Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (rok 2004)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

27 grudzień 2004r.

Pracowity Rok

Mija kolejny, przedostatni już rok IV kadencji Sejmu RP. Tak jak i poprzedni, był on dla posła Adama Szejnfelda bardzo pracowity ale i owocny, o czym świadczą liczne, skuteczne inicjatywy podejmowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i w naszym regionie. Praca wielkopolskiego i pilskiego parlamentarzysty cieszyła się nadal dużym uznaniem, dowodem czego są jej wysokie oceny wystawiane przez różne osoby i środowiska.

I. Ujęcie syntetyczne

I. Praca legislacyjna. Adam Szejnfeld:

*

Doprowadził do uchwalenia oraz wejścia w życie (w lipcu br.) ustawy zakazującej działalności w systemie argentyńskim, który pokrzywdził dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce,
*

Wniósł ustawę o odpowiedzialności majątkowej urzędników za łamanie prawa, a więc ustawę, która jest pokłosiem jego pracy nad sprawą Romana Kluski i podobnymi przypadkami – pierwsze czytanie zaplanowano w Sejmie na początek 5 styczna 2005r.,
*

Doprowadził, wespół z innymi posłami, do zmiany przepisu zmuszającego przedsiębiorców do kontroli krzyżowej (słynny art. 32a ustawy o VAT), tj. wzajemnego kontrolowania się pod groźbą kar i wyręczania w tym zakresie służb skarbowych,
*

Przyczynił się również do odrzucenia przez Sejm ustawy podnoszącej nawet o 300% składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.
*

Obecnie pracuje nad rządowymi ustawami o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym – jest to pionierska w skali świata ustawa, gdyż jak do tej pory tylko w jednym karju obowiązuje podobny akt – oraz o Polskiej Agencji Promocji Gospodarki, która ma wreszcie stworzyć system wspierania eksportu polskich przedsiębiorców, ściągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz wspierania inwestycji polskich za granicą.

II. Inicjatywy, konferencje, badania, analizy… Adam Szejnfeld:

*

W Wielkopolsce zorganizował dwudniowe Międzynarodowe Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, na które przybyli ambasadorowie z 10 krajów arabskich. Uczestnicy odwiedzili m.in. Poznań, Piłę, Czarnków, Ujście, Chodzież, Wrześnię i Konin. Jednym z efektów tego forum jest planowana organizacja w 2005 roku Dni Arabskich na Międzynarodowych Targach w Poznaniu i kontynuowanie rozmów gospodarczych pomiędzy polskimi i arabskimi przedsiębiorcami.
*

Także w Wielkopolsce, w okręgach pilskim, kalisko-leszczyńskim, konińskim i poznańskim, przeprowadził ankietowe badanie przedsiębiorców w zakresie barier rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Jednym z efektów tego badania jest inicjatywa utworzenia Funduszu Pożyczkowego dla MSP.
*

W Warszawie natomiast poseł zorganizował dwie, duże ogólnopolskie konferencje. Jedna dotyczyła konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw i skupiła prawie 500 uczestników, druga natomiast poświecona była kobietom przedsiębiorczym oraz sytuacji kobiet w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. Na tę konferencję zgłoszenia do udziału przesłało ponad 1000 osób z całego kraju, co było zupełnym zaskoczeniem i świadczyło o sukcesie pomysłu oraz organizacji.

III. Inne inicjatywy już zakończone lub rozpoczęte i będące w toku: Adam Szejnfeld:

*

Doprowadził, podejmując jako pierwszy akcję, do której przyłączyło się potem wiele innych osób i instytucji, do utrzymania w Pile Urzędu Celnego.
*

Rozpoczął działania na rzecz powołania Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla pięciu powiatów byłego województwa pilskiego.
*

Wsparł organizację kolejnej Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile.
*

Pomógł w remontach trzech kościołów w gminach Chodzież (1) i Mieścisko (2).

IV. Działalność charytatywna Adam Szejnfeld:

*

Przeznaczył z własnych środków, w dwóch transzach, w sumie prawie 10.000 zł na wsparcie działalności charytatywnej i humanitarnej instytucji oraz organizacji społecznych z jedenastu wielkopolskich powiatów okręgu pilskiego.
*

Wraz z Wielkopolskim BCC współorganizował i patronował ogólnowielkopolskiej akcji przekazywania dzieciom z rodzin ubogich paczek na Święta Bożego Narodzenia.
*

Jak każdego roku, promował również i osobiście wspierał akcję Pilskiego Banku Żywności.

V. Wyróżnienia, działania promujące przedsiębiorczość w Polsce i za granicą. Adam Szejnfeld:

*

Został powołany przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w skład kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
*

Był Patronem Honorowym konkursu “Marka Przyszłości” Tygodnika Businessman Magazyn.
*

Patronował również konkursom “Nadzieja Polskiego Rynku 2005” oraz “Produkt z przyszłością 2005”, anglojęzycznego miesięcznika Polish Market.
*

Stał na czele Komitetu Organizacyjnego Wielkopolskiej Wystawy MSP w Pile.

VI. Wystąpienia sejmowe. Adam Szejnfeld wygłosił do tej pory 233 wystąpienia parlamentarne, w tym:

*

118 wypowiedzi sejmowych,
*

72 interpelacje poselskie,
*

43 zapytania poselskie.

II. Ujęcie opisowe.

Adam Szejnfeld jest jednym z najbardziej zaangażowanych posłów w Sejmie pod względem podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. W bieżącej kadencji wniósł już łącznie siedem projektów ustaw (w minionej kadencji dziesięć), a mianowicie, doprowadził do nowelizacji przepisów prawa dotyczącego sprowadzania, odzysku i obrotu odzieżą używaną, nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto, w bieżącym roku Sejm przyjął ustawę także autorstwa Adama Szejnfelda, dotyczącą zmiany ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zakazała działalności firm w tzw. „systemie argentyńskim”. W chwili obecnej w trakcie prac Sejmu znajduje się bardzo ważna inicjatywa, jaką podjął poseł w 2004 roku, a mianowicie ustawa „o odpowiedzialności majątkowej urzędników”. Projekt ustawy ma na celu poprawienie jawności oraz jakości pracy pracowników urzędów państwowych i samorządowych oraz zmniejszenie skali korupcji.

W sejmowej Komisji Gospodarki Adam Szejnfeld podjął w bieżącym roku wiele działań mających na celu ochronę przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami absurdalnych przepisów oraz kontrowersyjnych propozycji. Doprowadził m.in. do zmiany przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, który nakładał obowiązek kontrolowania przedsiębiorcy przez innego przedsiębiorcę i tym samym zastępowania w tym zakresie urzędników urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, zajmował się także sprawą korporacji zawodowych oraz konsekwencjami zmian stawek podatku VAT wprowadzonych 1 maja br., i ich wpływie na realizację inwestycji przez gminy. W Komisji pracował także nad bardzo ważnymi ustawami, m.in. nowym Prawem Zamówień Publicznych, nadal pracuje nad ustawami o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz o Polskiej Agencji Promocji Gospodarki. Adam Szejnfeld przyczynił się także do odrzucenia projektu ustawy podwyższającej składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

Dla naszego regionu ważną sprawą było udzielenie przez posła wsparcia wielu wielkopolskim firmom, takim jak na przykład Tonsil S.A. z Wrześni czy ZE PAK S.A. z Konina. Działalność oraz współpraca z sejmową Komisją Gospodarki zostały bardzo dobrze ocenione m.in. przez członków Krajowej Izby Gospodarczej, podobnie przez inne organizacje, m.in. Polski Klub Biznesu, organizacje kupieckie i rzemieślnicze. Poseł Adam Szejnfeld zainicjował w województwie wielkopolskim program badania barier w rozwoju przedsiębiorczości. Inicjatywa pomogła ustalić, poprzez bezpośrednie ankietowanie przedsiębiorców małych, średnich i dużych, jakie bariery rozwoju z jednej strony oraz trudności w tworzeniu nowych miejsc pracy z drugiej strony, występują na terenie Wielkopolski i czy pokrywają się one z ogólnopolskimi problemami podnoszonymi przez przedsiębiorców. Pozytywnie i skutecznie lobbował w Sejmie na rzecz uchwalenia ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do 2011r. W połowie roku zorganizował także Międzynarodowe Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które przybliżyło możliwości zwiększenia współpracy gospodarczej między Polską i krajami arabskimi, a jej szczególnym celem było wypromowanie wielkopolskiej oferty gospodarczej. Kontynuacją tej inicjatywy jest pomysł zorganizowania Dnia Arabskiego w 2005 roku podczas Międzynarodowych Targów w Poznaniu.

Do sukcesów Adama Szejnfelda należy zaliczyć także zorganizowane przez niego, wespół z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, w Warszawie konferencji na temat „Konkurencyjności Małych i Średnich Firm w Polsce” oraz konferencji „Kobieta przedsiębiorcza – rola i status kobiet w życiu społeczeństwa XXI wieku”.

Adam Szejnfeld aktywnie wspiera działalność oraz inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich zwłaszcza w zakresie realizacji programu ochrony zlewni rzeki Noteć oraz pilotażowego projektu “Noteć bez patentu”, który polegać ma na udostępnieniu drogi wodnej między Bydgoszczą, a Gorzowem Wlkp. turystom nieposiadającym uprawnień motorowodnych na specjalnie przystosowanych do tego celu jednostkach czarterowych. Podobnie wspiera działalność Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich z siedzibą w Poznaniu, szczególnie w zakresie działania Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów. Centrum Obsługi Inwestorów, które powstało dzięki posłowi, przez cały rok doprowadziło do powstania kilku nowych inwestycji w naszym Regionie.

Poseł nadal działa na rzecz budowy kopalni ropy i gazu na granicy Wielkopolski i Województwa Lubuskiego, a także na rzecz rozszerzenia zasięgu Telewizji Poznań na obszar Wielkopolski Północnej. Adam Szejnfeld pomógł także w zdobyciu dofinansowania na organizację Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile.

Adam Szejnfeld aktywnie wspiera również i mniejsze przedsięwzięcia, np. dzięki jego staraniom możliwe było przeprowadzenie remontu kościoła filialnego w Zacharzynie, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa w Raczynie, bowiem dzięki pomocy posła parafia zdobyła na to ważne i potrzebne przedsięwzięcie dodatkowe 25 tys. zł. Poseł wspiera także liczne instytucje charytatywne z terenu Wielkopolski – na początku roku przekazał środki na rzecz 12 tego typu placówek z okręgu pilskiego i planuje podobną akcję na początku 2005 roku. W końcu bieżącego natomiast miesiąca, razem z Wielkopolską Lożą BCC przekazał paczki dla najbiedniejszych rodzin z gmin i powiatów Wielkopolski.

Do ostatnich sukcesów Adama Szejnfelda bez wątpienia należy zaliczyć doprowadzenie do zablokowania planów resortu finansów dotyczących likwidacji Urzędu Celnego w Pile, a także podjęcie inicjatywy utworzenia w Wielkopolsce Północnej, tj. w powiatach pilskim, złotowskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim i wągrowieckim, Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego dla małych i średnich firm, którego misją ma być udzielanie pożyczek dla przedsiębiorstw z sektora mikro i małych firm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w gminach z tych pięciu powiatów.

Różne środowiska, także przedsiębiorcy bardzo wysoko ocenili dotychczasową pracę posła. Już na początku bieżącego roku Adam Szejnfeld otrzymał od członków Polskiego Klubu Biznesu tytuł „Honorowego Ambasadora Polskiego Biznesu”. Na dowód uznania jego pracy oraz zaangażowania w rozwój gospodarki i przedsiębiorczości w naszym kraju, Aleksander Kwaśniewski powołał go w skład Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, najbardziej prestiżowej nagrody gospodarczej w Polsce. Poseł jest także Patronem Honorowym konkursu “Marka Przyszłości” Tygodnika Businessman Magazyn, konkursu “Nadzieja Polskiego Rynku 2005” oraz “Produkt z przyszłością 2005” anglojęzycznego miesięcznika Polish Market. Ponadto jest również członkiem wielu kapituł i patronem licznych rankingów oraz konkursów, w tym realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu – “Solidny Partner”, pod patronatem prof. Leszka Balcerowicza, prezesa Narodowego Banku Polskiego. W prowadzonych rankingach i ocenach posłów z Wielkopolski od lat zajmuje czołowe miejsca.

22 grudzień 2004r.

Pilska Platforma najlepsza w Wielkopolsce

W dniu 21 grudnia br. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce oraz spotkanie opłatkowe wielkopolskich działaczy PO.
Podczas omawiania wyników zbiórki podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, pn. „4 x Tak”, poseł Waldy Dzikowski, przewodniczący regionu, jak poinformował, iż Okręg Pilski, pod kierownictwem posła Adama Szejnfelda, uzbierał największą ilość podpisów w całym województwie. Na przyznany limit ok. 11.000 podpisów w Pile i powiatach pilskich uzbierano ponad 18.000 podpisów poparcia, zostawiając w tyle okręgi kaliski, koniński, czy poznański.
Zebrani podziękowali pilskim działaczom za trud i zaangażowanie w przeprowadzenie zbiórki oraz mieszkańcom Wielkopolski Północnej za poparcie Platformy Obywatelskiej.

19 grudzień 2004r.

Szejnfeld patronem świątecznej akcji

Adam Szejnfeld, poseł Platformy Obywatelskiej oraz Loża Wielkopolska Business Centre Club, której kanclerzem jest pan Józef Bejnarowicz, organizuje doroczną akcję przekazywania paczek dla najuboższych rodzin z Wielkopolski. Akcja oficjalnie rozpoczęła się w dniu 14 grudnia br. we Wrześni.

Co roku organizatorem akcji jest Loża Wielkopolska Business Centre Club, która na specjalnych, świątecznych spotkaniach przekazuje paczki kilkudziesięciu ubogim rodzinom. W tym roku patronem honorowym akcji został poseł Adam Szejnfeld – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki.

W przyszłym tygodniu Adam Szejnfeld weźmie osobisty udział w kilku spotkaniach, które odbędą się na terenie okręgu pilskiego.
I tak w środę 22 grudnia odbędą się następujące spotkania z jego udziałem:

– godz. 9.00 – Szamocin – spotkanie w Zespole Szkół przy ul. 19 Stycznia 29;
– godz. 11.30 – Czarnków – spotkanie w SP nr 1 przy ul. Wronieckiej 30;
– godz. 13.00 – Trzcianka – spotkanie w SP nr 3 przy ul. Broniewskiego 2;
– godz. 14.30 – Piła – spotkanie w SP nr 4 przy ul. Grabowej 18.

W czwartek 23 grudnia natomiast poseł Szejnfeld oraz kanclerz Józef Bejnarowicz o godz. 11.00 w Klubie Sportowym „Stomil” przy ul. Starołęckiej 18 w Poznaniu wręczą paczki pięćdziesięciu poznańskim rodzinom.

18 grudzień 2004r.

Przedświąteczne spotkania ludzi z pilskiego w Warszawie

W sobotę 18 grudnia br. poseł Platformy Obywatelskiej Adam Szejnfeld spotkał się w Warszawie z grupą ponad osiemdziesięciu osób – wychowawców, pracowników i wychowanków – z Ochotniczego Hufca Pracy z Szamocina. Grupa przyjechała na kilka dni, by zwiedzić Warszawę i okolicę. Jest to dobry pomysł, aby młodym ludziom, wychowankom OHP, pokazać stolicę, a przy tej okazji przekazać w innej formie wiedzę o naszej historii. Na spotkaniu z posłem Adamem Szejnfeldem rozmawiano o Sejmie i Senacie, cała grupa zwiedziła kompleks zabudowań polskiego parlamentu oraz uwieczniła swoje spotkanie na pamiątkowej fotografii. Uczestnicy spotkania złożyli sobie najlepsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie oraz na nadchodzący, Nowy Rok.

18 grudzień 2004r.

Biznes dobrze ocenia działalność Komisji Gospodarki

Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska) spotkał się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej z przedsiębiorcami, szefami izb regionalnych i branżowych z całego kraju. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy prezesa KIG, pana Andrzeja Arendarskiego oraz sekretarza generalnego KIG, pana Marka Kłoczki.
Zebrani zapoznali posła Adama Szejnfelda z wynikami badań przedsiębiorców na temat oceny aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a następnie dyskutowano o koniecznych działaniach na przyszłość, które miałby ustabilizować sytuację prawną i faktyczną dotyczącą przedsiębiorczości, służąc utrzymaniu tempa rozwoju gospodarczego. Adam Szejnfeld przedstawił własną ocenę obecnej sytuacji i wskazał na sprawy, które winny być głównymi celami do osiągnięcia przez przyszły rząd. Wymienił między innymi takie kwestie, jak: zmiany systemu podatkowego, liberalizację i deregulację prawa, naprawę sytuacji w sądownictwie gospodarczym, czy też ograniczenie zamykania zawodów poprzez korporacje zawodowe. Jako cel jednak najważniejszy wskazał walkę z korupcją, która zżera państwo i zaczyna zagrażać uczciwym warunkom gry rynkowej w naszym karju. Adam Szejnfeld powiedział, że stan pożądany możemy jednak osiągnąć nie tylko przez pozytywną zmianę przepisów, np. poprzez ustawę o odpowiedzialności majątkowej urzędników za łamanie prawa, ale też dzięki promowaniu uczciwości i rzetelności w życiu publicznym i w biznesie. „Nigdy bowiem nawet najlepszy paragraf nie zastąpi uczciwego człowieka”.
Zebrani bardzo dobrze ocenili dotychczasową działalność sejmowej Komisji Gospodarki, a prezes Krajowej Izby Gospodarczej mówił o współpracy KIG z Komisją w samych superlatywach. Wskazywano na wiele przykładów, choćby udział Komisji w niedopuszczeniu do wprowadzenia przez rząd podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne, czy też wcześniejszą obronę dobrego imienia przedsiębiorców w związku ze sprawą prezesa Optimusa, pana Romana Kluski. Postanowiono tę dobrą współpracę kontynuować także i w przyszłości.

Adam Szejnfeld w ostatnich dniach w Warszawie był również gościem kupców i rzemieślników, spotkał się też z przedsiębiorcami branży turystycznej.

15 grudzień 2004r.

Kolejny sukces Szejnfelda – Urząd Celny zostaje w Pile!

Od kilkunastu tygodni poseł Adam Szejnfeld (PO) prowadził akcję na rzecz utrzymania w Pile Urzędu Celnego, którego to likwidację przewidywały plany resortu finansów. Adam Szejnfeld wielokrotnie zwracał się do Ministra Finansów w sprawie zachowania placówki UC w Pile, ale także prosił o wsparcie swych działań władze województwa, oraz powiatów i gmin, których zasięgiem działania obejmował urząd w Pile.
Dzisiaj nareszcie, po osobistej rozmowie Adama Szejnfelda z Wiceministrem Finansów Wiesławem Czyżowiczem ustalono ostatecznie, iż Urząd Celny w Pile pozostanie, zgodnie z prośbą posła oraz wolą władz i mieszkańców Piły oraz powiatu pilskiego.
Poseł Adam Szejnfeld pragnie gorąco podziękować wszystkim tym, którzy wsparli go w walce o pozostawienie UC w Pile, przede wszystkim radnym powiatu oraz Miasta Piły, organizacjom gospodarczym, a także pozostałym parlamentarzystom, którzy włączyli się w działania posła Szejnfelda.

2 grudzień 2004r.

Ku pamięci ofiarom

W dniu 13 grudnia 1981 roku totalitarna władza peerelu wypowiedziała wojnę własnemu Narodowi – ogłoszono Stan Wojenny. Kolejne dni i miesiące dyktatury pochłonęły zdrowie i życie wielu Polaków…

Od powstania Platformy Obywatelskiej, każdego roku staramy się w Okręgu Pilskim spotykać, by uczcić pamięć zabitych oraz tych, którzy poświęcili swoje zdrowie, aby Polska była krajem niepodległym, a Naród wolnym.

Dlatego też w bieżącym roku, poseł Adam Szejnfeld, były działacz legalnej a potem nielegalnej „Solidarności” i były internowany, kolejny już raz zorganizował w naszym okręgu spotkanie ku czci i pamięci pomordowanych, uwięzionych i okaleczonych. Każdego roku spotkanie to odbywa się w innym mieście. Tym razem gospodarzem będzie miasto i powiat Wągrowiec, a współorganizatorem jest pan Jerzy Springer, radny powiatu wągrowieckiego i przewodniczący powiatowy Platformy Obywatelskiej w Wągrowcu. Spotkanie odbędzie się w przededniu rocznicy, w dniu 12 grudnia w Wągrowcu, w klasztorze pocysterskim, przy ul. Klasztornej.

