pobieraniu takich świadczeń lub stypendium – nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy. Zakres tej ochrony polegałby na zakazie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Projekt ustawy wprowadza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wpłat na zakładowy fundusz szkoleniowy. Warunkiem jest wykorzystanie pieniędzy z funduszu w roku podatkowym, w którym zostały zgromadzone, lub najpóźniej w roku następnym.

Dodatkowo projekt ustawy zmienia przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Pracownicy nie będą musieli czekać na decyzję sądu w sprawie upadłości pracodawcy. Zaliczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie, będzie wypłacana już po złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio pracownikom.

Pomoc dla przedsiębiorcom będzie miała charakter pomocy publicznej. Będzie udzielana od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2010 r. na zasadach przyjętych w Unii Europejskiej. Po 31 grudnia 2010 r. do końca 2011 r. pomoc będzie natomiast udzielana na zasadach pomocy de minimis.

2 czerwiec 2009r.

Teraz czas na Polskę

– Laureaci konkursu „Teraz Polska” są ambasadorami naszego kraju zagranicą. Ich produkty, usługi, czy przedsięwzięcia dają świadectwo, że polska gospodarka jest nowoczesna i oparta na wiedzy – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas rozdania dyplomów gratulacyjnych XIX edycji konkursu „Teraz Polska”. Uroczystość odbyła się 1 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld, główny gość uroczystości, pogratulował zwycięskim przedsiębiorcom, gminom i przedstawicielom świata nauki, którzy otrzymali prestiżowy znak „Teraz Polska”. – Wasz sukces to dowód na to, że nasz kraj jest przedsiębiorczy oraz posiada świetnie zorganizowane struktury administracyjne i prężnie działające samorządy – zauważył wiceszef resortu gospodarki.

Dodał, że szczególne znaczenie dla przewagi konkurencyjnej Polski mają przedsięwzięcia innowacyjne. – Wyniki i osiągnięcia nauki, tak widoczne również w Państwa projektach, powinny być znakiem rozpoznawczym Polski w Europie i na świecie – podkreślił wiceminister Szejnfeld.

Przypomniał, że rok 2009 jest rokiem jubileuszów: 20-lecia polskich przemian ustrojowych, politycznych i gospodarczych oraz 5-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. – Hasło „Teraz Polska” ma swoje szczególne znaczenie. Chciałbym, żeby ten rok był rokiem Polski – powiedział. – Nasz kraj ma bowiem wszelkie predyspozycje, aby stać się liderem gospodarczym w UE, ponieważ jako jedno z nielicznych państw dobrze radzi sobie z kryzysem ekonomicznym – podsumował wiceszef MG.

***

Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą produktów, usług oraz gmin. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Od 2007 r. nagradzane są także gminy.

2 czerwiec 2009r.

D Z I E C I A K I

Dzień 1 czerwca był dniem wyjątkowym, bowiem wiceminister Adam Szejnfeld nie gościł w swoim gabinecie jeszcze nigdy tak licznej grupy gości, i to gości wyjątkowych…. Z okazji Dnia Dziecka w Ministerstwie Gospodarki wizytę złożyli wychowankowie Domu Dziecka w Zambrowie, którzy odwiedzili ministra Szejnfelda i osobiście mogli się przekonać jak wygląda codzienna praca członka rządu. „Rzetelną pracą i ciągłym stawianiem sobie nowych celów, które chce się osiągnąć można w realny sposób zmieniać siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Z okazji Waszego Święta życzę Wam odważnych marzeń i ich realizacji.” – mówił podczas spotkania z dzieciakami wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

W trakcie spotkania dzieci pytały ministra o to jak wyglądają jego codzienne obowiązki, co robi w czasie wolnym, czym głównie zajmuje się w swojej pracy ministerialnej, co robił zanim został ministrem. Minister Adam Szejnfeld opowiedział podopiecznym Domu Dziecka, jak toczyły się jego losy zawodowe „Każdy powinien mieć pragnienie realizowania swoich pasji, nie każdy musi być lekarzem, prawnikiem, czy politykiem, ważne jest aby to, co się robi w życiu zawodowym, wykonywać z pasją i czerpaćz tego satysfakcję. Dziś mamy to szczęście, że żyjemy w wolnej Polsce, Europie pozbawionej granic, trzeba to wykorzystać z pożytkiem dla samych siebie oraz kraju” – mówił Adam Szejnfeld. Minister Szejnfeld opowiedział również swoim gościom, jak wygląda codzienna praca ministra, czym zajmują się departamenty i urzędnicy resortu, jaka jest specyfika pracy urzędu. Wiceminister zachęcał również dzieci do inwestowania w siebie i pogłębiania własnej wiedzy oraz umiejętności, przedstawiając możliwość skorzystania z ustawy, która powstała wraz z „Pakietem Szejnfelda”, a która niebawem zostanie przyjęta przez Sejm. Będzie ona dawała możliwości łatwego odbywania praktyk zawodowych przez absolwentów szkół.

Z okazji swojego święta dzieci zostały obdarowane przez ministra upominkami intelektualnymi, jakimi bez wątpienia są książki.

1 czerwiec 2009r.

Kuszenie Włochów

– Rozpoczynamy europejski wyścig po inwestycje dla Polski, które maja być zrealizowane przy wykorzystaniu formuły PPP – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas spotkania polskich samorządowców z włoskimi biznesmenami, poświęconego Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu. Konferencja odbyła się 26 maja w Rzymie.

Podczas wizyty we Włoszech wiceminister Adam Szejnfeld wziął udział w szeregu konferencji, na których rekomendował Polskę jako idealne miejsce do podejmowania inicjatyw w ramach PPP. – Polska znacznie lepiej niż inne kraje UE radzi sobie ze światowym kryzysem – przypomniał wiceszef resortu gospodarki. – Stajemy przed ogromnym wyzwaniem, jakim są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Potrzebujemy inwestorów i kapitału także z zagranicy. Ale nie tylko mistrzostwa są ważne w kontekście PPP. Polska to jeden wielki plac budowy. Tak będzie jeszcze przez lata. Wiele z tych inwestycji może powstać w formule PPP – mówił wiceminister Szejnfeld.

Dodał, że polski rząd dokłada wszelkich starań, aby stworzyć przyjazny klimat dla budowania dobrych relacji między administracją a przedsiębiorcami. – Dużą rolę w popularyzacji formuły PPP odgrywa jej promocja, a także naśladowanie dobrych praktyk z innych krajów, m.in. z Włoch – zauważył wiceszef resortu gospodarki.

Zgromadzeni na konferencji polscy samorządowcy zaprezentowali własne projekty inwestycyjne, dla których najkorzystniejszą formą realizacji jest partnerstwo publiczno-prywatnego. Przedstawiciele Gdańska, Sopotu, Krakowa czy Poznania zaprezentowali gotowe oferty m.in. budowy dróg, obiektów sportowych, parkingów, szpitali, infrastruktury telekomunikacyjnej. – Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem włoskich partnerów biznesowych – podkreślił wiceszef MG.

Wiceminister Szejnfeld dodał, że konferencja zgromadziła ponad 150 włoskich przedsiębiorców, samorządowców i bankierów, którzy dysponują doświadczeniem oraz wiedzą niezbędną przy realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych.

Podczas wizyty w Rzymie wiceminister Adam Szejnfeld spotkał się także z Adolfo Urso, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego. Wiceministrowie omówili m.in. stan polsko-włoskiej współpracy gospodarczej oraz rezultaty kwietniowego Szczytu Międzyrządowego w Warszawie. Wiceszef resortu gospodarki dodał, że korzystne perspektywy inwestycyjne w Polsce w powiązaniu z nowymi rozwiązaniami systemowymi PPP, podniosą atrakcyjność naszego kraju w oczach zagranicznych przedsiębiorców.

Sekretarze stanu dyskutowali także o rozwoju energetyki w Europie. Wiceminister Szejnfeld wskazał na wysokie potrzeby modernizacyjne polskiej energetyki, w tym podjętą decyzję budowy elektrowni jądrowych. Omówili również sytuację na europejskim rynku motoryzacji.

1 czerwiec 2009r.

Kobiety, kobiety, kobiety…

…Jolanta Kwaśniewska, Krystyna Janda, Elżbieta Penderecka, Janina Paradowska, Bożena Walter, Jolanta Pieńkowska, Teresa Mokrysz, Bożena Batycka, Mada Geissler, Ilona Felicjańska…., to tylko niektóre ze sławnych i znanych kobiet, które wezmą udział w konferencji “Unia jest kobietą”.

Wszystkich chętnych zapraszam do Ministerstwa Gospodarki w dniu 3 czerwca br. do sali “Pod kopułą” od godz. 10,00. Szczegóły programu wielkiej konferencji na temat kobiet w Polsce i w Unii Europejskiej w pięć lat członkostwa i dwadzieścia lat polskich przemian znajdziecie Państwo poniżej.

Adam Szejnfeld

Wiceminister Gospodarki

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji proszę o zarejestrowanie się wcześniej mailem lub telefonicznie:

e-mail: anna.abramowicz@mg.gov.pl

tel. (022) 693 54 60

30 maj 2009r.

Wągrowieckie spotkania i chodzieskie targi

Energetyka, w tym energetyka jądrowa, kryzys gospodarczy, stan przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury, to tematy kolejnego pracowitego weekendu Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki w podczas spotkań w trasie po Polsce. Tym razem minister odwiedził dwa miasta w Wielkopolsce – Wągrowiec i Chodzież.

Minister Adam Szejnfeld spotkał się w Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu z kupcami, rzemieślnikami i przedsiębiorcami innych branż oraz samorządowcami, by porozmawiać o sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Polski. Uczestników spotkania interesowały także plany związane z rozwojem ich miasta i powiatu, jak i całej Wielkopolski. Szczególnie istotnym tematem dla miejscowej społeczności jest temat związany z infrastrukturą drogową, a przede wszystkim drogą 196 wiodącą z Wągrowca do Poznania.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego muszą nas wszystkich napałać optymizmem. Polska, jako nieliczny kraj nie tylko w Unii Europejskiej, ale w całej Europie, odnotowała dodatni wzrost PKB. To dobrze wróży na przyszłość i dowodzi dobrej polityki gospodarczej obecnego rządu – mówił minister Szejnfeld, który następnie zaprezentował zebranym programy antykryzysowe rządu, szczególnie te, skierowane do małych i średnich firm.

Co ciekawe, poza omawianiem aktualnej sytuacji gospodarczej i jej perspektywicznym wpływem na przedsiębiorczość, zebranych najbardziej interesowały szczegóły strategii energetycznej kraju do roku 2030, w tym programu energetyki jądrowej. Elektrownia jądrowa, to nie tylko kilkunastomiliardowej wartości obiekt, to także ośrodek badawczo-rozwojowy i wielki pracodawca. Warto mieć na swoim terenie takie przedsiębiorstwo. Mam ono bowiem niebywale pozytywny wpływ na rozwój nie tylko gmin i powiatu ale całego subregionu – mówił Minister Szejnfeld.

