Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Jak wspierać rozwój PPP w Polsce?

Redaktor admin on 30 Styczeń, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld zwrócił się do Premiera z zapytaniem, dotyczącym planów w zakresie rozwoju w naszym kraju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W Polsce wiele resortów z różnych powodów powinno być zainteresowane dynamicznym rozwojem PPP – uważa poseł Adam Szejnfeld – na przykład Minister Finansów ze względu na możliwość kontynuowania inwestycji, w tym również samorządowych, bez zwiększania długu publicznego. Podobnie zainteresowanie przykładowo winni wykazywać minister właściwy dla budownictwa (np. budownictwo komunalne), rozwoju regionalnego (np. wykorzystanie funduszy unijnych), transportu (np. drogi, autostrady, parkingi, koleje, porty morskie, lotniska), środowiska (np. spalarnie śmieci, wysypiska, oczyszczalnie ścieków), administracji (np. urzędy, siedziby administracji publicznej), spraw wewnętrznych (np. więzienia), zdrowia (np. szpitale), sportu i turystyki (np. boiska, obiekty rekreacji i wypoczynku), itp. W zapytaniu swoim poseł Adam Szejnfeld streszcza idee i zasady działania PPP, korzyści płynące z tej formuły oraz proponuje określone rozwiązania w tej materii na przeszłość.

PPP daje szanse na oszczędzanie publicznych pieniędzy, a jednocześnie realizowanie ważnych publicznie przedsięwzięć tak w zakresie usług jak i inwestycji. Rozwój jednak Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, według posła Adama Szejnfelda – nie powinien i nie może być uzależniony od tego, czy poszczególny minister uznaje PPP za dobrą i oczekiwaną, by nie powiedzieć priorytetową, formę realizacji zdań publicznych, ale opierać się powinien na horyzontalnej polityce Rady Ministrów, którą każdy resort byłby zobowiązany realizować. Poseł Szejnfeld podkreślił, że PPP to znana na cały świecie formuła realizacji zadań publicznych w oparciu o współpracę sektora publicznego i sektora prywatnego. Jest to metoda posiadająca niezwykle atrakcyjną i efektywną formę realizacji inwestycji, szczególnie w infrastrukturze. W Europie ta forma współpracy jest najbardziej popularna w Wielkiej Brytanii, ale również odnosi liczne sukcesy w takich krajach jak Niemcy, Francja, Hiszpania, czy Portugalia. Podobnie popularna i powszechna formuła PPP jest np. w USA, Kanadzie czy krajach azjatyckich.

Poseł Szejnfeld zaznaczył, że Polska, mimo uporządkowanych i przyjaznych regulacji prawnych, jakie przyjął rząd a następnie uchwalił parlament w 2009 r., znajduje się jednak nadal na bardzo początkowym etapie wykorzystywania tego instrumentu. W zakresie PPP wyprzedzają nas obecnie nie tylko już takie kraje europejskie jak Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania czy Francja i Irlandia,
ale także Czechy, Węgry, Słowacja, a nawet Rumunia i Bułgaria. Byliśmy więc pionierem
na etapie tworzenia dobrego, przyjaznego prawa, a obecnie wydaje się, że jesteśmy w ogonie praktycznego wykorzystania tej formuły. Szkoda, bo trzeba przyznać, ze zmiany jakie wprowadziły: nowa ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym  oraz nowa ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi, stworzyły niewyobrażalnie lepszą sytuację prawną dla PPP w Polsce, niż było to wcześniej.

Zdaniem posła Adama Szejnfelda z punktu widzenia administracji centralnej i samorządowej partnerstwo powinno być szczególnie oczekiwane w tych obszarach, w których trudno jest zrealizować daną inwestycję z wykorzystaniem tylko i wyłącznie zasobów publicznych, jak chociażby w przypadku realizacji większych projektów np. drogowych czy w sektorze ochrony zdrowia, np. budowa i utrzymanie szpitala.

W piśmie do premiera wskazane zostały także najbardziej powszechne na świecie modele, w ramach których mogą być realizowane projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, tzn.:

1. BOT (Build–Operate–Transfer)
2. DBFO (Design-Build-Finance-Operate)
3. BOO (Build–Own–Operate)
4. BTL (Build-Transfer-Lease)
5. BOR (Build-Operate-Renewal)

Poseł zaznaczył również, że mimo ciągle rosnącej popularności PPP w Europie, niestety w Polsce nadal relatywnie w niewielkim zakresie podejmowane są przedsięwzięcia w tej formule. A powinna ona być tym bardziej atrakcyjna, że pozwala unikać zwiększania długu publicznego. Jest to więc rozwiązanie bardzo korzystne, i dla budżetu państwa, i dla budżetów samorządów terytorialnych zawsze, ale szczególnie w okresie realizacji szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych z jednej strony i jednocześnie poważnych ograniczeń finansowych oraz konieczności zmniejszania długu publicznego z drugiej strony. Dlatego też poseł Szejnfeld wystosował propozycję opracowania i uchwalenia programu, w ramach którego należałoby opracować średnio czy długookresową politykę rządu dotyczącą stosowania PPP, jako formy realizacji zadań publicznych, tak w zakresie inwestycji, jak i świadczenia usług publicznych. Równolegle należałoby opracowywać krótkookresowe programy upowszechniania wiedzy i umiejętności stosowania PPP w Polsce. Nieliczne bowiem działania w tym zakresie mają obecnie charakter wyrywkowy i jednostkowy. Poseł podał także swoje propozycję jak dany program powinien wyglądać.

Marta Łasak
asystentka posła Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)