Również w tym dniu, jak co roku, na wspólnej kolacji, odbędzie się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Platformy, podczas którego działacze PO będą składali sobie i innym najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

1 grudzień 2004r.

Na ratunek dla PAK

Komisja Gospodarki na posiedzeniu w dniu 01.12.2004 r. po wcześniejszy zapoznaniu się z inicjatywy posła Adama Szejnfelda (PO) z informacją rządu o aktualnej sytuacji Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. oraz perspektywach tej Grupy na najbliższą przyszłość w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju podjęła decyzję o wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów z dezyderatem w sprawie ZE PAK S.A. Komisja bowiem jest zaniepokojona sytuacją w tej Grupie i bardzo poważnie traktuje opinie o możliwości zagrożenia bytu ekonomicznego ZE PAK S.A. w najbliższej przyszłości. Spełnienie się „czarnych scenariuszy” mówiących o zagrożeniu upadku całej Grupy, spowodowałoby dramatyczną sytuację w zagłębiu konińsko-tureckim (w grupie w raz z kopalniami zatrudnionych jest kilkanaście tysięcy osób), a także w całym systemie bezpieczeństwa energetycznego karju. PAK dostarcza bowiem od 10% do 12% energii elektrycznej w dla polskiego systemu.

Z informacji i z dyskusji wynika, iż obecnie najważniejszymi sprawami dla firmy jest:
1. dokończenie nowo rozpoczętej inwestycji tj. budowy bloku energetycznego o mocy 464 MW w Elektrowni Pątnów II,
2. modernizacja starych bloków Elektrowni Pątnów I
3. oraz rozpoczęcie budowy instalacji odsiarczania spalin dla Elektrowni Pątnów I.

Członkowie Komisji wskazywali na niezrozumiałą bierność Skarbu Państwa i nieuzasadnione oczekiwanie, że drugi współwłaściciel – Elektrim S.A. – mimo bardzo poważnych swoich problemów, rozwiąże samodzielnie wszystkie kwestie związane z inwestycjami w ZE PAK S.A. Nawet, jeśli wynikałoby to z umowy prywatyzacyjnej, to jednak żaden wspólnik nie może i nie powinien biernie przyglądać się jak wspólne dobro nastawiane jest na bardzo poważne ryzyko, w związku z problemami drugiego współwłaściciela. A jest to ryzyko nawet upadłości wspólnej własności w postaci całej Grupy.

Przy okazji omawiania trudnej i niebezpiecznej dla kraju sytuacji w ZE PAK S.A. – jak czytamy w dezyderacie – nasuwają się konkluzje dotyczące szerszego aspektu związanego z sektorem elektroenergetycznym, jak i bezpośrednio związane z samym ZE PAK S.A.

Jeśli chodzi o cały sektor, to należy podnieść zdecydowany postulat – pisze Komisja – przyjęcia i wprowadzenia przez rząd do realizacji strategii odpowiadającej wreszcie na kluczowe pytanie – jak, jeśli w ogóle, ma przebiegać koncentracja przedsiębiorstw tego sektora oraz ich prywatyzacja? Jest to ważne także w aspekcie PAK-u, gdyż należy w tym przypadku zaznaczyć, iż Skarb Państwa sprzedał tylko cześć akcji w tej Grupie, pozostając nadal właścicielem 50% akcji, a w kopalniach węgla brunatnego posiada nadal w pełni 100% akcji. Kolejny postulat dotyczy pilnego rozwiązania problemu Kontraktów Długoterminowych, tzw. KDT. Właśnie ich występowanie oraz długotrwały proces ich ustawowego rozwiązywania, wydaje się jednym z podstaw kłopotów inwestora i oczekiwań konsorcjum banków. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest rozwiązanie problemów transgranicznych mocy przesyłowych. Także i ze względu na bariery w tym względzie ZE PAK S.A. ma problemy z zawieraniem długoletnich umów na atrakcyjny eksport energii elektrycznej za granicę i pozyskiwania dodatkowych dochodów z tego tytułu. Komisja Gospodarki postuluje również rozważenie możliwości zniesienia, a przynajmniej radykalnego ograniczenia ciężarów związanych z opodatkowaniem energii elektrycznej w Polsce akcyzą, której wysokość jest najwyższa w całej Europie. Wprowadzenie podatku akcyzowego spowodowało dodatkowe koszty ZE PAK S.A. obliczane na ok. 200 mln zł, a co ważniejsze, obniżyło wartość większości firm sektora elektroenergetycznego w Polsce. Rozwiązać należy także systemowe dochodzenie do osiągania obowiązującego nas za kilka lat poziomu uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, co będzie przecież nie bez wpływu także na sytuację takich producentów energii jak ZE PAK S.A. Kwestia ta i poprzednie muszą wiązać się także z wprowadzaniem strategii uwalniania rynku energii elektrycznej w Polsce.

Jeśli chodzi o sprawy związane bezpośrednio z sytuacją w ZE PAK S.A. Komisja Gospodarki postuluje pilną zmianę pasywnego podejścia Ministerstwa Skarbu Państwa w stosunku do drugiego współwłaściciela, Elektrimu oraz w stosunku do samej firmy ZE PAK S.A., która przeżywa bardzo poważne kłopoty, a w barku pomocy i wsparcia właścicielskiego może stanąć pod groźbą ogłoszenia upadłości. Komisja wnosi o zdecydowane podjecie pełnej współpracy przez MSP i Elektrim S.A. oraz proponuje dokonanie przez obie strony oceny realności dalszego wykonania umowy prywatyzacyjnej, z uwzględnieniem także ewentualności jej zamiany, a co za tym idzie, zmiany także statutu spółki. Celowym wydaje się również ostateczne ustalenie hierarchii ważności prowadzenia inwestycji w grupie – albo trzeba skoncentrować się na modernizacji Pątnowa I, by za dwa lata nie trzeba było wyłączać jego bloków z produkcji, albo na kontynuacji inwestycji Pątnów II. Podobnie należy przeanalizować dwie następne sprawy. Mianowicie ewentualne wprowadzenie do Grupy kolejnego inwestora (wstępne zainteresowanie deklaruje podobno na przykład szwedzki Vattenfall, hiszpańska Iberdrola oraz czeski CEZ) oraz doprowadzenie do stworzenia wiarygodnych i oczekiwanych przez sektor bankowy zabezpieczeń dla koniecznego kredytu inwestycyjnego. Nie można w tej sprawie abstrahować od konieczności włączenia do negocjacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych wraz jej spółkami zależnymi. W tym przypadku Skarb Państwa również nie powinien wykazywać opieszałości i bierności, gdyż reprezentuje właściciela we wszystkich zainteresowanych spółkach, które wchodzą w grę.

Ze względu na powagę sprawy, Komisja Gospodarki oczekuje od rządu pilnego wprowadzenia w życie przedstawionych postulatów i rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w przesłanym dezyderacie. Komisja będzie nadal monitorowała przebieg zdarzeń w ZE PAK S.A. i podejmowała kolejne inicjatywy, jeśli okażą się one konieczne w przyszłości.

30 listopad 2004r.

Dyskryminacja, czy nierówność?

*

Czy w Polsce mamy do czynienia z nierównością kobiet i mężczyzn, jako zjawiskiem społecznym, czy też może ze świadomą dyskryminacją?

*

Czy w Polsce bariery rozwoju aktywności zawodowej oraz realizacji kariery kobiet są uniwersalne i dotyczą w podobnym stopniu i kobiet i mężczyzn, czy też są specyficzne tylko dla kobiet?

*

Czy o pozycji i statusie kobiet w polskim społeczeństwie decydują stereotypy, kultura, tradycja, obyczaje, stosowana praktyka, mentalność społeczna, w końcu normy moralne, czy też przepisy prawa?

*

Jakie powinno się podejmować działania, by zmienić dzisiejszy status kobiet i wyrównywać pozycję kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie?

Oto niektóre pytania i wątpliwości, które poddano pod dyskusję na ogólnopolskiej konferencji odbytej w Warszawie w dniu 30 listopada br., pt. „Kobieta przedsiębiorcza – rola i status kobiet w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku”.

Zainteresowanie konferencją przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów, którymi byli: sejmowa Komisja Gospodarki, Europejska Unia Kobiet oraz Klub Kobiet Biznesu – Polskie Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Na 420 posiadanych miejsc napłynęło około tysiąca zgłoszeń, lecz przyjęto jedynie ok. 500 osób. Uczestnicy konferencji przyjeżdżali już wcześnie rano, by mieć miejsca siedzące, „spóźnialscy” musieli brać udział w konferencji na stojąco. Fakt ten potwierdza obserwowany w Polsce proces zwiększania się zainteresowania kobiet czynnym i aktywnym udziałem w życiu publicznym – w polityce, w działalności samorządu terytorialnego, w biznesie, w kulturze, w nauce, w działalności społecznej…

W dyskusjach i wystąpieniach moderowanych m.in. przez Dorotę Warakomską, Barbarę Czajkowska i Jolantę Fajkowską, przebijały się opinie, iż problemy tkwią przede wszystkim w nas, w mężczyznach i kobietach, a nie w złym prawie. Podnoszono, że potrzebna jest szeroka informacja i wzrost procesu edukacji społecznej w tym zakresie. Zwracano również uwagę, iż dużą rolę w procesie zmiany mentalności społecznej odegrać powinno państwo wspierając odpowiednimi programami i projektami kobiety chcące zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową.

29 listopad 2004r.

Bank znów pomaga

1. Jak przed każdymi świętami Bożego Narodzenia Bank Żywności zorganizował w Pile i całej Wielkopolsce zbiórkę żywności. I jak co roku, poseł Adam Szejnfeld wraz prezesem Banku Żywności Mieczysławem Augustynem kwestowali w niedzielne południe w jednym pilskich sklepów. Podobnie jak i w latach poprzednich, poseł Adam Szejnfeld nie poprzestał tylko na zachęcaniu innych do wrzucania, choć jednego artykułu do wspólnego kosza dla potrzebujących. Sam również kupił pełny kosz podstawowych produktów przekazując artykuły żywnościowe na szczytny charytatywny cel.
Wyniki dotychczasowe zbiórki są imponujące. W samych sklepach tylko Piły zebrano w dwa dni ponad 5 ton produktów, a w pozostałych dwudziestu gminach, w których trwa zbiórka na naszym terenie, Bank Żywności spodziewa się zebrać ponad 20 t. darów dla innych.

2. Swoboda działalności gospodarczej – ustawa, która stała się nadzieją polskich przedsiębiorców na łatwiejszą, mniej zbiurokratyzowaną działalność gospodarczą była przedmiotem seminarium, w którym udział wziął poseł Adam Szejnfeld. Seminarium odbyło się w poniedziałek 29 listopada br. w Pile, a jego organizatorem była Pilska Izba Gospodarcza.

25 listopad 2004r.

Kobieta przedsiębiorcza – Konferencja

UWAGA ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI !

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, iż konferencja pt. „Kobieta przedsiębiorcza – rola i status kobiety w życiu publicznym społeczeństwa XXI wieku” odbędzie się w dzień i w godzinach wcześniej zaplanowanych, tj. w dniu 30 listopada 2004r. między godziną 10,00 a 15,00, lecz nie w gmachu Sejmu RP, ale kilkaset metrów dalej, w sali „Pod Kopułą” Ministerstwa Gospodarki i Pracy, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5.

Wszystkie osoby zainteresowane, które potwierdziły udział we wspomnianej Konferencji, proszę więc o przybycie do Ministerstwa Gospodarki, a nie do Sejmu. Rozpoczęcie rejestracji uczestników nastąpi o godzinie 9,00.
Jednocześnie informuję, iż pod gmachem Sejmu będzie podstawiony autokar, który będzie przewoził do Ministerstwa Gospodarki osoby, do których ewentualnie nie dotrze niniejszy komunikat na czas.

Wszystkich serdecznie przepraszam za zaistniałą drobną komplikację i do zobaczenia na Konferencji.

23 listopad 2004r.

Szejnfeld dla kościoła

Niedawno zakończył się remont kościoła filialnego w Zacharzynie, gmina Chodzież, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa w Raczynie, gmina Szamocin.
Kościół w Zacharzynie znajdował się od długiego czasu w bardzo złym stanie. Pilnej naprawy wymagał przede wszystkim dach, bowiem spadające z niego dachówki stanowiły duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Niestety, zbyt wysoki koszt realizacji prac remontowych uniemożliwiał przez wiele miesięcy rozpoczęcie remontu. Parafianie z rolniczej, popegeerowskiej gminy Szamocin, gdzie usytuowanych jest niewiele zakładów pracy, a mieszkańcy w większości znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, nie byli bowiem w stanie sami sfinansować tej koniecznej inwestycji.
Przeprowadzenie remontu było możliwe miedzy innymi dzięki wsparciu inicjatywy księdza Proboszcza Zdzisława Pietraszewskiego przez posła Adama Szejnfelda, z którego pomocą parafia zdobyła na to ważne i potrzebne przedsięwzięcie dodatkowe 25 tys. zł.

21 listopad 2004r.

Komisja Gospodarki a Kobiety

W związku z wieloma pytaniami kierowanymi do sekretariatu Komisji Gospodarki związanymi ze zbiegiem terminów konferencji pt. „Kobieta przedsiębiorcza – rola i status kobiet w życiu publicznym nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku” i posiedzenia Komisji Śledczej, uprzejmie informuję, iż konferencja odbędzie się w Sejmie zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem, a więc w dniu 30 listopada 2004 roku.

Przypominam zarazem, iż warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego telefonicznie, faksem lub emailem:

tel. (022) 625 46 01; tel./fax (022) 694 17 95; e-mail konferencja.kobieta@sejm.gov.pl

Informuję jednocześnie, iż ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w konferencji będzie decydowała kolejność dokonanych zgłoszeń.

19 listopad 2004r.

Działania PO nie poszły na marne!

W dniu dzisiejszym, tj. 19 listopada br., Sejm RP przyjął wniosek Platformy Obywatelskiej o odrzuceniu w trzecim czytaniu projektu ustawy przewidującej zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców.

Podwyżka ta byłaby kolejnym zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a jej skutkiem bez wątpienia byłoby dalsze zmniejszanie konkurencyjności polskich firm i gospodarki, likwidacja słabszych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorców, a zarazem przechodzenie z działalnością gospodarczą, a co gorsze, z zatrudnianiem pracowników, do szarej, a nawet czarnej strefy. Wprowadzenie tej podwyżki zniwelowałoby przy tym pozytywny efekt obniżenia w przeszłości podatków dla przedsiębiorców. Z tych też powodów skutki tej ustawy byłby negatywne nie tylko ze względów ekonomicznych i gospodarczych, ale także społecznych.

Według Platformy Obywatelskiej głównym argumentem Rządu upierającego się przez wiele miesięcy przy wprowadzeniu tej podwyżki, była motywacja fiskalna, mająca na celu przysporzenie dochodów budżetowi państwa.

W imieniu Platformy Obywatelskiej projekt krytykowali dziś z mównicy poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, oraz poseł Zbigniew Chlebowski, wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego PO. Poseł Adam Szejnfeld, jako przewodniczący KG zwrócił się już w lipcu pisemnie do premiera Marka Belki z postulatem, by rząd wycofał ten kontrowersyjny projekt z Sejmu, a miesiąc temu Komisja Gospodarki wydała o nim negatywną opinię.

8 listopad 2004r.

Komisja Gospodarki a Kobiety

Poseł Adam Szejnfeld, w imieniu Komisji Gospodarki, zaprasza do udziału w konferencji pt. „Kobieta przedsiębiorcza – rola i status kobiet w życiu publicznym nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku”. Konferencja, której współorganizatorami są Europejska Unia Kobiet oraz Klub Kobiet Biznesu, odbędzie się w dniu 30 listopada 2004 roku w gmachu Sejmu, w Sali Kolumnowej w godz. od 10.00 do 15.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.15).
Barbara Borys Damięcka, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Teresa Mokrysz, prezes Mokate S.A., Wanda Rapaczyńska, prezes Agora S.A., Mika Larson – Ambasada Królestwa Szwecji, prof. Zyta Gilowska, poseł na Sejm RP, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, dr Ewa Lisowska – Szkoła Główna Handlowa, dr Grażyna Firlit-Fesnak – Uniwersytet Warszawski, Nelli Rokita, prezes Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska, Ewa Plucińska, prezes Klubu Kobiet Biznesu – Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm, Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Róża Woźniakowska – Thun, prezes Fundacji im. R. Schumana, Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. S. Batorego, Narodowe Centrum Badań Naukowych w Paryżu, Magdalena Środa, pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, poseł Józef Oleksy, marszałek Sejmu RP, poseł Donal Tusk, wicemarszałek Sejmu RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Krzysztof Janik, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł Roman Giertych, przewodniczący Ligi Polskich Rodzin, poseł Ludwik Dorn, przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość, poseł Waldemar Pawlak, przewodniczący Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł Jolanta Banach, przewodnicząca Klubu Socjaldemokracja Polski, a także kobiety, które zrobiły karierę w mediach przyćmiewając większość mężczyzn, jak Barbara Czajkowska, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Jolanta Fajkowska, czy Dorota Warakomska. To tylko niektóre osoby, które wezmą udział w konferencyjnej dyskusji.

Podczas konferencji zostanie dokonana prezentacja roli i udziału kobiet w różnych dziedzinach życia publicznego – na przykład w biznesie, finansach, polityce, kulturze, sztuce, działalności samorządowej, czy społecznej – oraz identyfikacja barier utrudniających odniesienie sukcesu przez kobiety aktywne zawodowo lub społecznie.
Celem konferencji jest również propagowanie modelu kobiety przedsiębiorczej oraz kreowanie nowego statusu kobiet w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. Dlatego gośćmi tej konferencji będą kobiety znane z życia publicznego oraz te, których zawodowy dorobek został dostrzeżony i nagrodzony w różnego rodzaju konkursach i plebiscytach, ale także wszystkie inne osoby zajmujące się problematyką będącą przedmiotem konferencji.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również przewodniczący partii i klubów parlamentarnych, posłowie i senatorowie, przedstawiciele rządu oraz organizacji kobiecych, izb gospodarczych, związków pracodawców i przedsiębiorcy, czyli wszyscy ci, którzy mają bezpośredni lub pośredni wpływ na kreowanie rzeczywistości polskiego społeczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych – kobiety i mężczyzn – zapraszamy do udziału w konferencji. By wziąć udział w tym wydarzeniu należy zgłosić się w dowolnej formie do sekretariatu Komisji Gospodarki w terminie do dnia 23 listopada 2004 r., podając swoje imię i nazwisko w celu rejestracji. Oto kontakt: Sekretariat Komisji Gospodarki, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, tel. (022) 625 46 01; tel./fax (022) 694 17 95; e-mail: konferencja.kobieta@sejm.gov.pl.

PROGRAM

9.15 – 10.00 rejestracja uczestników konferencji

I. Uroczyste otwarcie

10.00 – 10.15 Otwarcie: Adam Szejnfeld, Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP.
10.15 – 10.25 – Józef Oleksy, Marszałek Sejmu RP – Patron Honorowy Konferencji.

II. „Droga do sukcesu – Co pomaga, co przeszkadza w karierze?”

Moderator: Katarzyna Kolenda Zaleska

10.30 – 10.40 – Teresa Mokrysz, prezes Mokate S.A.
10.40 – 10.50 – prof. Zyta Gilowska, poseł na Sejm RP
10.50 – 11.00 – Wanda Rapaczyńska, prezes Agora S.A.
11.00 – 11.10 – Barbara Borys Damięcka, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

III. „Kobieta w Europie i na świecie”

Moderator: Dorota Warakomska

11.15 – 11.30 – Mika Larson – Ambasada Królestwa Szwecji
11.30 – 11.45 – dr Grażyna Firlit-Fesnak – Uniwersytet Warszawski
11.45 – 12.00 – dr Ewa Lisowska – Szkoła Główna Handlowa =
12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

IV. Debata – „Dwa stoliki” – poglądy ludzi władzy i organizacji pozarządowych.

Moderator: Barbara Czajkowska.

12.15 – 13.15 – Stolik „władzy”: Magdalena Środa (Rząd), Donal Tusk (PO), Krzysztof Janik (SLD), Roman Giertych (LPR), Ludwik Dorn (PiS), Waldemar Pawlak (PSL), Jolanta Banach (SDPL). Stolik organizacji pozarządowych: Nelli Rokita (EUK), Ewa Plucińska (KKB-PSWF), Henryka Bochniarz (PKPP), Róża Wożniakowska – Thun (Fundacja im. R. Schumana), Aleksander Smolar (Fundacja im. S. Batorego).

V. Dyskusja

Moderator: Jolanta Fajkowska

13.15 – 14.00 Wystąpienia uczestników i dyskusja plenarna

VI.

