Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (rok 2001)

Redaktor admin on 1 Czerwiec, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

27 grudzień 2001r.

Przed świętami, w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, zebrała się kapituła Programu ,,Solidny Partner”, której przewodniczył pan Tadeusz Aziewicz, do niedawna prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wiceprzewodniczącym kapituły był poseł Adam St. Szejnfeld. Kapituła przyznała prawa używania znaków i dyplomów Programu 25 firmom z całej Polski, a następnie w Sali im. Grabskiego odbyła się uroczystość wręczania przyznanych wczesniej znaków i dyplomów, w ramach Programu organizowanego przez Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu ,,Solidny Partner”, którego członkiem założycielem jest poseł Adam St. Szejnfeld.

Program “Solidny Partner” promuje rzetelność i odpowiedzialność w biznesie, rozumiane jako solidność i terminowość postępowania w relacjach z instytucjami państwowymi, strukturami samorządowymi, partnerami gospodarczymi oraz klientami i pracownikami, a także zaangażowanie w sprawy środowiska społecznego i dbałość o środowisko naturalne.
Program został włączony w Europejską Kampanię na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu – 2001-2005 (Corporate Social Responsibility Europe), ogłoszoną przez Komisję Europejską oraz Global Compact, inicjatywę ONZ, przedstawioną w 1999 r. podczas Forum Gospodarki Światowej w Davos przez sekretarza generalnego ONZ, Kofi Annana.
Od bieżącego roku patronat honorowy nad Programem, oprócz Leszka Balcerowicza, prezesa NBP, objął również pan Bruno Dethomas, ambasador ONZ w Polsce oraz pan Marc de Bernis, ambasador Komisji Europejskiej
w Polsce.

13 grudzień 2001r.

List otwarty
Apel w dwudziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Grudzień w historii najnowszej Polski należy do tych nielicznych miesięcy, w którym nie tylko przygotowujemy się do najpiękniejszych świąt w całym roku – Świąt Bożego Narodzenia – czy też do zabaw związanych z mijaniem czasu, z przełomem jednego i kolejnego roku, ale jest też miesiącem głębokich przemyśleń. Jest miesiącem refleksji i zadumy nad Polską i Polakami, miesiącem myślenia o przeszłości i przyszłości, jest miesiącem podsumowań i tworzenia kolejnych planów.
Ten obecny grudzień, 2001 roku, jest szczególnym miesiącem, w którym już po raz dwudziesty obchodzić będziemy znamienną rocznicę, rocznicę wydania wojny własnemu Narodowi, przez własną władzę, rocznicę 13 grudnia 1981 roku, rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Zabici i ranni. Bici i głodzeni. Internowani i aresztowani. Czołgi i karabiny. Wolność obdarta ze skrzydeł. Zgaszony uśmiech… Oto był obraz tamtych dni, obraz kolejnych tygodni, miesięcy i lat…

Dzisiaj, już po upływie dekady życia w wolnej i suwerennej Trzeciej Rzeczpospolitej, my ludzie sierpnia, my ludzie tamtego grudnia powinniśmy znów stanąć razem i budować naszą ojczyznę – w gminach, w powiatach, w samorządowych województwach.
Na nas teraz, posłach, radnych i działaczach centroprawicy, spoczywa obowiązek przygotowania się do wyborczego sprawdzianu. Do nas należy obowiązek zadbania, by choć w części równowaga, jaka w każdym demokratycznym państwie powinna istnieć między władzą a opozycją, została zachowana.
Apeluję więc dzisiaj, w przeddzień dwudziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, do wszystkich ludzi idei sierpnia, do wszystkich ludzi centroprawicy:

Złączmy swe siły, zaniechajmy waśni i pogłębiana różnic! Stańmy do wyzwania jakie nas czeka, stańmy do wyborów samorządowych i wygrajmy je razem !

Adam St. Szejnfeld
Poseł Platformy Obywatelskiej

10 grudzień 2001r.

Pierwsze nominacje

(lekarz weterynarii, lekarz medycyny, artysta,
technik drogowy i nauczyciel)

Na inauguracyjnym posiedzeniu Zarządu Regionu Wielkopolskiego Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, którego przewodniczącym jest Waldy Dzikowski, a wiceprzewodniczącym Adam Szejnfeld, dokonano powołania na funkcje przewodniczących Zarządów Powiatowych Platformy Obywatelskiej działaczy w pierwszych trzynastu powiatach. W naszym okręgu – Wielkopolski Północno-Zachodniej ,,Okręg Pilski” – do tego grona pierwszych powołanych przewodniczących powiatowych należą:

1. Mirosław Juraszek – powiat chodzieski,
2. Mirosław Bołzan – powiat czarnkowsko-trzcianecki,
3. Jerzy Springer – powiat wągrowiecki,
4. Jacek Koralewski – powiat obornicki,
5. Jacek Skrobisz – powiat wolsztyński.

Pan Mirosław Juraszek jest lekarzem weterynarii, radnym miasta i burmistrzem Chodzieży, pan Mirosław Bołzan jest lekarzem medycyny, radym powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i właścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Medicus”, pan Jerzy Springer jest artystą, magistrem sztuki i przedsiębiorcą oraz radnym powiatu wągrowieckiego, pan Jacek Koralewski jest technikiem drogowym i starostą obornickim, natomiast pan Jacek Skrobisz jest nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej w Wolsztynie.

25 wrzesień 2001r.

Z marszu – z trzeciej do czwartej kadencji.

W poniedziałek 24 września br. pan poseł Adam Szejnfeld, jako jedyny gość honorowy, wziął udział w uroczystości poświęcenia i przekazania gminie Zakrzewo autobusu szkolnego dla miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum. Pan poseł Szejnfeld został zaproszony na tę uroczystość, gdyż właśnie za jego sprawą gmina Zakrzewo jako jedna z bardzo nielicznych w całej Wielkopolsce otrzymała przydział na nowy gimbus. Było to jedno z ostatnich przedsięwzięć pana posła w minionej trzeciej kadencji Sejmu RP i zostało zrealizowane w pierwszym dniu po wyborach parlamentarnych.

21 wrzesień 2001r.

Gimbus dla Zakrzewa.

Jak z radością poinformował nas dyrektor szkoły w Zakrzewie – powiat złotowski – po wielomiesięcznych staraniach posła na Sejm RP Adama St. Szejnfelda w Ministerstwie Edukacji, Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Gmina Zakrzewo otrzymała przydział autobusu do przewozu gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych na zajęcia szkolne.
Na terenie gminy Zakrzewo znajdują się 4 szkoły podstawowe, w których uczy się ponad 500 uczniów, 3 przedszkola z 180 przedszkolakami, a od 1 września br. rozpoczęło działalność gimnazjum, do którego uczęszcza 280 gimnazjalistów z wszystkich miejscowości gminy. W obecnym roku szkolnym z dowozu do szkoły korzystać będzie 186 gimnazjalistów i 50 uczniów szkoły podstawowej.
Autobus, który dotychczas dowoził dzieci do szkół był wyeksploatowany, utrudniał uczniom dotarcie na lekcje na czas w związku z licznymi awariami, a co najgorsze, zagrażał ich bezpieczeństwu.
W dniu dzisiejszym tak długo oczekiwany przez całą społeczność gminy autobus szkolny wjechał na boisko Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, ku wielkiej radości dyrekcji, nauczycieli, ale przede wszystkim dzieci oraz ich rodziców.

19 wrzesień 2001r.

