Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Cena idzie do lamusa

Redaktor admin on 21 Luty, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Wyłączne kryterium ceny spadło z poziomu 93% do 31%. udziału w rozstrzyganiu przetargów publicznych już po trzech miesiącach obowiązywania nowej ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP) współautorstwa posła Adama Szejnfelda. To zupełny przełom, o który walczyłem przez ostatnie niemalże dziesięć lat – mówi poseł Adam Szejnfeld. Konfederacja LEWIATAN w dniu 19 lutego br. zorganizowała w Warszawie konferencję podsumowującą pierwsze miesiące obowiązywania zmienionej ustawy PZP. W wydarzeniu udział wzięli m.in. współautorzy nowelizacji, eurodeputowany Adam Szejnfeld oraz posłanka Maria Janyska.

Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych pierwsze wyniki analiz ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę ich struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu. Po nieco ponad dwóch miesiącach (do końca roku 2014) od wejścia w życie znowelizowanych przepisów PZP w tym zakresie, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 31%. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85% do poziomu 33%. W postępowaniach, w których ocenie podlegała nie tylko cena, w ponad 92% ogłoszeń zamawiający zastosowali 2 kryteria oceny ofert; średnio zaś stosowali 2,1 kryterium.

****

Jedna z podstawowych zmian nowelizacji PZP przewiduje, że cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny, jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych.

Sukcesem projektodawców, zupełnym novum ustawy, czymś, o co walczyli przedsiębiorcy od kilkunastu lat, jest waloryzacja umów. Ustawa umożliwiać będzie wreszcie waloryzację umów zawartych na ponad 12 miesięcy. W przypadku takich kontraktów strony będą mogły podjąć negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia. Będzie to możliwe w terminie 30 dni od zmiany stawki podatku VAT, wysokości płacy minimalnej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Nowelizacja zwiększa także jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o roboty budowlane lub usługi. To jest absolutnie nowe prospołeczne i prozatrudnieniowe rozwiązanie.

Ustawa umożliwi także walkę z „handlem papierami”, czyli tzw. potencjałem w procesach przetargowych. Nowe przepisy odnoszą się również i do wielu innych ważkich spraw dla wydatkowania publicznych pieniędzy, dzięki czemu uznana została za największą i najważniejszą nowelizacje ostatnich lat.

Źródło: inf. własna oraz www.uzp.gov.pl

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)