14.00 – 14.20 Podsumowanie i zakończenie.

prof. Lena Kolarska-Bobińska – Instytut Spraw Publicznych

14.30 – 15.30 Lunch

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do dnia 23 listopada 2004 r.: tel. (022) 625 46 01; tel./fax (022) 694 17 95; e-mail konferencja.kobieta@sejm.gov.pl.

2 listopad 2004r.

Szejnfeld podsumowuje I część akcji

W ubiegłym tygodniu poseł Adam Szejnfeld – pełnomocnik Akcji „4 x TAK dla Polski” na okręg pilski – dokonał pierwszego podsumowania zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w Wielkopolsce Północno-Zachodniej.

Podczas spotkania w Obornikach, w którym udział wzięło kilkudziesięciu gminnych i miejskich pełnomocników Akcji z naszego okręgu, omówiono sprawy związane z przebiegiem zbiorki oraz aktualną sytuację polityczną w kraju.

Miło nam donieść, iż Akcja, której patronuje marszałek Donald Tusk, w okręgu pilskim przebiega sprawnie, a jej wyniki są bardzo zadowalające: dotychczas spośród 11 powiatów, aż 6 zebrało więcej podpisów, niż zostało to wyznaczone w limicie. Są to powiaty: pilski, złotowski, grodziski, nowotomyski, obornicki i wolsztyński. Na dzień dzisiejszy w całym okręgu zebrano 15 tys. podpisów.

Na spotkaniu omówiono także ostatnie inicjatywy legislacyjne Platformy Obywatelskiej, w tym głównie projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa i o zmianie innych ustaw, przygotowany przez Adama Szejnfelda. Wszyscy pełnomocnicy z zadowoleniem przyjęli tę inicjatywę i wyrazili pełne poparcie dla złożonego projektu.

Więcej informacji o Akcji można znaleźć pod adresem www.referendum2005.pl lub http://szejnfeld.sejm.pl


27 październik 2004r.

Rada Przedsiębiorczości popiera inicjatywę Platformę Obywatelską

Na ręce posła Adama Szejnfelda wpłynęło kolejne, tym razem bardzo ważne, poparcie dla inicjatywy Platformy Obywatelskiej dotyczącej uchwalenia ustawy o odpowiedzialności urzędniczej. Jest to stanowisko Rady Przedsiębiorczości zrzeszającej wszystkie największe krajowe organizacje przedsiębiorców i pracodawców. W piśmie Rady czytamy:

„W ostatnim czasie wiele środowisk, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy i pracodawcy, wielokrotnie podkreślało potrzebę stworzenia regulacji, która przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej. Wadliwy stan spowodowany jest głównie brakiem odpowiednich narzędzi kontroli wydawania wadliwych decyzji, czy też bezczynności administracji, a także osobistej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za bezczynność lub wydawanie wadliwych decyzji.
Mając na uwadze powyższą negatywną sytuację Rada Przedsiębiorczości wyraża poparcie wobec projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa i o zmianie innych ustaw, który został zaproponowany przez Platformę Obywatelską. Przedstawione w projekcie rozwiązania wpłyną naszym zdaniem na usprawnienie funkcjonowania wielu urzędów, a odpowiednio stosowane zminimalizują liczbę błędnie wydawanych decyzji.
Popieramy propozycje dotyczącą obowiązku publikowania 30 dni po zakończeniu każdego kwartału zbiorczych informacji o liczbie wydanych decyzji administracyjnych i postanowień, w tym przede wszystkim liczbie zaskarżonych rozstrzygnięć oraz tych, które został uznane przez odpowiednie organy za błędne. Dotychczas uzyskanie tego typu danych było bardzo utrudnione, ponieważ ich analiza jednoznacznie wskazuje na jakość pracy poszczególnych podmiotów.
Rada Przedsiębiorczości za bardzo istotne uważa również regulacje dotyczące obowiązku przeprowadzania każdorazowego postępowania wyjaśniającego w każdym przypadku, gdy dochodzi do uchylenia lub też stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Wdrożenie instytucji postępowania wyjaśniającego umożliwi wyjaśnienie przyczyn błędów urzędników. W efekcie ilość wadliwych decyzji powinna zostać ograniczona, a niejasne regulacje prawne, na podstawie których wydawane są rozstrzygnięcia, znowelizowane.
Zdaniem Rady Przedsiębiorczości propozycja zaostrzenia odpowiedzialności materialnej urzędników, którzy zgodnie z wynikiem postępowania wyjaśniającego przyczynili się do wydania wadliwej decyzji, lub też dopuścili się zaniechania jej wydania, jest w pełni uzasadniona. Pozytywnym skutkiem wejścia w życie powyższego rozwiązania może być zmiana postawy funkcjonariuszy państwowych. Urzędnicy będą starali się wydać decyzje po dogłębnej analizie akt sprawy, ponieważ będą mieli świadomość nieuchronności poniesienia skutków materialnych swoich błędów. W obecnym stanie prawnym koszt przedłużających się procedur administracyjnych ponoszą przede wszystkim adresaci tych decyzji, zgodnie z proponowanymi regulacjami poniosą je również osoby faktycznie odpowiedzialne.
Rada Przedsiębiorczości postuluje o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uchwalenie projektu ustawy przedłożonego przez Platformę Obywatelska. Wprowadzenie czytelnych zasad odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także może pozytywnie wpłynąć na wzrost zaufania obywateli do państwa”.

Radę Przedsiębiorczości tworzą:
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Business Centre Club, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Polska Rada Biznesu, Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

26 październik 2004r.

Słuchacze Polskiego Radia popierają Platformę Obywatelską

Słuchacze Polskiego Radia Program III w dzisiejszej audycji, w której wystąpił między innymi poseł Adam Szejnfeld, poparli inicjatywę Platformy Obywatelskiej wprowadzenia ustawowej odpowiedzialności urzędników za wydawanie decyzji administracyjnych niezgodnych z prawem.
Za wprowadzeniem propozycji Platformy opowiedziało się 89% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu.
Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska proponuje wprowadzenie: większej jawności pracy administracji publicznej, przejrzystości procesu wydawania decyzji, obowiązku badania przyczyn wydawania decyzji naruszających prawo oraz odpowiedzialności urzędników za decyzje, które wywołały obowiązek wypłaty przez Skarb Państwa lub gminę odszkodowania stronie wadliwej decyzji.

21 październik 2004r.

Kupcy dziękują Platformie Obywatelskiej

Kupcy popierają inicjatywę Platformy Obywatelskiej mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej. W ich piśmie czytamy m.in.:

“Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług dziękuje za podjęcie inicjatywy legislacyjnej i popiera rozwiązania zawarte w złożonym do Sejmu RP przez Platformę Obywatelską projekcie ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa i o zmianie innych ustaw. Projekt stanowi oczekiwaną odpowiedź na nasze postulaty.
Potrzeba uchwalenia regulacji prawnych zaproponowanych przez PO była w ostatnim czasie wielokrotnie podkreślana przez reprezentantów wielu środowisk, w tym przedsiębiorców, a także obywateli, którzy ponoszą koszty wadliwego funkcjonowania administracji. Naszym zdaniem Sejm powinien jak najszybciej przystąpić do prac mających na celu uchwalenie projektu ustawy złożonej przez Platformę Obywatelską, która pozytywnie przyczyni się do poprawienia jakości funkcjonowania polskiej administracji publicznej i stworzenia odpowiednich dla państwa prawa mechanizmów kontrolnych, a jej wejście w życie wzmocni zaufanie obywateli do Państwa”.

19 październik 2004r.

Komisja przeciwko propozycjom rządu

W dniu dzisiejszym, tj. 19 października br., z inicjatywy przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki Adama St. Szejnfelda (PO), odbyło się posiedzenie, na którym rozpatrzono informację Rządu RP o wpływie planowanych podwyżek składek ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców na wzrost kosztów dla gospodarki oraz na kondycję i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Po wysłuchaniu informacji Rządu na temat proponowanych podwyżek, członkowie sejmowej Komisji Gospodarki w sposób zdecydowanie negatywnie ocenili proponowane rozwiązania. Komisja większością głosów – 15 za, 4 przeciw i przy 1 wstrzymującym się – przyjęła negatywną opinię w sprawie informacji Rządu RP oraz negatywnie oceniła propozycje ustawowego podwyższenia składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

Członkowie Komisji wyrazili pogląd, iż propozycje Rządu będą miały zły wpływ na kondycję i konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, będą stymulowały przechodzenie firm z działalnością gospodarczą i zatrudnieniem do szarej strefy, zwiększając z jednej strony problem bezrobocia, a z drugiej powodując zachwianie zasad uczciwej konkurencji.

Opinia Komisji Gospodarki zostanie przekazana prezesowi Rady Ministrów oraz Marszałkowi Sejmu.

18 październik 2004r.

Kwaśniewski powołuje Szejnfelda

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP powołał posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska ) w skład kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie Adam Szejnfelda w skład kapituły tworzonej przez ważne osobistości życia nauki, gospodarki i polityki, należy uznać za wyróżnienie jego pracy i zaangażowania w rozwój gospodarki i przedsiębiorczości w naszym kraju.
W tym miejscu, warto przypomnieć, iż Posel Adam Szejnfeld jest w bieżącym roku także Patronem Honorowym konkursu „Marka Przyszłości” Tygodnika Businessman Magazyn – wręczenie nagród odbędzie się dzisiaj, 18.10.2004r. w Teatrze Wielkim w Warszawie – oraz konkursu „Nadzieja Polskiego Rynku 2005” oraz „Produkt z przyszłością 2005” anglojęzycznego miesięcznika Polish Market – wręczenie nagród planowane jest na 10.12.2004r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Posel z Wielkopolski jest również członkiem wielu innych kapituł i patronem wielu innych rankingów oraz konkursów, w tym realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu – „Solidny Partner”, pod patronatem prof. Leszka Balcerowicza, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Niewątpliwie jednak Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, jest nie tylko nagrodą najcięższą (statuetka waży 25 kg), ale i najbardziej prestiżową.

9 październik 2004r.

Odpowiedzialność urzędnicza – Adam Szejnfeld składa projekt ustawy

W dniu 11 października o godzinie 12,00 w pokoju 109. w siedzibie Sejmu RP odbędzie się konferencja prasowa Jana Rokity i Adama Szejnfelda, na której zaprezentowanie zostanie najnowsza inicjatywa legislacyjna Platformy Obywatelskiej przygotowana przez posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego Komisji Gospodarki – projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa i o zmianie innych ustaw.

Projekt przewiduje wprowadzenie:

*

Obowiązku badania i wyjaśniania przyczyn wydawania nietrafnych decyzji.
*

Obowiązku publikowania raportów (m.in. na stronach internetowych) dotyczących ilości i przyczyn wydawania nietrafnych decyzji.
*

Odpowiedzialności materialnej urzędników, którzy przyczynili się do wydania nietrafnej decyzji, jeśli Skarb Państwa zapłaci odszkodowanie osobie, która wskutek wydanej decyzji poniosła szkodę.

Projekt ustawy został złożony do laski marszałkowskiej w dniu 8 października 2004r, a od 11 października będzie dostępny na stronie internetowej: http://szejnfeld.sejm.pl/odpow.html

Wszystkich zainteresowanych szczegółami projektu zapraszamy za konferencję w poniedziałek 11 października, na której rozdane zostaną również materiały omawiające projekt w szczegółach oraz sam projekt wraz z uzasadnieniem.

7 październik 2004r.

Fundusze Unijne – krytyka rządu

Dzisiaj, tj. 7 października 2004r. sejmowa Komisja Gospodarki, pod przewodnictwem posła Adama St. Szejnfelda (Platforma Obywatelska) przyjęła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do roku 2006.
Komisja Gospodarki na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2004 roku zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Finansów na temat stanu przygotowań do absorpcji funduszy unijnych i przeprowadziła na ten temat dyskusję z udziałem przedstawicieli Rządu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i organizacji gospodarczych.
Komisja uznała stan przygotowań za niewystarczający i opóźniony w stosunku do przyjętego harmonogramu w następujących obszarach:

- przygotowanie struktur organizacyjnych, instytucjonalnych i kadrowych do wykorzystania funduszy strukturalnych,
- realizacja Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO) ,
- przygotowanie systemów informatycznych dla monitoringu i kontroli funduszy strukturalnych – SIMIK.

Do najważniejszych istniejących obecnie problemów Komisja Gospodarki zaliczyła:

- opóźnienia w uruchomieniu SIMIK oraz permanentne błędy w generatorze wniosków;
- opóźnienia w przygotowaniu i wdrażaniu przepisów szczegółowych w formie rozporządzeń umożliwiających pełne uruchomienie wszystkich działań w ramach SPO WKP, SPO RZL oraz ZPORR;
- ogólnym problemem w przypadku SPO WKP, w ramach, którego udzielana jest pomoc publiczna, jest brak potwierdzenia przez KE programów pomocowych dla działań: 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” (dotyczy to ostatniej nowelizacji Ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji);
- przedłużające się uruchomienie działania 2.4 SPO WKP Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska uzależnione jest od podpisania porozumienia i umowy między IZ SPO – WKP a MS i NFOSiGW oraz uzyskania akceptacji ze strony KE programów pomocowych;
- brak pełnej i efektywnej informacji skierowanej do potencjalnych beneficjentów, szczególnie w ramach SPO WKP;
- zbyt późne wprowadzenie przepisów wykonawczych oraz zmiany w formularzach wniosków dokonywane w na dzień przed otwarciem sesji aplikacyjnej;
- brak transparentnych procedur oceny złożonych aplikacji, szczególnie w zrealizowanych już turach poddziałania 2.2.1 SPO WKP;
- potencjalne negatywne oddziaływanie na rynek usług szkoleniowych środków przeznaczonych na ten cel w ramach SPO RZL. Już obecnie rynek ten przeżywa załamanie, szacuje się, że wiele przedsiębiorstw działających na tym rynku znacząco ucierpi w wyniku uruchomienia założonych programem środków;
- duża rotacja kadr (spowodowana niskim poziomem płac w administracji) oraz zła struktura (braki kadrowe w wielu istotnych dla procesu wdrażania departamentach) – jest to jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa zarządzania całym systemem absorpcji;
- centralizacja zadań i kompetencji w zakresie rozpatrywania wniosków o pomoc unijną.

Komisja wniosła o:

1. Przygotowanie przez MGiP Podręcznika Procedur, który zostałby jak najszybciej przesłany do województw, celem ujednolicenia kompetencji, interpretacji kryteriów ocen i szczegółowych zasad udzielania pomocy we wszystkich województwach.
2. Zapewnienie przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, że w ramach wykorzystania funduszu grantów (3.1 PO PT) znacząca część środków zostanie przeznaczona na Projekty przygotowane przez partnerów społecznych i gospodarczych, a także o zapewnienie, że zostaną wygospodarowane środki w ramach pozostałej puli Pomocy Technicznej na działania realizowane przez partnerów społecznych i gospodarczych (służące realizacji zadań zgodnych z celami zdefiniowanymi w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna).
3. Zniwelowanie opóźnień i przyspieszenie realizowanych prac, jak również przeprowadzenie zewnętrznego audytu technicznego i finansowego całego procesu budowy systemu.
4. Poprawienie procedur komunikacji skierowanych do potencjalnych beneficjentów zwłaszcza SPO WKP. Wskazane jest przeszkolenie osób informujących o danym narzędziu wsparcia na poziomie równorzędnym merytorycznie z wyszkoleniem osób sprawdzających wnioski tak, aby informacja udzielana beneficjentom była równoznaczna z tą, jaką otrzymują po sprawdzeniu ich aplikacji.
5. Poprawienie transparentności procesu sprawdzania aplikacji, bowiem dzisiejsza jego nieczytelności budzi wątpliwości. Cały proces aplikacyjny powinien być publikowany oficjalnie na stronach internetowych, a każda informacja na ten temat powinna być traktowana jako informacja publiczna.
6. Wprowadzenie wstępnej oceny wniosku w momencie jego przyjmowania w kancelarii, gdzie osoba przyjmująca będzie sprawdzać czy wniosek został złożony na prawidłowym formularzu i czy wymagane prawem załączniki zostały dołączanej w wymaganej formie.
7. Przyspieszenie i zakończenie prac legislacyjnych tyczących się danego działania na minimum 14 dni przed ogłoszeniem otwarcia sesji aplikacyjnej, tak, aby w tym terminie beneficjenci mogli zapoznać się z aktualnym stanem prawnym.
8. Dokonanie przesunięć kadrowych w ramach poszczególnych instytucji uczestniczących w procesie zarządzania funduszami, tak aby wzmocnić kadrowo te jednostki które bezpośrednio odpowiadają za uruchamianie procedur i środków.

Komisja wyraziła przekonanie, że uwzględnienie przez rząd przedstawionych uwag, wniosków i postulatów przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ułatwi ich realizację.

7 październik 2004r.

VAT – Komisja wzywa Rząd do zmian

W dniu 7 października 2004r. sejmowa Komisja Gospodarki, pod przewodnictwem posła Adama St. Szejnfelda (Platforma Obywatelska) przyjęła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konsekwencji zmian stawek podatku VAT wprowadzonych 1 maja 2004 r. na realizację inwestycji i na rozliczenia między zamawiającymi, a wykonawcami robót budowlanych, remontowych i konserwacyjnych, w tym inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD.

Komisja Gospodarki negatywnie oceniła wzrost stawki podatku VAT na materiały budowlane oraz wiele usług z 7% na 22% w ciągu roku. Na skutek tej zmiany, przedsiębiorcy realizujący inwestycje zostali zaskoczeni wzrostem stawek VAT i w efekcie, chcąc się wywiązać z kontraktów i ustalonej ceny, są zmuszeni sami pokrywać powstałą różnicę lub występować do sądów z powództwem przeciwko zamawiającym, którzy tego kosztu nie chcą wziąć na siebie.
Podobne skutki wywołuje wzrost stawek VAT w zakresie budowy, remontów i konserwacji niektórych obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szkoły i instytucje badawcze, szpitale i zakłady opieki medycznej, muzea i biblioteki oraz inne obiekty kulturalne objęte wcześniej preferencyjną, 7- procentową, stawką VAT. W nowej ustawie o podatku od towarów i usług przewidziano bowiem możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT jedynie w odniesieniu do dostaw, budowy, przebudowy i remontu, ale wyłącznie budynków mieszkalnych. Trzeba pamiętać, że wiele firm branży budowlanej, w tym małych, rzemieślniczych, na dzień wejścia w życie nowych przepisów było w trakcie realizacji umów zawieranych np. z publicznymi zespołami zakładów lecznictwa otwartego, które będą jeszcze obowiązywały w niektórych sytuacjach nawet przez okres 2-3 lat. Z tych też względów zaistniała sytuacja powoduje, że ani zleceniodawca – podmiot publiczny, ani zleceniobiorca – często mała firma, nie są w stanie opłacić zwiększonej o 15 % stawki VAT.
Komisja Gospodarki wystosowała do Premiera stanowczy postulat o pilne podjęcie rozwiązań prawnych i faktycznych, które miałby na celu zniesienie problemów, jakie wyniknęły nie z winy stron umów na roboty budowlane, o których mowa.