***

XIV Targi Gospodarcze „Promocje’2009” są świetnym przykładem, jak tradycja przedsiębiorczości i jej rola dla rozwoju może na trwale ugruntować się w kalendarzu imprez powiatowych. Chodzież jest tu jednym z najlepszych przykładów w Polsce. Lecz nie tylko tradycja ma tu znaczenie, a przede wszystkim jej wpływ na mentalność i postrzeganie roli przedsiębiorców dla miejscowej społeczności. Wszystko to przekłada się bowiem także na rozwój gospodarczy powiatu i całego subregionu – mówił na otwarciu chodzieskich targów minister Adam Szejnfeld.

Adam Szejnfeld, wraz z innymi gośćmi targów, zwiedził stosika przedsiębiorców i samorządów lokalnych, rozmawiając z przedstawicielami Chodzieskiego Klubu Gospodarczego na temat ich oceny aktualnego stanu gospodarki postrzeganej przez pryzmat lokalnej sytuacji. W trakcie dnia odbyła się także konferencja prasowa oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych wystawców i przedsiębiorców.

Adam Szejnfeld rozmawiał również z młodzieżą, która realizuje w powiecie chodzieskim unijne programy edukacyjne, w tym z grupą, która uczy się trudnej sztuki dziennikarstwa. Wywiady z nimi były dobrą okazją próby sił młodych ludzi w kontakcie z doświadczonym politykiem, a zarazem okazją do miłej rozmowy.

29 maj 2009r.

Energetyka fundamentem gospodarki

Energia, woda i idee Stanisława Staszica były tematami przewodnimi „IV Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych”, które w tym roku były w całości poświęcone tematyce energetycznej i ekologii. Głównym gościem spotkań i konferencji był wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Dywersyfikacja nie tylko źródeł energii ale i technologii oraz wzrost efektywności energetycznej będą głównymi celami Polityki Energetycznej Rządu do Roku 20030. W strategii rządowej mieści się także realizacja programu energetyki jądrowej oraz wzrost w bilansie energetycznym udziału energii odnawialnej i biopaliw. Nie mniej ważne będą zadania w zakresie m.in. modernizacji i rozbudowy linii przesyłowych – mówił o polityce energetycznej rządu do roku 2030r. minister Szejnfeld.

W Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie z roku na rok. Rozwijająca się gospodarka oraz zwiększenie zapotrzebowania odbiorców indywidualnych, zmusza rząd do podejmowania strategicznych rozstrzygnięć dotyczących rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego. Jedną z kluczowych decyzji jest fakt podjęcia programu na rzecz wybudowanie w Polsce nowoczesnych elektrowni jądrowych. Jedna z możliwych lokalizacji może dotyczyć Wielkopolski, w tym subregionu północnego, a mianowicie Klempicza – mówił minister Szejnfeld.

Nie mniej istotnym zagadnieniem są kwestie związane z energią odnawialną. Musimy pamiętać, iż energia odnawialna jest nie tylko przyjazna środowisku, ale jest również wymogiem unijnego prawa i naszych zobowiązań międzynarodowych. Będziemy rozbudowywali moce energetyczne, w tym głównie w zakresie energii z wiatru, biomasy i biogazu oraz wody, ale także z biopaliw.

Rząd Donalda Tuska i Ministerstwo Gospodarki przywiązują szczególne znaczenie do promocji i wspierania rozwoju energetyki odnawialnej z uwagi na liczne korzyści płynące z wykorzystania energii z tych źródeł. Wzrost udziału tego typu energii w bilansie energetycznym jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju, prowadzącym do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i stanu środowiska. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii przyczynia się także do tworzenia nowych miejsc pracy zarówno w sektorze energetyki, jak i w innych sektorach, w tym w rolnictwie – mówił podczas spotkań i konferencji wiceminister Gospodarki Adam Szejnfeld.

W trakcie Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych minister Adam Szejnfeld wystąpił z odczytem w panelu na temat energetyki jądrowej oraz w konferencji poświeconej energetyce odnawialnej. Wieczorem natomiast wręczał nagrody i statuetki w Konkursie im. Stanisława Staszica oraz w konkursie „Woda darem życia”. Minister miał również okazję zwiedzić stoiska przedsiębiorców z Wielkopolski, którzy wykorzystują każdą okazję, aby promować prowadzony przez siebie biznes.

Dzień wcześniej minister Szejnfeld spotkał się w Pile z działaczami Pilskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie było poświecone strategii rozwoju Wielkopolskie, w tym Wielkopolski Północnej.

27 maj 2009r.

5 miliardów zł

Podczas wtorkowego posiedzenia w dniu 26 maja br. Rada Ministrów przyjęła dokument programowy pt: „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. Dokument jest efektem kilkunastu tygodni prac, jakie prowadzone były w Ministerstwie Gospodarki. Kryzys to nie tylko zagrożenie, to również nadzieja na lepsze jutro. Przygotowaliśmy w Ministerstwie Gospodarki dobry program pomocowy, którego wdrożenie zapewni możliwie jak najlepsze wsparcie dla przedsiębiorców w dobie kryzysu. Program ma wartość 5 miliardów zł. – mówi wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Dokument zawiera program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw, realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Program stanowi realizację rządowego Planu stabilności i rozwoju. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP SA) będzie mogła zaciągać kredyty lub wyemitować obligacje, których spłata będzie poręczana lub gwarantowana przez państwo. Gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa będą udzielane do poziomu 5 mld zł. Kwota ta będzie jednak zależała od długości okresu finansowania projektów, formy wsparcia oraz kosztu pozyskania środków finansowych przez ARP SA.

Agencja będzie angażować się w przedsięwzięcia gospodarcze pobudzające popyt i stymulujące rozwój gospodarczy. Zaangażowanie to będzie polegało na finansowaniu projektów wykonywanych bezpośrednio przez Agencję lub wspieraniu przez nią podmiotów wskazanych bądź utworzonych. Agencja będzie też udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom, w szczególności w formie pożyczek, zakupu obligacji emitowanych przez firmy oraz poręczeń. Zakłada się, że ARP nie będzie wspierała projektów, których finansowanie można by uznać za pomoc publiczną.

Agencja będzie udzielać pomocy na zasadach rynkowych. Każde przedsięwzięcie zostanie poddane ocenie ekonomicznej, a poziom ryzyka wyznaczy warunki, na jakich będzie można udzielić wsparcia. Udzielona pomoc będzie podlegać zwrotowi. W pierwszej kolejności ARP będzie wspierać projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Finansowany będzie zakup materiałów i wyrobów gotowych, potrzebnych do realizacji zamówień na produkcję, modernizację lub remonty uzbrojenia bądź sprzętu wojskowego. Chodzi o podtrzymanie zdolności produkcyjnych zakładów przemysłu obronnego na czas ograniczonych zdolności finansowych Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczących zakupów uzbrojenia lub sprzętu wojskowego. Chodzi też o utrzymanie zdolności operacyjnych sił zbrojnych na dotychczasowym poziomie. Na projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa ARP planuje przeznaczyć 1,5 mld zł. Działania objęte dokumentem, mają charakter czasowy, tj. ARP SA pozyska środki finansowe i przeznaczy je na realizację zadań do końca 2010 r.

22 maj 2009r.

Europejska Unia Kobiet Sekcja Polska

Ministerstwo Gospodarki

Z A P R O S Z E N I E – Unia jest kobietą!

3 czerwca 2009 r.

Ministerstwo Gospodarki, sala „Pod Kopułą”

9.00 – 10.00.
Rejestracja gości, poczęstunek

10.00-10.20.
Otwarcie konferencji

• Adam Szejnfeld – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

• Barbara Bielicka-Malinowska – przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet – Sekcji Polskiej

10.20- 10.35.

prof. dr hab. Jerzy Buzek – patron honorowy konferencji, Premier Rządu RP w latach 1997-2001.

10.40. – 11.50 – Panel I – „ Kobieta polityczna” – rola kobiet w życiu politycznym.

Moderator: Dorota Gawryluk, Jerzy Baczyński
Paneliści:

• dr Jarosław Gowin – poseł na Sejm RP, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tishnera
• Danuta Hűbner – komisarz UE
• Elżbieta Jakubiak– poseł na Sejm RP
• Tomasz Lis – dziennikarz TVP 2
• Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP
• Jolanta Szymanek-Deresz, poseł na Sejm RP
• Róża Gräfin von Thun und Hohenstein – szefowa Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie

12.00 – 13.15 – Panel II – „Jak rządzą kobiety” – kobieta we władzy wykonawczej.

Moderator: Danuta Holecka, Piotr Kraśko
Paneliści:

• Jolanta Batycka-Wąsik – wójt gminy Lesznowola
• Elżbieta Bieńkowska – minister rozwoju regionalnego
• Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP
• Michał Boni – minister, przewodniczący KRM
• Jolanta Fedak – minister pracy i polityki społecznej
• Wojciech Olejniczak – poseł na Sejm RP
• Janina Paradowska – dziennikarka, Polityka, Radio TOK FM,
• Paweł Poncyljusz – poseł na Sejm RP

13.15 – 13.45 – Przerwa kawowa

13.45.- 15.00 – Panel III – „Kobieta w biznesie” – kobieta, jako właścicielka, menedżerka lub pracownica

Moderator: Jolanta Pieńkowska, Tadeusz Mosz
Paneliści:

• dr Andrzej Arendarski – prezydent KIG
• Bożena Batycka – prezes „Batycki S.A.”
• Andrzej Blikle – prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa Firm Rodzinnych”
• dr Henryka Bochniarz – prezydent PKPP „Lewiatan”
• Magda Gessler – malarka i restauratorka,
• Marek Goliszewski– prezes Business Centre Club
• dr Andrzej Malinowski – prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
• Teresa Mokrysz – prezes firmy – Mokate S.A. Businesswoman’2003.
• Urszula Potęga – prezes Międzynarodowych Targów Polska Sp. z o.o. Businesswoman’2004.

15.10 – 16.15 Panel IV – „Artystki nauki i kultury”- kobieta w nauce, kulturze i sztuce

Moderator: Jolanta Fajkowska, Tomasz Raczek
Paneliści:

• prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – rektor UW
• Zofia Czernicka – dziennikarka
• Ilona Felicjańska – Rybkowska – prezes fundacji „Niezapominajka”
• Krystyna Janda, aktorka, dyrektor Teatru „Polonia”
• Emilian Kamiński – aktor, dyrektor Teatru „Kamienica”
• Elżbieta Penderecki – prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
• Małgorzata Solorz-Żak – prezes Fundacji „Polsat”
• Bożena Walter – prezes Fundacji „Nie jesteś sam”

16.15 – 16.30 Podsumowanie konferencji

• Adam Szejnfeld – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
• Elżbieta Radziszewska – sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania

16.30 Poczęstunek

Barbara Bielicka-Malinowska

Przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet

Sekcja Polska

Adam Szejnfeld

Wiceminister Gospodarki

Patronat medialny:

• TELEWIZJA – TVN-24, TV-Info, Polsat News,
• RADIO – PR PI, Radio TOK FM,
• DZIENNIK – Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Super Express,
• TYGODNIK – Tygodnik Polityka, Tygodnik Wprost,
• DWUTYGODNIK – Gala,
• MIESIĘCZNIK – Pani, Nowy Przemysł.


