Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Program rozwoju biogazowni do 2020 r.

Redaktor admin on 12 Listopad, 2009 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

5-waldemar-pawlak
Program „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” pozwoli na utworzenie do 2020 r. w każdej gminie średnio jednej biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego. Kierownictwo MG przyjęło dokument 9 lipca br.

Celem programu „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy (tzw. biogazownie rolnicze), wskazanie możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych (krajowych oraz Unii Europejskiej) oraz przeprowadzenie stosownych działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.
Program wychodzi naprzeciw postulatom o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego produkcję biogazu rolniczego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Według autorów projektu, utworzenie instalacji biogazowych przyczyni się także do aktywizacji gospodarczej wsi. Szacowany potencjał surowcowy pozwala na wyprodukowanie rocznie 5 mld mld³ biogazu, o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometanowego. Stwarza to możliwość działania dla około 2000 biogazowni, każda o mocy 1 MW.
Wdrożenie Programu „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” związane jest przede wszystkim ze zmianą ustawy Prawo energetyczne, ustawy o odpadach, ustaw podatkowych i aktów wykonawczych.
***
Realizacja Programu „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” przyczyni się do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Program jest elementem promowania bardziej ekologicznego wzrostu gospodarczego, pozytywnie wpłynie na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto realizacja działań zawartych w Programie może zwiększyć tempo (osłabionego w ostatnim czasie przez globalny kryzys gospodarczy i finansowy) rozwoju gospodarczego Polski.

10.11.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)