Komisja wyraziła pogląd, iż niewłaściwe jest dokonywanie zmian stawek podatku VAT w trakcie roku, bowiem niestabilność podatkowa jest groźna dla gospodarki i przedsiębiorców, ale także i dla podmiotów publicznych zlecających roboty, a działających przecież w ramach rocznych budżetów i planów finansowych. Z tych też powodów Komisja Gospodarki postuluje na przyszłość objęcie podatku od towarów i usług oraz wszelkich innych danin publicznoprawnych bezwzględną zasadą zakazu zmiany warunków i wysokości ich stawek w ciągu roku kalendarzowego (budżetowego). Należałaby także zastanowić się nad zdecydowanym wydłużeniem vacatio legis dla przepisów ustanawiających zmiany dotyczące zasad i wysokości należności publicznoprawnych, w tym wszystkich podatków.
Komisja uważa, że niedopuszczalne jest przyjmowanie założenia, jakie przedsstawiciele rządu podawali podczas posiedzeń Komisji, że strony, w sytuacji problemu z rozstrzygnięciem dylematu, kto powinien ponosić koszt zwiększonych stawek VAT, winny odwoływać się do sądów. Dlatego też Komisja wniosła o zmianę ustawy o zamówieniach publicznych, polegającą na umożliwieniu podawania wartości ofert w cenach netto plus VAT obowiązujący na dzień wystawienia faktury VAT. Trzeba bowiem pamiętać, iż wiele umów ma charakter wieloletni i nawet wprowadzenie zasad niezmieniania podatków VAT w ciągu roku nie wyeliminuje tego problemu. Kłopoty, o których mowa występują szczególnie w przypadku umów opartych na zapłacie ryczałtowej.
Podobne problemy wiążą się z kwestią zmiany interpretacji przepisów dotyczących zwrotu podatku VAT gminom realizującym inwestycje w ramach programu SAPARD. Gminy, które współfinansują inwestycje z tego funduszu miały w umowach zagwarantowany zwrot podatku VAT z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie ARiMR domaga się podpisywania aneksów do umów o dofinansowaniu inwestycji i zrzekaniu się przez gminy zwrotu podatku VAT, co w opinii Komisji jest niedopuszczalne. Przepisy UE jednoznacznie przesądzają, że podatek VAT może stanowić koszty kwalifikowane, tylko wtedy, gdy beneficjenci nie mają możliwości dokonania jego odliczenia, bądź uzyskania rekompensaty w jakikolwiek inny sposób. W większości przypadków polskie samorządy takiej możliwości nie mają. Jest to więc przesłanka wystarczająca do tego, by zaliczać samorządom VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach programu SAPARD. Ponadto, niedopuszczalną praktyką winno być wymuszanie zmiany warunków umów w trakcie ich realizacji, zwłaszcza gdy stroną o to wnoszącą jest podmiot publiczny udzielający wsparcia. Stan taki stawia gminy w sytuacji bez wyjścia, a przecież także i tu rozstrzygnięcia sądowe nie winny być domeną stosunków państwo, a samorząd.
Komisja sprzeciwiła się obciążaniu samorządów i przedsiębiorców konsekwencjami zmian podatku VAT w trakcie roku podatkowego i postuluje pilne działania mające na celu rozwiązanie narastających problemów po stronie przedsiębiorców oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Brak pilnych działań w tym zakresie może bowiem dodatkowo skutkować perturbacjami w rozliczaniu się przed Komisją Europejską, a ostatecznie nawet koniecznością zwrotu przyznanych Polsce środków finansowych.

1 październik 2004r.

Lider Liderów

1. Statuetki „Lidera Liderów” firm sektora małych średnich przedsiębiorstw ostatniego dziesięciolecia wręczył poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska). Uroczystość odbyła się w pałacu w Jabłonnej podczas odbywającego się w Warszawie 31 Światowego Kongresu Small Business’u. Kongres zakończyła sesja prowadzona również przez posła Adama Szejnfelda. W obradach brało udział ponad 700 delegatów z 51 krajów świata, a tematami przewodnimi obrad była rola nauki w rozwoju przedsiębiorczości, stosunki: władza państwowa i samorządowa, a mały i średni biznes oraz formy organizowania się przedsiębiorców w organizacjach samorządu gospodarczego. Następny Kongres planowany jest na przyszły rok, a miejscem jego odbycia będzie stolica Stanów Zjednoczonych – Waszyngton.
2. 30 września, poseł Adam Szejnfeld wziął także udział w uroczystym jubileuszu XV-lecia powstania Polskiego Klubu Biznesu oraz wręczaniu nagród, wyróżnień i certyfikatów w konkursie „Gmina Fair Play”, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Niezwykle ciekawą uroczystością była też II edycja konkursu „ Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości” organizowana przez studentów, młodych przedsiębiorców z BCC. Przewodniczący A. Szejnfeld omówił na konferencji kończącej edycję konkursu odbywanego pod patronatem Marszałka Sejmu, propozycje programu Gospodarczego, jaki przygotowali młodzi biznesmeni, i który przekazali marszałkowi wraz z prezentem – złotą rybką, by ułatwiała spełnianie marzeń.

29 wrzesień 2004r.

BCC popiera Platformę!

Na apel posła Adama Szejnfelda oraz Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, swojego poparcia dla akcji „4 x Tak dla Polski” wyraziła Wielkopolska Loża Business Centre Club w Poznaniu. Kanclerz Loży zwrócił się do wszystkich członków BCC z naszego województwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród swoich współpracowników idei zmian ustrojowych i poparcie wniosku PO.
Jak napisał w piśmie do członków kanclerz Józef Bejnarowski, „obecna sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna naszego kraju nie pozwala na pozostanie biernym obserwatorem życia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz przemian w nim zachodzących. Dlatego, pragnąc aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu nowej rzeczywistości, powinniśmy wpierać inicjatywy porządkujące ład gospodarczy, polityczny i społeczny”.
Platforma Obywatelska apeluje tym samym do wszystkich organizacji społecznych, gospodarczych i politycznych o włączenie się, wzorem Wielkopolskiej BCC, do zbiórki podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w ustroju politycznym Polski.

27 wrzesień 2004r.

Medal dla Irakijczyków.

Poseł Adam St. Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska) przyjął w Sejmie delegację iracką z Al-Hillah – prowincja Babil – z gubernatorem prowincji panem Waleedem Omranem Al Janabim na czele oraz prokuratorem panem Mohannad Al-Dolaimim. W skład 25-cio osobwej delegacji wchodzili politycy, samorządowcy, bankowcy oraz przedsiębiorcy iraccy. W spotkaniu uczestniczył także wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Waldy Dzikowski oraz członkowie prezydium Polsko Arabskiej Izby Gospodarczej.

Tematem spotkania była prezentacja procesu przemian społecznych i gospodarczych w Polsce od 1989 roku i zapoznanie irackich gości z ważnymi etapami oraz mechanizmami budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki wolnorynkowej. Członkowie irackiej delegacji żywo interesowali się naszymi doświadczeniami podkreślając, iż chcą je wykorzystywać w procesie budowania demokracji w swoim państwie.

Iraccy goście wyrazili wdzięczność za przyjęcie ich przez parlamentarzystów w Sejmie, podkreślając pozytywną rolę, jaką odgrywa polski kontyngent stabilizacyjny w Iraku. Dziękując Polsce za pomoc, wyrazili także głębokie ubolewanie z powodu ataków na polskich żołnierzy.

Na koniec spotkania przewodniczący Adam Szejnfeld, w imieniu Sejmu RP, przekazał na ręce gubernatora Al Janabiego Medal Polskiego Parlamentaryzmu składając najlepsze życzenia dla Narodu Irackiego.

24 wrzesień 2004r.

Komisja poza Sejmem

1. Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska) wprowadził zasadę obradowania raz na kilka miesięcy Komisji poza Sejmem w siedzibach tzw. partnerów społecznych, tj. organizacji pozarządowych współpracujących z Komisją Gospodarki. Jest to forma uszanowania wagi i roli, jaką odgrywają organizacje społeczne w życiu publicznym, a zarazem możliwość zapoznania się na miejscu z zakresem i formami aktywności danej organizacji. Zawsze podczas takiego posiedzenia wyjazdowego omawiany jest również określony, ważny aktualnie społecznie i gospodarczo temat. I tak dotychczasowe posiedzenia poza Sejmem poświecone były: 1). w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej – problematyce sądownictwa gospodarczego, 2). w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych – sprawom barier rozwoju przedsiębiorczości wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego, 3). w siedzibie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług – roli polskiego kupiectwa w procesie przemian gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości, 4). w siedzibie Polskiego Klubu Biznesu – problemom infrastruktury, szczególnie infrastruktury kolejowej i drogowej oraz transportu. Ostatnie natomiast z tego cyklu posiedzenie, już piąte w tym roku odbyło się 24 września, tym razem w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Posiedzenie poświecono analizie prawa dotyczącego zasad działalności organizacji rzemieślniczych oraz kształcenia zawodowego. Efektem większości posiedzeń są dezyderaty do Rządu postulujące podjecie przez Radę Ministrów lub poszczególnych Ministrów działań zmieniających faktyczne oraz prawne podstawy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
2. W tym samym dniu poseł Adam Szejnfeld otworzył XII Międzynarodowe Targi Turystyki, jakie w ostatnich dniach trwały w naszej stolicy, w Pałacu Kultury i Nauki. Targi, będące z roku na rok coraz większą imprezą, tym razem skupiły rekordową ilość wystawców z ponad 50 państwa świata i były kolejnym wydarzeniem wspierającym rozwój biznesu turystycznego w naszym kraju.

20 wrzesień 2004r.

VAT – Komisja krytykuje Rząd.

W dniu 20 września br. poseł Adam Szejnfeld – Platforma Obywatelska – zwołał nadzwyczajne posiedzenie Komisji Gospodarki, poświecone wysłuchaniu informacji rządu na temat konsekwencji zmian stawek podatku VAT wprowadzonych 1 maja br. i ich wpływie na rozliczenia finansowe za roboty budowlane i montażowe będące w trakcie realizacji już po pierwszym maja br.

Komisja Gospodarki otrzymuje dużą liczbę zgłoszeń kierowanych tak od przedsiębiorców, jak i od przedstawicieli samorządów terytorialnych, dotyczących problemów z rozliczaniem należności za roboty budowlane i montażowe wykonywane po pierwszym maja br. na podstawie umów zawartych przed tą datą. W bardzo wielu wypadkach występują z tego powodu problemy prawne i finansowe w zakresie rozliczeń kontraktów. Sytuacja może godzić tak w interes firm, jak i w sytuację polskich gmin, a mimo to rząd nie podjął żadnych działań mających na celu wyjście z tej trudnej sytuacji. Globalna wartość umów, o których mowa, może sięgać natomiast nawet miliardów zł w skali kraju!

Komisja Gospodarki skrytykowała rząd za ten stan rzeczy i podjęła decyzje o wystosowaniu dezyderatu w tej sprawie do premiera Marka Belki. Komisja będzie wnosiła o pilne podjęcie działań mających na celu rozwiązanie narastających aktualnie konfliktów i problemów przedsiębiorców i samorządowców oraz dokonanie stosownych zmian w przepisach. Adam Szejnfeld zaproponował również, by Komisja zwróciła się do rządu o podjęcie inicjatywy włączenia przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, akcyzy oraz innych należności publicznoprawnych ustanawianych ustawą do zasady niedopuszczalności ich zmian w ciągu roku kalendarzowego. Bez takowych rozwiązań problemy z planowaniem biznesu przez przedsiębiorców oraz budżetów przez administrację publiczną będą się pojawiały także i w przyszłości. Według posła Adama Szejnfelda, taki stan rzeczy nie może być ani obecnie ani w przyszłości tolerowany.

17 wrzesień 2004r.

Autorytety popierają Platformę Obywatelską Tańsze Państwo! Uczciwi Politycy!

Poseł Adam Szejnfeld wraz z pilską Platformą Obywatelską oficjalnie rozpoczął akcję zbiórki podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w ustroju politycznym Polski.
Platforma chce, by Polacy odpowiedzieli w referendum, czy chcą likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów o połowę, jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu i zniesienia immunitetu parlamentarnego. Od niedzieli akcja ruszyła w całej Polsce. Podpisy będą zbierane także w 11 powiatach okręgu pilskiego. Każdy, kto złoży swój podpis otrzyma “niebieską książeczkę”, w której znajdzie argumenty przemawiające za wprowadzeniem proponowanych przez PO zmian w konstytucji.
Wśród osób, które jako pierwsze podpisały się pod wnioskiem w Pile o referendum są:

*

Mieczysław Augustyn – Przewodniczący Rady Miasta w Pile, Prezes Wielkopolskiego oraz Pilskiego Banku Żywności,
*

Marian Barełkowski – Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, prezes Nadnoteckiego Szkolnego Związku Sportowego,
*

Ryszard Bednarek – prezes „Sezup-Clima” Sp. z o.o.,
*

Stanisław Dąbek – animator kultury – Pilski Dom Kultury,
*

Wiesław Ekiert – właściciel Agencji Promocyjno-Handlowej „Mini-Max”,
*

Krzysztof Horodecki – prezes Ekolog Holding S.A., prezes Pilskiej Izby Gospodarczej,
*

Wojciech Kochanek – dyrektor banku,
*

Krystyna Lemanowicz – prezes Stowarzyszenia Hospicjum Piła,
*

Zygmunt Malinowski – kardiolog, dyrektor Kliniki „Ars Medical”,
*

Mirosław Mantaj – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pile,
*

Wojciech Młynkiewicz – prezes Handlowej Spółdzielni Spożywców „Społem-Merkury” w Pile,
*

ks. Stanisław Oracz – Dziekan Dekanatu Pilskiego,
*

Wiktor Piorkowski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile,
*

ks. Stanisław Skopiak – dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II,
*

ks. Edward Wosik – Dziekan Dekanatu Wyrzyskiego,
*

Grzegorz Wrona – zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Pile, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,

Więcej informacji o akcji można znaleźć pod adresem www.referendum2005.pl

17 wrzesień 2004r.

Tańsze Państwo! Uczciwi Politycy! Szejnfeld odwiedza wielkopolskie powiaty.

Pod hasłem „Powiedz 4 x TAK dla Polski!” przebiegały ostatnio liczne spotkania posła Adama Szejnfelda z działaczami Platformy Obywatelskiej, ale także spotkania otwarte z mieszkańcami niektórych miast Wielkopolski. W dniach 13-15 września br. poseł – pełnomocnik akcji na okręg pilski – złożył wizytę we wszystkich 11-stu powiatach okręgu, rozpoczynając oficjalnie zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum
w sprawie zmian w ustroju politycznym Polski.
Platforma chce, by Polacy odpowiedzieli w referendum, czy chcą likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów o połowę, jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu i zniesienia immunitetu parlamentarnego. Od niedzieli akcja ruszyła w całej Polsce. Podpisy będą zbierane także w okręgu pilskim – przez cały czas trwania akcji członkowie PO, zwolennicy i wolontariusze w różnych miejscach będą organizować zbiórki.

Pierwszymi stałymi punktami, gdzie będzie można złożyć podpis pod wnioskiem o referendum są:

1. Piła – Biuro Poselskie Adama Szejnfelda – ul. Śródmiejska 20/1 (pn.-pt. w godz. 9-17),
2. Chodzież – Sklep TECHMAR przy ul. Kościuszki 15 (pn.-pt. 9-17, sb. 10-13),
3. Czarnków – Filia Biura Posła Adama Szejnfelda przy ul. Kościuszki 90 (środy 18-19), sklep „Mirage” przy ul. Putza 1 oraz Biuro Reklamowe przy ul. Wodnej 1
4. Grodzisk – Cech Rzemiosł Różnych przy ul. Szerokiej 1,
5. Międzychód – Apteka – ul. 17 Stycznia 87 oraz AUTO-MOTO – ul. 17 Stycznia 19,
6. Nowy Tomyśl – Sklep „Wszystko dla zwierząt” przy ul. Poznańskiej 19,
7. Oborniki – Kiosk Ruchu przy ul. Piłsudskiego 32,
8. Szamotuły – Agencja Reklamowa ARA Plus – ul. Nowowiejskiego 5 (pn.-pt. – 9-17)
9. Wągrowiec – Księgarnia LOCUM przy ul. Wojska Polskiego 2,
10. Wolsztyn – Kafejka Internetowa „Internet@Cafe” przy ul. Kocha 14,
11. Złotów – Apteka św. Kosmy i Damiana przy ul. Westerplatte 7.

Kolejne punkty będą organizowane z biegiem rozwijającej się akcji zbiórkowej.
Każdy, kto złoży swój podpis może otrzymać “niebieską książeczkę”, w której znajdzie argumenty przemawiające za wprowadzeniem proponowanych przez PO zmian w konstytucji. W czasie spotkań dyskutowano z posłem Adamem Szejnfeldem także na inne bieżące tematy, które nurtują społeczeństwo.

Więcej informacji o akcji można znaleźć pod adresem www.referendum2005.pl

17 wrzesień 2004r.

Rozbiór Polski

W dniu 17 września mija kolejna rocznica wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, co było równoznaczne z aktem kolejnego rozbioru Polski – w tym przypadku przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję.
Z tej okazji, by uczcić tę tragiczną dla Polski rocznicę, a zarazem zachować w pamięci następnych pokoleń ten dzień, poseł Adam Szejnfeld wraz z delegacją Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” złożył wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu w Pile.
Adam Szejnfeld, wziął także udział w obchodach XV-lecia istnienia Związku Sybiraków w Pile, podczas którego oddał hołd i cześć wszystkim ofiarom stalinizmu, Polakom wywiezionym na Syberię, tym, co stracili życie lub zdrowie, a także tym, którym udało się wrócić i odbudowywać ojczyznę z e zniszczeń II wojny światowej. Poseł Platformy Obywatelskiej życzył wszystkim zebranym pomyślnego życia w III Rzeczpospolitej.

31 sierpień 2004r.

Dożynki

1. Koniec sierpnia jest okresem dziękczynienia za plony ziemi, które są owocem ludzkiej pracy. W ubiegły weekend poseł Adam Szejnfeld uczestniczył w dwóch najważniejszych uroczystościach dożynkowych na naszym terenie, podczas których obecnością swoją oddawał cześć wszystkim rolnikom za wielki trud i serce, jakie włożyli w tegoroczny zbiór plonów.
W dniu 28 sierpnia poseł odwiedził Nowy Tomyśl, gdzie wziął udział w Dożynkach Archidiecezjalno-Samorządowych, natomiast dzień później uczestniczył w największym Święcie Plonów – w Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich Chodzież’ 2004.

2. W dniu 31 sierpnia Adam Szejnfeld wziął udział w Sesji Rady Miasta Piły, podczas której odbyła się debata na temat Strategii Rozwoju Miasta na lata 2005-2015. Strategia ta ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju nie tylko samego miasta, ale także powiatu pilskiego. Nie ulega wątpliwości bowiem, iż Piła, jako siedziba subregionu Wielkopolski Północnej, ma swoje oddziaływanie ekonomiczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne na cały teren tego regionu. Poseł Szejnfeld, zabierając głos, wyraził nadzieję, iż strategia nie jest opracowywana jako „sztuka dla sztuki”, a jej byt nie zakończy się z chwilą zatwierdzenia. Fikcja nie zmienia bowiem otaczającej nas rzeczywistości, dlatego też istnieje potrzeba opracowania systemowego planu wdrażania w życie strategii, po jej dopracowaniu
i przyjęciu przez władze, a następnie egzekwowania jej realizacji. Strategia ta powinna być również skoordynowana ze strategią całego powiatu oraz gmin ościennych, aby wykorzystać siłę synergii dla optymalizowania pozytywnych efektów realizacji zakładanych planów.

3. W dniu 1 września Adam Szejnfeld weźmie udział w Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2004/2005, która odbędzie się w Łobżenicy. Uroczystość ta połączona zostanie z oddaniem do użytku nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy.

30 lipiec 2004r.

Apel do banków

Poseł Adam Szejnfeld (Platforma Obywatelska), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki zwrócił się do kilkudziesięciu banków działających w Polsce z propozycją rozważenia możliwości stworzenia nowego produktu bankowego, skierowanego do osób zakładających nowe firmy oraz osób, które mają niewielki staż w prowadzeniu przedsiębiorstwa, w tym dla firm jednoosobowych i pozostałych mikroprzedsiębiorstw. Wszystkie te podmioty mają bardzo poważne problemy w dostępie do zewnętrznych środków finansowych, a szczególnie z sektora bankowego. Między innymi z tego właśnie powodu szerzy się tzw. podziemie kredytowe – „szara i czarna strefa”.

Od kilku lat Polska boryka się z bardzo wysokim poziomem bezrobocia. Jedną z bardziej skutecznych form walki jest zakładanie przez osoby bezrobotne mikroprzedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw jednoosobowych, ale takie osoby mają właściwie odcięty dostęp do kapitału zewnętrznego. Także już istniejące “młode” przedsiębiorstwa mogłyby pewniej rozwijać się i może w przyszłości zatrudniać więcej pracowników, gdyby miały łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto, dzięki uchwaleniu przez Sejm ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w której zdefiniowano pojęcie mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób zatrudnionych), pojawiła się możliwość, jak sądzi poseł Szejnfeld, wyjścia z nowymi ofertami produktów bankowych w kierunku właśnie tej grupy adresatów, z jednej strony, a pozyskiwaniem przez nich pomocy publicznej z drugiej strony. Dodatkowym argumentem jest również zauważalny w ostatnim czasie powolny, ale systematyczny rozwój instytucji wspomagających rynki finansowe, takich jak regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, które mogłyby stanowić jeden z elementów zabezpieczania kredytów dla tych osób.
Rozwój prywatnej przedsiębiorczości jest podstawą wzrostu gospodarczego kraju oraz zmniejszania bezrobocia, lecz proces ten nie może optymalnie przebiegać bez wsparcia rynków finansowych, w tym instytucji bankowych. Poseł Adam Szejnfeld ma nadzieję na pozytywny oddźwięk sektora bankowego na swój apel.

22 lipiec 2004r.

