epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Polska przez działania PiS może stracić środki z UE

Redaktor admin on 4 Maj, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Komisja Europejska przedstawiła w Brukseli projekt budżetu UE na lata 2021-27. – Będzie więcej pieniędzy w globalnym budżecie, ale może być mniej dla Polski i nie tylko ze względu na planowane ciecia środków na politykę spójności, czy rolnictwo, lecz ze względu na powiązanie dostępu do unijnych funduszy m.in. z przestrzeganiem praworządności. To wymierne, potencjalne straty dla Polski i Polaków, za które pełną odpowiedzialność poniesie Prawo i Sprawiedliwość – mówi poseł Adam Szejnfeld, komentując projekt Wieloletnich Ram Finansowych UE po roku 2020 zaprezentowany w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

- Niszczenie przez rząd PiS niezależnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiło, że nie tylko w Brukseli, ale i w większości europejski stolic panuje przekonanie o konieczności uzależnienia funduszy UE od tego, w jaki sposób kraje członkowskie szanują wartości, do przestrzegania i promowania, których zobowiązały się w traktatach. - dodaje eurodeputowany, komentując zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm umożliwiający zawieszenie i zmniejszenie finansowania ze środków UE. Wniosek w sprawie takiej decyzji ma być składany przez Komisję, a przyjmowany przez Radę UE w drodze głosowania kwalifikowaną większością głosów. Oznacza to, że zainteresowany kraj, a nawet wespół z nieliczną grupa go popierających państw, nie będzie mógł takiej decyzji zablokować.

- Przedstawienie propozycji przez Komisję rozpoczyna okres kilkumiesięcznych negocjacji, a ich ostateczny finał może być nawet już po wyborach do europarlamentu. Polska nadal ma duże szanse na uzyskaniu negocjacyjnego sukcesu, a już na samym starcie pozycja rządu PiS jest osłabiona. Brakuje, bowiem pozytywnej emocji wokół Polski, która towarzyszyła nam przy negocjacjach poprzednich budżetów wieloletnich. I trudno się dziwić. Odmowa solidarności w przezwyciężaniu kryzysu emigracyjnego, łamanie prawa przy wycince Puszczy Białowieskiej, czy w końcu wspomniane łamanie praworządności zapewne źle nastawiają do nas pozostałem państwa. Na naszą niekorzyść wpływa też mariaż z Węgrami, którzy już wcześniej od Polski byli oskarżani o łamanie europejskich wartości. To wyraźnie zmniejsza szanse na osiągnięcie optymalnego wyniku. – dodaje eurodeputowany.

Więcej informacji o kalendarzu prac i projekcie struktury budżetu:

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) ustanawiają maksymalne roczne kwoty, które UE może wydać w różnych obszarach polityki („działach”) przez okres 7-u lat. Obecne WRF obejmują okres od 2014 do 2020. Nie są one siedmioletnim budżetem UE, lecz stanowią ramy dla programowania finansowego i dyscypliny budżetowej. Roczny budżet Unii musi być zgodny z WRF.

Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 w wysokości 1 135 mld euro (972,2 mld euro w dotychczasowej perspektywie), co stanowi równowartość 1,11 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) UE-27. WRF 2021-2027 zostały podzielone na siedem kategorii wydatków („działów”) dotyczących różnych obszarów działań UE:

1. Jednolity Rynek, Innowacje i Agenda cyfrowa;

2. Spójność i Wartości;

3. Zasoby Naturalne i Środowisko;

4. Migracja i Zarządzanie Granicami;

5. Bezpieczeństwo i Obrona;

6. Sąsiedztwo i Świat;

7. Europejska Administracja Publiczna.

Parlament Europejski będzie dążyć do tego, aby prace nad WRF 2021-2027 zostały zakończone jeszcze przed końcem obecnej kadencji Parlamentu.

W najbliższych tygodniach Komisja Europejska przedstawi szczegółowe propozycje legislacyjne dotyczące przyszłych programów finansowych dla poszczególnych sektorów:

  • 29 maja - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów)
  • 30 majaInwestowanie w ludzi, Programy na rzecz spójności społecznej i wartości europejskich (Europejski Fundusz Społeczny+, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, „Kultura, Prawa i Wartości” oraz program w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości)
  • 31 maja – programy unii gospodarczej i walutowej (w tym Program wspierania reform, Instrument Stabilizacji Inwestycji oraz program PERICLES)
  • 1 czerwca – wspólna polityka rolna, Europejski Fundusz, Morski i Rybacki oraz Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
  • 6 czerwca – europejskie inwestycje strategiczne (w tym InvestEU, instrument „Łącząc Europę”, program „Cyfrowa Europa”) i przestrzeń kosmiczna
  • 7 czerwca – badania naukowe i innowacje („Horyzont Europa”, ITER oraz Euratom)
  • 8 czerwca – Program na rzecz jednolitego rynku, Program zwalczania nadużyć finansowych Fiscalis i program „Cła”;
  • 12 czerwca – migracja i zarządzanie granicami;
  • 13 czerwca – Europejski Fundusz Obronny, ochrona i bezpieczeństwo jądrowe;
  • 14 czerwca – kraje sąsiadujące i świat (w tym Instrument Sąsiedztwa i Współpracy Międzynarodowej, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej; Grenlandia oraz kraje i terytoria zamorskie; Europejski Instrument na rzecz Pokoju w Afryce).

Źródło: informacja własna oraz komunikat prasowy Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_pl.htm

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#BudżetUE #2021-2027 #Finanse #Fundusze #EuropejskieWartości #Wolność #Równość #Demokracja #EUdlaPolski #PolskaWUE #PolskaWEuropie #Zostajemy #PolacyZaUE #PolesForEU #MyChcemyUnii #KomisjaEuropejska #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)