Ostatnie wystąpienie

1. W wtorek 18 września, poseł Adam St. Szejnfeld ostatni raz wystąpił na forum Sejmu III kadencji. Tematem wystąpienia było ustosunkowanie się do poprawki Senatu zmieniającej ostatnią nowelizację Kodeksu pracy, wprowadzającej zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta oraz ustanawiającej nową, kolejną biurokratyczną formę reglamentowania pracy w te dni. W ocenie posła Ziemi Wielkopolskiej, tego rodzaju ustawowa ingerencja parlamentu w stosunki gospodarcze i społeczne może budzić wątpliwości pod kątem jej zgodności z konstytucyjnymi zasadami wolności gospodarczych, praw i wolności obywatelskich, praw konsumenckich, a przede wszystkim z konstytucyjną zasadą równości podmiotów wobec prawa. Teraz bowiem podmioty prowadzące taką samą działalność gospodarczą, płacące tego samego rodzaju podatki będą podlegały różnym obowiązkom. Podmiot zatrudniający na przykład pięciu pracowników będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w niedziele i święta, a podmiot zatrudniający już sześciu pracowników – nie. Ponadto, jedną z metod ograniczania korupcji jest eliminowanie z prawa instytucji zezwoleń i koncesji jako korupcjogennych elementów rozwiązań prawnych. W omawianej propozycji Senatu wprowadzono nowy rodzaj koncesjonowania działalności gospodarczej, a wiec ustanowiono następną przestrzeń narażoną na zachowania nie zgodne z prawem. Jednak oprócz tych zdecydowanych wątpliwości natury prano-konstytucyjnej, ważniejsze przesłanki negatywne tego rozwiązania dotyczą problemu bezrobocia. Zaproponowany zakaz pracy będzie bowiem stymulował kolejną falę zwolnień ludzi z pracy, a to nie powinno być akceptowalne.
Niestety większość sejmowa nie podzieliła takiej oceny proponowanych rozwiązań i, przy małej frekwencji posłów, Sejm nie odrzucił senackich poprawek do Kodeksu pracy.
Powstało kolejne, złe prawo. Poseł Adam Szejnfeld był przeciwko.

2. W dniach 17 – 19 września poseł Adam St. Szejnfeld odbył spotkania wyborcze w Złotowie, Obornikach i w Rakoniewicach. Na spotkaniach omawiano obecną sytuację międzynarodową i w kraju oraz program społeczno-gospodarczy proponowany dla Polski przez Platformę Obywatelską.

24 sierpień 2001r.

USTAWY SZEJNFELDA
ZAKAZ PRACY

Na bieżącym posiedzeniu Sejm uchwalił dwie ustawy nazywane przez posłów “Ustawami Szejnfelda”. Pierwsza z nich to zmiana ustawy o rachunkowości i innych ustaw (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks spółek handlowych) mająca na celu zmniejszenie kosztów działalności oraz biurokracji w małych firmach działających w formie spółek osobowych – jawnych i partnerskich – a wcześniej w formie spółek cywilnych. Druga z nich, to zmiana ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, która to ustawa ma na celu przywrócenie prawa wykonywania wyuczonego zawodu przez techników weterynarii.

Na tym samym posiedzeniu Sejmu odbyło się również trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy – ,,słynna” już wersja zawierająca m.in. propozycje zakazu pracy w niedzielę. Sejm podczas głosowania rozpatrywał prawie osiemdziesiąt poprawek zgłoszonych do tej ustawy, głównie przez posła Adama Szejnfelda. Nie udało się niestety, zgodnie z przewidywaniami, wprowadzić do Kodeksu nowych rozwiązań uelastyczniających stosunki pracy i zmniejszających koszty działalności firm w Polsce, tak by stymulowały rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, ale udało się nie dopuścić do wprowadzenia zakazu pracy w niedzielę oraz zwiększenia kosztów za pracę w niedziele i święta, miedzy innymi w transporcie, służbie zdrowia, opiece społecznej, hotelarstwie i gastronomii. Niewątpliwie jest to zasługa kilkumiesięcznej pracy posła Szejnfelda nad omawianym projektem.

Ustawa przewiduje m. in. wydłużenie minimalnego urlopu z 18 do 20 dni, wydłużenie urlopu przy pracach sezonowych z 1,5 do 2 dni za każdy jeden miesiąc takiej pracy, wprowadzenie dodatkowego 12-dniowego bezpłatnego urlopu w związku z urodzeniem dziecka (poza urlopem macierzyńskim), podniesienie progu zatrudnienia obligującego do tworzenia zakładowych regulaminów wynagradzania z 5 do 20 osób oraz zmianę kwalifikacji zwolnień grupowych – teraz, aby zwolnienie mogło być grupowym musi dotyczyć co najmniej 5 pracowników w firmie zatrudniającej 10 do 50 pracowników, bądź 10 osób w firmach zatrudniających 50 do 100 pracowników (do tej pory było to 10% załogi, a więc zwolnienie już tylko 1 pracownika w przedsiębiorstwie zatrudniającym do 10 pracowników było zwolnieniem grupowym). Sejm nie przyjął poprawek dotyczących m. in. wprowadzenia umowy na zastępstwo, zniesienia obowiązku uznawania trzeciej umowy na czas określony jako umowy stałej, zniesienia górnego limitu 150 godzin nadliczbowych, zmniejszenia stawek dodatków, zwiększenia limitów zatrudnienia w przypadku obowiązku powoływania służb i komisji bhp.

11 sierpień 2001r.

Platforma zarejestrowana!

1. W dniu 11 sierpnia nastąpiło zarejestrowanie listy kandydatów Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej ,,Okręg Pilski” do Sejmu RP. Członkowie i sympatycy Platformy zebrali w krótkim czasie wymaganą ilość podpisów, co dało możliwość zarejestrowania listy jako jednej z pierwszych w naszym okręgu wyborczym. Rejestracji dokonał Okręgowy Pełnomocnik Wyborczy, którym jest pan Jan Niedzwiecki, dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile wraz z członkami Sztabu Wyborczego PO.
2. Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald Tusk ustalili, jak będzie wyglądało odzwierciedlenie ,,Trójki” na poziomie okręgowym podczas trwania obecnej kampanii wyborczej i aż do czasu powołania partii politycznej, której władzą na szczeblu krajowym ma być klub parlamentarny, a na szczeblu okręgowym lokalny poseł PO. W Okręgu Wyborczym liderem Platformy Obywatelskiej jest lider listy okręgowej, a więc w naszym przypadku jest to poseł Adam St. Szejnfeld. Lider Platformy ma prawo powoływania i odwoływania przewodniczącego Okręgowego Komitetu Wyborczego, Szefa Okręgowego Sztabu Wyborczego oraz pełnomocników terenowych i środowiskowych PO. ,,Trójkę” wraz z liderem tworzą u nas: przewodniczący Okręgowego Komitetu Wyborczego – Mirosław Juraszek oraz szef Okręgowego Sztabu Wyborczego – Grzegorz Bykowski. Okręgowym Pełnomocnikiem Finansowym w naszym okręgu został Jan Kajrys, a Okręgowym Pełnomocnikiem Wyborczym Jan Niedzwiecki.

26 lipiec 2001r.

Dotyczy: Zakazu pracy w niedzielę.

OŚWIADCZENIE

Mimo ciągle wzrastającego bezrobocia, pogłębiającej się biedy oraz apeli pracodawców o rozluźnienie norm prawa pracy, by lepiej służyło polskiej gospodarce
i pozytywnie wpływało na rynek pracy, nadal określone siły po lewej i prawej stronie sceny politycznej uparcie dążą do kolejnych niekorzystnych zmian w Kodeksie pracy. Zmiany te obecnie, pod przykrywką dostosowywania polskiego prawa do prawa wspólnotowego, połączono z wprowadzeniem absurdalnego zakazu pracy w niedzielę oraz ze zwiększaniem i tak już najwyższego dodatku w Europie i na świecie o kolejne 50% gdyby jednak praca taka była wykonywana w niedzielę.
W celu osiągnięciu tych celów podejmuje się działania nie licujące z powagą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, np.: na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach, odbytym w środę, zapowiedziane kontynuowanie prac na kolejnym posiedzeniu w piątek o godz. 12.00, Komisję zwołano regulaminowo, a więc na piśmie, zapraszając również partnerów społecznych w postaci reprezentantów związków zawodowych i pracodawców. Niestety w czwartek, z zaskoczenia o godz. 17.00 odbyto posiedzenie wcześniej planowane na piątek, poprzez co uniemożliwiono wzięcie w nim udziału zainteresowanym posłom oraz przedstawicielom partnerów społecznych.
Jako poseł na Sejm RP, Sekretarz Sejmu, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i członek Nadzwyczajnej Komisji ds. Zmian w Kodyfikacjach składam oświadczenie, w którym wyrażam głęboki sprzeciw wobec tego rodzaju praktyk. Dążenie do ograniczenia praw i wolności obywateli,
w tym konsumenckich z jednej strony oraz ograniczanie wolności gospodarczej
w drugiej, nie powinno w ogóle mieć miejsca w państwie prawa, a na pewno nie powinno przybierać takich form i metod. Wyrażam wobec nich głębokie oburzenie.