„Tak” dla Uniwersytetu.

W dniu 22 lipca Sejm, przytłaczającą ilością głosów, przyjął ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata do 2011r.
Przed ostatecznym rozstrzygnięciem decyzji Sejmu posłowie wielkopolscy pozytywnie i skutecznie lobbowali na rzecz poznańskiej uczelni, między innymi posłowie Platformy Obywatelskiej Adam Szejnfeld, Waldy Dzikowski, Michał Stuligrosz i Jacek Bachalski.
Ustawa w swoich założeniach przewiduje przeznaczenie 311.726 tys. PLN środków finansowych na rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także jego oddziałów zamiejscowych – w Pile, Kaliszu, Gnieźnie oraz Słubicach. Uniwersytet w Poznaniu jest silnym ośrodkiem akademickim o bogatej, niemal 400-letniej tradycji. Obecnie, szczególne zadania stoją w obliczu integracji europejskiej i współpracy z naszym zachodnim sąsiadem. Ustawa pozwoli na wspieranie nowoczesnych form kształcenia, nowych technologii, informatyzacji a także szeroko pojętej komunikacji społecznej. Umocni to pozycję Wielkopolski jako regionu charakteryzującego się gospodarką opartą na wiedzy i informacji. Cały projekt przewiduje m.in. budowę nowych wydziałów uniwersytetu a także campusu studenckiego.

22 lipiec 2004r.

Państwo niewiarygodne. Państwo rozrzutne.

Poseł Adam St. Szejnfeld, przewodniczący Komisji Gospodarki, wyraża sprzeciw wobec wprowadzonej „innowacji”, którą jest Lekarski Egzamin Państwowy (LEP), wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Jest to egzamin, który w założeniu ma obiektywnie i rzetelnie zweryfikować wiedzę młodych lekarzy oraz porównać poziom kształcenia na różnych uczelniach medycznych jednak, jakakolwiek byłaby idea tego egzaminu, to kolejny raz pomysł ten obniża wiarygodność państwa i wprowadza rozrzutność środków publicznych.
Dotychczas prawo wykonywania zawodu przyznawane było automatycznie po odbyciu stażu. W chwili obecnej, stażysta, który nie zda wspomnianego egzaminu pozostanie dyplomowanym specjalistą bez prawa wykonywania zawodu, zmuszonym do rocznego oczekiwania na następny egzamin. Oczekiwania na zasiłku dla bezrobotnych!
Egzamin ma składać się z 200 pytań. To one mają określić stopień przygotowania lekarza do wykonywania zawodu. Założenie to jest trudne do zaakceptowania w konfrontacji z sześcioma latami studiów medycznych (i uzyskaniu, po obronie, dyplomu ich ukończenia) oraz kolejnym rokiem stażu. Jest to w sumie 7 lat nauki i niekończących się egzaminów, które mogą być łatwo zaprzepaszczone przez bliżej nieokreślone zasady egzaminu. Co ciekawe, rozporządzenie regulujące zasady przeprowadzania LEP nie dopuszcza możliwości wglądu w wyniki egzaminu i uzyskania informacji na temat poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi. Nie jest także przewidziana żadna procedura wyjaśniająca, czy odwoławcza ani możliwość szybkiej „poprawki”. W konsekwencji możemy spotkać się z rzeszą specjalistów, którzy, pozbawieni prawa do wykonywania zawodu, będą musieli szukać pracy w innych branżach, bądź zasilić liczne grono bezrobotnych. Trudno sobie wyobrazić podobną sytuację, mając na uwadze stan polskiej służby zdrowia oraz jej licznych potrzeb w zakresie nowej kadry specjalistów. Kolejnym problemem jest data egzaminu, którą wyznaczono na dzień 4 grudnia. Biorąc pod uwagę, że staże kończą się w dniu 31 października, a sprawdzenie, ogłoszenie wyników egzaminu oraz wydanie stosownych dokumentów zabierze kolejne miesiące, młodzi lekarze, nawet ci, którzy zdadzą egzaminy, pozostaną przez kilka miesięcy w zawieszeniu, bez pracy i bez pewności o swoją przyszłość. Wszystko to podważa wiarygodność przeprowadzanego egzaminu i w ogóle wiarygodność wieloletnich studiów, a także fachowości wykładowców i egzaminatorów. Podważa to również resztkę wiarygodności do samego państwa.

Z tych też powodów, poseł Adam Szejnfeld wystosował do rządu w tej sprawie interpelację, nie godząc się na takie propozycje i stając po stronie młodych, wykształconych absolwentów polskich akademii.

12 lipiec 2004r.

Wysokie koszty, biurokracja i korupcja…

Poseł Adam Szejnfeld (Platforma Obywatelska) zakończył akcję badania ankietowego wielkopolskich przedsiębiorców. Niestety, wyniki nie budzą optymizmu, zwłaszcza, jeśli chodzi o ocenę pracy administracji oraz poziom korupcji. Przedsiębiorcy wystawili „druzgocącą laurkę” urzędom, będąc zdecydowanymi zwolennikami wprowadzenia odpowiedzialności urzędniczej. Lepiej biznesmeni z Wielkopolski ocenili pracę policji, prokuratur i sądów, choć i tu większość odpowiedzi nie jest przychylna dla tych organów, natomiast dobrze wypadły takie służby, jak straż miejska, czy straż pożarna. Przytłaczająca większość biznesmenów twierdzi, że w mamy w naszym województwie olbrzymią skalę korupcji, z którą spotykają się w swojej działalności. Kredyt bankowy okazuje się być podstawowym źródłem finansowania, ale na wysokim, drugim miejscu, znalazł się leasing. Niestety nadal śladowe korzystanie jest z takich instrumentów jak np. faktoring lub venture capital. Z ankiet wynika też, że w Polsce mamy nieakceptowalne podatki pod względem ich wysokości, ale jeszcze bardziej ze względu na niejasność przepisów samego prawa podatkowego. Dla większości firm składki na ubezpieczania społeczne są natomiast bardziej dolegliwe, niż podatki dochodowe, czy VAT. Bezwzględna większość respondentów opowiada się za obniżeniem kosztów pracy, zmianą prawa pracy, zmniejszeniem biurokracji oraz wprowadzeniem podatku liniowego, jako sposobów na zmniejszenie bezrobocia i wzrost rozwoju przedsiębiorczości.
Badanie przeprowadzono na próbie 1193 przedsiębiorców z całej Wielkopolski.
Osiągnięte wyniki przedstawia poniższe zestawienie.

Odpowiedzi na pytania:

1. Jaki status prawny posiada Pani/Pana przedsiębiorstwo?

1. 81,13% – Osoba fizyczna lub spółka prawa cywilnego
2. 18,87% – Spółka prawa handlowego

2. Ilu pracowników jest zatrudnionych w Pani/Pana przedsiębiorstwie?

1. 62, 26% – 0-9
2. 26,04% – 10-50
3. 9,81% – 51-250
4. 1,89% – powyżej 250

3. Która z poniższych barier powstawania nowych przedsiębiorstw jest według Pani/Pana największa?

1. 89,66% – Wysokie koszty pracy samego przedsiębiorcy oraz jego pracowników
2. 54,89% – Biurokracja
3. 36,09% – Trudności i koszty związane z pozyskaniem kapitału zewnętrznego

4. Według Pani/Pana podatki są w Polsce: ?

1. 91,32% – Bardzo wysokie lub wysokie
2. 8,68 % – Niskie lub do zaakceptowania

5. Według Pani/Pana składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) są w Polsce?:

1. 97,73% – Bardzo wysokie lub wysokie
2. 2,26 % – Niskie lub do zaakceptowania

6. Istnienie, którego podatku lub opłaty stwarza największą barierę dla prowadzonej przez
Panią/Pana działalności gospodarczej?

1. 94,36% – Składki ZUS
2. 46,43% – Podatek VAT
3. 33,08% – PIT, CIT

7. Czy dla rozwoju Pani/Pana przedsiębiorstwa korzystniejszy byłby system podatkowy?:

1. 74,91% – Liniowy
2. 25,09% – Progresywny

8. Co byłoby dla Pani/Pana ważniejsze przy płaceniu podatków w obecnym systemie podatkowym?

1. 53,95% – Czytelność przepisów systemu podatkowego
2. 31,58% – Stałość i przewidywalność podatku
3. 26,13% – Wysokość podatku

9. Czy akceptuje Pani/Pan zasady, strukturę oraz wysokość stawek podatków i opłat lokalnych w Pani/Pana gminie?

1. 46,98% – Nie
2. 20,57% – Tak

10. Czy uważa Pani/Pan, że płacone przez Panią/Pana podatki mają związek z rozwojem regionu, w którym znajduje się Pani/Pana przedsiębiorstwo?

1. 84,53% – Mały, znikomy lub żaden.
2. 15,47% – Bardzo duży lub duży

11. Czy uważa Pani/Pan, że któraś z lokalnych organizacji przedsiębiorców reprezentuje Pani/Pana interesy na szczeblu regionalnym (województwo, powiat lub gmina)?

1. 78,95% – Nie
2. 18,23% – Tak

12. Z jakich form zewnętrznego finansowania działalności Pani/Pan korzystała/ał w ostatnich trzech latach?

1. 55,83% – Kredyt bankowy
2. 32,14% – Leasing
3. 30,83% – Pożyczka członka rodziny lub znajomego

13. Na jakie przeszkody w uzyskaniu środków finansowych Pani/Pan natrafiła\ił?

1. 53.01% – Nadmiernie wymogi dotyczące żądanego zabezpieczenia
2. 46,80% – Wysoki koszt całego kredytu/pożyczki
3. 32,52% – Rozbudowana biurokracja

14. Co jest największą barierą wzrostu zatrudnienia w Pani/Pana przedsiębiorstwie?

1. 92,11% – Bezpośrednie koszty pracy
2. 37,97% – Wymogi prawa pracy
3. 24,62% – Wysoki koszt wyposażenia miejsca pracy

15. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie urzędów do administracyjnej obsługi biznesu?

1. 94,53% – Złe
2. 5,47% – Dobre

16. Czy uważa Pani/Pan, że należy wprowadzić osobistą odpowiedzialność urzędników za wydawane przez nich decyzje administracyjne?

1. 96,23% – Tak
2. 3,77% – Nie

17. Według Pani/Pana poziom korupcji w administracji publicznej jest?

1. 88,30% – Bardzo wysoki lub wysoki
2. 11,70% – Niski lub nie występuje

18. Czy kiedykolwiek odniosła Pani/Pan wrażenie, że wręczenie łapówki pomogłoby zrealizować Pani/Pana przedsięwzięcie biznesowe?

1. 79,62% – Tak
2. 20,38% – Nie

19. Czy w Pani/Pana otoczeniu znaleźli się przedsiębiorcy, którzy zmuszeni byli do współpracy z osobami łamiącymi prawo (np. łapownictwo, haracze, itp.)?

51,89% – Tak

20. Czy w prowadzonej działalności gospodarczej czuje Pani/Pan, że może liczyć na pomoc służb publicznych i ich ochronę (np. straż miejska, straż pożarna, itp.)?

1. 51,89% – Zdecydowanie tak lub tak
2. 48,11% – Zdecydowanie nie lub nie

21. Czy w prowadzonej działalności gospodarczej czuje Pani/Pan, że może liczyć na pomoc organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ich ochronę (policja, prokuratura, sądy)?

1. 60,56% – Zdecydowanie nie lub nie
2. 39,43% – Zdecydowanie tak lub tak

22. Czy zamierza Pani/Pan skorzystać w przyszłości z pomocy unijnej?

1. 46,98% – Tak
2. 11,51% – Nie

23. Czy uważa się Pani/Pan za dobrze poinformowaną/ym w zakresie pomocy unijnej?

1. 63,58% – Nie
2. 20,94% – Tak

24. Czy władza słusznie robi wydając pieniądze podatników na ratowanie przedsiębiorstw mających problemy finansowe (np. górnictwo, hutnictwo, koleje, itp.)?

1. 68,24% – Nie
2. 11,91% – Tak

25. Które bariery rozwoju działalności gospodarczej i przedsiębiorczości w Polsce uważa Pani/Pan za najbardziej szkodliwe?

1. 87,97% – Wysokie koszty pracy i wysokie koszty produkcji (w tym podatki, opłaty, ZUS)
2. 43,80% – Biurokracja administracji publicznej oraz brak odpowiedzialności urzędników
3. 31,95% – Brak stabilności przepisów oraz ich niejasność.

2 lipiec 2004r.

Szejnfeld z Olejniczakiem

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (PO) oraz Wojciech Olejniczak, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli w posiedzeniu Rady Gospodarki Żywnościowej, jakie odbyło się 2 lipca br. w Ministerstwie Rolnictwa. Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powstała w 2002r. na podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w jej skład wchodzą, między innymi organizacje samorządu gospodarczego reprezentujące przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego.
Przedmiotem obrad Rady i wystąpień przewodniczącego komisji oraz ministra była aktualna sytuacja w rolnictwie, z uwzględnieniem sytuacji przedsiębiorstw rolno-spożywczych i handlowych oraz sprawy związane z absorpcją środków akcesyjnych przez polskich rolników, mieszkańców wsi i przedsiębiorców. Poseł Szejnfeld omówił także nowo uchwalone ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę wprowadzającą, odniósł się również do perspektyw rozwoju polskiego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Wyraził zaniepokojenie metodami i małą skutecznością prowadzenia w Polsce regulacji na rynkach płodów rolnych i produkcji mięsa, krytykując sytuację w tym zakresie. Poseł apelował również do zebranych, by wprowadzali aktywnie nowe formy zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi, tworzenia sieci dostawców surowców (kontraktacja) i odbiorców towarów oraz zachęcał do korzystania z nowoczesnych osiągnięć nauki (m.in. biotechnologie), by dorównywać firmom zagranicznym.

23 czerwiec 2004r.

Rokita podbija Piłę

W dniu 22 czerwca br., na zaproszenie posła Adama Szejnfelda, w regionie pilskim gościł poseł Jan Rokita, przewodniczący Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej. Zainteresowanie udziałem w spotkaniach z przewodniczącym Rokitą przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów wizyty. Wszędzie gościa witały tłumy, a na niektórych spotkaniach zabrakło miejsc na salach.
Jan Rokita spotkał się z młodzieżą LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile oraz w Biurze Wystaw Artystycznych z pilskim środowiskiem kultury
i sztuki. Podczas wizyty odwiedził również Chodzież i Wągrowiec, gdzie odbyły się spotkania otwarte z mieszkańcami tych miast. Głównymi tematami spotkań były m.in.: naprawa życia publicznego w Polsce, sprawy moralności i etyki w polityce, naprawy państwa i gospodarki oraz wspierania osób najsłabszych i pokrzywdzonych przez los.
Dzień spotkań i objazdu ziemi pilskiej zakończył maraton pytań i odpowiedzi podczas Salonu „Polityki”, który odbył się pod tytułem „Złodzieje, precz od polityki!”. Spotkanie prowadził redaktor Adam Szostkiewicz, a wywołało ono tak wielkie zainteresowanie, że zaplanowane wcześniej na półtorej godziny, przeciągnęło się niemalże do trzech godzin.

18 czerwiec 2004r.

Adam St. Szejnfeld
Przewodniczący
Komisji Gospodarki
(Platforma Obywatelska)

O Ś W I A D C Z E N I E

Jako poseł wnioskodawca projektu ustawy o zakazie działalności z wykorzystaniem metod „systemu argentyńskiego” pragnę pilnie sprostować błędną informację, jaka pojawia się już drugi dzień w doniesieniach medialnych, a która, gdy się utrwali w świadomości ludzi, może służyć dalszemu oszukiwaniu swoich klientów przez nieuczciwych organizatorów grup w ramach „systemów argentyńskich”. Mianowicie, media podają, iż zakaz tego rodzaju działalności ma wejść w życie dopiero za dwa lata, bo firmy mają mieć tyle czasu na dostosowanie swojej działalności. Jest to błędna informacja!

Zakaz działalności „systemów argentyńskich” ma wejść w życie NATYCHMIAST ! po wejściu w życie ustawy, a to ma się stać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia! Ustawa nie przewiduje żadnych 2 lat vacatio legis. Zakaz jest bezwzględny i obwarowany sankcjami więzienia do 5 lat lub do 8 lat za jego łamanie.

Dla ułatwienia podaję krótką charakterystykę projektu, który został uchwalony:

Projekt ustawy w zmianie nr 2 – art. 17e – definiuje system argentyński, nazywając go systemem konsorcyjnym.

Ustawa wprowadza natychmiastowy zakaz prowadzenia działalności z wykorzystaniem systemu konsorcyjnego, tworzenia nowych grup konsumenckich oraz podpisywania nowych umów, a więc powiększania obecnie istniejących grup.

Następnie w zmianie nr 3 – art. 24b – przewiduje się sankcje za łamanie tych przepisów. Będzie to kara pozbawienia wolności do lat 5 lub 8 w zależności od wartości przedmiotu przestępstwa.
Jednocześnie ustawa zawiera przepis przejściowy – jest to art. 3 – który dotyczyć będzie umów ważnych i zawartych przed wejściem ustawy w życie. Te umowy, w interesie konsumentów, będą mogły i musiały być zrealizowane na dotychczasowych zasadach.

Zmiana nr 4 daje prawo występowania z wnioskiem o ściganie przestępstw, o których mowa, m.in. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli naruszone zostaną prawa konsumentów.

W art. 2 natomiast dokonano zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim eliminując z tej ustawy umowy o kredyt związany z obowiązkiem wnoszenia środków oprocentowanych poniżej stopy lub nieoprocentowanych, w raz z konsekwencjami tej zmiany.
Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, o czym traktuje ostatni art. 4 omawianego projektu.

Adam St. Szejnfeld
przewodniczący Komisji Gospodarki

17 czerwiec 2004r.

1. Argentyna przegrała – 402 do 0!
2. Wolność w klatce.

1. W dniu 17 czerwca br. Sejm przegłosował zakaz działalności w systemie argentyńskim, wniesiony przez posła Adama Szejnfelda (Platforma Obywatelska). Za ustawą głosowało 402 posłów. Nikt nie był przeciw.

2. Badania stanu regulacji działalności korporacji zawodowych w Polsce wskazują na występowanie licznych nieprawidłowości i wprowadzanie różnego rodzaju mechanizmów ograniczających wolność w gospodarce oraz wolność na rynku pracy. Z tych też powodów, na wniosek przewodniczącego Adama Szejnfelda (Platforma Obywatelska), problemem tym zajęła się Komisja Gospodarki.

Jak wskazują liczne opracowania, analizy i ekspertyzy, w tym Rządu oraz raporty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w działalności polskich korporacji zawodowych można stwierdzić wiele przykładów stosowania prawnych lub faktycznych rozwiązań, z których występowaniem trudno się zgodzić. Wskazuje się mianowicie na liczne przypadki monopolizacji rynku przy występującej często jednoczesnej złej jakości świadczonej pracy lub usług, brak faktycznej odpowiedzialności członków korporacji z tytułu złego wykonywania usług, a częściej z tytułu łamania wewnątrzkoropracyjnych zasad, podnoszenie cen, naruszanie zasad etycznych i moralnych oraz norm prawnych. Szczególnie krytykowane muszą być tendencje zauważalne w funkcjonowaniu korporacji zawodowych polegające na „zamykaniu zawodów”, tj. stwarzaniu barier dostępu do wykonywania zawodu przez nowych absolwentów szkół i uczelni. Podobnie krytycznie należy odnieś się do norm korporacyjnych i ustawowych stanowiących, iż osoby mające państwowe dyplomy nie będąc członkami korporacji nie mogą wykonywać wyuczonych zawodów. Podczas obrad Komisji członkowie Komisji krytycznie odnosili się również do ustaw dotyczących niektórych korporacji oraz ich statutów, np. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, aptekarzy, psychologów, lekarzy weterynarii, inżynierów budownictwa i architektów czy diagnostów laboratoryjnych, które były uchwalone w ostatnich latach. Zwracano także uwagę na to, iż przedstawiciele kolejnych zawodów składają wnioski i projekty ustaw, dążąc do tego, by i ich zawody uznać jako zawody zaufania publicznego oraz na tej podstawie uchwalić prawo korporacyjne dotyczącego danego zawodu. Głównym celem tych propozycji jest ograniczanie dostępu do wykonywania danego zawodu nowym adeptom szkół, bądź osób zmieniających swoje kwalifikacje. Jest to już powoli proces lawinowy.

