Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Decyzje Rady Ministrów

Redaktor admin on 9 Maj, 2012 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W dniu 8.05.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostały przyjęte następujące dokumenty:

Informacje:

Informacja na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r., przedłożona przez ministra finansów

Minister finansów prognozuje, że w 2013 r.: realny wzrost PKB wyniesie 2,9 proc., a średnioroczna inflacja – 2,7 proc.

Oznacza to, że w 2013 r. wzrost gospodarczy będzie szybszy o 0,4 pkt. proc. niż w 2012 r. Natomiast w kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych, presja inflacyjna będzie się zmniejszać, chociaż w 2012 r. będzie jeszcze wysoka.

Rząd zobowiązany jest przedstawić Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych – do 10 maja – wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na następny rok.

Projekty nowelizacji ustaw:

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

W projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dotyczą one:

• ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich;

• większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień;

• szybkości przeprowadzenia postępowania;

• zastosowania trybów niekonkurencyjnych;

• odpowiedniego zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych.

Do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych włączono nowy rozdział zawierający przepisy odnoszące się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dzięki temu powstanie pełna, przejrzysta i spójna regulacja,

w której ujęte będą systemowo procedury udzielania różnego rodzaju zamówień publicznych (klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa).

Projektowane przepisy zapewniają możliwie szeroki udział polskich przedsiębiorstw w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce oraz właściwą ochronę informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi m.in. o przepisy umożliwiające zamawiającemu określenie szczególnych warunków realizacji zamówienia (np. w sferze zachowania bezpieczeństwa informacji lub dostaw), wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu, który naruszył zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw bądź podmiotu nieposiadającego odpowiedniego poziomu wiarygodności.

Nowe przepisy zapewnią nie tylko prawidłową implementację przepisów dyrektywy obronnej i wypełnienie zobowiązania wynikającego z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU), będą także chroniły polski przemysł obronny i wzmacniały jego rozwój m.in. przez:

• sformułowanie zasady, zgodnie z którą w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będą mogli brać udział wyłącznie wykonawcy mający siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wykonawcy mający siedzibę na terytorium kraju, z którym UE lub Polska zawarła odpowiednią umowę międzynarodową (w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie uczestniczenie w konkretnym postępowaniu wykonawców mających siedzibę także na terytorium innych państw niż powyżej określone);

• zapewnienie bezpieczeństwa dostaw m.in. w sferze organizacji i lokalizacji dostaw (chodzi o ich wielkość i terminowość), gwarancji realizacji zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego (np. w sytuacji kryzysowej);

• wyłączenie z obowiązku stosowania procedur przewidzianych ustawą m.in. w zakresie zamówień wyłączonych na podstawie art. 346 TFU oraz w zamówieniach na dostawy i usługi o wartościach poniżej progów unijnych, do których dyrektywa nie ma zastosowania;

• określenie procedur mających zastosowanie do oceny występowania istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, czemu ma służyć m.in. przepis upoważniający Radę Ministrów do wydania (na wniosek ministra obrony narodowej i w porozumieniu z innymi ministrami) rozporządzenia w sprawie określenia trybu oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Przepisy nowelizowanej ustawy nie będą obejmować zamówień, którym nadano jedną z klauzul tajności (tajne, ściśle tajne). W projekcie znalazły się ponadto inne wyłączenia stosowania Prawa zamówień publicznych, chodzi np. o wyłączenia zamówień dotyczących szeroko rozumianej działalności wywiadowczej (obejmującej także tzw. wywiad wewnętrzny, związany m.in. z bezpieczeństwem ekonomicznym kraju lub bezpieczeństwem wewnętrznym państwa).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, ochrona bezpieczeństwa państwa będzie realizowana m.in. w następstwie:

• zniesienia obowiązku stosowania proponowanych przepisów do zamówień, których realizacja zobowiązałaby Polskę do dostarczenia informacji, których ujawnienie uznaje ona za sprzeczne z jej podstawowymi interesami bezpieczeństwa;

• zapewnienia bezpieczeństwa informacji przed niedozwolonym dostępem, jako szczególnie wrażliwego aspektu zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

• umożliwienia zamawiającym zweryfikowania (pod kątem zapewnienia ochrony informacji niejawnych) podwykonawców oraz odsunięcie pracowników i innych osób współpracujących z wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych od czynności związanych z realizacją zamówienia zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak i na etapie realizacji samej umowy.