Adam St. Szejnfeld
Poseł Platformy Obywatelskiej

27 czerwiec 2001r.

1. Odpowiadając pozytywnie na inicjatywę budowania wspólnego bloku wyborczego “Senat 2001″, w siedzibie Platformy Obywatelskiej w Pile, w dniu 27 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli: Platformy Obywatelskiej – reprezentowanej przez Mirosława Juraszka i Adama Szejnfelda, AWS Prawica – reprezentowanej przez Jana Podmaskiego, Unii Wolności – reprezentowanej przez Mariusza Małachowskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości – reprezentowanej przez Jacka Ciechanowskiego, Władysława Werhuna oraz Janusza Lemanowicza. Uczestnicy spotkania uzgodnili, iż reprezentantem takiego bloku wyborczego w okręgu pilskim w wyborach do Senatu RP będzie pan Jan Podmaski. W związku z powyższym podpisano wspólnie list intencyjny w tej sprawie, który przesyłam w załączeniu.
Pan Jan Podmaski jest inżynierem leśnikiem i dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Wielkopolskiej RS AWS oraz przewodniczącego RS AWS w powiecie pilskim. W ubiegłym roku był pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie ustawy o zachowaniu strategicznych zasobów naturalnych kraju jako własności rolnej skarbu państwa. W wyborach parlamentarnych w 1997 roku kandydował do Senatu RP uzyskując trzeci wynik w okręgu.

2. W dniu 26 czerwca br. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej VIII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które, jak co roku, planowane jest na listopad bieżącego roku. Forum organizowane jest przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Łączności, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Głównej Handlowej oraz Ogólnopolskiego Konwentu Wojewódzkich Sejmików Samorządu Gospodarczego.
Jedynym posłem parlamentu zaproszonym do udziału w Radzie Programowej Forum jest wielkopolski poseł Adam St. Szejnfeld.
Forum w bieżącym roku będzie poświęcone tematowi: ,,Małe i średnie przedsiębiorstwa, a nowa ekonomia – e-biznes; informacja; innowacja; internet”. Podczas jego trwania wręczone również zostaną doroczne nagrody w postaci statuetek w plebiscycie ,,Lider Przedsiębiorczości 2001r.”

25 czerwiec 2001r.

Na ratunek

W dniu 22 czerwca br. Sejm RP przyjął w trzecim czytaniu kolejną ustawę autorstwa posła Adama St. Szejnfelda. Tym razem chodzi o ustawę o zmianie ustawy o lekarzach weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Po zmianach przepisów na początku lat dziewięćdziesiątych, technicy weterynarii, mimo ukończenia państwowej szkoły, zdania państwowego egzaminu oraz często dwudziesto, trzydziestoletniej praktyki zawodowej, pozbawieni zostali praw wykonywania wyuczonego zawodu i w większości zasilili rzesze bezrobotnych. Ustawa Szejnfelda zmierza do zmiany tego stanu rzeczy i danie uprawnień dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi do określenia w rozporządzeniu wykazu czynności, jakie będą mogli w przyszłości wykonywać samodzielnie technicy weterynarii.
W podobny sposób parlament w roku 1998 uratował los felczerów, którym dano szanse dokończenia swojej aktywności zawodowej w wyuczonym i wykonywanym zawodzie.

21 czerwiec 2001r.

Dzień pilski na Wiejskiej

1. W dniu 20 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę autorstwa posła Adama St. Szejnfelda, zmieniającą ustawę o rachunkowości, ustawę Kodeks spółek handlowych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja ma na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i finansowych małych firm będących spółkami osobowymi i partnerskimi. Prace nad nią trwały od grudnia ubiegłego roku. Jest to już kolejna ustawa pilskiego posła uchwalona przez Sejm RP.

2. W tym samym dniu, na zaproszenie posła Adama Szejnfelda oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, polski parlament odwiedziła wycieczka, w której udział wzięli mieszkańcy Piły, Czarnkowa, Złotowa, Zakrzewa i Ujścia. Uczestnicy parlamentarnej wizyty spotkali się z posłem Adamem Szejnfeldem oraz wicemarszałkiem Senatu, senatorem Donaldem Tuskiem. Po spotkaniach zwiedzano budynki i sale sejmowe, a następnie zabytki Warszawy.

11 czerwiec 2001r.

“Brylanty dla Szejnfelda”

W dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca br. w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się podniosła uroczystość uhonorowania przez Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług – największej organizacji polskiego kupiectwa – medalami i odznaczeniami osób zasłużonych dla polskiego handlu.
Poseł Wielkopolski Północnej Adam St. Szejnfeld został uhonorowany najwyższej rangi odznaczeniem polskiego kupiectwa – “Brylantową Odznaką Naczelnej Rady”, za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego handlu.

Brylantowymi i złotymi odznaczeniami wyróżniono w tym dniu także kilka innych osób: Tadeusza Donocika – wiceministra gospodarki, Jerzego Mackiewicza – doradcę Prezydenta RP, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Krystynę Gurbiel – prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojciecha Kadłubańskiego – doradcę wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Steinhofa, wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystyki oraz Jacka Piechotę – przewodniczącego sejmowej Komisji Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.

10 czerwiec 2001r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu wczorajszym, tj. 9 czerwca br. w Chodzieży odbyła się I Konwencja Prawyborcza Platformy Obywatelskiej Okręgu Pilskiego.
W prawyborach zostali wyłonieni kandydaci do Parlamentu z ramienia PO, którzy w głosowaniu uplasowali się na kolejnych miejscach:

1.Adam St. Szejnfeld
2.Łucja Zielińska
3.Paweł Mordal
4.Piotr Majchrzak
5.Barbara Pacholska
6.Jacek Konowalski
7.Rafał Zdzierela
8.Tomasz Bobiński
9.Małgorzata Janyska
10.Kazimierz Stefaniak
11.Bogdan Jeran
12.Stanisław Chmielewski
13.Piotr Waśko
14.Stanisław Konarzewski
15.Karol Pufal

W prawyborach udział wzięło 22% uprawnionych do głosowania. Gościem honorowym Konwencji był Wicemarszałek Senatu RP Donald Tusk.

Emilia Brudziana
Sekretarz
Okręgowego Komitetu Wyborczego

8 czerwiec 2001r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17 czerwca br. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Hotelu Gromada (Rodło) odbędzie się Druga Aukcja Dzieł Sztuki pod patronatem honorowym posła na Sejm RP Adama St. Szejnfelda.
Dochód z aukcji ofiarowanych przez znakomitych artystów dzieł oraz przedmiotów, zostanie przeznaczony na rzecz normalności życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Dzieła te już od 4 czerwca są prezentowane w holu Hotelu Gromada (Rodło) w Pile.
Aukcję, którą prowadzić będzie poseł Adam St. Szejnfeld, uświetni koncert tria “Taklamakan”. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby wspomóc Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie do wzięcia czynnego udziału w aukcji.

4 czerwiec 2001r.