21 maj 2009r.

Polska i Wielka Brytania

Kryzys w Europie i na świecie oraz jego skutki dla Wielkiej Brytanii i Polski, prognozy i plany obu krajów w walce ze światową recesją, reforma prawa gospodarczego oraz współpraca w realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego były głównymi tematami spotkania Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki z Damianem Rodericiem TODD’em, ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Gospodarki w dniu 20 maja br.

Minister Adam Szejnfeld przedstawił ocenę stanu i perspektyw polskiej gospodarki w czasie spowolnienia wywołanego kryzysem na świecie. Potwierdził, ze polski rząd spodziewa się, zgodnie z wieloma zagranicznymi prognozami, iż przetrwamy kryzys w zdecydowanie lepszym stanie niż większość gospodarek europejskich. Przedstawił też stan prac nad programami antykryzysowymi i reformą prawa gospodarczego. Chcemy przedsiębiorcom dać solidny fundament wolności gospodarczej, a zarazem instrumenty prawne i finansowe wspierające firmy w trudnym okresie światowej recesji – powiedział Szejnfeld. Z niepokojem jednak patrzymy na rozwój sytuacji w innych krajach, przede wszystkim w Niemczech, ale też Francji, Hiszpanii, Włoch, czy Wielkiej Brytanii. Sytuacja w krajach Europy Zachodniej ma bowiem wpływ na naszą gospodarkę – dodał minister.

W 2008 r. gospodarka Wielkiej Brytanii, wbrew wcześniejszym prognozom rządowym, poddała się światowemu kryzysowi finansowemu i gospodarczemu. Nie sprawdziły się żadne wcześniejsze prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej w tym kraju. Koniunktura gospodarcza Wielkiej Brytanii ostro wyhamowała w roku 2008 i zakładany jest dalszy jej spadek w roku 2009. Działania brytyjskiego rządu powinny jednak przywrócić naszej gospodarce dodani wzrost – mówił ambasador Todd.

Mimo trudnej sytuacji obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania ze strony polskich firm, jak też osób fizycznych podejmowaniem działalności gospodarczej, w tym głównie usługowej, na terenie Wielkiej Brytanii. Rejestrowane są firmy z sektora budowlanego, przedstawicielstwa polskich firm produkcyjnych i handlowych, polskie hurtownie, sklepy, restauracje, bary – dodał ambasador.

Według szacunków BPCC już 40 tys. firm tego typu założonych przez Polaków funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. Wartość polskich inwestycji na terenie Wielkiej Brytanii wg danych NBP na koniec 2007r. wyniosła 779 mln EUR, co plasuje ten kraj na szóstym miejscu wśród polskich inwestycji za granicą.

Wielka Brytania jest najbardziej doświadczonym krajem w realizacji przedsięwzięć w formie PPP. Chcielibyśmy nawiązać i rozwijać bliską współpracę w tym zakresie. Z tych względów planujemy organizację, m.in. w Londynie dużej konferencji na temat Partnerstwa Publiczno-Prawnego, której celem byłoby przybliżenie dobrych doświadczeń brytyjskich a zarazem kojarzenie partnerów zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami w naszych krajach – powiedział minister Szejnfeld. Ambasador Damian Todd zadeklarował wielkie zainteresowanie propozycją i chęć współpracy w tym zakresie.

***

Po 12 miesiącach 2008r. wzajemne obroty osiągnęły wartość 10.465,8 mln EUR, w tym polski eksport wartość 6.558,3 mln EUR a import wartość 3.907,4 EUR. Saldo dodatnie dla Polski wyniosło 2.650,9 mln EUR.

Według danych NBP wartość inwestycji Wlk. Brytanii w Polsce na koniec 2007 r. wyniosła EUR 4606,5 (8 miejsce). Łączna ilość zarejestrowanych inwestorów brytyjskich w Polsce (powyżej 1 mln EUR) wynosi ponad 80, przy czym pierwsza 15-ka największych firm zainwestowała ponad 80% całości inwestycji brytyjskich w Polsce.

20 maj 2009r.

PPP

Partnerstwo Publiczno-Prawne było tematem rozmów w Poznaniu Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki oraz Lecha Wojtasiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Minister Szejnfeld jest autorem nowej ustawy o PPP i głównym jej populazytorem, a urząd marszałkowski w Poznaniu wiele nowych przedsięwzięć planuje zrealizować właśnie w formie partnerstwa.

Współpraca, doradztwo i wymiana informacji wydaje się w tym zakresie bardzo ważna, bowiem to nowa i niewykorzystywana jeszcze w Polsce metoda. Dlatego przedmiotem rozmów ministra i marszałka były rozważane koncepcje urzędu marszałkowskiego związane z realizacją zadań publicznych w formie Partnerstwa Publiczno-Prawnego takich na przykład, jak budowa nowego szpitala dziecięcego, czy rozwój sieci internetu szerokopasmowego.

Nowa ustawa o PPP to zupełnie nowa jakość w polskiej legislacji, ale to także dobry instrument do walki z kryzysem – mówił minister Szejnfeld. Wystarczy wymienić tylko kilka jej atutów – po pierwsze daje szansę na rozwój lokalnych społeczności poprzez aktywną współpracę podmiotów publicznych i prywatnych, po drugie powoduje, iż przedsiębiorcy, dzięki mechanizmom PPP, mogę przejmować zadania od administracji publicznej i rozwijać prowadzone przez siebie przedsiębiorstwa, po trzecie daje szansę na połączenie sił i zasobów, w tym finansów, dwóch stron – administracji i biznesu – we wspólnym realizowaniu zadań dla ludności. W tym zakresie PPP jest dobrym instrumentem do eliminacji alternatywy, jaka często stoi przed samorządowcami, alternatywy wynikającej z braku odpowiednich zasobów, w tym finansów – przekonywał minister Szejnfeld.

Po zakończonych rozmowach Adam Szejnfeld zwiedził pomieszczenia biurowe urzędu marszałkowskiego i rozmawiał z pracownikami Urzędu.

20 maj 2009r.

„Dobra legislacja, sprawna gospodarka”

„Dobra legislacja, sprawna gospodarka” – to tytuł konferencji zorganizowanej prze Koło Naukowe Administratywistów Ad Rem, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie ma sprawnej gospodarki, nie ma sprawnego państwa i dobrze funkcjonującego społeczeństwa, bez wysokiej kultury prawnej – mówił Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki i główny gość konferencji. Konferencja odbyła się w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 19 maja br.

W Polsce od niespełna 20 lat trwają przeobrażenia ustrojowe, dotykające w sposób bezpośredni także systemu prawa. Po obaleniu komunizmu i przyjęciu demokracji musieliśmy zmienić całą organizację państwa. Uchwalenie w roku 1997 nowej konstytucji, przyczyniło się do kolejnych, wielkich nowelizacji dostosowujących obowiązujące przepisy do norm zawartych w ustawie zasadniczej. Akcesja Polski do Unii Europejskiej również wymagała od polskiego prawodawcy dostosowania przepisów polskich, do wymogów UE. Niestety, okres przeobrażeń nie zawsze sprzyjał tylko poprawie stanu polskiego prawa, bardzo często było wręcz odwrotnie, psuto i destabilizowano prawo. Czasami z pośpiechu, czasami z bylejakości, czasami z nadgorliwości. Dziś rząd robi wszystko, aby doprowadzić polski system prawny do stanu najbardziej pożądanego, rozszerzając wolności obywatelskie i wolność gospodarczą – mówił podczas konferencji wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Chcemy, aby poszczególne resorty pisały jedynie założenia merytoryczne do ustaw, natomiast pisaniem ustaw, by zajęli się prawnicy z Rządowego Centrum Legislacji. Zamierzamy także wprowadzić nowe zasady konsultacji społecznych. Prawa nie powinno pisać się przeciw obywatelom, tylko razem z nimi. To jest idea. Chcemy żeby projekt ustawy trafiał do konsultacji społecznych już na etapie założeń. Będziemy dążyć także do opracowania nowych zasad oceny skutków regulacji. Teraz dość często proces legislacyjny wygląda tak, że najpierw powstaje projekt ustawy, później uzasadnienie do projektu a na samym końcu ocena skutków. A to właśnie skutki regulacji powinny być pierwszym etapem tworzenia prawa i przesądzać, czy w ogólne nowe przepisy są potrzebne. Jeżeli do tego dodamy konieczność przedstawienia kosztów regulacji dla adresatów, czyli często obywateli lub samorządów, to okaże się, że część projektów, które w Polsce były w przeszłości tworzone w ogóle nie trafiłoby do Dziennika Ustaw – kontynuował minister Adam Szejnfeld prezentując obecne i planowane rozwiązania systemowe.

19 maj 2009r.

Klempicz – TAK

Ewentualna budowa elektrowni jądrowej w Klempiczu, podsumowanie 5 lat Polski w Unii Europejskiej, plany lokalnych obchodów 20 rocznicy wydarzeń 89 roku oraz prezentacja pilskiego kandydata Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, to główne tematy konferencji prasowej Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki i Waldemara Jordana, byłego wojewody pilskiego, kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego. Konferencja odbyła się w minioną sobotę w Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej w Pile.

Podczas spotkania z dziennikarzami nie można było pominąć tematu budowy w Wielkopolsce elektrowni jądrowej. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, minister poinformował, że gdyby elektrownia jądrowa miała powstać w Klempiczu, to należałoby dokonać rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego. Byłoby to związane z przyłączeniem elektrowni jądrowej o mocy 3.200 MW (2×1.600 MW) w leżącym nieopodal Lubasza, Klempiczu, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Minister ocenił, że „taka lokalizacja jest niewątpliwie korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, oraz bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W tym obszarze bowiem odczuwany jest brak dużej elektrowni systemowej. Warto również zwrócić uwagę, że budowa tej instalacji przyciągnie do Północnej Wielkopolski szereg inwestycji, które niezwykle korzystnie wpłyną na jej rozwój. Aby elektrownia mogła powstać w naszym rejonie będzie potrzeba dokonania inwestycji w linie przesyłowe, by wybudować ok. 530 km – 550 km linii 400 KV oraz w ok. 7 stacji NN” – mówił minister Adam Szejnfeld.

