Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wywiad wiceministra Adama Szejnfelda dla dwumiesięcznika Konstrukcje Stalowe

Redaktor admin on 22 Wrzesień, 2009 dostępny w Wywiady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

foto-oiotr-waniorek-nowy-przemysl(Zdj. Piotr Waniorek, Nowy Przemysł)

1. Jak wygląda sytuacja gospodarcza Polski po roku kryzysu ?

Polska gospodarka pomimo spowolnienia rozwija się dynamiczniej niż większości krajów Europy. W bieżącym roku jako jedyny kraj w regionie odnotowaliśmy wzrost PKB. W tym sukcesie niemały udział mają małe i średnie firmy, które potrafią szybko i skutecznie dostosować się do aktualnej sytuacji rynkowej. Dzięki ich działalności skutki światowego kryzysu są w Polsce mniej odczuwalne.
Nie mniej ważne są działania polskiego rządu. Staramy się łagodzić negatywne skutki kryzysu. Dążymy do zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Przegotowaliśmy wiele praktycznych rozwiązań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Programy antykryzysowe oferują finansowe instrumenty wsparcia warte kilkadziesiąt miliardów złotych. Tworzymy także lepsze regulacje prawne i zmniejszamy biurokrację.

2. Jakie branże ucierpiały najbardziej i dlaczego ?

Pewne sektory polskiego przemysłu są, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, w większym stopniu podatne na skutki spowolnienia gospodarczego. Jest to m.in. sektor przemysłu zbrojeniowego, budowlany, górniczy i koksowniczy, chemiczny oraz produkcja dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Bardziej kryzys odczuwają także firmy eksportowe, niż działające na rynku wewnętrznym. Konsekwencje kryzysu odczuwalne są także m.in. w przemyśle stalowym, papierniczym, cementowym, ale już mniej w spożywczym i przetwórczym. Ba, w tych ostatnich często obserwujemy znaczny wzrost produkcji i sprzedaży.

3. Co resort zrobił by powstrzymać niekorzystne tendencje w gospodarce ?

W celu złagodzenia skutków kryzysu finansowego przygotowaliśmy szereg rozwiązań, które opisaliśmy w dokumencie „Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju”. Z ich pomocą będziemy zwiększać popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, eliminować bariery prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaktywizować inwestycje w innowacje.
Wprowadziliśmy m.in. zmiany w przepisach na rzecz utrzymania miejsc pracy (m.in. wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy). Zachęcamy także przedsiębiorców do korzystania z alternatywnych źródeł finansowania działalności, takich jak faktoring, forfaiting, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, leasing, czy obligacje przychodowe.
Dążymy także do tego, aby z jednej strony usprawnić procedury przyznawania środków unijnych w ramach programów operacyjnych. Z drugiej, promujemy realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki tym działaniom firmy będą mogły szybciej i efektywniej realizować swoje inwestycje.
Wspieramy również finansowo eksporterów, m.in. poprzez finansowanie i refinansowanie kredytów eksportowych.
W dniu 2 kwietnia 2009 r Rada Ministrów przyjęła rozwiązania ułatwiające mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego poprzez wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń. Z kolei 16 grudnia 2008 r. przyjęła „Plan wydatkowania środków na koniec 2009 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach NSRO 2007-2013”. Dzięki temu mamy do wykorzystania aż 16,8 mld. zł. środków UE.
Co więcej, w latach 2009 – 2012 możemy przeznaczyć ok. 1,5 mld zł na budowę lub modernizację dużych inwestycji ekologicznych. Środki na ten cel pochodzą z Programu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), który przyjęła Rada Nadzorcza i Zarząd NFOŚiGW.
W Ministerstwie Gospodarki działa tez antykryzysowy Komitet Sterujący powołany przez Rząd. Ma on realizować zadania z zakresu programu wspierania inicjatyw pobudzających polska gospodarkę. Komitet ma do dyspozycji 5 mld zł. W pierwszej kolejności będą one przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw sektora przemysłu zbrojeniowego. Ale na mam nadzieję, że na pomoc będą mogły liczyć firmy także z innych branż i sektorów.

4. Jakie są prognozy dotyczące tego roku ?

Duży wpływ na stan polskiej gospodarki będzie miała sytuacja na świecie, a także przeprowadzone w kraju reformy i działania antykryzysowe. Spodziewamy się, że w latach 2009-10 polska gospodarka będzie rozwijała się poniżej swoich możliwości. Jednak na poprawę koniunktury może mieć wpływ organizacja EURO 2012 i realizowane w związku z tym projekty infrastrukturalne.
Osłabienie wzrostu nie powinno spowolnić inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu środków strukturalnych. Na poprawę sytuacji gospodarczej wpłynie neutralna polityka monetarna, dzięki której stopy procentowe nie będą rosły. Można również oczekiwać, że nie wzrosną ceny surowców energetycznych. Zaś koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski, zacznie poprawi się w 2010 roku.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)