Dlatego też, na wniosek posła Adama Szejnfelda, Komisja Gospodarki postanowiła zwrócić się do Rządu RP z dezyderatem w tej sprawie. Zdaniem Komisji należy mocniej rozwijać konkurencyjność w obrębie danych zawodów i znosić monopole na świadczenie usług wśród osób legitymujących się prawnie uznawanymi uprawnieniami do wykonywania danego zawodu. Prawo to nie powinno być ograniczane koniecznością przynależenia do określonej organizacji zawodowej. Podobnie, jako niedopuszczalne praktyki, należałoby uznać wewnątrzkoropracyjne zakazy wolnej konkurencji, w tym konkurencji cenowej, dzielenie między członków korporacji rynku świadczonych usług, zakaz reklamy i marketingu, publicznej informacji oraz ustalanie cen minimalnych na usługi wykonywane w ramach danego zawodu. Korporacje nie powinny stać jedynie na straży obrony ekonomicznych interesów własnych członków, lecz głownie działać na rzecz podnoszenia jakości usług i etyki w zawodzie. Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego powinny się grupować i tworzyć samorządy zawodowe, których zadaniem powinno być reprezentowanie i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego, a nie interesu własnego. Zrzeszania te winny być dobrowolne. Komisja uznała za konieczne i pilne przygotowanie przez Rząd projektu ustawy o korporacjach. Celem tej ustawy powinno być ujednolicenie reguł określających zasady funkcjonowania i uprawnienia odnoszące się do zawodów zaufania publicznego, a tym samym stworzenie warunków dla lepszego niż dotychczas wykonywania zadań publicznych przez samorządy zawodowe.

15 czerwiec 2004r.

Krucjaty Szejnfelda krok drugi

W dniu 15 czerwca odbyło się w Sejmie drugie czytanie ustawy, która ma zakazać w Polsce działalności z wykorzystaniem systemu argentyńskiego.

Ustawa wniesiona do Sejmu przez posła Adama Szejnfelda (Platforma Obywatelska) została poparta, po kilku miesiącach pracy na jej rzecz i przekonywania innych posłów, przez wszystkie kluby w Sejmie.

Ustawę teraz czeka trzeci krok, a wiec ostatnie czytanie w Sejmie i prace w Senacie. Mamy nadzieję, że potrwają one szybko, a tak potrzebne prawo wejdzie w życie jeszcze w lipcu bieżącego roku.

Poseł Adam Szejnfeld, na zakończenie swojego sejmowego wystąpienia, zaapelował do Policji, Prokuratury i Sądów o to, by surowo były ścigane wszystkie osoby, które w przeszłość łamały lub w przyszłości nie będą przestrzegały prawa kosztem polskich konsumentów. W niedalekiej przyszłości Policja i organy wymiaru sprawiedliwości, w katalogu przepisów, które już dzisiaj można wykorzystywać do ścigania oszustów, będą miały do dyspozycji także i nowe prawo.

9 czerwiec 2004r.

Handel z krajami arabskimi – czyli, jak dywersyfikować polską współpracę gospodarczą z zagranicą.

Artykuły rolne, np. zwierzęta, zboża i fasola, produkty przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym mleko w proszku, czekolada i wyroby czekoladopodobne, pieczywo cukiernicze, wyroby tytoniowe, nawozy sztuczne, produkty mineralne, ceramika, wyroby hutnicze, maszyny i urządzenia, w tym traktory i maszyny rolnicze, siarka i miedź, małe samoloty rolnicze i cywilne, statki i inne jednostki pływające, w tym jachty, budownictwo i materiały budowlane, w tym twarde i miękkie płyty wiórowe izotermiczne, inwestycje infrastrukturalne, w tym inwestycje kolejowe oraz dotyczące taboru kolejowego, kable, druty i przewody, instalacje ochrony środowiska naturalnego, handel kamieniem, marmurem i granitem, szkło i kryształy, meble pokojowe i biurowe, odzież, w tym także reeksport odzieży używanej, układy scalone, tranzystory i inne produkty najnowszych technologii IT, usługi w zakresie konserwacji zabytków, wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne z tworzeniem banków włącznie, usługi finansowe, transport, centra logistyki i dystrybucji oraz turystyka… to tylko niektóre przykłady spośród bardzo wielu produktów i usług, o jakich rozmawiano na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym w Wielkopolsce, które odbyło się w dniach 7 – 8 czerwca br. a którego współorganizatorem i patronem honorowym był poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska), wiceprezes Polsko-Arabskiej Izby Gospodarczej.
W Forum udział wzięli przedstawiciele polskiego rządu: wiceminister Sergiusz Najar – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiceminister Mirosław Zieliński – Ministerstwo Gospodarki oraz dyr. Departamentu Promocji Ministerstwa Gospodarki Piotr Ciećwierz. W spotkaniu uczestniczyli również Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jarosław Troch – prezes Polsko Arabskiej Izby Gospodarczej. Głównymi jednak gośćmi Forum byli ambasadorowie 10 krajów arabskich – Algierii, Egiptu, Jemenu, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Palestyny, Syrii oraz Tunezji. Uczestnicy Forum debatowali w Poznaniu, ale odwiedzili także osobiście wiele firm oraz miast Wielkopolski, między innymi Konin, Wrześnię, Piłę, Czarnków, Ujście, czy Chodzież.

Państwa arabskie tworzą bardzo interesujący perspektywicznie obszar ekonomiczno-geograficzny niewiele ustępujący lub porównywalny, np. pod względem zaludnienia na przykład z takimi potęgami jak Unia Europejska, Rosja, czy Ameryka Północna – jest to 21 państw zamieszkałych przez blisko 300 mln mieszkańców. Niestety dotychczasowa wymiana handlowa między Polską a grupą tych państw nie wygląda zadowalająco. Na przykład w 2001 roku przypadało na te kraje 1,2% polskiego eksportu i zaledwie 0,3% importu. Wymiana handlowa Polski z krajami arabskimi koncentrowała się głównie na sześciu spośród tych dwudziestu jeden państw. Są nimi Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Maroko, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Eksport na te sześć rynków w 2001 roku stanowił 76,2% polskiego eksportu do krajów arabskich, natomiast import 90%. Polskie obroty towarowe z poszczególnymi krajami arabskimi jak i z całą grupą, jak już wspomniano, nie należą do znaczących. Wynoszą one 0,1% ogólnych obrotów grupy krajów arabskich, w tym polski eksport stanowił jedynie 0,14% udziału w ogólnym imporcie krajów arabskich, zaś polski import zaledwie 0,06% udziału w ich eksporcie. „Dla rozwoju wspólnej wymiany handlowej konieczne jest więc większe wsparcie państwa i organizacji gospodarczych, gdyż występują tu bariery trudne do samodzielnego pokonania przez przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich – np.: język, religia, mentalność, prawo, odległość, kapitał, zasady uprawiania biznesu, sprawy dotyczące bezpieczeństwa, itp. – tym niemniej wydaje się, że jest to jeden z ciekawszych rynków do zdobycia w przyszłości. Na tę przyszłość jednak nie wolno czekać dając się wyprzedzić innym. Trzeba już teraz podejmować działania, które będą mogły zaowocować w niedalekiej perspektywie” – podkreślał poseł Adam Szejnfeld w swoich wystąpieniach i rozmowach kuluarowych.

7 czerwiec 2004r.

Arabowie na wielkopolskiej ziemi

W dniu dzisiejszym, w Poznaniu rozpoczęło się Międzynarodowe Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze zorganizowane z inicjatywy posła Adama Szejnfelda przez Polsko-Arabską Izbę Gospodarczą w Warszawie, której nasz poseł jest wiceprezesem.
W forum udział swój zapowiedzieli m.in.: Sergiusz Najar – Wiceminister Spraw Zagranicznych, Mirosław Zieliński – Wiceminister Gospodarki oraz ambasadorzy z 11 krajów arabskich, tj. Algierii, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Iraku, Jemenu, Kuwejtu, Libanu, Libii, , Maroka, Palestyny, Syrii i Tunezji. Konferencja ma na celu przybliżenie możliwości zwiększenia współpracy gospodarczej między Polską i krajami arabskimi, a jej szczególnym celem jest wypromowanie wielkopolskiej oferty gospodarczej.

Września, Zbyszewice, Chodzież, Czarnków, Piła

W miniona niedzielę poseł Adam Szejnfeld wziął udział w dorocznym pikniku organizowanym dla niepełnosprawnych dzieci przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy z Chodzieży. Piknik odbył się w Ośrodku Rekreacyjnym firmy „Komfort” pana Jana Kubackiego w Zbyszewicach. Dzieci, młodzież i ich rodzice, dzięki ludziom dobrej woli mogli we wspaniałej atmosferze mogli spędzić piękna słoneczną niedzielę na zabawach, rozrywce i wypoczynku.
Wcześniej poseł ziemi pilskiej gościnnie uczestniczył w Turnieju Eliminacyjnym do Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej – Września 2004r. i to nie tylko jako widzi, ale również czynnie, rozgrywając zacięty mecz VIP-ów, przeciwko miejscowej drużynie składającej się z burmistrza i wiceburmistrza Wrześni. Gospodarze nie okazali się jednak gościnni i wygrali wynikiem 2 do 1. Ostatni set był niezwykle emocjonujący i zakończył się wynikiem 15 – 13 dla gospodarzy.
Dzień wcześniej natomiast, w sobotę, poseł Adam Szejnfeld otwierał IX Targi Gospodarcze „Promocje” 2004r. w Chodzieży, spotkał się w Czarnkowie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Czarnkowskim Klubie Gospodarczym oraz wziął udział w pikniku charytatywnym pilskiego Kola Platformy Obywatelskiej, jaki odbył się w Pile.

27 maj 2004r.

Zakazana „Argentyna”! – przyjęto inicjatywę posła Szejnfelda

Dzisiaj, tj. 27.05.2004 br. Komisja Gospodarki, pod przewodnictwem posła Adama St. Szejnfelda (Platforma Obywatelska) jednomyślnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie dotyczącym działalności w tzw. systemie argentyńskim.
Po wielu miesiącach przekonywania posłów, niwelowania oporów wytworzonych przez negatywny lobbyng oraz dopracowywania ostatecznej wersji projektu, przepisy zostały wczoraj przyjęte przez podkomisję nadzwyczajną, a następnie w dniu dzisiejszym, przez Komisję Gospodarki.

Projekt ustawy przewiduje, natychmiastowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w systemie konsorcyjnym (argentyńskim). Zakaz ma dotyczyć nie istnienia firm jako takich, lecz wykonywania działalności z wykorzystaniem metod systemu argentyńskiego. Poseł Szejnfeld zaproponował też, aby nie dawać dwu letniego vacatio legis na wejście w życie wspomnianej ustawy, jak było pierwotnie planowane, lecz wprowadzić zakaz natychmiast (ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia). Umowy zawarte i ważne przed dniem wejścia w życie ustawy miałyby być zrealizowane według zapisów w nich zawartych.

Słuszność inicjatywy posła Szejnfelda potwierdził choćby ostatni tragiczny wypadek w Katowicach, gdzie frustracja jednego z oszukanych klientów konsorcjum doprowadziła do postrzelenia dwóch pracowników jednej z firm wykorzystujących system argentyński do wzbogacania się kosztem nieświadomych zagrożeń klientów.

Adam St. Szejnfeld podkreśla, iż firmy tego rodzaju naruszają Konstytucję RP, oraz wiele ustaw, m. in. Prawo bankowe, Kodeks cywilny, ustawę o kredycie konsumenckim oraz ustawę o zakazie nieuczciwej konkurencji, skutecznie unikając odpowiedzialności z kodeksu karnego, poprzez stosowanie licznych kruczków prawnych, zmianę siedzib i pracowników, z „przepadaniem bez wieści” firm włącznie. Państwo powinno więc wreszcie stanąć w obronie konsumentów i zakazać tej działalności opartej na nikczemnych przesłankach. W sposób podobny wcześniej zakazano działalność z wykorzystaniem lichwy, sprzedaży lawinowej czy tworzenia piramid finansowych.

25 maj 2004r.

Platformowe rozmowy o przedsiębiorczości na Śląsku.

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, Platforma Obywatelska, odwiedził Bielsko Białą, Jastrzębie Zdrój oraz Gliwice. Na spotkaniach, w których udział brali wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, radni oraz bardzo licznie zebrani przedsiębiorcy, rozmawiano o barierach rozwoju przedsiębiorczości, potrzebach wzmacniania rozwoju gospodarczego oraz wpływu działalności administracji publicznej i samorządu terytorialnego na rozwój. Z przeprowadzanych dyskusji wynika, że mimo, iż Śląsk posiada swoją górniczą specyfikę, to jednak bariery rozwoju małych i średnich firm są zbliżone do tych, które występują na w innych regionach kraju. Podczas rozmów wiele czasu poświecono również omawianiu gospodarczych koncepcji Platformy Obywatelskiej na program rozwoju gospodarczego Polski. W spotkaniach z samorządowcami i przedsiębiorcami udział brali także i inni posłowie PO: Krystyna Szumilas, Andrzej Gałażewski oraz Edward Płonka.

10 maj 2004r.

Konfrontacje programowe – program gospodarczy Platformy Obywatelskiej

W dniu 10 maja w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbył się panel dyskusyjny na temat programów najważniejszych partii politycznych dotyczących gospodarki i wspierania przedsiębiorczości. Platformę Obywatelską reprezentował poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Zebrani dyskutowali na temat potrzeby reformy systemu podatkowego, konieczności zmian w Kodeksie pracy, o odbiurakrtyzowaniu gospodarki i zmian dotyczących roli i funkcjonowania administracji publicznej oraz wykorzystaniu szansy, jaką daje Polsce integracja z Unią Europejską. W panelu udział wzięła tylko Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Zaproszona do tej swoistej konfrontacji programowej Samoobrona, nie była reprezentowana.
O podobnym charakterze odbył się w dniu 6 maja br. inny panel we Wspólnocie Polskiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W przypadku tej dyskusji o partyjnych programach gospodarczych rozmawiali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, reprezentowanej przez posła Adam Szejnfelda, a także Prawa i Sprawiedliwości, Unii Wolności oraz Inicjatywy Centrum.

6 maj 2004r.

Wizyta w Wągrowcu

W dniu 5 maja br. poseł Adam Szejnfeld odwiedził powiat wągrowiecki. Dzień rozpoczął od spotkania w Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Wągrowcu, gdzie w trakcie rozmowy z prezesem Ireną Wojewódzką-Kucz zapoznał się z działalnością przedsiębiorstwa oraz z jego planami na przyszłość.
Następnie złożył wizytę w Lechlinie w miejscu ulokowania przyszłego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego, który ma powstać pod auspicjami Stowarzyszenia „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wągrowcu Adam Szejnfeld zapoznał się z ideą utworzenia i planami rozwoju Ośrodka WTZ w Lechlinie. Tam też odbyła się konferencja prasowa.
Stałym punktem wizyt posła w terenie są spotkania z młodzieżą – tym razem poseł złożył wizytę w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, gdzie rozmawiał z uczniami na interesujące ich tematy z zakresu prawa, samorządności, gospodarki, a także na temat szans młodego pokolenia w Unii Europejskiej.
Następnie poseł pojechał do gminy Mieścisko, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta, a także złożył wizytę w Popowie Kościelnym oraz Podlesiu Kościelnym, odwiedzając dwa zabytkowe kościółki, które dzięki pomocy posła otrzymały supernowoczesne oświetlenie.
Pod koniec dnia poseł tradycyjnie spotkał się z mieszkańcami oraz członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej z Wągrowca, a wizytę w powiecie wągrowieckim zakończyło spotkanie z kupcami i rzemieślnikami.

5 maj 2004r.

Krajowa Konwencja Wyborcza PO do Parlamentu Europejskiego

Z udziałem prawie 50 osobowej grupy członków i sympatyków Platformy Obywatelskiej z Piły, Wysokiej, Wyrzyska i Szydłowa na czele z przewodniczącym Sejmowej Komisji Gospodarki Posłem Adamem Szejnfeldem odbyła się 2 maja br. w auli Politechniki Warszawskiej Krajowa Konwencja Wyborcza Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego.
Punktualnie o godz. 12.00 zgromadzeni entuzjastycznie powitali liderów PO: Donalda Tuska, Zytę Gilowską, Jana Rokitę i Andrzeja Olechowskiego oraz gościa specjalnego Konwencji – przewodniczącą niemieckiej CDU Angelę Merkel. Oprócz liderów PO uczestniczyło w niej około tysiąca działaczy i sympatyków partii oraz kandydaci do PE. Wymachiwano biało-czerwonymi i unijnymi chorągiewkami. Roiło się też od transparentów z logo partii i hasłem wyborczym: “Platforma Obywatelska dla Polski”. Nawet scena miała kształt logo PO – pomarańczowo-niebieskiej mapy kraju.
“Prawdziwie zjednoczona Europa to Europa bez roszczeń, budowana na zaufaniu” – powiedział podczas konwencji Tusk. Wyraził przekonanie, że gwarantem takiej Europy będzie jego partia i niemiecka CDU. Tusk przekonywał, że wszyscy, którzy mówią, iż można budować zaufanie w Europie “bez pamięci o tym, co było”, mylą się, bo aby zaufanie było prawdziwe, musimy pamiętać także o przeszłości. “Zjednoczona Europa ma tylko sens, kiedy jest wielkim projektem pokoju – zaznaczył. – Dzisiaj spełniło się marzenie o prawdziwym pokoju w Europie”. Tusk uważa, że rozszerzenie daje również Unii szansę “zmiany na lepsze”. Podkreślił, że Polacy są silni wartościami, takimi jak umiłowanie wolności, solidarności i godności człowieka. “My do Europy nie idziemy brać” – oświadczył. – Wiemy, że potrzebujemy pomocy, ale też wiemy, ile możemy dać Europie. Silna Polska w Europie, to silna Europa!”. Jak zaznaczył, ma nadzieję, że “Europa nie wyprze się swoich chrześcijańskich korzeni”.
“Jesteście wreszcie w centrum Europy. Witamy was serdecznie w Europie!” – powiedziała z kolei szefowa chrześcijańskich demokratów Angela Merkel. “Solidarność” dokonała pierwszego wyłomu w berlińskim murze i my nigdy o tym nie zapomnimy” – oświadczyła. Zaznaczyła, że podstawą europejskiej konstytucji musi być “wielość i jedność”, bo to jest prawdziwe bogactwo Europy. “Europa potrzebuje Traktatu Konstytucyjnego, w którym będzie jasno określone, że w Unii nie potrzebujemy dyrektoriatu kilku wielkich państw” – powiedziała. Jej zdaniem jednak w Europie trzeba działać wspólnie, bo brak jednomyślności wywołuje brak zaufania. Największe brawa wywołała deklaracja Merkel w sprawie niemieckich roszczeń na ziemiach zachodnich. Szefowa CDU zapewniła, że “żaden rząd niemiecki, ani dzisiejszy, ani żaden przyszły nie będzie wspierał tych roszczeń”. “Chodzi o to, żeby zakopywać stare przepaście, a nie tworzyć nowe” – dodała.
Merkel oświadczyła, że “Niemcy są świadomi swojej odpowiedzialności za cierpienia, które dotknęły polskie społeczeństwo w czasie II wojny światowej”. Zadeklarowała, że centra przeciwko wypędzeniom nie będą tworzone przeciwko Polakom, ale wspólnie z nimi. Jej zdaniem, takie centrum mogłoby powstać np. w Berlinie, ale podobne centra mogłyby także być stworzone w całej Europie.
Na zakończenie konwencji delegaci odśpiewali polski hymn, a wcześniej Torzewski zaśpiewał piosenkę “Do przodu Polsko, do boju Polsko”, która będzie muzycznym motywem przewodnim kampanii tej partii. Piosenka została napisana dla reprezentacji Polski na ostatni Mundial.

4 maj 2004r.

Szejnfeld dla kościoła.
Święto polskiego godła i barw narodowych.

1. Budowa oraz remonty, nawet zabytkowych obiektów sakralnych, zawsze wywołują wiele problemów, szczególnie finansowych. Do tej pory w takich przypadkach, jeśli była możliwość, parafianie kilku gmin mogli liczyć na wsparcie ze strony posła Adama Szejnfelda. Ostatnio poseł wspiera w tym zakresie działania księdza proboszcza Zdzisława Pietraszewskiego z Raczyna, Gmina Szamocin w powiecie chodzieskim. Chodzi o konieczny remont dachu na kościele filialnym w Zacharzynie, gmina Chodzież. W minionym tygodniu ksiądz proboszcz wraz z posłem wspólnie poszukiwali środków finansowych na wspomnianą inwestycję w Warszawie, a 3 maja w Raczynie odbył się kolejny festyn kościelny, na którym zbierano pieniądze na wspomniany remont. Wcześniej, poseł A. Szejnfeld wspierał również remonty obiektów kościelnych w parafii w Jaktorowie oraz budowę kościoła w Nietuszkowie. Dwa zabytkowe kościółki w gminie Mieścisko natomiast otrzymały supernowoczesne oświetlenie, które bez pomocy posła, ze względu na znaczne koszty, byłoby ciężko zainstalować.