Najlepszym podsumowaniem ostatnich pięciu lat w Unii Europejskiej i dwadzieścia lat przemian wydają się być natomiast słowa ministra Szejnfelda: „Czy ktoś jeszcze pamięta nasz kraj sprzed tych lat? Nawet obecna recesja gospodarcza wydaje się być nie tak dotkliwą, jeżeli przypomnimy sobie horrendalne bezrobocie, szalejącą inflację, niski eksport czy biedne szkolnictwo. Dziś mamy nowe oczyszczalnie ścieków, hale sportowe, pływalnie i kilometry dróg, których nie byłoby gdyby nie środki płynące do Polski ze wspólnotowej kasy.”

Następnie poseł Szejnfeld zaprezentował wszystkim zgromadzonym sylwetkę kandydata pilskiej Platformy Obywatelskiej na posła do Parlamentu Europejskiego. Jest nim Waldemar Jordan – działacz legalnej i podziemnej Solidarności, internowany w więzieniach we Wronkach i w Gębarzewie, zawodowo związany w przeszłości z ZNTK, Polamem Piła a następnie pilskim Philipsem, potem Wojewoda Pilski. Obecnie przedsiębiorca.

Gdyby usiadł obok nas Tadeusz Mazowiecki, to moglibyśmy się oto tak przedstawić – Tadeusz Mazowiecki – pierwszy niekomunistyczny premier Polski, Waldemar Jordan – pierwszy niekomunistyczny wojewoda pilski, Adam Szejnfeld – pierwszy niekomunistyczny burmistrz w Polsce – żartował minister Szejnfeld kontynuując konferencję prasową.

Waldemar Jordan, reprezentant Komitetu Honorowego Społecznych Obchodów Jubileuszu Dwudziestolecia Przemian w Polsce, poinformował dziennikarzy o programie obchodów. W ramach cyklu spotkań znalazły się między innymi projekcja i spotkanie z reżyserem filmu Ireneusza Englera pt. Polska, spotkanie dla studentów z uczestnikami wydarzeń towarzyszących obradom Okrągłego Stołu, na którym gościem specjalnym będzie Jan Rulewski. Odbędzie się także spotkanie z lokalnymi działaczami „tamtych dni”, wśród których znaleźli się miedzy innymi. Justyn Wardalski, Waldemar Jordan, Stanisław Sorgowicki, Jarosław Gruszkowski, Stanisław Michałowski, Leszek Woźnicki, Adam Szejnfeld, Wiktor Pawłowski i Piotr Majchrzak.

19 maj 2009r.

Orlik i wąski tor

Dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Adamowi Szejnfeldowi, bez niego bowiem trudno byłoby wybudować to boisko. Dlatego chciałbym, żeby to właśnie minister przeciął symboliczną wstęgę otwierając ten obiekt – powiedział Eugeniusz Kucner, burmistrz Miasta i Gminy Szamocin podczas uroczystości oddania do użytku boiska wielofunkcyjnego przy OHP w Szamocinie. Po tej uroczystości zebrani przenieśli się do Zespołu Szkół, przy którym oddano do użytku drugie boisko, boisko wybudowane w ramach rządowego programu „Orlik”. Uroczystości odbyły się w dniu 18 maja br. w Szamocinie.

Dzisiejszy dzień, to święto Szamocina, to święto sportu. Dwa boiska wielofunkcyjne oddane dzisiaj, Nowa Concordia – hala sportowa oddana do użytku niewiele wcześniej oraz zespoły kortów tenisowych tworzą wspaniały kompleks sportowy, który będzie służył wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek i umiejętności – powiedział minister Adam Szejnfeld.

Bardzo się cieszę z powstawania tego rozwoju obiektów sportowych w Szamocinie – i jako były radny Szamocina, i jako były burmistrz miasta i gminy, i jako poseł oraz minister. Prawie dwadzieścia lat temu sam bowiem budowałem tu piękne, nowoczesne boisko do gry w piłkę nożną, sam też byłem prezesem piłkarskiego Klubu Sportowego „Sokół”, a do dzisiaj w Szamocinie odbywa się doroczny turniej piłki nożnej pod moim patronatem. Tym bardziej zrozumiałe jest moje wzruszenie i uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tych obiektów – zakończył Adam Szejnfeld.

Minister Adama Szejnfeld w imieniu własnym oraz w imieniu Mirosława Drzewieckiego, Ministra Sportu i Turystki, wręczył dla młodzieży na ręce burmistrza symboliczny upominek – worek piłek do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Otwierając boisko oddal też symboliczny strzał na bramkę.

W dniu dzisiejszym minister Adama Szejnfeld odwiedził również Gminę Białośliwie i zwiedził tamtejszą zabytkową wagonownię słynnej wąskotorówki. Tu, w Białośliwiu leżą tory kolejki wąskotorowej pamiętające jeszcze XIX wiek, a zapaleńcy zrzeszeni w stowarzyszeniu miłośników kolejki starają się przywrócić dawną świetność lokomotyw i wagonów. Starania te idą nie bez przeszkód, spośród których największą jest brak pieniędzy. Mimo wielu barier znaczną ilość wagoników i lokomotyw jednak naprawiono, wyremontowano, a latem młodzież i inni zainteresowani mają szansę odbyć tą kolejką „podróż w przeszłość”. Niestety, jeszcze bardzo wiele sprzętu i taboru czeka nadal na remont. Miejmy jednak nadzieję, że miłośnicy kolejki wąskotorowej doczekają się lepszych czasów, bowiem pieczę nad zespołem obiektów i zabytkową kolejką objęło starostwo powiatowe.

19 maj 2009r.

Unia jest kobietą

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Gospodarki wraz z Europejską Unią Kobiet – Sekcja Polska organizują konferencję pod tytułem „Unia jest kobietą”. Konferencja poświęcona będzie ocenie roli i pozycji kobiet w życiu publicznym w 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej i w ciągu 20 lat polskiej transformacji ustrojowej. Jakimi są menedżerkami i podwładnymi? Jak kobiety radzą sobie w polskiej polityce, biznesie, nauce, czy kulturze godząc sukces zawodowy i tradycyjne wartości?

Chciałbym, aby tego rodzaju konferencje odbywały się cyklicznie, co kilka lat. Pierwsza odbyła się w 2004 r. a więc w roku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Obecna odbędzie się w 5-lecie polskiego członkostwa w strukturach unijnych. Pozwoli to na ocenę, jak ten okres funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku wpłynął na postawy pro-przedsiębiorcze wśród polskich kobiet. Oczywiście konferencja jest skierowana do wszystkich, również do mężczyzn, którzy dostrzegają rolę aktywnej kobiety w życiu publicznym i prywatnym – mówi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, pomysłodawca i główny organizator konferencji bieżącej jak i tej sprzed pięciu lat.

Konferencja odbędzie się 3 czerwca w Ministerstwie Gospodarki. Będzie składała się z czterech paneli dyskusyjnych, w których wystąpią znane postaci świata polityki, władzy, gospodarki, nauki, kultury i sztuki. W każdym panelu będą występowały i kobiety i mężczyźni, moderatorami paneli również będą pary składające się ze znanej dziennikarki oraz znanego dziennikarza – tłumaczy minister Adam Szejnfeld. Na zakończenie konferencji będą rozdawane materiały pokonferencyjne.

***

Konferencja „Unia jest kobietą” odbędzie się 3 czerwca 2009 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Ministerstwie Gospodarki, w sali „Pod Kopułą” (wejście od ul. Wspólnej). Konferencja jest kontynuacją konferencji organizowanej na ten sam temat w roku 2004r., a więc w roku akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosi się o potwierdzenie deklaracji drogą elektroniczną pod adres: anna.abramowicz@mg.gov.pl lub telefonicznie pod nr 022 693 54 60.

W załączeniu przesyłamy listę osób, które zostały poproszone o wzięcie udziału w konferencji.

Rafał Kus

asystent ministra Adama Szejnfelda

Załącznik do komunikatu prasowego.

„Unia jest kobietą”

Do udziału i uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni, m.in.:

Pan dr Andrzej Arendarski – prezydent KIG,
Pani Bożena Batycka – prezes „Batycki s.a.”,
Pan prof.dr hab. Andrzej Blikle – prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa Firm Rodzinnych”,
Pani dr Henryka Bochniarz – prezydent PKPP „Lewiatan”,
Pani Magda Gessler – malarka i restauratorka,
Pan Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club,
Pan dr Andrzej Malinowski – prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich,
Pani Teresa Mokrysz – prezes firmy – Mokate s.a.,
Pani Urszula Potęga – prezes Międzynarodowych Targów Polska Sp.z o.o.,
Pani Małgorzata Solorz-Żak , prezes fundacji „Polsat”,
Pani Bożena Walter, prezes fundacji „Nie jesteś sam”,

Pan Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Tygodnika „Polityka”,
Pani Zofia Czernicka, dziennikarka,
Pani Jolanta Fajkowska, dziennikarka TVP2, Radio VOX,
Pani Dorota Gawryluk, dziennikarka TV Polsat,
Pani Danuta Holecka, dziennikarka TVP Info,
Pan Piotr Kraśko, dziennikarz TVP 1,
Pan Tomasz Lis, dziennikarz TVP 2,
Pan Tadeusz Mosz, dziennikarz TVP i Radio TOK FM,
Pani Janina Paradowska, dziennikarka Tygodnika „Polityka”, Radia TOK FM i TV Superstacja,
Pan Jolanta Pieńkowska, dziennikarka TVN,

Pani Ilona Felicjańska-Rybkowska, modelka i szefowa fundacji „Niezapominajka”,
Pani Krystyna Janda – aktorka i właścicielka Teatru Polonia,
Pan Emilian Kamiński, aktor i dyrektor Teatru Kamienica,
Pani Elżbieta Penderecka – prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena,

Pan prof.dr hab Jerzy Buzek, były Premier RP,
Pani Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt gminy Lesznowola,
Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego,
Pani Krystyna Bochenek – Wicemarszałek Senatu RP,
Pan Michał Boni – Minister, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów,
Pani Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Pan dr Jarosław Gowin – poseł RP,
Pani prof. dr hab. Danuta Hűbner – Komisarz UE,
Pani Elżbieta Jakubiak – poseł RP,
Pan dr Wojciech Olejniczak – poseł RP,
Pan Janusz Piechociński – Poseł RP,
Pan Paweł Poncyljusz – Poseł RP,
Pani Jolanta Szymanek-Deresz – Poseł RP,
Pani Elżbieta Radziszewska – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pana
Pani Róża Gräfin von Thun und Hohenstein – szefowa Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie,

18 maj 2009r.

Browar Czarnków

Już tradycją jest to, że podczas swoich podróży służbowych minister Adama Szejnfeld nie tylko spotyka się z przedsiębiorcami i działaczami organizacji przedsiębiorców, ale też lubi bezpośrednio odwiedzać firmy rozmawiając z ich pracownikami. Tym razem odwiedzając powiat czarnkowsko-trzcianecki minister Adam Szejnfeld zwiedził miejscowy browar, którego głównym produktem jest piwo „Noteckie”.

