Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

System oceny zgodności produktów

Redaktor admin on 3 Lipiec, 2009 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

0307200901

Precyzyjne określenie zadań organów nadzoru rynku oraz zapewnienie ministrowi gospodarki skutecznego nadzoru nad Polskim Centrum Akredytacji (PCA) to najważniejsze zmiany projektu ustawy o systemie oceny zgodności. Dokument powstal pod kierownictwem Adama Szejnfelda, wiceministra Gospodarki i został przyjęty przez Kierownictwo MG w dniu 1 lipca br., które skierowało projekt do uzgodnień międzyresortowych.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności ma dostosować krajowe przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wymagań w zakresie akredytacji i nadzoru rynku.

W przygotowanym w MG projekcie bardziej precyzyjnie określono przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu, jak i zasad ich kontroli. Ponadto projekt nakłada obowiązek powiadamiania Komisji Europejskiej o produktach, które stwarzają poważne zagrożenie. Wykorzystywany będzie do tego elektroniczny system szybkiego reagowania RAPEX.

Dokument zobowiązuje także organy nadzoru rynku do współpracy z organami celnymi oraz innymi jednostkami kontrolnymi zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także z podmiotami gospodarczymi.

Projekt stanowi także realizację wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczących funkcjonowania PCA w latach 2005-2007. Ustawa przyznaje ministrowi gospodarki, w ramach sprawowanego nadzoru, uprawnienia do zatwierdzania planów finansowych oraz sprawozdań PCA. Dzięki dostępowi do aktualnych informacji, szef resortu może przekazać wymagane przez Komisję Europejską dane o zakresie działania krajowej jednostki akredytacyjnej.

***

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności będzie dostosowana do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, które będą obowiązywać w całej UE od 1 stycznia 2010 r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)