W dniu 4 czerwca br., w rocznicę wyborów w 1989 roku, zebrał się w Pile pod przewodnictwem Mirosława Juraszka Okręgowy Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej.
W czasie spotkania wyłoniono Okręgową Komisję Skrutacyjną, która będzie odpowiadała za przeprowadzenie Konwencji Prawyborczej PO, zaplanowanej na 9 czerwca br. w Chodzieży.
Komitet ustalił także ostateczną listę kandydatów na kandydatów, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z kandydowaniem w prawyborach, tj. wypełnili oświadczenie kandydata na posła z listy Platformy Obywatelskiej oraz zdobyli minimum 50 podpisów poparcia pod swoją kandydaturą od osób, które poparły Platformę.

Oto alfabetyczny spis kandydatów na kandydatów Platformy Obywatelskiej:

Bobiński Tomasz
Czarnków
powiat czarnkowsko-trzcianecki

Chmielewski Stanisław
Złotów
powiat złotowski

Janyska Małgorzata
Czarnków
powiat czarnkowsko-trzcianecki

Jeran Bogdan
Rogoźno
powiat obornicki

Konarzewski Stanisław
Wieleń
powiat czarnkowsko-trzcianecki

Konowalski Jacek
Wągrowiec
powiat wągrowiecki

Majchrzak Piotr
Piła
powiat pilski

Mordal Paweł
Szamotuły
powiat szamotulski

Pacholska Barbara
Ujście
powiat pilski

Pufal Karol
Złotów
powiat złotowski

Stefaniak Kazimierz
Międzychód
powiat międzychodzki

Szejnfeld Adam
Szamocinpowiat chodzieski

Waśko Piotr
Wieleń
powiat czarnkowsko-trzcianecki

Zdzierela Rafał
Piła
powiat pilski

Zielińska Łucja
Piła
powiat pilski

31 maj 2001r.

1. Nowe mieszkania w Trzciance. W dniach 30 i 31 maja poseł Adam St. Szejnfeld brał udział w uroczystościach oddania do użytku kolejnego bloku wybudowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Trzciance oraz wręczeniach kluczy nowym lokatorom. Jak podkreślał to burmistrz Trzcianki Paweł Kolendowicz oraz wielokrotnie prezes TBS Marek Kukuś, oddanie bloku do użytku w dziewięć miesięcy od rozpoczęcia budowy, było możliwe tylko dzięki pomocy posła Adama Szejnfelda w zakresie pozyskania środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

2. Kupieckie spotkania. Poseł Adam St. Szejnfeld w dniu 28 maja br. wziął udział w I Kongresie Kupiectwa Wielkopolskiego jaki się odbył w Środzie Wlkp. tradycyjnym mieście historycznych sejmików. Tak prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu, pan Roman Dera, jak i prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i usług w Warszawie, pan Mirosław Grabowski, podkreślali wkład posła Szejnfelda w korzystne działania na rzecz polskiego kupiectwa. Pilski poseł swoje wystąpienie poświęcił sprawom sytuacji polskiego handlu na tle sytuacji w Europie i na świecie, wiele czasu poświeciła sprawom budowy super i hipermarketów w Polsce oraz działalności Sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W dniu następnym, 29 maja poseł odwiedził dwie duże firmy kupieckie z Piły, Przedsiębiorstwo Mago oraz Mini Max, zapoznając się z ich specyfiką działalności oraz planami rozwojowymi na przyszłość.

3. Platforma Obywatelska. W dniu 29 maja w Wyrzysku i w Osieku odbyły się spotkania mieszkańców tych miejscowości z posłem Adamem Szejnfeldem. Przedmiotem rozmów były sprawy związane z działalnością i programem Platformy Obywatelskiej oraz aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Polski.

24 maj 2001r.

Medal od wędkarzy, mały jubileusz, a kodeksy… do kosza.

1. PZW odznacza. Decyzją Zarządu Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, poseł Platformy Obywatelskiej Adam St. Szejnfeld, został uhonorowany złotym medalem w uznaniu zasług dla wędkarstwa. Jest to kolejny dowód uznania działalności społecznej, samorządowej i politycznej posła Adama Szejnfelda na rzecz różnych środowisk naszego regionu. Wspomnieć należy przy tej okazji, że tylko w tym roku posła Szejnfelda uhonorowano również odznaką ,,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Szamocin”, został laureatem konkursu ,,Róże Biznesu” oraz finalistą plebiscytu ,,Ludzie Roku”, w kategorii ,,Polityk Roku”.

2. Jubileusz dwóch setek. Poseł Adam St. Szejnfeld w ostatnich dniach przekroczył liczbę dwustu wystąpień sejmowych, na które złożyło się ponad 100 wypowiedzi w Sejmie oraz ponad 100 interpelacji i zapytań poselskich. Głównymi tematami wystąpień były sprawy gospodarcze, zwłaszcza dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rzemiosła i handlu,
a także problemy służby zdrowia, oświaty, nauki, ochrony środowiska, bezrobocia i samorządu terytorialnego.

3. Kodeksy do kosza. Bezrobocie rośnie, absolwenci kończąc naukę przechodzą na najdłuższe wakacje swojego życia, a uzwiązkowione kluby parlamentarne, głównie AWS i SLD, nie bacząc na konsekwencje społeczne, kierując się tylko własnym interesem politycznym, zagłosowały za odrzuceniem dwóch projektów ustaw nowelizujących Kodeks pracy. Należy w tym miejscu podkreślić, iż jeden z odrzuconych projektów, mających na celu ograniczanie bezrobocia w Polsce, powstał pod kierownictwem posła Adama St. Szejnfeld.

21 maj 2001r.

1. Kodeks spółek handlowych. Poseł Adam St. Szejnfeld wystąpił z odczytem na konferencji pt. ,,Kodeks Spółek Handlowych – praktyczne konsekwencje nowych regulacji dla właścicieli firm, prezesów, księgowych i prawników”, jaka odbyła się w Warszawie w dniu 17.05.2001r. W panelu dyskusyjnym, oprócz posła A. Szejnfelda, udział wzięli: prof. Stanisław Sołtysiński, przewodniczący Zespołu Kodyfikacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, dr Wiesław Rozłucki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych oraz dr Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Przedmiotem dyskusji było omówienie Nowego Kodeksu spółek handlowego jako zbioru norm mających dostosować polskie prawo do wymogów rozwijającej się nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej oraz do prawodawstwa unijnego. Oprócz wielu rozwiązań pozytywnych wskazywano również na przepisy, które wywołują wątpliwości interpretacyjne i praktyczne trudności w stosowaniu.

2. Rzemieślnicze i kupieckie spotkania. W ostatnich dniach, poseł Adam St. Szejnfeld odbył wiele spotkań ze środowiskami polskich rzemieślników, kupców i drobnych przedsiębiorców. Na ich zaproszenie, w minionym tygodniu brał udział w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz w Walnych Zgromadzeniach Cechów Rzemiosł Różnych w Złotowie, Czarnkowie i Grodzisku. Wcześniej był gościem władz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie. Wystąpienia swoje poświęcał aktualnej sytuacji gospodarczej oraz sprawom związanym z działalnością Sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiebiorstw, której jest wiceprzewodniczącym.

3. Platforma Obywatelska. W dniu 19 maja odbyła się kolejna narada pełnomocników powiatowych, gminnych i środowiskowych Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej ,,Okręg Pilski”. Udział w spotkaniu wzięli również członkowie Okręgowego Komitetu Wyborczego, na czele z Mirosławem Juraszkiem, członkowie Okręgowego Sztabu Wyborczego z jego szefem, Grzegorzem Bykowskim oraz zgłoszeni kandydaci do Sejmu RP. Głównym tematem było omówienie spraw związanych z przygotowaniem Konwencji Prawyborczej Platformy Obywatelskiej, którą postanowiono zorganizować w dniu 9 czerwca br. w Chodzieży. W tym samym dniu odbędą się również konwencje prawyborcze PO w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Koszalinie i Szczecinie.
Poseł Adam Szejnfeld brał także udział w ostatnich dniach w wielu spotkaniach ,,ludzi Platformy” w terenie, m. in. w Trzciance i w Grodzisku.