Browar Czarnkowski to istny zabytek. Piwo waży się tu nie tylko według starych receptur, ale i wykorzystując urządzenia mające często ponad 100 lat. Jest to jeden z dwóch browarów w Polsce, w którym stosuje się jeszcze technologie otwartych kadzi. Produkcja ok. 30 hektolitrów rocznie, to w porównaniu z wielkimi koncernami ilość niewielka, ale za to jakość i smak Piwa Nadnoteckiego bije rekordy popularności.

Niestety, browar wymaga gigantycznych nakładów finansowych na remonty i modernizację oraz wprowadzenie odpowiednich standardów produkcji wymaganych w obecnych czasach. Potrzebuje więc wsparcia i to powinno być przedmiotem intensywnych rozmów oraz odpowiedzialnych decyzji.

17 maj 2009r.

Nowy Tomyśl, Szamotuły

Sądownictwo arbitrażowe i mediacja, wsparcie malej przedsiębiorczości, antykryzysowe plany rządu, wsparcie socjalne dla ludzi potrzebujących pomocy oraz zmiany w służbie zdrowia zdominowały dwa spotkania Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki, jakie odbył w Nowym Tomyślu w dniu 16 maja br. Pięciolecie natomiast Polski w Unii Europejskiej było przedmiotem „Dni Europy” w Szamotułach.

Nowy Tomyśl to nieliczne spośród małych miast, w którym działa Sąd Polubowny. Dlatego duża część otwartego spotkania z mieszkańcami miasta oraz drugiego spotkania z przedsiębiorcami zdominował ten temat. Minister Szejnfeld mówił o działaniach Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz rozwoju sądownictwa polubownego i mediacji w Polsce. Kryzys i wszystkie tematy, które wiążą się z tym trudnym czasem zabrał nie mniej czasu rozmówcom. Podobnie sprawy związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Burmistrz Nowego Tomyśla oraz wicestarosta i radni poruszali natomiast kwestie ważne dla miejscowej społeczności, w tym dotyczące służby zdrowia, rozbudowy autostrady oraz wsparcia eksportu dla producentów płodów rolnych.

W Szamotułach minister Adama Szejnfeld wziął udział w uroczystości otwarcia „Dni Europy”, cyklicznej imprezy, w której udział wzięli także przedstawiciele samorządów m.in. z Włoch, Francji, Holandii, Niemiec i Szwecji.

17 maj 2009r.

Wabienie jelenia

„Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli…” – któż z nas nie zna początku opisu polowania, z IV Księgi epopei narodowej. Nie każdy jednak wie, jak piękne dźwięki można wydobyć z instrumentów myśliwskich. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld przekonał się osobiście o walorach artystycznych muzyki myśliwskiej podczas konkursu finałowego XV Wielkopolskiego Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, który odbył się 16 maja br. w Goraju.

Podczas swojego wystąpienia minister Szejnfeld pogratulował uczestnikom konkursu pasji, którą posiadają. „Z rozmów jakie odbyłem przed rozpoczęciem konkursu dowiedziałem się, iż gra na instrumentach myśliwskich, nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. By z instrumentu wydobyć odpowiednie dźwięki trudnych sygnałów, potrzebne są lata ćwiczeń. Pasja, którą z pewności posiadają uczestnicy XV Wielkopolskiego Konkurs Sygnalistów Myśliwskich sprawia, iż dziś my wszyscy możemy uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu.” Wiceminister Adam Szejnfeld wręczył nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika konkursu.

***

Konkurs ma charakter otwartych mistrzostw regionalnych dla sygnalistów myśliwskich i zespołów z województwa wielkopolskiego, ale udział w nim wzięli zawodnicy z całego kraju. Konkurs jest bowiem elementem eliminacjami do konkursu ogólnopolskiego „O Róg Wojskiego”. Przesłuchania odbywają się w kategorii solowej – klasy D, C, B, A i kategorii zespołowej – klasy D, C, B, A i G . Podczas zawodów rozegrano również VII Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni oraz VIII Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich.


17 maj 2009r.

Ekstraklasa

Spontaniczne marzenia i racjonalne myślenie. Czy można pogodzić te dwa róże stany. Wydawałoby się, że nie. To prawda, jest to bardzo trudne, ale nie u nas w Wielkopolsce, nie u nas w Pile. My tu bowiem wiemy, że chęć i ciężka praca doprowadza do sukcesów. Jeszcze niedawno nikt nie wierzył, że drugoligowa drużyna może marzyć o ekstraklasie, że może marzyć o szczytach sportowego sukcesu, a dzisiaj już awansowaliśmy w kategorii seniorów do pierwszej ligi, a nasi juniorzy zostali Mistrzami Polski! To dowód, że stać nas na wszystko, że stać na ekstraklasę, że stać nas na mistrzostwo! – powiedział Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki na spotkaniu z zawodnikami, trenerami i działaczami Klubu Sportowego Joker Piła. Spotkanie odbyło się w niedzielę 17 maja br. w Pile.

Po wielkim sukcesie, odniesionym przez młodych siatkarzy Jokera Piła, którzy w ostatnią niedzielę kwietnia zostali Mistrzami Polski Juniorów, przyszedł czas na gratulacje i podziękowania dla zwycięzców. W niedzielę 17 maja odbyło się spotkanie piknikowe z młodymi mistrzami, w którym udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld oraz starosta pilski Tomasz Bugajski. Po wyrażeniu dumy z tego bezprecedensowego osiągnięcia, minister Adam Szejnfeld oraz Starosta Tomasz Bugajski złożyli gratulacje zawodnikom, trenerowi oraz prezesom KS Joker.

Zdobycie tytułu Mistrza Polski Juniorów przez zespół z Piły to największy sukces Klubu od momentu jego założenia. Wynik osiągnięty przez drużynę z grodu Staszica, z grodu nad Gwdą jest tym bardziej godny uznania, że został wypracowany przez zawodników, którzy w przyszłym sezonie będą nadal jeszcze w wieku juniorskim, a więc gotowych do ponownej walki o medal w tej samej kategorii.

15 maj 2009r.

Bydgoszcz

W Bydgoszczy powstało Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W inauguracji jego działalności, która odbyła się 15 maja br, wziął udział Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki. Budujące jest to, iż młodzi ludzie zamiast narzekać na otaczającą ich rzeczywistość, biorą się do pracy, tworzą firmy, zakładają stowarzyszenie i chcą działać na rzecz propagowania postaw przedsiębiorczości wśród swoich rówieśników – mówił podczas inauguracji „ojciec chrzestny” Stowarzyszenia Młodych Przedsiębiorców Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

W trakcie inauguracji działalności Stowarzyszenia wiceminister Adam Szejnfeld wziął udział w dyskusji z młodymi przedsiębiorcami. “Niezwykle cieszy mnie fakt, iż młodzi aktywni ludzie założyli stowarzyszenie, które skupiać ma w swoim gronie młodych przedsiębiorców. Wspólnota zawsze daje większe poczucie bezpieczeństwa, niż działanie w pojedynkę. To wy młodzi, za kilka lat decydować będziecie o dalszym rozwoju Polski, dlatego zdobyta podczas działalności w stowarzyszeniu wiedza i umiejętności z pewnością procentować będą w waszym życiu zawodowym” – mówił podczas spotkania minister Adam Szejnfeld. Minister zaznaczył, iż warto rozciągnąć ideę Stowarzyszenia na inne województwa naszego kraju. Dluga dyskusja poświecona była sprawom Gospodarki, ekonomii i przedsiębiorczości, a w spotkaniu uczestniczyli również senator Jan Rulewski oraz poseł Paweł Olszewski.

15 maj 2009r.

Płock

Wizyta w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN S.A., konferencja prasowa oraz spotkanie z miejscowymi przedsiębiorcami – to punkty wizyty, którą wiceminister Adam Szejnfeld, złożył 14 maja br. w Płocku. Stolica przemysłu petrochemicznego, to bez wątpienia niezwykle istotne miejsce z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dziś jako wiceminister gospodarki przyjechałem do Płocka, aby spotkać się z władzami oraz pracownikami nie tylko przemysłu naftowego i rozmawiać o rozwoju ich firm. Chciałbym również podzielić się założeniami do projektu ustawy o inwestycjach liniowych, który jest przygotowywany pod moim kierownictwem w resorcie gospodarki, a którego podstawowym celem jest ułatwienie w rozbudowie już istniejącej, jak i budowy nowej infrastruktury przesyłowej – mówił minister Szejnfeld.

PERN Przyjaźń S.A. jest właścicielem i operatorem systemu rurociągów naftowych produktowych w Polsce oraz baz magazynowych na ropę naftową. Jest również głównym właścicielem Naftoportu Sp z o.o. – operatora terminala naftowego w Porcie w Gdańskim. W trakcie spotkania z ministrem Adamem Szejnfeldem, wiceprezes zarządu Marek Litka przedstawiał strategie rozwoju firmy. Szczególnie istotną kwestią poruszaną na spotkaniu było przejecie przez PERN spółki OLPP, kwestie związane z pełnym wykorzystaniem terminalu naftowego oraz budowy w jego pobliżu zbiorników magazynowych. „Terminal naftowy jest dla naszego kraju niezwykle istotnym obiektem infrastruktury przesyłowej. W razie braku odpowiedniej liczby tłoczonej do Polski ropy naftowej tradycyjnymi rurociągami, jesteśmy w stanie nasze braki uzupełnić właśnie poprzez wykorzystanie terminalu naftowego, sprowadzając ropę tankowcami. Cieszę się, iż PERN z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej, zwiększa obroty i planuje dalsze ambitne plany rozwojowe wpływające na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski” – mówił podczas spotkania minister Szejnfeld.

W trakcie spotkania z przedsiębiorcami, którego organizatorem była Płocka Loża BCC, dominowała tematyka związana z kryzysem i obecną sytuacją społeczno-gospodarczą kraju. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld tłumaczył, że kryzys to nie tylko zagrożenie, ale również szansa, którą przedsiębiorcy powinni wykorzystywać. Rząd przygotowuje rozwiązania i podejmuje racjonalne działania, aby skutki kryzysu były jak najmniej odczuwalne. Adam Szejnfeld zaznaczył jednak, iż żadne, nawet najlepsze programy pomocowe na czas kryzysu, nie pomogą, jeśli w kraju w dalszym ciągu swoją działalność, rozdmuchaną do granic możliwości, będą prowadzili propagandziści demagogii kryzysu. Każdy z nas wie, że podczas kryzysu jest gorzej, ale to od nas samych zależy, jak będzie naprawdę oraz jak ten stan długo będzie trwał – mówił minister. Ze strony rządu już daliśmy a w najbliższym czasie damy przedsiębiorcom i pracownikom firm nowe instrumenty walki ze spowolnieniem. Zakończył Adam Szejnfeld.

14 maj 2009r.

