Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

PARP o PPP

Redaktor admin on 9 Luty, 2010 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

dsc02853

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do realizacji projektu o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym. Ustawa o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym to jedna z kluczowych ustaw Pakietu na Rzecz Przedsiębiorczość, przygotowanego pod kierownictwem posła , wcześniej wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Ustawa napisana została zupełnie nowatorską metodą opartą na modelu anglosaskim. Ustawa wyeliminowała zbędne obciążenia administracyjne oraz zlikwidowała nadmierne ograniczenia, co do przedmiotu i treści samej umowy. Wprowadzone rozwiązania m.in. nie nakładają obowiązku sporządzania analiz, pozostawiając taką decyzję samym zainteresowanym.


Poniżej publikujemy szczegóły naboru

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, zgodnie z art. 28a ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu.

 

Celem projektu Partnerstwo publiczno-prywatne jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w formule PPP w Polsce.

 

 W ramach projektu przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona partnerowi/partnerom projektu :

 

1.przeprowadzenie cyklu 16 seminariów regionalnych o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, dotyczących tematyki PPP oraz organizacja ogólnopolskiego konkursu  projektów PPP;

2.przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowanie i administrowanie serwisem www projektu oraz przygotowanie publikacji.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jednocześnie będzie pełniła funkcję lidera w tworzonym partnerstwie oczekuje od zainteresowanych podmiotów przedstawienia propozycji swego udziału w realizacji zaplanowanych działań. Propozycję realizacji działań w ramach projektu należy przedstawić na formularzu zgłoszenia partnera do projektu/zadania.

 

Do udziału w naborze zapraszamy podmioty, które:

 

1.nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe,

2.posiadają doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć,

3.dysponują kadrą merytoryczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie przy realizacji podobnych zadań,

4.dysponują kadrą, gwarantującą właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo-księgowej,

5.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedsięwzięcia,

6.przedstawią koncepcję udziału w projekcie,

7.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje wybrać w wyniku naboru max. 2 partnerów, którzy spełnią kryteria wyboru oraz przedstawią najciekawszą propozycję udziału w projekcie.

 

W ramach niniejszego ogłoszenia nie przewiduje się nawiązania współpracy z grupą podmiotów / partnerstwem / konsorcjum / związkiem organizacji, o których mowa w pkt. II. 14 Zakresu realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zgłoszenia można składać osobiście, kurierem, pocztą lub faksem do 26 lutego 2010 roku. 

 

na adres:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

faks:+ 48 22 432 84 31

z dopiskiem: „Zgłoszenie partnera do projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

 

Decyduje data wpływu formularza do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do dnia 15 marca 2010 roku.

Wszelkie informacje związane z naborem zgłoszeń udzielane będą pod numerem telefonu: (22) 432 86 99 (22) 432 86 99 oraz za pomocą e-mail: ppp@parp gov.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)