2. 3 maj był kolejnym dniem tradycyjnego świętowania uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystościach, które odbyły się z tej okazji we wspomnianym już Raczynie, ale także w Wieleniu i w Pile. Dzień wcześniej, w Warszawie „pilscy platformersi, wraz z posłem naszej ziemi, uczestniczyli w Krajowej Konwencji Wyborczej Platformy Obywatelskiej na Politechnice Warszawskiej, która odbyła się w pierwszy raz obchodzone święto Dnia Flagi. Drugi maja bowiem, na podstawie przyjętej ustawy wniesionej do Sejmu przez posłów Platformy, został ustanowiony jako święto polskiego godła i barw narodowych. Tym sposobem zakaz, pochodzący jeszcze z czasów stanu wojennego, powszechnego używania barw narodowych przeszedł do historii. Teraz my, tak jak większość wszystkich narodów demokratycznych krajów świata, będziemy mogli używać godła i barw narodowych bez strachu zagrożenia karą z tego tytułu, a przed naszymi urzędami, instytucjami i przedsiębiorstwami, oprócz flag firmowych, unijnych, czy regionalnych, będą mogły powiewać także flagi polskie.

26 kwiecień 2004r.

Wystąpienie do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w ZE PAK S.A.

Mając na względzie ochronę interesów Skarbu Państwa, a przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne państwa, poseł Adam St. Szejnfeld wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli realizacji procesów inwestycyjnych oraz całokształtu działalności Zespołu Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. a także spółek zależnych ZE PAK S.A. ze spółką Pątnów II włącznie.

Powyższy wniosek poseł Adam Szejnfeld uzasadnił tym, iż otrzymuje on w ostatnim czasie doniesienia, iż Skarb Państwa wraz z Zarządem Elektrim S.A. działa na szkodę Spółki ZE PAK S.A., co w sposób oczywisty jest niezgodne z Kodeksem Spółek Handlowych i polskim prawem. Winę za powstałą sytuację zarzuca się Ministrowi Skarbu Państwa.

Ponadto trudne do zrozumienia wydają się m.in. następujące zdarzenia:

1. W dniu 13 września 2002r. złożony został przez Zarząd Elektrim S.A. wniosek o upadłość Spółki Elektrim S.A., a Minister Skarbu Państwa odstąpił od skorzystania z uprawnień wynikających w takiej sytuacji z umowy prywatyzacyjnej.

2. W dniu 16 października 2003r. MSP, korzystając ze szczególnych preferencji, podpisało porozumienie na przedłużenie o kolejne 15 miesięcy terminu oddania inwestycji Pątnów II nie zobowiązując jednocześnie inwestora strategicznego do ostatecznego określenia zakończenia terminu zamknięcia finansowania inwestycji i tym samym uwiarygodnienia realizacji programu inwestycyjnego w ZE PAK S.A.

3. W dniu 29 marca 2004r. na NWZA ZE PAK S.A., urzędnicy MSP, jak się mnie informuje, wraz z Przedstawicielem Zarządu Elektrim S.A. nie dopuścili do merytorycznych dyskusji akcjonariuszy mniejszościowych nad dokumentami przygotowanymi przez Zarząd Spółki ZE PAK S.A. przeciągając sprawę w czasie poprzez ogłoszenie przerwy na okres trzech tygodni.

W przedsiębiorstwie oraz w regionie narasta fala obaw i niezadowolenia pracowników oraz mieszkańców. Zawieszenie realizacji przedsięwzięcia Pątnów II wywołuje dekapitalizację i olbrzymie koszty wstrzymania tej inwestycji. Jej niewykonanie doprowadzi natomiast do strat liczonych w dziesiątkach milionów EURO i skończyć się może również niewykonaniem do 2007 roku koniecznych modernizacji starych bloków energetycznych Pątnów I. Te natomiast zagrożenia mogłyby wywołać upadek ZE PAK S.A. i niepowetowane straty tak finansowe, jak i społeczne.
Z tego więc powodu poseł Adam St. Szejnfeld uznał, iż przeprowadzenie kompleksowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli w ZE PAK S.A. i jego spółkach zależnych wydaje się bezwzględnie uzasadnione.

24 kwiecień 2004r.

Wielkopolska Platforma rusza do wyborów.

Z udziałem wielkopolskich kandydatów Platformy Obywatelskiej na posłów do Parlamentu Europejskiego odbyła się w sobotę w Pile, w auli Wyższej Szkoły Biznesu, Konwencja Wyborcza PO w Wielkopolsce. W ten sposób oficjalnie rozpoczęto kampanię wyborczą do Europarlamentu. Gośćmi Konwencji byli wielkopolscy posłowie Platformy Obywatelskiej: Waldy Dzikowski, przewodniczący regionu, Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący regionu, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki oraz Michał Stuligrosz, który jest jednocześnie jednym z dziesięciu kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego.

Liderzy partii w swoich wystąpieniach szczególnie podkreślali wysokie walory merytoryczne oraz osobowe wszystkich kandydatów. Apelowali również o jak najliczniejszy udział obywateli w wyborach, gdyż wysoka frekwencja w całej Wielkopolsce może przynieść dodatkowe preferencje dla naszego okręgu w postaci większej liczby mandatów.

Część główna Konwencji należała do kandydatów, którzy po kolei prezentowali swój program wyborczy. Lider listy Filip Kaczmarek akcentował ogromną szansę, jaka otwiera się przed Polską po wejściu do Unii Europejskiej. – Ta wielka szansa na rozwój naszego kraju będzie w pełni mogła być wykorzystana szczególnie przez obecne młode pokolenie – mówił lider Kaczmarek. Poseł Michał Stuligrosz podkreślał wielką rolę współpracy między poszczególnymi narodami Europy i większą niż dotychczas możliwość likwidowania barier i uprzedzeń. Chciałbym być w Brukseli reprezentantem polskiej prowincji, a więc środowisk żyjących poza dużymi aglomeracjami – mówił z kolei w swoim wystąpieniu pilanin Mieczysław Augustyn. Swoją ewentualną obecność w Parlamencie Europejskim chciałbym wykorzystać na walkę z eurobiurokracją, która jest, niestety, coraz większa – kontynuował Augustyn. – Najlepszą inwestycją europejskich funduszy jest inwestowanie w młodzież – podkreślała najmłodsza kandydatka, Sidonia Jedrzejewska. Unia Europejska wydaje ok. 200 razy więcej na jedną unijną krowę niż na statystycznego młodego mieszkańca. Czas to zmienić! – dodała, wzbudzając entuzjazm sali, Jędrzejewska. O wykorzystaniu swoich doświadczeń zawodowych do pracy w Parlamencie Europejskim mówili pozostali kandydaci: Henryk Józefowski, Jacek Kościjański i Wojciech Ziemniak.

Konwencja zakończyła się konferencją prasową.

20 kwiecień 2004r.

Konwencja Wyborcza Platformy Obywatelskiej w Pile

Uprzejmie informuję, iż w sobotę 24 kwietnia br. o godz. 12.00 w Sali Audytoryjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Pile przy ul. Gen. Sikorskiego 9 odbędzie się Konwencja Wyborcza Platformy Obywatelskiej RP w Okręgu Pilskim.

Konwencja oficjalnie rozpocznie kampanię wyborczą PO do Parlamentu Europejskiego w naszym okręgu. Podczas konwencji zaprezentują się wielkopolscy kandydaci Platformy Obywatelskiej, z liderami listy oraz kandydatami z Okręgu Pilskiego włącznie. W Konwencji udział wezmą także poseł Waldy Dzikowski – Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego PO w Poznaniu oraz poseł Adam Szejnfeld – wiceprzewodniczący Regionu Wielkopolskiego PO, lider Okręgu Pilskiego.

Wszystkich chętnych, którzy chcą zapoznać się z programem wyborczym kandydatów Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwencji. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych dziennikarzy telewizji, radia i prasy.

19 kwiecień 2004r

Spór – rząd a firmy farmaceutyczne

W piątek, w dniu 16 kwietnia br. sejmowa Komisja Gospodarki zajęła się sporem marżowo-cenowym, jaki trwa już od kilkunastu miesięcy pomiędzy rządem, a firmami branży farmaceutycznej i który zaczyna już wkraczać powoli na arenę międzynarodową. Z prośbami do przewodniczącego Komisji, posła Adama Szejnfelda o zwołanie posiedzenia na wspomniany temat występowały bowiem nie tylko zarządy poszczególnych przedsiębiorstw, pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, ale także przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw, np. Republiki Federalnej Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
Czego dotyczy spór? Najkrócej mówiąc przedstawiciele administracji skarbowej i celnej twierdzą, że firmy farmaceutyczne (zagraniczne, ale i polskie) świadomie zawyżały deklarowaną wartość celną o wielkość udzielanych im rabatów przez producentów leków lub komponentów i poprzez to zmniejszały należności budżetu państwa, natomiast przedstawiciele firm twierdzą, iż przez prawie osiem lat działania te były zgodne z prawem, a przepisy, które zmieniały się w 2000 roku po pierwsze nie zawierały żadnych zakazów, po drugie przez sam resort finansów były komentowane, jako niezmieniające dotychczasowych praktyk, a po trzecie, że zostały uchylone przez Trybunał Konstytucyjny, więc nie mogą stanowić samodzielnej podstawy prawnej do podejmowania jakichkolwiek działań administracji publicznej.
W posiedzeniu ze strony rządowej udział wzięli: Jacek Piechota – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Sawicki i Elżbieta Suchocka-Roguska – podsekretarze stanu w Ministerstwie Finansów, Wacława Wojtala – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Sadowisk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sergiusz Najar – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z samych już wystąpień przedstawicieli rządu wynikały zasadnicze rozbieżności poglądów poszczególnych resortów na tę sprawę, a firmy farmaceutyczne zrzeszone w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce podtrzymały swoje stanowisko. Podobne stanowisko zostało również zaprezentowane w postaci ekspertyz prawnych autorytetów polskiego świata nauki, m.in. prof. prof. Stanisława Sołtysińskiego, Grzegorza Romańskiego, Adama Brzozowskiego, Cezarego Kosikowskiego, Bogusława Banaszaka, Jana Wawrzyniaka, Wiesława Skrzydło, Pawła Sarneckiego czy też Huberta Izdebskiego.
Po wysłuchaniu wystąpień stron sporu oraz dyskusji, Komisja Gospodarki postanowiła zlecić wykonanie własnych ekspertyz prawnych w tej materii oraz przekazała sprawę do kontynuowania przez prezydium i podkomisję nadzwyczajną, którą kieruje poseł Adam Szejnfeld.

13 kwiecień 2004r.

Platforma diagnozuje bariery rozwoju przedsiębiorczości

Poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce zainicjował w naszym województwie program badania barier w rozwoju przedsiębiorczości. Inicjatywa ma na celu ustalenie, poprzez bezpośrednie ankietowanie przedsiębiorców małych, średnich i dużych, jakie bariery rozwoju z jednej strony oraz trudności w tworzeniu nowych miejsc pracy z drugiej strony, występują na terenie Wielkopolski i czy pokrywają się one z ogólnopolskimi problemami podnoszonymi przez przedsiębiorców.
Program ma polegać na przeprowadzeniu wśród przedsiębiorców badań opartych na anonimowej ankiecie. Ankieta ta jest skierowana do przedstawicieli lokalnego biznesu (niezależnie od wielkości, branży, pochodzenia kapitału, itp.) i składa się z kilkudziesięciu pytań, które mają pomóc zidentyfikować zagrożenia, punkty krytyczne i utrudnienia, w tym administracyjne, komplikujące sprawne zarządzanie i rozwój podmiotów gospodarczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ankieta zawiera także pytania o preferencje podatkowe oraz poziom przygotowania respondentów i ich przedsiębiorstw do działania na rynku unijnym.
Na koordynatora wojewódzkiego akcji z ramienia Platformy została powołana pani Ewa Skała-Piękoś, a z ramienia Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, pan Grzegorz Bykowski. Ankiety można także pobierać samodzielnie z biur PO
w terenie oraz ze strony internetowej http://szejnfeld.sejm.pl.

Ankiety i wszelkie uwagi oraz informacje prosimy przekazywać do 15 maja tego roku na adres PO w Poznaniu, na ręce pani Ewy Skała-Piękoś, tel. kom. 0600477207, e-mail: skal2@poczta.onet.pl, adres: Poznań, ul. Zwierzyniecka 13, tel. 061-8427223, fax. 061-8427238, lub do biura w Pile, do pani Emilii Brudziana, tel./fax: 067-2125135 lub 0602738542, e-mail: emilia.brudziana@poczta.fm, adres 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 20/1.

Stąd możecie Państwo pobrać ankietę: (doc, zip).

7 kwiecień 2004r.

Wizyta w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

W dniu 6 kwietnia poseł Adam Szejnfeld złożył wizytę w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
Dzień rozpoczął od spotkania w Odlewni Żeliwa „Drawski” S.A., której historia sięga aż 1854 roku. Obecnie Odlewnia produkuje rocznie około 8 tysięcy ton odlewów, z czego ok. 25% produkcji jest eksportowana do Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii. W trakcie wizyty poseł zapoznał się z działalnością przedsiębiorstwa oraz z jego planami na przyszłość.
Następnie Adam Szejnfeld zwiedził firmę Ekopłyta S.A., zapoznając się z jej obecną sytuacją oraz ostatnimi sukcesami, m.in. zakończeniem inwestycji otwarcia nowego ciągu produkcyjnego oraz uzyskania certyfikatu ISO 9001:2000.
Po spotkaniu z zarządem firmy, poseł udał się na zabranie członków Platformy Obywatelskiej RP z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Głównymi tematami rozmów były m.in. zbliżające się wybory do Parlamentu UE, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza kraju oraz inicjatywa posła Adama Szejnfelda dotycząca rozpoznania w Wielkopolsce zakresu barier w rozwoju przedsiębiorczości.

6 kwiecień 2004r.

SZEJNFELD DLA NOTECI

1. W dniu 5 kwietnia odbyło się spotkanie posła Adama Szejnfelda z przewodniczącym Stowarzyszenia – Tadeuszem Dąbrowskim oraz Dyrektorem Programu – Piotrem Głowskim, na którym omówiono dalsze działania dotyczące wspierania przez naszego posła realizacji programu ochrony zlewni rzeki Noteć.
Poseł Adam Szejnfeld z zadowoleniem przyjął wiadomość, iż wśród programów, które w dniu 10 marca br. Minister Środowiska zatwierdził do realizacji, jest program Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”, który od początku był przez niego popierany i wspierany. W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności w wysokości 85% potrzebnych środków. Resztę kosztów pokryją samorządy lokalne gmin zainteresowanych oczyszczeniem wód należących do zlewni Noteci. Uczestnicy spotkania ustalili dalsze zasady współdziałania na rzecz tego ważnego dla Ziemi Nadnoteckiej programu.

2. Poseł Adam Szejnfeld wspiera także działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w zakresie realizacji pilotażowego projektu „Noteć bez patentu”, który polegać ma na udostępnieniu drogi wodnej między Bydgoszczą, a Gorzowem Wlkp. turystom nieposiadającym uprawnień motorowodnych na specjalnie przystosowanych do tego celu jednostkach czarterowych.
Rzeka Noteć stanowi liczący się w Polsce szlak wodny o szczególnych walorach turystycznych wymagający podjęcia niezbędnych decyzji i działań zmierzających do jej rewitalizacji i rozwoju. Jej połączenie z systemem rzek i kanałów Europy stwarza wyjątkowe możliwości rozwoju turystyki motorowodnej, szczególnie mając na uwadze akcesję Polski do UE i związane z tym ułatwienia graniczne. Celem proponowanego rozwiązania jest wykorzystanie szlaku od Odry do Wisły dla turystyki wodnej, krajowej i międzynarodowej.
Działania posła Szejnfelda mają doprowadzić do zmian przepisów prawnych, które zezwolą na wydawanie „patentów tymczasowych” turystom, którzy będą chcieli pływać, np. w czasie urlopu, na tym odcinku Noteci na jachtach do 13 m długości z prędkością maksymalną do 10 km/h. Takie rozwiązania są już stosowane m.in. w Irlandii, Francji, Holandii, Włoszech i Niemczech.

3. Adam Szejnfeld, w odpowiedzi na apel przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy drodze krajowej nr 11 w okolicach Jastrowia, wystąpił do Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z apelem o zmianę planów dotyczących remontu mostu w Dobrzycy. Remont ma trwać w trakcie sezonu, uniemożliwiając przejazd tą trasą w kierunku Koszalina i pozbawiając tym samym dochodów wielu małych firm (głównie gastronomicznych oraz usługowych), które zarabiają wyłącznie w czasie sezonu urlopowego. Remont utrudni także mieszkańcom dojazd do pracy wydłużając go nawet o kilkadziesiąt kilometrów. W podobnie trudnej sytuacji znalazły się firmy transportowe i spedycyjne z PKS włącznie, który o planach zamknięcia drogi dowiedział się praktycznie z doniesień posła Adama szejnfeld. Przedsiębiorstwo jest tym faktem zupełnie zaskoczone i nie jest przez to przygotowane do tej zmiany.
Adam Szejnfeld zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu remontu mostu oraz o położenie mostu pontonowego, który umożliwi codzienne funkcjonowanie lokalnej społeczności oraz przejazd turystów nad morze w okresie urlopowym.

29 marzec 2004r.

Polska polityka wschodnia, czyli czy Polska powinna ruszyć na Wschód?

W minionym tygodni, poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska) złożył roboczą wizytę w stolicy Federacji Rosyjskiej, odbywając spotkania m. in. w Dumie oraz w rządzie Moskwy.
Polsko – Rosyjskie stosunki gospodarcze, po „kryzysie rosyjskim”, uległy znacznemu ochłodzeniu i do dzisiaj nie odzyskały dobrego poziomu sprzed lat. Obecny wynik wymiany handlowej jest dla Polski wysoce niekorzystny. Deficyt na koniec 2003r. wyniósł ponad 3,7 mld USA i stanowił 25,6% ogólnego ujemnego salda handlu zagranicznego Polski z całym światem. Równocześnie trzeba pamiętać, iż Rosja jest jednym z najbardziej rozwojowych i przyszłościowych rynków, który w polityce zagranicznej naszego kraju powinien posiadać szczególne znaczenie. Z tych też powodów przewodniczący A. Szejnfeld w minionym roku zorganizował specjalne posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki poświęcone handlowi ze wschodem, brał też udział w naradzie polskich radców handlowych z krajów byłego Związku Radzieckiego w Kijowie.
Obecnie poseł Adam Szejnfeld, składając wizytę w Moskwie, spotkał się z W.I. Kuzinem, Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rządu Moskwy, J.G. Medwiedewem, pierwszym zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przedsiębiorczości i Turystyki Dumy FR (przewodniczący Dragonow przebywał w tym czasie, na polecenie prezydenta Putina, w Serbii i Kossowie), a także z władzami Moskiewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej, której prezesem jest J. Prymakow, były premier Rządu Federacji Rosyjskiej. Poseł spotkał się również z szefami polskich firm działających w Moskwie, które zrzeszone są w Klubie Przedstawicielstw Polskich Firm w Moskwie. W zebraniu tym udział wzięli przedstawicie m.in. takich przedsiębiorstw, jak Mostostal, Budimex, Ciech, Elektrim, Dressta, Energopol, PKP, PLL LOT, Polta, Konimpex, czy Trasko. Polscy przedsiębiorcy jednoznacznie skrytykowali ostatnie działania polskich władz zwiększające koszty działalności firm i obniżające ich konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Krytycznie odnoszono się również do biurokratycznych praktyk stosowanych przez rosyjskie urzędy zgłaszając wiele postulatów tym zakresie.
Wcześniej, Adam Szejnfeld wraz z ministrem Markiem Szczepańskim oraz prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej otworzyli Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Moskwie oraz warsztaty bilateralne przedsiębiorstw branży turystycznej. Wzięto również udział w otwarciu Międzynarodowych Targów Turystyki MITT’2004. Adam Szejnfeld spotkał się także z przedsiębiorcami, którzy uczestniczyli w V Warsztatach Gospodarczych Polska – Rosja organizowanych przez Moskiewską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Polsko – Litewska Izbę Gospodarczą.
Wydaje się, że stosunki Polski z krajami Europy Wschodniej i krajami WNP, na czele z Rosją, mają szansę na lepszy, dynamiczny rozwój, choć pozostaje nadal do wyeliminowania bardzo wiele barier, w tym barier politycznych i prawnych. Dywersyfikacja polskiej wymiany handlowej jest szczególnie ważna teraz, gdy wchodzimy wrzeszczcie ostatecznie do Unii Europejskiej, gdyż udział np. samej Rosji w obrotach handlowych z Polską wynosi już tylko ok. 5,6%. Wartość naszego eksportu z 2003r. natomiast, odpowiada poziomowi jedynie ok. 66% eksportu z 1997 roku, co ukazuje wielkość strat, jakie ponieśli eksporterzy i polska gospodarka w wyniku załamania się dostaw polskich towarów na rynek rosyjski po 1998 roku. Ten poziom eksportu powinien więc zostać odbudowany.