DEBATA Z SZEJNFELDEM

Czy przedsiębiorcom żyje się lepiej? – pod taki tytułem odbyła się w czwartkowy wieczór, telewizyjna debata organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu oraz Regionalną Telewizję ASTA, której gościem był wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Debata była transmitowana na żywo w telewizji ASTA oraz Internecie.

Temat debaty był dość przewrotnie postawiony, bowiem w związku z obecną sytuacją gospodarczą Europy i Polski, odpowiedź na tak postawione pytanie, mogłaby być tylko jedna – żyje się gorzej. Wiceministrowi gospodarki Adamowi Szejnfeldowi udało się jednak w trakcie dyskusji z jej uczestnikami – przedsiębiorcami, samorządowcami, ludźmi nauki udowodnić – iż kryzys wcale nie musi wpływać ujemnie na stan życia przedsiębiorców. „W ciągu 1,5 roku pracy obecnego rządu, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, zawierający już prawie 30 ustaw. Jako cały rząd i koalicja uchwaliliśmy już ponad 80 ustaw progospodarczych. Większość z nich zawiera fundamentalne zmiany w polskim prawie, co będzie służyło przedsiębiorcom, konsumentom i pozostałym obywatelom. Jednak świadomość społeczna wprowadzanych zmian jest jeszcze w dalszym ciągu niewielka, co w sposób bezpośredni przekłada się na negatywną ocenę stanu funkcjonowania prawodawstwa gospodarczego” – mówił wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Zdaniem ministra Szejnfelda obywatele muszą mieć czas na poznanie i przekonanie się o faktycznej zmianie prawnej, jaka nastąpiła. Taki proces, nawet w krajach o dużo dłuższych tradycjach demokratycznych niż Polska, nie przebiega w ciąg kilku miesięcy. Największa reforma prawa gospodarczego od 20 ostatnich lat wprowadza wiele nowych mechanizmów i rozwiązań, których umiejętne wykorzystanie w czasach kryzysu może mieć pozytywne skutki dla rozwoju firm. Im bardziej wszyscy będą z nich korzystali, tym łatwiej będzie się żyło i prowadziło firmy w Polsce – powiedziała minister Szejnfeld.

W trakcie debaty wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld odpowiadał na bardzo licznie pytania z dziedziny gospodarki, ekonomii, finansów publicznych i przedsiębiorczości. Debata była tak ciekawa i szeroko traktowała wiele tematów, że trwała prawie trzy godziny.

14 maj 2009r.

Dobre prognozy dla Polski!

Polska, jako jeden z nielicznych krajów UE osiągnie dodatni wzrost PKB w 2009 r. – wynika z prognoz jednego z największych europejskich banków – Société Générale. W dniu 13 maja br. wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się z Stephanem Hildem, dyrektorem generalnym SG CIB w Polsce.

Według szacunków banku Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) w 2009 r. polskie PKB wyniesie około plus 1 proc. Dla porównania, PKB w strefie euro ukształtuje się w bieżącym roku na poziomie minus 4 proc. Produkt krajowy brutto w Polsce będzie dodatni również w 2010 r. Zdaniem ekspertów SG CIB w II kwartale 2009 r. umocni się złotówka, a podstawowa stopa procentowa ustabilizuje się w całym roku na poziomie 3,25-3,50 proc.

Prognozy jednego z największych francuskich banków potwierdził wiceminister Adam Szejnfeld. – Polska znacznie lepiej niż inne kraje Europy radzi sobie ze światowym kryzysem, co powinniśmy wykorzystać, jako naszą przewagę konkurencyjną w dobie obecnego kryzysu, ale i z myślą o przyszłości – powiedział wiceszef resortu gospodarki. Podkreślił, że w obecnych czasach trzeba jednak zachować ostrożność przy formułowaniu długoterminowych prognoz. Obecna sytuacja gospodarcza Polski w opinii wiceministra Szejnfelda to dobra podstawa do realizowania w Polsce inwestycji.

– Nasz bank od wielu już lat finansuje projekty w kapitałochłonnych sektorach, takich jak energetyka, telekomunikacja, transport i przemysł wydobywczy – powiedział dyrektor Hild. Bank Société Générale jest zainteresowany sfinansowaniem budowy elektrowni atomowej w Polsce, ale także innymi, wielkimi inwestycjami. Dobre prognozy dla polskiej gospodarki niewątpliwie zachęcają do takich planów – mówili przedstawiciele francuskiego banku.

Program energetyki jądrowej jest jednym z najważniejszych, długoterminowych planów naszego rządu. Przygotowaniem i realizacją tego przedsięwzięcia zajmie się pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej. – Zgodnie z planami rządu, chcemy do 2020 r. uruchomić pierwszy blok elektrowni jądrowej – przypomniał sekretarz stanu w MG.

***

Société Générale (SG), to jeden z trzech największych i najstarszych banków we Francji. Grupa SG zatrudnia na całym świecie ponad 151 000 osób, jest złożona z trzech działów. Pierwszy, to bank detaliczny, drugi dział tworzy globalny bank inwestycyjny, Société Générale Corporate and Investment Banking, obecny także w Polsce od roku 1976. Trzecie ramię to Société Générale Asset Management. SG finansuje projekty inwestycje w kapitałochłonnych sektorach, jak energetyka, telekomunikacja, transport i przemysł wydobywczy. W 2007 i 2008 roku “Euromoney” uznał SG za “Najlepszy bank w dziedzinie finansowania projektów w Europie Środkowej”.

13 maj 2009r.

EURO W POZNANIU

To wielkie święto Wielkopolski i Wielkopolan. Cieszę się, iż to właśnie Poznań stanie się w roku 2012 na kilka tygodni jednym z najbardziej kolorowych, rozśpiewanych i piłkarskich miast Europy – tymi słowami przyjął decyzję przyznającą Poznaniowi prawo do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Minister Adam Szejnfeld przesłał również gratulacje dla prezydenta Miasta Poznania oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z okazji podjęcia przez UEFA tej ważnej dla Poznania i Wielkopolski decyzji. W przesłanych gratulacjach czytamy: „Poznań, to jednoz najlepiej przygotowanych miast w Polsce do organizacji tej prestiżowej międzynarodowej imprezy sportowej. Organizując w zeszłym roku konferencję ekologiczną udowodniliśmy, iż jako Wielkopolanie potrafimy z profesjonalizmem realizować postawione przed nami zadania i osiągać zamierzone cele. Jestem przekonany, iż szansa jaką daje organizacja EURO 2012 zostanie dobrze wykorzystana i przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, kolejowej, hotelarskiej i gastronomicznej miasta Poznania oraz całej Wielkopolski.” – napisał minister Adam Szejnfeld.

12 maj 2009r.

Produkt lokalny produktem markowym

- Wizerunek Polski i jej wiarygodność na świecie trzeba budować na kliku poziomach – lokalnym i regionalnym, krajowym i unijnym, europejskim i światowym. W zakresie tego zadania winny poczesne miejsce zajmować także produkty lokalne i regionalne. – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, podczas konferencji „Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie odbyło się 12 maja br. w Warszawie.

Sekretarz stanu w MG podkreślił rolę działań zarówno polskiego rządu, jak i przedsiębiorców na rzecz budowania dobrego wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. – Przed nami stoi wyzwanie wypromowania Polski, jako kraju o dobrym i wiarygodnym wizerunku, dobrze rozpoznawalnego na świecie. Będzie to miało wpływ na ściąganie do Polski kapitału zagranicznego, ale także zwiększanie naszej wymiany handlowej. W jej ramach natomiast coraz większą rolę winny odgrywać produkty lokalne i regionalne. – powiedział.

W opinii wiceministra Szejnfelda Polska ma potencjał, który można z powodzeniem wykorzystać do zwiększenia zaufania partnerów gospodarczych. – Jesteśmy czołowym europejskim producentem w branży motoryzacyjnej. Jesteśmy też liderem w produkcji komputerów, telewizorów i ekranów ciekłokrystalicznych – zauważył. Ale jednak nie ta działalność jest znakiem rozpoznawczym Polski. Podobnie, inaczej kojarzone są również i pozostałe kraje, na przykład Włochy z pizzą, czy spaghetti, Hiszpania z oliwkami, czy Francja z serami i winami. I my powinniśmy więc wypromować produkty, znaki markowe Polski – mówił minister.

Wiceszef resortu gospodarki zwrócił również uwagę, że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obroty w handlu, na przykład produktami rolnymi i przetwórstwa rolno-spożywczego z krajami Wspólnoty wzrosły trzykrotnie. – Polskie produkty lokalne są coraz bardziej cenione przez konsumentów na rynkach zagranicznych – powiedział. Podkreślił, że przyłączenie się do ponad 400 milionowego rynku UE dało polskim produktom szansę na sukces gospodarczy i przyczyniło się do promocji Polski.

Wiceminister Szejnfeld poinformował, że polski rząd tworzy przepisy prawne i narzędzia promocji, które mają wspierać działalność małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających wysokiej jakości wyroby lokalne i regionalne. – Wierzymy, że w Polsce jest wiele produktów, które mogą z powodzeniem zdobyć rynki zagraniczne – zapewnił.

W konferencji wzięli również udział m.in. prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, szef Biura Promocji Artykułów Rolniczych Komisji Europejskiej Michele Ottati, europoseł Bogdan Golik oraz przedstawiciele polskich izb rzemieślniczych i przemysłowych, a także Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

***

Konferencję pt.: „Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw” zorganizował Związek Rzemiosła Polskiego.

12 maj 2009r.

Rozwój firm innowacyjnych

- Fundamentem polskiej gospodarki są małe przedsiębiorstwa. Dlatego naprawiamy nasze prawo gospodarcze, aby wzmacniać ich aktywność, kreatywność i innowacyjność – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld otwierając konferencję „Rozwój firm innowacyjnych w Polsce. Szanse i bariery”, która odbyła się 12 maja br. w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld przypomniał, że Polska przez ostatnie 20 lat przekształciła się z gospodarki uzależnionej od wielkich zakładów w nowoczesną gospodarkę opartą na małych i średnich przedsiębiorstwach. – Na ponad 1,7 mln aktywnych firm w Polsce, tylko 50 tys. to firmy duże i średnie, reszta to mikro i małe przedsiębiorstwa – dodał.

Przypomniał, że w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” zostało przyjętych wiele inicjatyw ułatwiających prowadzenie firmy. – „Jedno okienko”, zawieszenie działalności gospodarczej, ograniczenie kontroli, możliwości rozliczania się w dowolnej walucie, to tylko klika przykładów z ogromu pracy, jaką wykonaliśmy, aby prawo było bardziej przyjazne dla przedsiębiorców – zaznaczył Szejnfeld.

Według wiceszefa resortu tylko prawo, które daje jak największą wolność gospodarczą, pozwoli na rozwój innowacyjności. – Polska, jeżeli chce skutecznie konkurować z innymi krajami Europy i świata musi być nowoczesną gospodarką, opartą na innowacyjnych i kreatywnych przedsiębiorcach – dodał.

