Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

5 miliardów zł

Redaktor admin on 4 Czerwiec, 2009 dostępny w Galeria zdjęć, Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

5 miliardów zł

2705200901

Podczas wtorkowego posiedzenia w dniu 26 maja br. Rada Ministrów przyjęła dokument programowy pt: „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. Dokument jest efektem kilkunastu tygodni prac, jakie prowadzone były w Ministerstwie Gospodarki. Kryzys to nie tylko zagrożenie, to również nadzieja na lepsze jutro. Przygotowaliśmy w Ministerstwie Gospodarki dobry program pomocowy, którego wdrożenie zapewni możliwie jak najlepsze wsparcie dla przedsiębiorców w dobie kryzysu. Program ma wartość 5 miliardów zł. – mówi wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Dokument zawiera program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw, realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Program stanowi realizację rządowego Planu stabilności i rozwoju. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP SA) będzie mogła zaciągać kredyty lub wyemitować obligacje, których spłata będzie poręczana lub gwarantowana przez państwo. Gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa będą udzielane do poziomu 5 mld zł. Kwota ta będzie jednak zależała od długości okresu finansowania projektów, formy wsparcia oraz kosztu pozyskania środków finansowych przez ARP SA.

Agencja będzie angażować się w przedsięwzięcia gospodarcze pobudzające popyt i stymulujące rozwój gospodarczy. Zaangażowanie to będzie polegało na finansowaniu projektów wykonywanych bezpośrednio przez Agencję lub wspieraniu przez nią podmiotów wskazanych bądź utworzonych. Agencja będzie też udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom, w szczególności w formie pożyczek, zakupu obligacji emitowanych przez firmy oraz poręczeń. Zakłada się, że ARP nie będzie wspierała projektów, których finansowanie można by uznać za pomoc publiczną.

Agencja będzie udzielać pomocy na zasadach rynkowych. Każde przedsięwzięcie zostanie poddane ocenie ekonomicznej, a poziom ryzyka wyznaczy warunki, na jakich będzie można udzielić wsparcia. Udzielona pomoc będzie podlegać zwrotowi. W pierwszej kolejności ARP będzie wspierać projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Finansowany będzie zakup materiałów i wyrobów gotowych, potrzebnych do realizacji zamówień na produkcję, modernizację lub remonty uzbrojenia bądź sprzętu wojskowego. Chodzi o podtrzymanie zdolności produkcyjnych zakładów przemysłu obronnego na czas ograniczonych zdolności finansowych Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczących zakupów uzbrojenia lub sprzętu wojskowego. Chodzi też o utrzymanie zdolności operacyjnych sił zbrojnych na dotychczasowym poziomie. Na projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa ARP planuje przeznaczyć 1,5 mld zł. Działania objęte dokumentem, mają charakter czasowy, tj. ARP SA pozyska środki finansowe i przeznaczy je na realizację zadań do końca 2010 r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)