Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

News Editor – Bulletin nt. ustawy o PPP

Redaktor admin on 19 Lipiec, 2008 dostępny w Wywiady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Z wiceministrem gospodarki Adamem Szejnfeldem rozmawiała Rebecca Omonira-Oyekanmi
lipiec 2008

1. Will the new PPP law create a big pipeline of PPP projects? Does the new law make it easier for such projects to go ahead? If yes, how and why?
Czy nowe przepisy dotyczące PPP spowodują wysyp projektów w tej formule? Czy nowe prawo ułatwi ich realizację? Jeśli tak, to, w jaki sposób.

Projekt nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to kolejna propozycja „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” składającego się z 21 ustaw ułatwiających życie przedsiębiorcom, jaki przygotowaliśmy w Ministerstwie Gospodarki. Ustawie, tak jak całemu Pakietowi przyświeca idea wolności i zaufania do obywateli. Projekt tworzy bezpieczne ramy prawne partnerstwa, przyznając jednocześnie stronom umowy dużą swobodę w doborze formy współpracy i rodzaju przedsięwzięcia. Co więcej ustawa nie mnoży przepisów, ale odsyła do sprawdzonych rozwiązań prawnych m.in. w prawie handlowym i cywilnym.

Jestem przekonany, że elastyczne rozwiązania zastosowane w naszym projekcie przyczynią się do spopularyzowania tej formy współpracy. Naszym celem było uwolnienie zamrożonych sztywnymi przepisami przedsięwzięć PPP w Polsce. To może otworzyć przed nami nową erę rozwoju, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym. Dlatego planujemy jak najszybsze wejście nowych przepisów w życie, tzn. jeszcze w tym roku. Dzięki temu samorządy będą mogły uwzględnić projekty PPP w swoich budżetach być może nawet już na 2009 r.

Warto też podkreślić, że także sama ustawa powstawała w duchu PPP. W prace nad projektem od samego początku zaangażowani byli bowiem – na niespotykaną dotąd skalę – partnerzy społeczni. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej – rządowej i samorządowej – oraz organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Co więcej, chcemy aby prawo w Polsce powstawało właśnie w taki sposób, czyli przy udziale adresatów projektowanych przepisów. To ułatwi wprowadzenie ich w życie.

2. Are you interested in attracting international investors to the Polish market to work with domestic firms and bid for these PPPs?
Czy jesteście zainteresowani przyciąganiem zagranicznych inwestorów do współpracy z polskimi firmami i udziału w przetargach na projekty PPP?

Jak najbardziej. W ramach PPP partnerem prywatnym może być zarówno przedsiębiorca krajowy, jak i zagraniczny. Nowa ustawa daje możliwość realizowania projektów w bardzo elastycznej formie spółki prawa handlowego. Liczymy na doświadczenie inwestorów zagranicznych w tej dziedzinie.

3. What is your first priority after the law comes into force? In what sectors PPP can be applied? For example sectors such as highways, education and health.
Jakie są wasze priorytety po wejściu nowych przepisów w życie? Jakie obszary was interesują: autostrady, edukacja, zdrowie?

Chcemy przede wszystkim, aby wprowadzone przez nas usprawnienia zaowocowały jak największym zakresem demonopolizacji administracji. W ramach prawa niektóre zadania samorządów i administracji rządowej będą mogli realizować przedsiębiorcy na wzór stosowanego w firmach outsourcingu. Dzięki temu administracja publiczna będzie działać z większą korzyścią dla obywatela i mniejszym kosztem dla państwa. Te, które lepiej i korzystniej byłoby stosować w innej formie, jak zamówienie publiczne, zlecenie, umowa o dzieło, czy koncesja, będą mogły być realizowane we współpracy w formule partnerstwa publiczno-prawnego.

Firmy prywatne wspólnie z samorządami będą mogły realizować szeroki wachlarz przedsięwzięć inwestycyjnych, jak np. budowa szkół, hal sportowych, spalarni śmieci, dróg, autostrad, portów morskich i lotniczych, a nawet urzędów. Ale partnerzy prywatni mogą też realizować usługi publiczne w dziedzinie edukacji i zdrowia. PPP może być więc uniwersalnym narzędziem demonopolizacji administracji publicznej.

4. What are the long term plans for infrastructure development and PPP in Poland?
Jakie są długoterminowe plany rozwoju infrastruktury i PPP w Polsce?

Tworzenie długoterminowych planów dotyczących rozwoju infrastruktury, zwłaszcza w zakresie transportu jest zadaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury. Naszym celem jest z kolei stworzenie sprzyjających warunków dla realizacji tych planów. Będziemy promowali i upowszechniali PPP, by służyło tym celom.

5. What are the biggest challenges facing the Polish PPP market?
Jakie są największe wyzwania stojące przed rynkiem PPP?

Dzisiaj największą barierą w realizacji przedsięwzięć w formule PPP w Polsce są uciążliwe procedury wyboru partnera prywatnego, rozbudowane obowiązki sprawozdawcze oraz zbyt szczegółowy opis umowy. W oparciu o przepisy dotychczasowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie powstał praktycznie żaden projekt PPP. Wymagania okazały się zbyt duże dla potencjalnych zainteresowanych, zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego.

Nowe przepisy m.in. wyeliminują, krytykowany często przez przedsiębiorców, obowiązek określania ryzyka przedsięwzięcia i przeprowadzania kosztownych analiz. Ustawa umożliwi także finansowanie przedsięwzięć PPP ze środków Unii Europejskiej. Złagodzone zostaną także kryteria oceny projektów PPP przez Ministra Finansów. Jego akceptacji będą wymagać inwestycje o wartości powyżej 20 mln zł. Skracamy także czas na wydanie oceny projektu z 60 do 6 tygodni.

Chcę natomiast zwrócić uwagę, że rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, niezależnie od regulacji prawnych, utrudnia brak tradycji współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Obserwujemy także bariery mentalne w podejściu do współpracy administracji i przedsiębiorców. Wobec tego w moim przekonaniu konieczne jest podjęcie próby zmiany tych przyzwyczajeń i upowszechnianie wiedzy o PPP. Dobre praktyki, wzory umów, pozytywne przykłady z zagranicy powinny pomóc w promocji tej formuły. Liczymy też na zaangażowanie się firm z praktycznym doświadczeniem, jakie nabyły w zachodniej Europie i na świecie w tego rodzaju działalności biznesowej. Zapraszamy do Polski.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)