Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kolejna ustawa Szejnfelda uchwalona

Redaktor admin on 1 Wrzesień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Wczoraj, w dniu 31 sierpnia br. Sejm uchwalił kolejną ustawę przygotowaną przez posła Adama Szejnfelda a wniesioną pod obrady Wysokiej Izby przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo. Chodzi o zmianę w Kodeksie wykroczeń mającą na celu eliminację zjawiska nielegalnego handlu i łamania zasad uczciwej konkurencji na wolnym rynku. Jest to odpowiedź na wnioski wielu środowisk, zwłaszcza samorządu terytorialnego oraz Policji i Straży Miejskich, a także organizacji przedsiębiorców legalnie i uczciwe prowadzących swoją działalność.

Uprawianie procederu polegającego prowadzeniu sprzedaży towarów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie przygotowanych ma wiele negatywnych skutków. Mamy w tym przypadku do czynienia z łamaniem prawa związanego z porządkiem i spokojem publicznym, ochroną środowiska i czystością w miejscach publicznych, czy wreszcie z bezpieczeństwem na drogach i ulicach. Nierzadko jednak, ze względu na niewiadome pochodzenie towarów oraz sposób ich oferowania – np. sprzedaż towarów spożywczych z naruszeniem norm sanitarnych, albo sprzedaż towarów przemysłowych niespełniających polskich norm bezpieczeństwa, w tym dotyczących ochrony dzieci – nielegalny handel uliczny wywoływać może również zagrożenie życia i zdrowia obywateli. Niebagatelne znaczenie ma także i to, że taka działalność niejednokrotnie stanowi zakłócenie estetyki i harmonii przestrzeni publicznej – mówił w Sejmie poseł Adam Szejnfeld.

Poza naruszaniem wyżej wskazanych przepisów porządkowych powszechnie łamane są również przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Z tych powodów, nielegalny handel uliczny niejednokrotnie prowadzony jest, zwłaszcza w dużych miastach i miejscowościach turystycznych, przez zorganizowane grupy przestępcze. Działalność ta może być także powiązana z praniem brudnych pieniędzy. Osoby uprawiające ten proceder najczęściej nie opłacają opłaty targowej, nie płacą też podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Osoby te w zasadzie nie uiszczają również składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Działalność realizowana więc w takiej formie i okolicznościach jest najczęściej działalnością prowadzoną w tzw. szarej strefie – kontynuował Szejnfeld.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń ma na celu uzupełnienie obecnie obowiązujących a nieskutecznych przepisów, dlatego uzupełniono przepisy o następujące zmiany:

  1. Wprowadzono karę grzywny za prowadzenie sprzedaży towarów poza miejscami do tego przeznaczonymi. Ustanawiając zakaz sprzedaży towarów poza miejscem do tego przeznaczonym w sposób oczywisty należy taki zakaz obwarować sankcją karną. W przeciwnym razie zaproponowana norma prawna byłaby pustym przepisem.
  2. Ustanowiono fakultatywne prawo orzekania przepadku mienia, jeśli sprzedający nie będą chcieli zastosować się do nowych przepisów. Praktyka bowiem dowodzi, iż w większości przypadków mandaty nie są skutecznie i być może dopiero przepadek mienia będzie zniechęcał osoby nielegalnie handlujące w miejscach do tego nie przeznaczonych do uprawiania tego procederu.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)