Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Opóźnienia w płatnościach = bankructwa firm

Redaktor admin on 8 Październik, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Opóźnienia w płatnościach wywołują tzw. zatory płatnicze, które dotykają tysiące firm w całej Unii Europejskiej i często prowadzą do bankructw przedsiębiorstw oraz utraty miejsc pracy. Stanowią one także poważną przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów i usług na jednolitym rynku, utrudniając handel transgraniczny zakłócają konkurencję. Trzeba z tym walczyć! – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z postulatem dotyczącym działań podejmowanych w celu zapewnienia skutecznego wdrażania dyrektywy o zwalczaniu opóźnień w płatnościach. Warto przypomnieć, ze psolę Szejnfeld także w polskim pralamencie zajmował się ta problematyką prowadząc prace leigislacyjne nad przepsiami polskimi w tym zakresie. Uchwalone rozwiazania zdecydowanie ogtraniczyly zatory płatnicze ale ich nie wyeliminowaly. W calej Europeie istnieje ten problem, dlatego trzeba soobie z num poradzić także i w tej skali.

- Istnieje sporo do zrobienia na poziomie europejskim, ale szczególnie na poziomie krajowym, aby dyrektywa 2011/7/EU ustanawiająca środki mające na celu zwalczenie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych stała się skutecznym narzędziem ograniczającym zatory płatnicze oraz ułatwiającym rozwój europejskich firm – zaznaczył w swoim wystąpieniu eurodeputowany z Wielkopolski, który poprosił jednocześnie Komisję Europejską o przedstawienie wniosków płynących z dotychczasowego wdrażania dyrektwy i jej stosowania w poszczególnych państwach członkowskich.

W 2011 r. przyjęta została dyrektywa 2011/7/EU ustanawiająca środki mające na celu zwalczenie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. W akcie tym określono między innymi maksymalne terminy obowiązujące przy płaceniu faktur. Dzięki temu miały zostać ograniczone sytuacje, w których małe i średni przedsiębiorstwa muszą zmagać się z problemami finansowymi wynikającymi z opóźnień w zobowiązaniach płatniczych, przy zleceniach realizowanych na rzecz innych firm czy władz publicznych.

Według danych zawartych w raporcie z 2014 r. European Payment Index nadal istnieje bardzo wiele problemów z wdrażaniem tej dyrektywy przez poszczególne państwa członkowskie. Prawie 3/4 przedsiębiorstw w Unii twierdzi, że nie zauważyło żadnej poprawy od jej przyjęcia, a ponad połowa nadal napotyka na znaczne opóźnienia w otrzymywaniu swoich należności – napisał do Komisji Europejskiej poseł Adam Szejnfeld.

- Warto przy tej okazji zaznaczyć, że w Polsce sytuacja z każdym rokiem jest co raz lepsza. Dzięki wprowadzonym regulacjom unijnym i krajowym kilkukrotnie zmniejszyła się liczba  nieterminowych spłat należności. Jednakże istnieje jeszcze wiele krajów unijnych, które mają problemy z transpozycją tej dyrektywy, co odbija się na kondycji tych unijnych przesiębiorstw, które prowadzą działalność transnarodową – eurodeputowany z Wielkopolski.

***

Najważniejsze postanowienia wdrażanej dyrektywy 2011/7/EU ustanawiająca środki mające na celu zwalczenie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych:

  • Władze publiczne muszą zapłacić za towary i usługi, które otrzymały w ciągu 30 dni lub w wyjątkowych przypadkach, w ciągu 60 dni.

  • Swoboda umów w transakcjach biznesowych: przedsiębiorstwa powinny płacić faktury w terminie 60 dni, chyba że wyraźnie postanowią inaczej, w przeciwnym razie uznawane jest to za rażące nieuczciwe wobec wierzyciela.

  • Przedsiębiorstwa są automatycznie uprawnione do żądania odsetek za zwłokę, a także mogą uzyskać minimalną kwotę 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności płatniczych. Mogą również żądać odszkodowania dla wszystkich pozostałych uzasadnionych kosztów odzyskiwania należności.

  • Odsetki ustawowe za zwłokę w płatnościach są o co najmniej 8 pkt. proc. wyższe od stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Władze publiczne krajów członkowskich nie mogą ustalić oprocentowania za zwłokę poniżej tego progu.

  • Przedsiębiorstwa mogą łatwiej kwestionować rażąco nieuczciwe warunki i praktyki w sądach krajowych.

  • Większa przejrzystość: państwa członkowskie muszą publikować stawki odsetek za zwłokę tak, aby wszystkie zainteresowane strony były o nich poinformowane.

Źródło: Strona internetowa Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/late-payment/index_en.htm

Hanna Łuczkiewicz

Asystentka do Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)