Emmanuel Berck, zastępca kierownika Działu Rozwoju Polityki na rzecz MŚP w Komisji Europejskiej przypomniał, że KE przykłada bardzo dużą wagę do rozwoju innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. – Zależy nam na rozwoju innowacyjności nie tylko w dziedzinie technologii, ale także w zarządzaniu, czy marketingu – powiedział.

Przedstawiciele organizacji pracodawców przedstawili problemy, z jakimi przedsiębiorcy borykają się na co dzień. – Większość pytanych przez nas firm, jako najbardziej uciążliwe, wskazało kwestie podatkowe i pozapłacowe koszty pracy – wymieniła Małgorzata Krzysztoszek z PKPP Lewiatan.

W konferencji udział wzięli również: Bożena Lublińska-Kasprzak – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, Andrzej Siemaszko – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Andrzej Malinowski – prezes Konfederacji Pracodawców Polskich

***

Konferencja „Rozwój firm innowacyjnych w Polsce. Szanse i bariery” była częścią europejskiej inicjatywy – Europejski Tydzień MŚP 2009 – organizowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

10 maj 2009r.

Postaw na Polskę

Wielkopolska Północno-Zachodnia, Wielkopolska Okręgu Pilskiego da duży wkład w kampanię wyborcza do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim siłę i umiejętności swoich kandydatów. Część północną reprezentować będzie pan wojewoda Waldemar Jordan, a część południową Okręgu Pilskiego pani Krystyna Wiłkoszarska – mówił w rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem na konwencji wyborczej PO w Poznaniu poseł Adam Szejnfeld, szef Okręgu Polskiego PO.

„Nie idziemy do wyborów po to, by z kimś walczyć, idziemy po to, by zdobyć Europę dla Polski” – tymi słowy premier Donald Tusk rozpoczął konwencję wyborczą wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli wygramy te wybory i zdobędziemy dużo mandatów, to możemy decydować o polityce w Parlamencie Europejskim. Jeżeli wygra PO, to ja tu wam gwarantuje, że będziemy mieli przewodniczącego PE – mówił Donald Tusk. Polska musi w sposób pokojowy, pozytywny, z uśmiechem, z pewnością siebie pokazać Europie i światu, że także tu może być centrum innowacyjne Europy – kontynuował szef PO.

Konwencja odbyła się 9 maja br. w Poznaniu w kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morawsku, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zdjęcia ministra Szejnfelda z kandydatami Okręgu Pilskiego są załącznikiem do niniejszego komunikatu.

9 maj 2009r.

Uniwersytecki jubileusz

Czas jubileuszów to okres zarówno podsumowań, jak i wyznaczania sobie nowych celów i snucia planów na przyszłość. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld uczestniczył w dniu 7 maja br. w uroczystych obchodach 90 – lecia powołania przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk “Wszechnicy Piastowskiej”, która od 1920 roku nosi nazwę Uniwersytetu Poznańskiego a od 1955 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W swoich wystąpieniach, zarówno rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, jak i marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, podkreślali znaczenie uniwersytetu w rozwoju Poznania, Wielkopolski, Polski i Europy. Zdaniem wiceministra Adama Szejnfelda nie jest możliwe budowanie społeczeństwa XXI wieku, państwa o gospodarce opartej na wiedzy, bez uczelni wyższych i odpowiednich systemów edukacji. „Współczesny świat ewoluuje w bardzo szybkim tempie, aby dorównać mu kroku musimy w naszych szkołach wyższych nauczać nowoczesnymi metodami o tym co już wiemy, ale również o tym jak poszukiwać i samemu dochodzić do nowych rozwiązań. To innowacyjne umysły, tak jak innowacyjna gospodarka, będą decydowały o sile Polski na arenie europejskiej i światowej w obecnym wieku. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zalicza się do najbardziej rozwiniętych i innowacyjnych uczelni wyższych w kraju. Jestem dumny, iż kończyłem właśnie tę uczelnie” – mówił na spotkaniu z rektorem i przedstawicielami Wysokiego Senatu minister Adama Szejnfeld.

***

Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 r. Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Przywilej króla Zygmunta III został potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w 1650 r. i króla Jana III Sobieskiego w 1678r. Na podstawie tych przywilejów nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty, ale dopiero 7 maja 1919 roku, 308 lat po formalnym powołaniu do życia uniwersytetu przez króla polskiego, odbyła się w Poznaniu uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański, a od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Dzisiaj na uczelni tej studiuje 50 tys. studentów, naucza 900 profesorów i doktorów, a rocznie opuszcza jej mury ponad 7 tys. absolwentów.

6 maj 2009r.

Szejnfeld na Europejskim Szczycie PPP

- Rok 2009 będzie przełomowym, ze względu na wejście w życie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, dzięki temu polska gospodarka łatwiej upora się ze spowolnieniem gospodarczym – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas IX Szczytu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Szczyt zorganizowany przez Ministerstwo Gospodarki oraz City & Financial Conferences odbył się 6 maja br. w Warszawie.

Wiceminister podkreślił, że głównym celem funkcjonowania PPP jest współpraca prywatnych firm i instytucji publicznych. – Ministerstwo Gospodarki dokłada wszelkich starań, aby stworzyć przyjazny klimat dla budowania dobrych relacji między nimi. Chcemy, aby PPP było wspólną formułą wspólpracy, w której obie strony wnoszą zaangażowanie i uzyskują wymierne zyski – dodał wiceszef resortu.

Zauważył, że PPP, mimo dużego zainteresowania, nadal potrzebuje dobrych wzorców. – Korzystając z przykładów, które bardzo dobrze sprawdzają się w wielu innych krajach, Polska może osiągnąć ogromne korzyści w rozwoju sektora publiczno – prywatnego. Ten rok chcemy poświęcić na promocję, upowszechnienie i edukację zarówno decydentów, jak i przedsiębiorców – wyjaśnił wiceminister.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zwrócił uwagę, że dzięki inwestycjom w ramach PPP oddano już 95 km autostrad oraz 175 km dróg ekspresowych i obwodnic. – Podpisaliśmy również umowy na realizację kolejnych 780 km dróg. Wierzę, że dzięki kolejnym rozwiązaniom, PPP będzie się w Polsce efektywnie rozwijać – dodał minister Grabarczyk.

Zdaniem wiceministra finansów Dariusza Daniluka, PPP może skutecznie przyspieszyć i obniżyć koszty związane z licznymi inwestycjami. – Najlepszym tego przykładem są przygotowania do organizowanych w Polsce Euro 2012 – podkreślił.

***

IX Europejski Szczyt Partnerstwa Publiczno – Prywatnego został zorganizowany w dniach 5-7 maja br. przez Ministerstwo Gospodarki oraz City & Financial Conferences. Wśród omawianych tematów były m.in.: rola instytucji partnerstwa publiczno – prywatnego, aspekty prawne i finansowe projektów, możliwości i wyzwania w obecnej sytuacji rynkowej.

5 maj 2009r.

Równość, rzetelność, uczciwość

Naszym celem są równość i sprawiedliwość, uczciwość i rzetelność, dyscyplina finansowa, przeciwdziałanie zatorom płatniczym i zwiększanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – powiedział wiceminister Gospodarki, Adam Szejnfeld, rozpoczynając konferencję na temat nowej ustawy z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” – ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Od wejścia w życie nowej ustawy, prawo do informowania biur informacji gospodarczych (BIG) o nierzetelnych dłużnikach będą miały także osoby fizyczne, a nie tylko przedsiębiorcy. Dokument, przygotowany pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, znacząco ułatwi weryfikację wiarygodności płatniczej kontrahentów i da szanse zabezpieczania swoich praw przez każdego obywatela.

Dzięki nowym przepisom, po raz pierwszy w polskim prawie każdy będzie miał możliwość informowania BIG o niespłaconych długach. Biura będą mogły udostępniać informację o każdej wierzytelności, stwierdzonej tytułem egzekucyjnym i opatrzonej klauzulą wykonalności. Zgodnie ze zmienioną ustawą, dłużnikiem będzie także osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych.

Nowe przepisy to odpowiedź na zgłaszaną przez przedsiębiorców potrzebę sprawniejszej weryfikacji wiarygodności płatniczej. Może to mieć szczególną wagę w czasach spowolnienia gospodarczego, kiedy zaufanie do kontrahentów nabiera szczególnego znaczenia. Nowa ustawa wprowadza m.in.:

1. Prawo do przekazywania informacji o zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli. Obowiązujące w tej chwili przepisy pozwalają tylko 22 podmiotom wymienionym w ustawie na zgłaszanie do BIG informacji o zaległych zobowiązaniach. Nowa ustawa umożliwi wszystkim wierzycielom poinformowanie BIG o swoich problemach. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu dotychczasowych definicji konsumenta i przedsiębiorcy terminami dłużnik i wierzyciel. Na podstawie zmienionych przepisów informację do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, jak np. fundusze sekurytyzacyjne, firmy factoringowe i windykatorzy.

2. Otwarta lista tytułów prawnych do informowania BIG. Obecnie tylko kredyt konsumencki i przewóz osób w komunikacji miejskiej dają podstawę do informowania BIG o zobowiązaniach. Nowe przepisy znoszą to ograniczenie. Na ich podstawie powstanie otwarta lista tytułów prawnych, upoważniających do przekazywania informacji gospodarczej do BIG.

3. Warunki przekazywania informacji gospodarczych przez wierzycieli. Wierzyciel będzie mógł przekazać do BIG informacje tylko wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie warunki:

• zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki i umów, o których mowa w kodeksie postępowania cywilnego (w przypadku zobowiązań konsumentów) lub powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (dłużnicy nie będący konsumentami);

• kwota zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł (u dłużników konsumentów) lub 500 zł (u dłużników nie będących konsumentami) i jest ono wymagalne od co najmniej 60 dni;

• upłynął co najmniej miesiąc od dostarczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. Ministerstwo Gospodarki wprowadza możliwość wyboru sposobu wysłania przez wierzyciela wezwania. Będzie on mógł to zrobić w formie przesyłki poleconej lub przez osobiste doręczenie. W ten sposób resort wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy wskazali obowiązek wysłania wezwania do zapłaty w formie listu poleconego jako uciążliwy i kosztowny.

4. Przekazywanie pozytywnej informacji gospodarczej. Nowa ustawa ułatwia także przekazywanie do BIG danych o wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dzięki temu do biur będą mogły także docierać pozytywne informacje gospodarcze, przekazywane z inicjatywy wierzyciela i za zgodą dłużnika.

5. Sankcje za niewywiązanie się z obowiązków przez wierzycieli i biura. Nowe przepisy nie tylko ułatwią zgłaszanie nieuczciwych dłużników, ale nakładają także konkretne obowiązki na biura i wierzycieli. Za ich niespełnienie będą im grozić sankcje. Najwyższa będzie wynosić 5 mln zł za prowadzenie biura bez spełnienia warunków ustawy. Każdy kto przekaże do biura nieprawdziwą informację lub wierzyciel, który nie zażądał od biura aktualizacji informacji o dłużniku, zapłaci 30 tys. zł. Tą samą kwotę uiści również osoba zobowiązana do udostępniania informacji gospodarczych, która ujawnia nieprawdziwe lub nieaktualne dane.