14 maj 2001r.

Kandydatura posła Szejnfelda zgłoszona

W dniu 14 maja br. odbyła się konferencja prasowa, na której poseł Adam St. Szejnfeld zakomunikował, iż w związku z podjęciem decyzji o kandydowaniu do Sejmu w bieżących wyborach parlamentarnych, zrezygnował z pełnienia funkcji Pełnomocnika Okręgowego Platformy Obywatelskiej na Wielkopolskę Północno-Zachodnią – Okręg Pilski. Jest to zgodne z wewnętrznymi regulacjami PO, które przewidują m.in., iż kandydaci do parlamentu nie mogą być Pełnomocnikami Okręgowymi.
Nowym Pełnomocnikiem Okręgowym, a zarazem Przewodniczącym Okręgowego Komitetu Wyborczego, został powołany przez Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska pan Mirosław Juraszek – radny i burmistrz Miasta Chodzieży oraz członek Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
Na konferencji przedstawiono również składy osobowe powołanych: Honorowego Komitetu Poparcia PO, Okręgowego Komitetu Wyborczego PO, który jest organem zarządzającym Platformą Obywatelską do czasu zakończenia wyborów parlamentarnych i powołania nowej partii politycznej, oraz Okręgowego Sztabu Wyborczego, który ma zająć się stroną organizacyjno-techniczną kampanii wyborczej. W załączeniu przesyłam pełne składy wyżej wymienionych struktur. Pragnę nadmienić, iż Szefem Sztabu Wyborczego jest pan Grzegorz Bykowski – student IV roku Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing, członek władz regionalnych Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”.
Tematem konferencji była również konwencja prawyborcza, na której zostaną wyłonieni kandydaci Platformy Obywatelskiej do parlamentu. W Okręgu Pilskim konwencję planuje się na dzień 9 czerwca br.

10 maj 2001r.

W dniu 9 maja br., na połączonych sejmowych Komisjach Finansów Publicznych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbyło się pierwsze czytanie zaproponowanej przez posła Adama St. Szejnfelda nowelizacji ustawy o rachunkowości. Projekt ten proponuje wyeliminowanie negatywnych skutków wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych dla najmniejszych spółek, które będą przekształcały się ze spółek cywilnych w spółki prawa handlowego, a także objąć ma spółki jawne i partnerskie. Przypomnijmy, zmiany mają uchronić przedsiębiorstwa tych spółek przed nałożeniem na nich obowiązku prowadzenia biurokratycznej i kosztownej pełnej księgowości. Połączone Komisje Sejmowe przyjęły, mimo zastrzeżeń przedstawicieli rządu, proponowane zmiany i wybrały posła Adama Szejnfelda na sprawozdawcę projektu podczas drugiego czytania na forum Sejmu RP.

30 kwiecień 2001r.

“Róża dla Szejnfelda”

W dniu 27 kwietnia br. w Hotelu Rodło w Pile odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród Pilskiej Izby Gospodarczej w Konkursie “Róża Biznesu’2000″. W kategorii “Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i organizacji samorządowych” laureatem i zdobywcą statuetki “Róży Biznesu” został poseł Adam St. Szejnfeld. Kapituła uznała działalność wielkopolskiego posła w zakresie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego za wybitną, tak w naszym regionie, jak i na forum Sejmu RP. W uzasadnieniu Kapituły Konkursu można przeczytać, że została ona przyznana “Za wybitną działalność na forum sejmowym oraz w Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz za działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie pilskim”. Jest to wyróżnienie, które Adam St. Szejnfeld otrzymał już drugi raz za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, poprzez co należy do nielicznego grona osób lub firm wyróżnionych, w tym najważniejszym plebiscycie naszego regionu, więcej niż jeden raz.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

26 kwiecień 2001r.

W dniu 25 kwietnia br. Sejm, po burzliwej dyskusji, przyjął nowe przepisy, zaproponowane przez wielkopolskiego posła Adama St. Szejnfelda, dotyczące wykorzystywania urlopów macierzyńskich.
Po przyjętych zmianach, matka dziecka będzie mogła zrezygnować po 16 tygodniach z części urlopu macierzyńskiego, który wynosi do 26 tygodni, a pozostałą część urlopu będzie mógł wykorzystać ojciec dziecka.
Zmiana ma na celu rozszerzenie praw i wolności obywateli, pełne włączenie ojca w wychowanie dzieci, a przede wszystkim polepszenie sytuacji rodziny (i matki i ojca) na rynku pracy.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

20 kwiecień 2001r.

W dniu 20 kwietnia br. poseł Adam St. Szejnfeld powołał pana Zbigniewa Marczyka na pełnomocnika środowiskowego Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej w środowisku ludzi sportu.
Pan Zbigniew Marczyk jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży oraz Międzynarodowym Sędzią Piłki Nożnej. W 1999 roku zdobył prestiżową nagrodę Oskar 2000 dla najlepszego polskiego Sędziego w 1999 roku, natomiast w roku 2000 został laureatem konkursu “Siedmiu Wspaniałych”, organizowanego przez gazetę regionalną “Chodzieżanin” oraz telewizję “Antserwis” z Chodzieży.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

19 kwiecień 2001r.

W dniu 18 kwietnia br. odbyła się uroczystość otwarcia Filii Biura posła Adama St. Szejnfelda w Złotowie.

W uroczystości udział wzięli m.in.: poseł Adam St. Szejnfeld, burmistrz miasta Złotowa – Stanisław Wełniak, wicestarosta złotowski – Roman Staszczuk, przewodniczący Rady Miasta Złotowa – Leszek Kurcin, pełnomocnik Platformy Obywatelskiej na powiat złotowski – Jerzy Ćwiszewski oraz wszyscy pełnomocnicy gminni z powiatu złotowskiego. Symboliczną wstęgę otwarcia przecinał poseł Adam Szejnfeld, pan Karol Pufal – kierownik biura oraz burmistrz Stanisław Wełniak.

Adres biura:
ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów
tel./fax: (067) 2653760
kom.: 0602 558 924

Dyżury: od poniedziałku do środy – 16.00 – 18.00
piątki – 16.00 – 18.00

Kierownik biura: Karol Pufal

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

6 kwiecień 2001r.

1. W dniu 6 kwietnia br. poseł Adam St. Szejnfeld złożył wizytę
w Przedsiębiorstwie Poszukiwania Nafty i Gazu “Nafta” w Pile, spotykając się z prezesem Stanisławem Waisem oraz dyrektorem Ryszardem Chylareckim. Tematem spotkania
i przedmiotem rozmowy było zapoznanie posła z aktualnym stanem pilskiego przedsiębiorstwa, omówiono także plany związane z restrukturyzacją i prywatyzacją PGNiG S.A. oraz perspektywami zaopatrzenia Polski w gaz do roku 2020
z uwzględnieniem problematyki dywersyfikacji źródeł gazu.
W tym samym dniu poseł złożył również wizytę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, spotykając się z młodzieżą. Tematem spotkania było omówienie zasad procesu tworzenia prawa na poziomie samorządu terytorialnego i kraju; poseł odpowiadał również na pytania uczniów, których gros dotyczyło spraw związanych z korupcją, finansami publicznymi oraz gospodarką.

2. W dniu 5 kwietnia br. poseł Adam St. Szejnfeld miał spotkanie z bardzo licznie zebraną młodzieżą Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Jego przedmiotem była prezentacja procesu legislacyjnego oraz porównanie struktur i organizacji władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Część dyskusyjna poświęcona została kwestiom miejsca młodego pokolenia w społeczeństwie, bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego.
W tym samym dniu poseł wziął także udział w wernisażu malarstwa Młodego Demokraty Arkadiusza Zenela, które odbyło się w galerii “Na Skarpie” w Pile. Arkadiusz Zenel jest młodym pilskim artystą, który zadebiutował w 1995 roku, zdobywając od tamtej pory kilka prestiżowych nagród w konkursach malarstwa amatorskiego.