23 marzec 2004r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w drodze do Europy.
Adam Szejnfeld i Nelii Rokita w Toruniu.

20 marca br. w Toruniu, poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki oraz pani Nelii Rokita – Arnold, przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet, wzięli udział w cyklu zebrań poświeconych sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnikami poszczególnych spotkań były członkinie Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska, oddział w Toruniu oraz przedstawiciele cechu rzemiosł, organizacji kupieckich, izby przemysłowo-handlowej oraz BCC. W panelu wieczornym wystąpił również pan Jerzy Samborski, przewodniczący Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedmiotem dyskusji były sprawy związane z rozwojem przedsiębiorczości, stymulowaniem eksportu oraz ekspansji polskich firm na zachód, pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki wobec gospodarek krajów europejskich oraz sytuacja kobiet w biznesie.

22 marzec 2004r.

Szejnfeld po rosyjsku.

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, jest jednym z nielicznych posłów obecnej kadencji, który wykorzystuje nowoczesne techniki do komunikacji z wyborcami oraz ze wszystkimi innymi osobami, które pragną mieć łatwy dostęp do informacji o pośle i jego pracy. Jedną z podstawowych metod jest komunikacja przez internet (poprzez pocztę emailową oraz informacje zamieszczane na stronie www).
W ostatnich dniach strona internetowa www pana posła (http://szejnfeld.sejm.pl) została wzbogacona o wersje rosyjskojęzyczną. Wcześniej najważniejsze elementy strony zostały przetłumaczone na język angielski. Tym sposobem strona internetowa staje łatwiejszym źródłem informacji także dla osób spoza granic Polski.

9 marzec 2004r.

Przede wszystkim gospodarka! – poseł Adam Szejnfeld jeździ po Polsce.

Łódź, Zgierz, Bełchatów, Opole, Strzelce Opolskie, Warszawa, Słubice i Słupsk – oto kilka miast, które odwiedził w ostatnich dniach poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (PO). Wizyty były realizowane na zaproszenie lokalnych i regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej oraz środowisk gospodarczych i zawierały w swoich programach spotkania z władzami poszczególnych miast, samorządowcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji biznesu. Głównymi tematami rozmów były: sytuacja ekonomiczno-gospodarcza kraju, ustawy tzw. planu Hausnera, ustawa VAT, propozycje nowego systemu podatkowego zaproponowanego przez Platformę Obywatelska (tzw. 3 X 15), problematyka integracji Polski z krajami i gospodarkami Unii Europejskiej oraz problematyka rozwoju, w tym kontekście, samorządu terytorialnego.
Większość uczestników poszczególnych spotkań bardzo krytycznie odnosiła się do obecnej sytuacji i odpowiedzialności za ten stan rzeczy kolacji SLD – UP. Wyrażano poparcie dla stanowiska Platformy w poszczególnych sprawach związanych z przyszłością państwa. Bardzo często przytaczano popularne ostatnio hasło: „Przede wszystkim gospodarka”.

3 marzec 2004r.

Słubice, Słupsk, Opole, Strzelce Opolskie, Bełchatów, Łódź

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie posłów oraz działaczy Platformy Obywatelskiej, Adam Szejnfeld złożył wizytę w kilku Regionach, tj.
w województwie lubuskim, pomorskim i opolskim.
Na początku tygodnia poseł odwiedził Słubice, gdzie spotkał się m.in. z przedsiębiorcami oraz samorządowcami z terenu powiatu słubickiego
i sulęcińskiego, Burmistrzem Słubic, a także studentami Uniwersyetu Viadrina i Collegium Polonicum, członkami Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” oraz Platformy Obywatelskiej.
W środę 26 lutego Szejnfeld odwiedził słupską Platformę Obywatelską, spotykając się z członkami PO oraz SMD z Pomorza, z którymi dyskutowano na temat bieżących wydarzeń w kraju. Po spotkaniu z dziennikarzami odbyło się także spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
W Opolskiem Adam Szejnfeld zwiedził wyróżnione firmy (SELT, ELEM, INTERSILESIA), spotkał się z władzami samorządowymi Strzelec Opolskich oraz przedsiębiorcami z Opolszczyzny. Tradycyjnie także odbyła się konferencja prasowa.
W najbliższych dniach poseł złoży także wizytę w województwie łódzkim. W najbliższy piątek, 5 marca, Adam Szejnfeld na zaproszenie lokalnej Platformy Obywatelskiej odwiedzi Bełchatów, gdzie spotka się z mieszkańcami miasta oraz członkami PO. W poniedziałek 8 marca weźmie udział
w konferencji prasowej w Łodzi, która ma na celu podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej przez łódzką PO pt. „Bariery przedsiębiorczości”. Po konferencji odbędzie się także spotkanie Adama Szejnfelda z przedstawicielami organizacji biznesowych z całego województwa oraz z członkami PO. W trakcie pobytu poseł odwiedzi także Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową.

1 marzec 2004r.

Człowiek Roku po raz trzeci…

W sobotę 28 lutego w Pile odbyła się uroczystość wręczenia laurów „Ludzi Roku” – nagród przyznawanych przez dziennikarzy reprezentujących jedenaście największych redakcji z Wielkopolski w pięciu kategoriach.
Przedstawiciele Głosu Wielkopolskiego, Gazety Poznańskiej, Tygodnika Pilskiego, Tygodnika Nowego, Telewizji Poznańskiej, Telewizji Astra, Telewizji Pilsat, Radia Merkury, Radia Koszalin, Radia ESKA oraz Radia STO po raz trzeci z rzędu przyznali tytuł Człowieka Roku w kategorii Polityka posłowi Adamowi Szejnfeldowi.
W bieżącym roku Kapituła postanowiła dokonać wyjątkowego precedensu i po raz pierwszy w historii, tj. od 11 lat trwania plebiscytu, Adam Szejnfeld został uznany nie tylko najlepszym, ale także jedynym politykiem, który zasłużył na to miano. Dotychczas zasadą było, iż w każdej kategorii przyznawano oprócz I-go miejsca także 4 kolejne wyróżnienia. W roku 2003 Adam Szejnfeld tak bardzo zdystansował konkurentów, że dziennikarze przyznali w kategorii Polityka tylko jedną nagrodę, doceniając w ten sposób jego znakomitą pracę jako przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki oraz zasługi dla rozwoju Wielkopolski.

Zobacz zdjęcia

24 luty 2004r.

Konferencja UOKiK

W dniu 25 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki – posła Adama St. Szejnfelda oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pana Cezarego Banasińskiego. Jej celem będzie przedstawienie raportu na temat firm działających w Polsce w ramach tzw. systemu argentyńskiego oraz dyskusja nad problematyką tego zagadnienia.
Tego samego dnia odbędzie się także konferencja inaugurująca II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”, organizowana przez Studenckie Forum Business Centre Club w Warszawie, podczas której odbędzie się także debata liderów organizacji młodzieżowych i zaproszonych gości. Poseł Adam Szejnfeld weźmie udział w dyskusji nad głównymi założeniami projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nad propozycją zmian w nauczaniu przedsiębiorczości.
Po konferencji BCC odbędzie się również spotkanie posła Szejnfelda z bułgarskimi dziennikarzami na temat sytuacji małych i średnich firm w Polsce i w Bułgarii.

23 luty 2004r.

Szejnfeld w Słubicach

Poseł Adam St. Szejnfeld (PO), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego br. odwiedził Słubice, zapoznając się z sytuacją gospodarczą tego przygranicznego miasta.
Wizytę w Słubicach poseł Szejnfeld złożył na zaproszenie lokalnej Platformy Obywatelskiej, Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” oraz studentów Uniwersytetu Vidarina.
W ramach programu wizyty przewidziano spotkanie z przedsiębiorcami oraz samorządowcami z terenu powiatu słubickiego i sulęcińskiego (zrzeszonych m.in. w Stowarzyszeniu Pracodawców “Loża” oraz Euroregionalnym Związku Pracodawców), na którym poruszono problematykę szans i zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu pogranicza po wejściu Polski do UE.
W następnej kolejności poseł spotkał się z panem Ryszardem Bodziackim, Burmistrzem Słubic, który przedstawił posłowi aktualną sytuację gospodarczą w mieście.
Po tradycyjnym spotkaniu z członkami słubickiej Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, odbyło się ostatnie tego dnia spotkanie, w którym udział wzięli studenci Uniwersyetu Viadrina
i Collegium Polonicum (w tym przedstawiciele Rady Studentów Universytetu Vidarina AStA, a także członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA).

18 luty 2004r.

Absurd zlikwidowany!

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska), zlikwidował kolejny absurd dotyczący przedsiębiorców.
Wiele miesięcy trwała nieskuteczna walka podatników, prawników i polityków, a także mediów z absurdalnym przepisem ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nakładającym, słynnym już przepisem art. 32a, obowiązek kontrolowania przedsiębiorcy przez innego przedsiębiorcę i tym samym zastępowanie w tym zakresie urzędników urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Rząd do dzisiaj był nieugięty, nawet po zaskarżeniu wspomnianego przepisu do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, i nie wyrażał zgody na skreślenie tego przepisu. Mało tego, tę samą treść, a więc i te same obowiązki, resort finansów przewidział w nowym art. 107 projektu ustawy o VAT-cie, nad którą właśnie pracuje Sejm.
Dopiero interwencja posła Adama Szejnfelda na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i zgłoszenie poprawki do rządowego projektu ustawy, spowodowało, iż Komisja zmieniła kontrowersyjny przepis. Zmiana dokonała się po wyczerpującym uzasadnieniu poprawki przez posła Szejnfelda i przy sprzeciwie Rządu. Stanowisko przewodniczącego Komisji Gospodarki, wbrew rządowi, poparli wreszcie również posłowie SLD – UP.

3 luty 2004r.

„13” i plan Hausnera

W związku z planem Wicepremiera Jerzego Hausnera Klub Poselski Platformy Obywatelskiej RP zwrócił się do Rządu oraz innych partii politycznych, by podjąć działania oszczędnościowe dla dobra budżetu w różnym zakresie i na różnych polach działalności państwa. W ramach tego stanowiska posłowie zaproponowali, by partie polityczne zrzekły się finansowania z budżetu państwa (Platforma Obywatelska nie pobiera środków z budżetu).
Posłowie PO są także zdania, że w administracji publicznej, szczególnie na stanowiskach kierowniczych, nie powinny występować dodatkowe elementy wynagrodzenia (np. „trzynasta” pensja).
W związku z tym Klub Poselski Platformy Obywatelskiej w trakcie prac nad budżetem państwa w 2004 roku wniósł poprawkę w sprawie likwidacji tzw. „trzynastki”. Nie została ona, niestety, przyjęta przez większość sejmową, dlatego też PO w najbliższym czasie złoży odrębny projekt ustawy w tym zakresie.
W międzyczasie wszyscy posłowie Klubu Poselskiego PO, by dać przykład innym posłom i senatorom, zadeklarowali przekazanie swoich „trzynastek” na cele społeczne.
Kwota, jaką poseł Adam Szejnfeld przekazał w miesiącu styczniu na cele charytatywne, wynosi 6.352,00 zł i została ona rozdysponowana na poniżej zamieszczoną listę instytucji:

*

Stowarzyszenie „Hospicjum Piła”
*

Dom Dziecka w Szamocinie
*

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży
*

Dom Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp.
*

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu
*

Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Rożnowie
*

Polski Czerwony Krzyż w Międzychodzie
*

Placówka Opieki Nad Małym Dzieckiem w Grodzisku Wlkp.
*

Hospicjum Sióstr św. Elżbiety w Złotowie
*

Dom Zakonny Zgromadzenia s. Franciszkanek Rodziny Maryi – Szamotuły
*

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Sielinku
*

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi koło Wolsztyna.

2 luty 2004r.

Szejnfeld Ambasadorem Polskiego Biznesu

W dniu 31 stycznia 2004 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Polskiego Klubu Biznesu, na której wręczono przyznawane od 14 lat przez Klub nagrody dla najlepszych polskich przedsiębiorców oraz zasłużonych dla rozwoju biznesu. Tradycją jest, iż co roku Kapituła nagradza także Oskarem Polskiego Biznesu jedną osobistość na miarę Europy i Świata, nie należącą do grona ludzi związanych z gospodarką, która, poprzez aktywność polityczną, ma niebagatelny wpływ na rozwój przedsiębiorczości.
Kapituła Polskiego Klubu Biznesu postanowiła w bieżącym roku dokonać precedensu i przyznać wyjątkowo tytuł Honorowego Ambasadora Polskiego Biznesu osobie, która działa poza biznesem, a ponadto w Polsce – posłowi Adamowi St. Szejnfeldowi (Platforma Obywatelska), Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Gospodarki. Jak uzasadnił to prezes PKB, pan Ryszard Konwerski: „wieloletnia i konsekwentna działalność oraz osiągnięcia przewodniczącego Adama Szejnfelda we wspieraniu przedsiębiorczości i ułatwianiu funkcjonowania polskiej gospodarki, a także w usuwaniu przeszkód hamujących prywatną inicjatywę spowodowały, że Kapituła przyznała swoją nagrodę jednogłośnie”.
Uroczystość wręczenia nagrody uświetnili marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie Prezydenta i Rady Ministrów, przedstawiciele władz państwowych, osobistości życia publicznego, ludzie kultury i sztuki oraz przedstawiciele polskiego i międzynarodowego biznesu, a także laureat tegorocznego Oskara Polskiego Biznesu, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Pat Cox. Uroczystość wręczenia nagród poprzedził koncert z udziałem największych młodych talentów polskiej muzyki.
Dotychczas wśród laureatów Oskara Polskiego Biznesu znaleźli się m.in. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, James Earl Carter, Michaił Gorbaczow, Javier Solana, Jerzy Giedroyc, Zbigniew Brzeziński, Hans-Dietrich Genscher, Arpad Poncz czy Valdas Adamkus.

Więcej zdjęć

23 styczeń 2004r.

„Komisja zakończyła prace nad Ustawą o Zamówieniach Publicznych”

19.01.2004r. Komisja Gospodarki, pod przewodnictwem posła Adama St. Szejnfelda (Platforma Obywatelska), zakończyła prace nad ustawą o Zamówieniach Publicznych. I czytanie projektu w Komisji odbyło się 28 listopada ubiegłego roku. Trzecie czytanie ustawy odbyło się w Sejmie wczoraj, 22.01.2004r.
Celem nowego projektu Ustawy o Zamówieniach Publicznych jest uporządkowanie przepisów, jako że dotychczasowa ustawa, obowiązująca od 1995 roku była zmieniana już prawie 20-krotnie. Drugim ważnym powodem prac nad ustawą jest dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej.
Komisja Gospodarki pracowała w nadzwyczaj intensywnym tempie, w sumie doszło do 17 posiedzeń. Należy podkreślić, że skomplikowanie oraz rozległy zakres regulowanych zagadnień powoduje, że prace nad ustawą tych rozmiarów trwają zazwyczaj ponad pół roku. Mimo późnego przesłania projektu ustawy do Komisji Gospodarki przez Rząd, uporała się ona z ogromem pracy w bardzo krótkim czasie. Prace nad projektem były mimo tego bardzo dokładne i merytoryczne.
Przewodniczący Komisji, Adam Szejnfeld podkreślił w swoim wystąpieniu sejmowym, że poprawiono 105 artykułów i usunięto wiele zbędnych, szkodliwych i biurokratycznych przepisów. Wprowadzono m.in. nowe mechanizmy antykorupcyjne. Uproszczono procedury dla zamówień o małej wartości, znacznie zaostrzając wymogi dotyczące zamówień najdroższych. Pod wymogi ustawy włączono też zamówienia publicznej radiofonii i telewizji.
Adam Szejnfeld zaznaczył, że znacznie zaostrzono wymogi stawiane kandydatom Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jedną z nowości, która ma poprawić jakość działania UZP jest wprowadzenie zasady wybierania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w otwartym konkursie (nie przewidywał tego projekt rządowy) na kadencję 4 lat (rząd chciał kadencji 5 lat). Komisja wprowadziła również zasadę losowego (za pomocą programu komputerowego) doboru arbitrów do zespołów orzekających, łącznie z losowaniem przewodniczącego zespołu arbitrów. Bardzo poważne kontrowersje wywołały propozycje powoływania Rady zamówień publicznych oraz wprowadzenie instytucji tzw. „Obserwatora”, lecz mimo to, wolą większości koalicji, zostały one włączone do ustawy. Różnicy zdań nie wywoływały natomiast projekty przepisów zmierzających do ograniczania korupcji przestępczości na rynku zamówień publicznych, jaki polepszania sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw.

22 styczeń 2004r.

Rada Programowa PO

W dniu 17 stycznia br. uchwałą Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP powołano Radę Programową PO, która działać będzie w ramach czterech projektów:

*

Naprawa ustroju Polski
*

Odbudowa jakości życia publicznego
*

Ład w gospodarce, finansach i usługach publicznych
*

Nowe cele Polski w świecie

Rada Programowa jest organem doradczym Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, a jej zadaniem jest inicjowanie, ułatwianie i koordynowanie debaty ideowej i programowej w Platformie Obywatelskiej oraz opracowywanie projektów dokumentów Platformy w tej dziedzinie.

Na posiedzeniu powołano także trzon Rady, w skład której wszedł przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki Adam Szejnfeld, a także m.in. Marek Biernacki – były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Roman Kluska – przedsiębiorca, Waldemar Łazuga – rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Barbara Kudrycka – rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Zdzisław Mach – kierownik Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zdzisław Najder – prof. nauk humanistycznych, publicysta, były dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

13 styczeń 2004r.

Urzędnicy do odpowiedzialności

Poseł Adam Szejnfeld (Platforma Obywatelska), przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, przystąpił wraz z grupą prawników do opracowania projektu ustawy o odpowiedzialności urzędniczej. Wszczęto prace nad przygotowaniem założeń i tez, na podstawie których ma powstać ostateczny projekt ustawy. Przyszła regulacja ma stworzyć systemowe, kompleksowe rozwiązanie spraw dotyczących standardów i etyki pracy urzędników administracji publicznej z jednej strony oraz odpowiedzialności – służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej i karnej – za nieprzestrzeganie norm etycznych i prawnych, z drugiej strony. Działania wyjaśniające i postępowania w tych sprawach miałyby być obligatoryjne, a nie uznaniowe, a cała regulacja miałby dotyczyć wszystkich urzędników, a więc administracji państwowej i administracji samorządowej.
Poseł Adam Szejnfeld, w sprawie przygotowywanego przez jego zespół projektu, spotkał się z mec. Wojciechem Błyszczykiem, społecznym Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców. Obaj panowie uzgodnili, iż najlepszą formą wniesienia nowego prawa do laski marszałkowskiej byłaby inicjatywa obywatelska.

12 styczeń 2004r.

Człowiek Roku i… Człowiek Roku

Jan Rokita otrzymał tytuł „Człowieka Roku” w plebiscycie tygodnika „Wprost”, ale nie tylko… Tytuł „Człowieka Roku” otrzymał także Adam Szejnfeld – poseł Platformy Obywatelskiej, który już po raz trzeci został uznany „Człowiekiem Roku”, w kategorii polityka, w Wielkopolsce Północno-Zachodniej.
Kapituła Konkursu, składająca się z przedstawicieli jedenastu redakcji, tj. Gazety Wyborczej, Głosu Wielkopolskiego, Gazety Poznańskiej, Tygodnika Pilskiego, Tygodnika Nowego, Polskiej Telewizji Program 3, Telewizji Astra, Telewizji Pilsat, Radia Merkury, Radia Eska oraz Radia STO, w XII plebiscycie uznała, iż w roku 2003 Adam Szejnfeld był nie tylko najlepszym, ale także jedynym politykiem, który zasłużył na to miano, co jest precedensem w historii plebiscytu.
W uzasadnieniu zwrócono szczególną uwagę na jego znakomitą pracę w sejmowej Komisji Gospodarki oraz zasługi dla rozwoju Wielkopolski, a także na to, iż „głos Adama Szejnfelda był zawsze merytoryczny, a nie populistyczny”.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)