6. Umożliwienie współpracy i wymiany informacji między BIG a Biurem Informacji Kredytowej (BIK). Nowelizacja ustawy pozwoli na udostępnienie biurom informacji gospodarczej danych bankowych zbieranych przez BIK. Będzie to miało istotne znaczenie dla rozwoju rynku informacji gospodarczych. Przy przekazywaniu danych objętych tajemnicą bankową, niezbędne będzie uzyskanie upoważnienia do konsumenta, którego te dane dotyczą.

7. Możliwość podania innego numeru identyfikacyjnego zamiast NIP. Ustawa wprowadza zasadę, że zamiast numeru NIP można podać inny numer identyfikacyjny, a zamiast numeru PESEL – inny numer potwierdzający tożsamość.

8. Przetwarzanie informacji archiwalnych do celów statystycznych. Projekt daje także BIG możliwość przetwarzania archiwalnych danych dłużników nie będących konsumentami. Dzięki temu biura będą mogły tworzyć analizy nt. wiarygodności płatniczej podmiotów obrotu gospodarczego, bez łamania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Powstała w Ministerstwie Gospodarki nowelizacja ustawy została przyjęta przez rząd 21 kwietnia br. Wkrótce zajmie się nią Sejm.

***

Projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych to kolejna inicjatywa powstała w Ministerstwie Gospodarki pod kierownictwem wiceministra Adama Szejnfelda. Sekretarz Stanu w MG kieruje pracami nad „Pakietem na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, zawierającym ustawy, które w fundamentalny sposób poprawiają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Większość z nich weszła już w życie.

4 maj 2009r.

Polska 5 lat w Unii Europejskiej
(liczby bronią się same)

Czy ktoś jeszcze pamięta nasz kraj sprzed pięciu lat? Nawet obecna recesja gospodarcza wydaje się być nie tak dotkliwą, jeżeli przypomnimy sobie ówczesne dwudziestoprocentowe bezrobocie, nikły eksport czy biedne szkolnictwo, o zacofanym rolnictwie już nie wspominając. Dzisiaj zarówno ówcześni euroentuzjaści i eurosceptycy mogą jeździć po lepszych drogach oraz bez problemu i kolejek wjechać do każdego z krajów strefy Schengen. Czy dwadzieścia lat temu, kiedy uzyskanie paszportu graniczyło z cudem, mogliśmy przypuszczać, że tak szybko stanie się on niepotrzebny w podróży na Zachód? Nastąpił bum szkolnictwa i nauki, a z kraju zalewanego obcymi towarami staliśmy się jedną z najbardziej ekspansywnych gospodarek Europy. To wzmocniło nie tylko polska gospodarkę, ale doprowadziło tez wręcz do skokowego rozwoju polskiego rolnictwa i naszej wsi – mówi na temat bilansu wejścia Polski do Unii Europejskiej Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.

Liczne oczyszczalnie ścieków, hale sportowe, pływalnie, czy nawet warszawskie metro nie mogłyby istnieć bez pieniędzy ze wspólnotowej kasy. Tak naprawdę trudno dziś policzyć wszystkie inwestycje, które powstały dzięki funduszom z UE i nic dziwnego, że natykamy się na nie niemalże co kilka kilometrów. Kwota ponad 120 mld złotych, jaką dotychczas otrzymaliśmy została dobrze wydana, a Polacy zdali egzamin z gospodarności – przekonuje minister Szejnfeld.

Można wiele mówić i pisać na temat rachunku zysków i strat związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i różnie ten okres oceniać, ale liczby Bronia się same. Poniżej podajemy wybrane dane:

Finanse publiczne:

• 16 mld euro – wartość wpłat netto do polskiego budżetu

Rolnictwo:

• 66,4 mld zł – wypłacono rolnikom, co daje 26,6 tys. zł przeciętnie na gospodarstwo rolne

• 300% zwiększyły się obroty płodami rolnymi

• 11,3 mld euro – tyle wyniosła wartość sprzedanych płodów rolnych wobec 4 mld euro sprzed 5 lat

Społeczeństwo:

• 3.331,65 zł – tyle wyniosła średnia płaca wobec 2.353,56 zł sprzed 5 lat

• 1.657,40 zł – tyle wyniosła średnia emerytura wobec 1.139,40 zł sprzed 5 lat

• 2,3 mln – tyle osób otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

o 630 tys. bezrobotnych

o 520 tys. pracowników firm

• 156 mld zł – tyle wyniosły oszczędności ludności wobec 62 mld zł sprzed 5 lat

• 800 tys. – tylu Polaków znalazło legalną pracę za granicą

Gospodarka, przedsiębiorczość:

• 10 mld zł – tyle skonsumowano wsparcia dla firm

• 400 tys. – tyle stworzono nowych miejsc pracy

• 280 mld zł – tyle wyniosły inwestycje wobec 166 mld zł sprzed 5 lat

• 69 mld zł –tyle wyniosły oszczędności firm wobec 39 mld zł sprzed 5 lat

Infrastruktura:

• 70 mld zł – wysokość dotacji tylko z Funduszy Strukturalnych

• 5.000 km – tyle wyremontowano i wybudowano dróg, w tym:

o 212 km – nowych autostrad

o 170 km – nowych dróg ekspresowych

o 322 km – nowych obwodnic miast

• 636 km – torów kolejowych

• 661 – nowych węzłów dostępu do szerokopasmowego Internetu

Ochrona środowiska:

• 10.237 km – tyle wybudowano nowych sieci kanalizacji sanitarnej

• 158 – tyle oddano nowych oczyszczalni ścieków

Sport:

• 571 nowych obiektów sportowych

2 maj 2009r.

Tradycja i rozrywka

Dzisiejszy dzień to podwójne święto tradycji. Dzień Flagi jest czasem oddawania czci barwom narodowym, hołdu wszystkim, którzy pod polskim sztandarem budowali przez tysiąc lat naszą państwowość. Dziś w Wolsztynie biało-czerwona powiewa natomiast w towarzystwie wielu innych flag Europy i świata, bowiem dzisiejszy dzień, to także międzynarodowe święto kolejnictwa. Tradycja i rozrywka będzie więc dzisiaj mottem przewodnim spotkania tysięcy osób z Polski, Europy i świata w wielkopolskim Wolsztynie – powiedział Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki otwierając „Paradę Parowozów”. Międzynarodowa XVI Parada Parowozów odbyła się w Wolsztynie w dniu 2 maja br.

„Wiek pary” minął już raczej bezpowrotnie, a z nim królowe torów – parowozy, lokomobile, ręczne drezyny… Ale nie w Wolsztynie! Tu, jakby czas się zatrzymał, a zarazem zderzył z nowoczesną rzeczywistością. Tu bowiem obok nowoczesnych lokomotyw i szynobusów nadal można wdychać zapach pary, dymu i czarnych smarów słuchając gwizdu starych maszyn.

Piętnaście do dwudziestu tysięcy osób z całego świata ściągające do Wolsztyna od kilkunastu lat to nie tylko już wymiar pięknego przywiązania do tradycji kolejarskiej, to już także nie tylko wielki atrybut promocji turystycznej, ale również element do wykorzystania w promocji Polski w ogóle – mówił na spotkaniu gości Starej Parowozowni minister Adam Szejnfeld. Są tutaj miłośnicy kolei z Europy, np. Anglicy, Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Węgrzy, Czesi, czy Słowacy, są też turyści z Azji np. Japończycy i Chińczycy, ale są dzisiaj w Wolsztynie także goście z Australii, RPA, USA i Kanady. Jest cały świat. Ta impreza powinna być więc wykorzystywana także do promocji naszej gospodarki – dodał minister Szejnfeld.

Wolsztyńska Parada Parowozów jest cykliczną, coroczną imprezą, ale warto przypomnieć, iż tutejsza parowozownia – od 2003 roku należąca do PKP CARGO S.A. – która w 2007 roku obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia, jest już nieliczną w Europie, czynną „stajnią” parowozów, które na stałe pracują w ciągłym ruchu kolejowym (na trasie Wolsztyn – Poznań dwa razy dziennie, w ramach przewozów regionalnych, składy prowadzone są przez lokomotywy parowe z Wolsztyna). I to jest największa atrakcja. Same bowiem parowozy można jeszcze w Europie oglądać, zwłaszcza w muzeach, ale coraz rzadziej już można zobaczyć je w normalnej, codziennej pracy w transporcie kolejowym.

Specyfiką „Parady Parowozów” jest nie tylko towarzystwo z Europy i świata. Ciekawostką bieżącej Parady było na przykład nadawanie relacji z Parady nie tylko przez polskie i europejskie media, ale także na przykład przez chińskie radio! W Paradzie w bieżącym roku udział wzięło 14 lokomotyw parowych. Większość z Polski, ale były także np. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Węgier. Najstarszym parowozem otwierającym uroczystości była węgierska maszyna wyprodukowana w 1900 roku. W otwarciu towarzyszyła jej brytyjska lokomotywa z 1927 roku. Na paradzie nie zbrakło również drezyn wykonanych na bazie dawnego samochodu Warszawa oraz drezyn ręcznych i spalinowych.

W trakcie trzydniowego święta starych lokomotyw odbywa się także bardzo wiele imprez towarzyszących i rozrywkowych. Jedną z nich jest wybór Miss Świata Parowozów. W bieżącym roku Miss Świata parowów została Katarzyna Suberska, Miss Publiczności – Karolina Szwinta, Miss Internetu p Paula Paterman, a Miss Foto – Justyna Szczepańska.

Warto na koniec przypomnieć, iż Parada Parowozów wraz z Wyborem Miss Parowozu, to nie jedyne imprezy w radosny i żartobliwy sposób kultywujące tradycje kolejnictwa w Wielkopolsce. Inną, niezwykle ciekawą i z równie długą tradycją jest Festiwal Blues Express, który odbywa się w lipcu w Północnej Wielkopolsce. Charakteryzuję się tym, iż łączy w sobie tradycje kolejnictwa i kultury bluesowej. Pociąg prowadzony przez parowóz z Wolsztyna – najczęściej jest to „Piękna Helena” – po koncercie bluesowym na Dworcu Głównym w Poznaniu rusza na północ Wielkopolski do Zakrzewa, powiat Złotów, gdzie odbywa się nocny maraton bluesa. Po drodze, na każdej stacji PKP, odbywają się koncerty bluesowe, a w wagonie koncertowym, na całej trasie trwa koncert non stop.

Wszystkich miłośników kolei i bluesa zapraszamy więc do Polski i do Wielkopolski – mówił na zakończenie poseł Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, od dawna fan, miłośnik i popularyzator tych imprez.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)