3. W środę 4 kwietnia br. poseł wziął udział w otwarciu Wielkopolskiej Wystawy Wielkanocnej, jaką zorganizowano w Muzeum Okręgowym Skansen w Osieku n/Notecią. Wystawa prezentowała wielkopolską tradycję w zakresie obchodzenia Świąt Wielskiej Nocy na terenie Wielkopolski.
W tym samym dniu poseł spotkał się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych
z przedstawicielami rzemiosła pilskiego. Tematem było omówienie aktualnej sytuacji polskiego rzemiosła i kupiectwa, perspektyw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tak w skali kraju, jak i regionu pilskiego.

4. W dniach poprzednich bieżącego tygodnia poseł brał udział w różnego rodzaju imprezach, m.in. w XXV Mistrzostwach Polski w Warcabach jakie odbyły się w Zajeździe Śmieszek w gminie Czarnków, natomiast w ramach swojej pracy poselskiej oraz politycznej odbył wiele spotkań, m.in. w Pile, Łobżenicy, Wysokiej, Złotowie, Chodzieży, Wągrowcu, Czarnkowie, Wieleniu, Obornikach, Szamotułach, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Zbąszyniu, Grodzisku Wlkp. i Wolsztynie.

5. W sobotę i w niedzielę w dniach 7-8 kwietnia poseł weźmie udział
w krajowym spotkaniu Pełnomocników Okręgowych PO w Warszawie.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

3 kwiecień 2001r.

PLATFORMA OBYWATELSKA
Wielkopolski Północno-Zachodniej
,,Okręg Pilski”

1. W dniu 31 marca w Pensjonacie “Na Skarpie” w Pile odbyło się kolejne spotkanie Pełnomocników Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej – “Okręg Pilski”. Na spotkaniu Pełnomocnicy poparli propozycję liderów Platformy dotyczącą wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej od dochodów osobistych w wysokości 15%, jako systemu podatkowego mającego na celu doprowadzenie do wzrostu gospodarczego i ograniczenia bezrobocia.

2. Od 25 marca trwa ogólnopolska akcja Platformy Obywatelskiej, podczas której zbierane są podpisy pod protestem przeciwko finansowaniu partii politycznych z pieniędzy podatników. Do tej pory w okręgu pilskim zebrano ok. 5 tys. podpisów. Podpisy nadal można składać m.in.
w biurze posła Adama Szejnfelda na ul. Browarnej 19 w Pile.

3. W ostatnich tygodniach poseł Adam St. Szejnfeld powołał kolejnych powiatowych i gminnych Pełnomocników Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej. Są to: Paweł Mordal – wicestarosta szamotulski (na Miasto i Gminę Szamotuły), Tadeusz Perliński – burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk (na Miasto i Gminę Wyrzysk), Antoni Przewoźnik – wiceprezes PSS Społem, radny powiatu szamotulskiego (na powiat szamotulski), Krzysztof Gromadziński – radny Miasta i Gminy Wronki (na Miasto i Gminę Wronki), Tadeusz Dąbrowski – wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie (na gminę Miasteczko Krajeńskie), Katarzyna Magdzińska – właścicielka prywatnej firmy (na Miasto i Gminę Trzcianka), Marek Andrzejewski – zastępca Nadleśniczego
w Krzyżu (na Miasto i Gminę Krzyż), Ewa Stachowiak – kierownik Biblioteki Publicznej
w Lubaszu (na gminę Lubasz), Walenty Łukaszewski – radny powiatu wągrowieckiego (na gminę Damasławek), Romuald Szczepaniak – prezes Spółdzielni Telekomunikacyjnej w Zbąszyniu (na Miasto i Gminę Zbąszyń), Jacek Skrobisz – dyrektor szkoły podstawowej w Wolsztynie (na Miasto i Gminę Wolsztyn), Krzysztof Bartkowiak – podinspektor ds. budownictwa Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie (na Gminę Chrzypsko Wielkie), Ryszard Jaskuła – asystent dyrektora firmy Warta Glass Sp. z o.o. (na Miasto i Gminę Sieraków), Tomasz Rożek – radny Miasta i Gminy Gołańcz (na Miasto i Gminę Gołańcz). Pełen wykaz wraz z telefonami kontaktowymi załączam do niniejszej informacji.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

2 kwiecień 2001r.

1. W dniu 31 marca w Pensjonacie “Na Skarpie” w Pile odbyło się kolejne spotkanie Pełnomocników Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej – “Okręg Pilski”. Na spotkaniu Pełnomocnicy poparli propozycję liderów Platformy dotyczącą wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej od dochodów osobistych w wysokości 15%, jako systemu podatkowego mającego na celu doprowadzenie do wzrostu gospodarczego i ograniczenia bezrobocia.

2. Od 25 marca trwa ogólnopolska akcja Platformy Obywatelskiej, podczas której zbierane są podpisy pod protestem przeciwko finansowaniu partii politycznych z pieniędzy podatników. Do tej pory w okręgu pilskim zebrano ok. 5 tys. podpisów. Podpisy nadal można składać m.in.
w biurze posła Adama Szejnfelda na ul. Browarnej 19 w Pile.

3. W ostatnich tygodniach poseł Adam St. Szejnfeld powołał kolejnych powiatowych i gminnych Pełnomocników Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej. Są to: Paweł Mordal – wicestarosta szamotulski (na Miasto i Gminę Szamotuły), Tadeusz Perliński – burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk (na Miasto i Gminę Wyrzysk), Antoni Przewoźnik – wiceprezes PSS Społem, radny powiatu szamotulskiego (na powiat szamotulski), Krzysztof Gromadziński – radny Miasta i Gminy Wronki (na Miasto i Gminę Wronki), Tadeusz Dąbrowski – wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie (na gminę Miasteczko Krajeńskie), Katarzyna Magdzińska – właścicielka prywatnej firmy (na Miasto i Gminę Trzcianka), Marek Andrzejewski – zastępca Nadleśniczego w Krzyżu (na Miasto i Gminę Krzyż), Ewa Stachowiak – kierownik Biblioteki Publicznej w Lubaszu (na gminę Lubasz), Walenty Łukaszewski – radny powiatu wągrowieckiego (na gminę Damasławek), Romuald Szczepaniak – prezes Spółdzielni Telekomunikacyjnej w Zbąszyniu (na Miasto i Gminę Zbąszyń), Jacek Skrobisz – dyrektor szkoły podstawowej w Wolsztynie (na Miasto i Gminę Wolsztyn), Krzysztof Bartkowiak – podinspektor ds. budownictwa Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie (na Gminę Chrzypsko Wielkie), Ryszard Jaskuła – asystent dyrektora firmy Warta Glass Sp. z o.o. (na Miasto i Gminę Sieraków), Tomasz Rożek – radny Miasta i Gminy Gołańcz (na Miasto i Gminę Gołańcz). Pełen wykaz wraz z telefonami kontaktowymi załączam do niniejszej informacji.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

20 marzec 2001r.

PLATFORMA OBYWATELSKA
Wielkopolski Północno-Zachodniej
,,Okręg Pilski”

W dniu 19 marca br. odbyła się uroczystość otwarcia Filii Biura posła Adama St. Szejnfelda w Czarnkowie.

Adres biura: ul. Kościuszki 90
tel./fax: (067) 2530307
kom.: 0503 343 182

Dyżury: poniedziałki – 12.00 – 17.00
od wtorku do piątku – 12.00 – 14.00

Kierownik biura: Paweł Jachimczyk
Dyżury: Kamila Bederska

W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in.: poseł Adam St. Szejnfeld, burmistrz miasta Czarnkowa – Franciszek Strugała, wójt gminy Czarnków – Bolesław Chwarścianek, starosta Feliks Łaszcz oraz wicestarosta Wiesław Maszewski. Symboliczną wstęgę otwarcia przecinał poseł Adam Szejnfeld, pan Marek Bajsert – pełnomocnik Platformy Obywatelskiej na miasto Czarnków, burmistrz Franciszek Strugała oraz starosta Feliks Łaszcz.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

14 marzec 2001r.

