Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

SKANDAL – nawet 1000% podwyżki na gaz!

Redaktor admin on 29 Grudzień, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Skandal. Okazuje się, iż zdarzają się sytuacje, że dostawcy gazu naliczają niektórym odbiorcom indywidulanym stawki za gaz takie jak dla przedsiębiorstw. Skutkuje to wzrostem rachunków nawet o kilkaset procent. W związku z tym senator Adam Szejnfeld wystąpił z interwencją do Jacka Sasina, Ministra Aktywów Państwowych w sprawie podwyżek cen gazu dla odbiorców indywidualnych. Chodzi o mieszkańców spółdzielni i wspólnotach mieszkaniowych.

Dostawcy gazu oferują spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na 2022 rok ceny gazu o wiele wyższe niż dotychczas. Niestety, co gorsze, w wielu przypadkach traktują te podmioty nie jako działające na rzecz odbiorców indywidualnych, lecz jako przedsiębiorców. Zarządcy wspólnot i niektórych spółdzielni słusznie zatem nie zgadzają się z takim traktowaniem, ponieważ gazu nie przeznaczają na działalność gospodarczą, nie sprzedają tego nośnika energii też na zewnątrz, ale służy on im wyłącznie do bezpośredniego dostarczania do swoich mieszkańców, lub do opalania kotłowni w celu wytworzenia energii cieplnej dla swoich członków – napisał senator Szejnfeld.

Podwyżki cen nośników energii, w tym gazu, są bardzo dotkliwe dla wszystkich – i dla obywateli, i dla przedsiębiorców. Odbiorcy indywidualni jednak są chronieni m.in. poprzez urzędowy system regulacji cen gazy i energii elektrycznej. Gorzej w tym zakresie wygląda sytuacja przedsiębiorców, którym ceny nośników energii systematycznie wrastają, a od przyszłego roku zapowiadane są podwyżki wręcz skokowe. Już bowiem podpisywane są aneksy do umów np. na dostawy gazu w roku 2022 opiewające na kilkusetprocentowe wzrosty cen. Wszystko to może zagrozić utrzymania działalności wielu firm, ale na pewno przełoży się na wzrost cen większości towarów i usług – tłumaczy senator Wielkopolski Północnej.

Jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych podwyżki cen energii elektrycznej i gazu są znacznie niższe niż dla przedsiębiorstw (zapowiadane są wzrosty odpowiednio o 24 i 54 procent), ale i tak będą one bardzo dokuczliwe dla obywateli. Niestety, spokojnie na ten problem nie mogą patrzeć mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Mimo bowiem, że nie prowadzą działalności gospodarczej i reprezentują indywidulane gospodarstwa domowe, to w wielu przypadkach zapowiada się im ogromne podwyżki cen gazu. Dzieje się tak, pomimo że PGNiG Obrót Detaliczny zakomunikowało, że przedsiębiorstwo to będzie sprzedawało gaz spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zgodnie z taryfą taką, jak dla gospodarstw domowych.

Niestety, docierają do mnie informacje, iż nie wszędzie i nie wszyscy mają zamiar zastosować się do tych uzasadnionych rozstrzygnięć, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. Do mojego biura senatorskiego wpłynęła na przykład prośba o interwencję właśnie w tej sprawie jednej ze wspólnot mieszkaniowych, mianowicie Wspólnoty Mieszkaniowej Dom Nauczyciela ul. Wągrowiecka 27, 62 290 Mieścisko, gm. Wągrowiec, Województwo Wielkopolskie. W listopadzie wspólnota ta otrzymała rachunek za gaz, którego cena wzrosła prawie dwa i pół razy, tj. dotychczasowa cena wynosiła 2,43zł za 1m3, a nowa cena opiewa na kwotę 5,39zł za 1m3. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że firma obsługująca wspomnianą wspólnotę mieszkaniową obecnie stosuje ceny sprzedaży gazu dla indywidualnych odbiorców w kwocie 0,11 zł za 1 kWh dla osób fizycznych oraz 0,34 zł za 1kWh dla osób prawnych. Mamy zatem tu do czynienia z paradoksalną sytuacją polegającą na tym, że wspomniana wspólnota, tylko dlatego, że jest zarejestrowana w KRS (wymóg założenia rachunku bankowego), została zaliczona przez dostawcę gazu do kategorii przedsiębiorstw, skutkiem czego mieszkańcy tej Wspólnoty mają nabywać gaz po cenie nie takiej, jak dla odbiorców indywidualnych, ale tak, jak dla firm. Dzieje się tak, mimo że w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych stwierdzono, że wynikający z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego „okres przejściowy obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (zagwarantowany w harmonogramie uwalniania cen gazu do 31 grudnia 2023 r.) powinien dotyczyć wszystkich tych przypadków, gdy zakup gazu dokonywany jest w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym. To z kolei oznacza, że sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie zarówno, gdy odbiorcą jest mieszkaniec domu jednorodzinnego, jak również w przypadku, gdy w imieniu odbiorców gazu w gospodarstwach domowych zamieszkujących budynek wielolokalowy stroną umowy ze sprzedawcą jest np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Ponadto w Komunikacie stwierdza się, że w przypadkach, gdy paliwo gazowe kupowane przez odbiorcę będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego jest wykorzystywane gazu w celu wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarstw domowych, rozliczenia winny być dokonywane zgodnie z cenami zatwierdzonymi przez Prezesa URE w taryfie – wyjaśniał Ministrowi zaistniałą sytuację senator Szejnfeld na konkretnym przykładzie Wspólnoty z Mieściska.

W związku z tym senator Szejnfeld zapytał Ministra, czy jego resort monitoruje pod tym względem sytuację na rynku, ale przede wszystkim, czy podejmuje działania interwencyjne nastawione na ochronę odbiorców indywidualnych. Senator wniósł o podjęcie przez rząd pilnych działań w zakresie wyegzekwowania obowiązującego stanu prawnego i ochrony interesów osób reprezentujących indywidualne gospodarstwa domowe, nawet jeśli są mieszkańcami spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#Inflacja #Podwyżki #WzrostCen #Spółdzielnie #Wspólnoty #CenyGazu

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)