Przyjęcie nowych przepisów poprawi racjonalizację wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dzięki nim możliwe będzie dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług i robót budowlanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, po atrakcyjnych cenach, co w konsekwencji obniży wydatki budżetu państwa na te cele.

Projekt nowelizacji przewiduje zwiększenie przejrzystości udzielania zamówień publicznych przez obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie Zamówień Publicznych. Wszczynanie procedury w drodze jawnego oraz publicznego ogłoszenia umożliwi ubieganie się o nie wszystkim zainteresowanym na równych i zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji zasadach.

Zakłada się, że projektowane zmiany będą służyć także m.in.:

• wzrostowi innowacyjności zamówień publicznych (chodzi o dopuszczenie stosowania dialogu technicznego przez zamawiających);

• zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych (możliwość zobowiązania koncesjonariusza do wyboru podwykonawców w trybie postępowania konkurencyjnego oraz rozszerzenie metod prekwalifikacji wykonawców w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria);

• poszerzeniu rynku zamówień publicznych otwartych na konkurencję (udzielanie zamówień „sektorowych” poniżej progów unijnych w oparciu o zasady równego traktowania, niedyskryminacji, przejrzystości, itp.);

• odbiurokratyzowaniu zamówień sektorowych przez zwolnienie zamawiających sektorowych z obowiązku żądania dokumentów od wykonawców objętych systemem kwalifikowania.

Należy podkreślić, że wprowadzone przepisy, które wykraczają poza implementację dyrektywy obronnej, będą służyć zamawiającym udzielającym wszystkich przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych rodzajów zamówień, tj. klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Założenia:

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przedłożone przez ministra zdrowia

Proponowane zmiany wynikają z oceny dziesięciomiesięcznego okresu funkcjonowania ustawy o działalności leczniczej. Zgłoszono w nim wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz nieścisłości. Nowe propozycje usuną te niejasności i zagwarantują, że system ochrony zdrowia będzie funkcjonował bez zakłóceń.

Z założeń wyłączono problematykę ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych. Rozwiązania dotyczące tej kwestii zostaną przedstawione w projekcie nowelizacji ustawy.

Proponowane zmiany obejmą m.in. następujące kwestie:

• Katalog podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz prowadzenie przez nie działalności leczniczej

Doprecyzowano definicję “przedsiębiorstwa” przez jednoznaczne wskazanie, że w jednym przedsiębiorstwie wykonywany jest jeden rodzaj działalności leczniczej. Zdaniem projektodawców nie ograniczy to możliwości wykonywania przez ten sam podmiot różnych rodzajów tej działalności.

Zaproponowano, aby ratownictwo medyczne było wykonywane zarówno w ramach działalności ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej i całodobowej, w tym szpitalnej.

Kolejna kwestia dotyczy wykonywania działalności leczniczej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Chodzi o wyłączenie tej działalności z przepisu stanowiącego, że działalność lecznicza jest działalnością gospodarczą regulowaną. W konsekwencji organizacje te nie będą musiały rejestrować się jako przedsiębiorcy.

• Zaopatrywanie pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne

Rozszerzony zostanie przepis o danych identyfikacyjnych pacjentów szpitali, co odnosi się przede wszystkim do danych identyfikacyjnych noworodków. Nowy znak, zgodnie z założeniami, będzie uzupełniony o dane matki, płeć, godzinę i minutę urodzenia dziecka. Pozwoli to uniknąć pomyłek i zapewni prawidłowe ustalenie tożsamości noworodka.

• Zamówienia na świadczenia zdrowotne

Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie mógł udzielać zamówienia na świadczenia, których sam nie wykonuje, ale które mieszczą się w profilu podmiotu przyjmującego zamówienie.

• Wsparcie związane z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Proponuje się wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości spłaconych, przez podmioty tworzące, kredytów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Będzie to możliwe w ramach tych samych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

Zgodnie z założeniami, w ustawie będą również uregulowane kwestie finansowe. Chodzi np. o możliwość przeksięgowania niezamortyzowanej części środków, które przed 1 lipca 2011 r. zwiększyły fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na międzyokresowe rozliczenia przychodów.

Zaproponowano określenie zasad ustalania wysokości dotacji i sposobu jej rozliczania dla podmiotów utworzonych w tym samym roku, w którym następuje przekazanie środków.

Przygotowała Anna Kuracka

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)