PLATFORMA OBYWATELSKA
Wielkopolski Północno-Zachodniej
,,Okręg Pilski”

W dniu 14 marca, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska z uczestnikami i sympatykami Platformy Obywatelskiej.
W swoim wystąpieniu, poseł Adam St. Szejnfeld powiedział m. in. ,,Przyjechałem tu z Piły, z polskiej stolicy drukowanej czcionki, przyjechałem tu z polskiej stolicy żarówek, z regionu potęgi polskiego żużla. Przyjechałem tu z Okręgu Wielkopolski Północno-Zachodniej, składającego się z jedenastu powiatów, które kiedyś należały do czterech różnych województw. Przyjechałem tu z regionu, z którego młodzież przyjeżdża do Poznania, by się uczyć i kształcić, lecz nie zawsze wraca z powrotem do nas. Platforma Obywatelska jest dla mnie platformą integracji, integracji naszych powiatów z całą Wielkopolską. Platforma Obywatelska jest dla mnie także nadzieją na budowanie nowoczesnej przyszłości zachęcającej młodych ludzi do powrotu po zakończeniu nauki.”

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

8 marzec 2001r.

PLATFORMA OBYWATELSKA
Wielkopolski Północno-Zachodniej
,,Okręg Pilski”

1. W dniu dzisiejszym odbyło się w Pile spotkanie posła Adama St. Szejnfelda – pełnomocnika okręgowego – z osobami współtworzącymi Platformę Obywatelską na terenie powiatów Wielkopolski Północno-Zachodniej – “Okręg Pilski”.
Poseł przedstawił zebranym dotychczas powołanych pełnomocników powiatowych, gminnych i środowiskowych, swojego sekretarza okręgowego (jest to funkcja zbliżona kompetencjami i zakresem czynności do funkcji zastępcy), którym została pani Łucja Zielińska – radna powiatu pilskiego oraz rzecznika prasowego, którym został dziennikarz prasowy i telewizyjny, pan Waldemar Wiernicki.
Pełnomocnik poinformował również zebranych o uruchomieniu centralnego telefonu, na teren całego ,,Okręgu Pilskiego”, pod numerem którego – 0503-343-182 – będzie można uzyskiwać bieżące informacje o Platformie Obywatelskiej, w tym głównie o kontaktach z pełnomocnikami w terenie.

Zebrani na naradzie pełnomocnicy, poparli stanowisko liderów Platformy Obywatelskiej w zakresie finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz wyrazili pełne poparcie dla wprowadzenia w polskim prawodawstwie zasady bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. W dniu 14 marca o godz. 17.30 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się spotkanie uczestników i sympatyków Platformy Obywatelskiej z Andrzejem Olechowskim, Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem, na które bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz media z terenu Wielkopolski Północno-Zachodniej.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

7 marzec 2001r.

W dniu 7 marca br. sejmowa Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na wniosek posła Adama St. Szejnfelda, przyjęła jego projekt nowelizacji dwóch ustaw: ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o rachunkowości.
Projekt zmian przepisów wspomnianych ustaw ma na celu dwukrotne zwiększenie pułapu przychodów spółek cywilnych, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, a co za tym idzie – podleganie pełnej,
a więc biurokratycznej i kosztownej rachunkowości. Nowela usuwa jednocześnie wątpliwości związane z brakiem w obecnym kodeksie spółek handlowych określenia, według jakich kryteriów i na jaki dzień przeliczać się powinno PLN na EURO, a co ważniejsze, usuwa wadę polegającą na działaniu kodeksu wstecz oraz nierównego traktowania podmiotów wobec prawa, co jest sprzeczne z Konstytucją RP.
Komisja wyznaczyła posła Adama St. Szejnfelda do reprezentowania jej w tej sprawie na forum Sejmu.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

27 luty 2001r.

PLATFORMA OBYWATELSKA
Wielkopolski Północno-Zachodniej

1. W ostatnich dniach poseł Adam St. Szejnfeld, pełnomocnik Platformy Obywatelskiej na Wielkopolskę Północno-Zachodnią, odbył cykl spotkań, na których omawiano obecną sytuację społeczno-polityczną ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z powstaniem Platformy Obywatelskiej. Poseł przedstawiał genezę inicjatywy i idee jakie przyświecają jej twórcom, organizację Platformy oraz założenia i cele programowe.
Do tej pory spotkania, o których mowa, odbyły się między innymi
w Wągrowcu, Łobżenicy, Nowym Tomyślu, Wieleniu, Czarnkowie, Obornikach, Grodzisku, i Chodzieży.

2. W dniu 7 marca br. odbędzie się w Pile pierwsza narada pełnomocników powiatowych, gminnych i środowiskowych Platformy Obywatelskiej, a po jej zakończeniu, konferencja prasowa, na której zostaną przedstawieni opinii publicznej rzecznik prasowy i pełnomocnicy oraz współpracownicy Platformy na Wielkopolskę Północno-Zachodnią “Okręg Pilski”.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego

23 luty 2001r.

“Pierwsi Pełnomocnicy Szejnfelda”

Poseł Adam St. Szejnfeld powołał swoich pierwszych Pełnomocników do tworzenia Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce Północno-Zachodniej – “Okręg Pilski”:

Gmina Wysoka

Henryk Stańczyk

inżynier budownictwa lądowego, pracownik działu technicznego Rejonu Dróg Miejskich, były burmistrz MiG Wysoka

Ul. Świerczewskiego 11/1089-320 Wysoka

dom: /67/ 2871266praca: 3518902 w. 25kom.: 0601 989748

Powiat Chodzieski

Mariusz Wolff

magister administracji, wicestarosta powiatu chodzieskiego

Ul. Wojska Polskiego 7064-800 Chodzież

dom: /67/ 2828900 2827400praca: 2822469kom.: 0604 475249

Gmina Chodzież

Mirosław Juraszek

lekarz weterynarii, burmistrz Miasta Chodzieży

ul. Zdrojowa 14/4 64-800 Chodzież

dom: /67/ 2829911praca: 2827212kom.: 0604 537661

Gmina Szamocin

Antoni Kolasa

wiceprezes firmy PHU Sp. z o.o. – transport sanitarny, kierowca karetki

ul. Dworcowa 3664-820 Szamocin

dom: /67/ 2848252praca: 2820110

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Piotr Waśko

kulturoznawca, burmistrz Miasta i Gminy Wieleń, od 1999 roku radny powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

ul. Staszica 664-730

Wieleń dom: /67/ 2561552praca: 2561004kom.: 0602 773804

Gmina Czarnków

Marek Bajsert

inżynier chemii, menadżer przedsiębiorstwa Jenox s.c.

Dom: /67/ 2552293Praca: 2821287Kom.: 0602 266977

Powiat Złotowski

Jerzy Ćwiszewski

magister inżynier mechanik, prezes Spółki Unimetal w Złotowie, sekretarz Rady Nadzorczej Metalplast-Złotów

ul. Promykowa 3177-400 Złotów

dom: /67/ 2635700praca: 2632637kom.: 0604 501977

Powiat Wągrowiecki

Jerzy Springer

magister sztuki, radny powiatu wągrowieckiego, właściciel Studia Reklamy i Projektowania Plastycznego

ul. Bartodziejska 60a62-100 Wągrowiec

dom: /67/ 2627077praca: 2627429kom.: 0604 564616

Gmina Wągrowiec

Zbigniew Czerwiński

lekarz weterynarii, prywatny przedsiębiorca – menadżer jakości, radny miasta Wągrowca

ul. Wodna 362-100 Wągrowiec

dom: /67/ 2620155kom.: 0604 502321

Powiat Obornicki

Jacek Koralewski

technik drogowy, starosta powiatu obornickiego

ul. Młyńska 8d/1364-600 Oborniki

Dom: /61/ 2961386Praca: /61/ 2973117Kom.: 0604 486601

Gmina Rogoźno

Bogdan Jeran

socjolog, wicestarosta powiatu obornickiego

Ul. Działkowa 44b/1164-610 Rogoźno

Dom: /67/ 2617125Praca: /61/ 2973117Kom: 0604 486602

Powiat Nowotomyski

Anna Andrzejczak

magister inżynier chemik, nauczyciel, pracownik Kuratorium Oświaty – wizytator oświaty

os. Północ 20/2564-300 Nowy Tomyśl

Dom: /61/ 4424134Kom.: 0605 625034

Powiat Wolsztyński

Jan Koziołek

nauczyciel, radny Wielkopolskiego Sejmiku Samorządowego, członek Rady Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych

ul. Lipowa 1964-200 Wolsztyn

dom: /68/ 3842377kom.: 0502 335585

2 luty 2001r.

