Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Polityka rozwoju

Redaktor admin on 8 Styczeń, 2010 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

min_eb

Rząd podjął w ostatnich latach wiele inicjatyw na rzecz poprawy programowania strategicznego w Polsce oraz stworzenia systemu zarządzania rozwojem kraju. Do najważniejszych działań należy przyjęcie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Określa ona podmioty prowadzące politykę rozwoju, tryb współpracy między nimi oraz podstawowe instrumenty za pomocą których polityka rozwoju jest realizowana. Rząd przyjął także założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Planowane przepisy przedstawiają model zarządzania rozwojem zmierzający m.in. do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji publicznych. Ponadto, w czerwcu 2009 r., zaprezentowano „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Dokument prezentuje wyzwania i rekomendacje w najważniejszych dla rozwoju obszarach funkcjonowania państwa. Raport szczegółowo diagnozuje wyzwania stojące przed Polską do 2030 r.:
• Wzrost i konkurencyjność,
• Sytuacja demograficzna,
• Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy,
• Odpowiedni potencjał infrastruktury,
• Bezpieczeństwo energetyczno- klimatyczne
• Gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego,
• Solidarność i spójność regionalna,
• Poprawa spójność społecznej,
• Sprawne państwo,
• Wzrost kapitału społecznego.
Rząd przygotował także Plan uporządkowania strategii rozwoju. Dokument wprowadza działania porządkujące w obszarze obowiązujących dokumentów strategicznych, tj. strategii, programów rozwoju, w tym programów wieloletnich. Działania te mają doprowadzić do ograniczenia liczby dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju. Ich mniejsza liczba zapewni większą przejrzystość procesu programowania strategicznego i umożliwi efektywniejsze wydatkowanie pieniędzy budżetowych, a w konsekwencji skuteczniejszy rozwój kraju. W dokumencie zaproponowano ograniczenie liczby strategii rozwoju i polityk z obecnych 41 do 9 nowych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Strategie te będą podlegać analizie pod kątem spełniania warunków dotyczących struktury i podstawowych elementów, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Każda strategia będzie miała koordynatora.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)