PLATFORMA OBYWATELSKA
Wielkopolski Północno-Zachodniej
,,Okręg Pilski”

Wszelkie osoby, które chciałyby poprzeć Platformę Obywatelską lub działać na jej rzecz, zwłaszcza w Grodzisku Wlkp. i powiecie grodziskim, proszone są o zgłaszanie się do Pełnomocnika Okręgowego Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północno-Zachodniej posła Adama
St. Szejnfelda: biuro poselskie – 64-920 Piła, ul. Browarna 19 pok. 289, tel./fax: (067) 2125135, kom.: 0602738542, www.sejm.gov.pl/~pos3372,
e-mail: Adam.Szejnfeld_BP@sejm.gov.pl, bądź też do pełnomocników powiatowych: w Nowym Tomyślu – do pani Anny Andrzejczak,
tel.: 0605625034 lub w Wolsztynie do pana Jana Koziołka: tel.: 0502335585.
Młodzież, która jest zainteresowana działaniem w Młodej Platformie poprzez Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci”, proszona jest o kontakt z Emilią Brudziana – przewodniczącą Stowarzyszenia “MD” w Pile, tel.: 0602738542 lub (067) 2125135 lub Grzegorzem Bykowskim – członkiem władz regionalnych w Poznaniu, tel.: 0604808088.

Adam St. Szejnfeld
Poseł na Sejm RP
Platforma Obywatelska

1 luty 2001r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 stycznia br. pan Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu RP – udzielił pełnomocnictwa posłowi Adamowi Szejnfeldowi do tworzenia i reprezentacji Platformy Obywatelskiej w okręgu (wyborczym) pilskim. W pełnomocnictwie czytamy m.in.: “W imieniu panów Andrzeja Olechowskiego, Donalda Tuska oraz własnym upoważniam pana Adama Szejnfelda do działań mających na celu zorganizowanie Platformy Obywatelskiej w okręgu pilskim”. W ramach kompetencji pełnomocnika Platformy w okręgu będzie prawo powoływania pełnomocników powiatowych, gminnych i środowiskowych.
Jak wynika z informacji, które spływają do biura poselskiego, do tej pory uchwały o samo rozwiązaniu się kół Unii Wolności w regionie pilskim podjęły koła w Szamocinie, Wągrowcu oraz Czarnkowie. Pozostałe koła będą miały swoje posiedzenia po zakończeniu ferii zimowych.
Równocześnie do biura w Pile zgłaszają się osoby chcące przystąpić do Platformy Obywatelskiej – będące obecnie członkami RS AWS i SKL oraz nie należące dotychczas do żadnej partii.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura

29 styczeń 2001r.

Informacja prasowa
Biura posła Adama St. Szejnfelda
Piła, 29 stycznia 2001 r.

Na zaproszenie wójta Franciszka Tamasa poseł Adam Szejnfeld odwiedził dziś Białośliwie i spotkał się z władzami gminy.
Głównym celem spotkania było zapoznanie się z przebiegiem prac przy budowie szkoły podstawowej, którą od ubiegłego roku wspiera pan poseł.
Wójt Franciszek Tamas złożył w imieniu Zarządu i Rady Gminy podziękowania dla posła Szejnfelda za działania na rzecz realizacji tegoż przedsięwzięcia.
“Rada Gminy i Zarząd Gminy Białośliwie składają na ręce Pana Posła wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę w roku 2000. Wzajemna pomoc, wspólne wysiłki i sukcesy osiągnięte dzięki Panu na rzecz Gminy Białośliwie pozostaną jako świadectwo zmagań dla dobra wspólnego, jaką jest lokalna społeczność” – napisali wójt Franciszek Tamas oraz przewodnicząca Rady Gminy – pani Halina Kowalska.
Dzięki staraniom pana posła w ubiegłym roku władze gminy uzyskały wsparcie na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 400 tys. zł.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura

22 styczeń 2001r.

Informacja prasowa
Biura Poselskiego posła Adama St. Szejnfelda
Piła, 22 stycznia 2001 r.

Uprzejmie informuję, iż poseł Adam St. Szejnfeld, uznając inicjatywę obywatelską zgłoszoną przez Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego oraz Macieja Płażyńskiego za dobrą i potrzebną propozycję polityczną skierowaną do wszystkich ,,ludzi politycznego środka”, podjął decyzję o wystąpieniu z Unii Wolności i czynnym zaangażowaniu się we współtworzenie nowej, organizacyjno-politycznej oferty dla polskiej centroprawicy – ,,Platformy Obywatelskiej “.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura

19 styczeń 2001r.

Informacja prasowa
Biura Poselskiego posła Adama St. Szejnfelda.
Piła, dn. 19.01.2001r.

Uprzejmie informuję, iż poseł Adam St. Szejnfeld uznając inicjatywę obywatelską zgłoszoną przez Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego oraz Macieja Płażyńskiego za dobrą i potrzebną propozycję polityczna skierowaną do wszystkich ,,ludzi politycznego środka”, podjął decyzję o wystąpieniu z Unii Wolności i czynnym zaangażowaniu się we współtworzenie nowej, organizacyjno-politycznej oferty dla polskiej centroprawicy – ,,Platformy Obywatelskiej”. Rezygnacja z członkostwa w Unii Wolności jest równoznaczna z wystąpieniem z Klubu Parlamentarnego Unii Wolności.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura

Poseł Adam St. Szejnfeld jest byłym przewodniczącym Regionu UW w Pile (od 1995r. do czasu nowego podziału administracyjnego kraju), wiceprzewodniczącym Wielkopolskiej UW w Poznaniu, przewodniczącym Powiatowej Komisji Koordynacyjnej UW w Chodzieży, przewodniczącym Zespołu Gospodarczego Klubu Parlamentarnego UW oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Forum Gospodarcze UW. Więcej informacji można uzyskać na niniejszej stronie internetowej pana posła.

8 styczeń 2001r.

Informacja prasowa
Biuro Poselskie Unii Wolności posła Adama St. Szejnfelda
Piła, 8 stycznia 2001r.

,,Szamocińskie spotkania”

W dniu 7 stycznia br. poseł Adam St. Szejnfeld wziął udział w Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Koła Szamocin Polskiego Związku Wędkarskiego. Na zebraniu, poza statutowymi punktami programu, przewidziano część poświęconą rozmowie z posłem na temat problemów związanych z amatorskim uprawianiem wędkarstwa. W tym samym dniu poseł aktywnie uczestniczył również w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej jakie odbyły się w Szamocinie i w Chodzieży.
W dniach poprzednich poseł brał udział w dwóch ciekawych i bardzo miłych spotkaniach, a mianowicie w świątecznym zebraniu Stowarzyszenia ,,Bractwo Piwne w Szamocinie” oraz w uroczystościach 15-lecia Amatorskiego Towarzystwa Tenisowego w Szamocinie.
W dniu dzisiejszym natomiast, zaplanowane jest spotkanie z członkami Koła Unii Wolności w Szamocinie, a za tydzień, w dniu 15 stycznia br., udział w imprezie ,,Dni Otwarte” w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie, organizowanych przez Wojewódzkiego Komendanta Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
w Poznaniu.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego UW

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)