epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Strasburg: Szejnfeld w obronie drobnych producentów rolnych

Redaktor admin on 15 Marzec, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Zwracanie niesprzedanej żywności dostawcom, anulowanie w ostatniej chwili zamówień na łatwo psujące się produkty spożywcze, żądanie zapłaty przez dostawcę za utratę lub pogorszenie towaru, za magazynowanie, za promowanie, za wystawianie na półkach et cetera, et cetera. Czas skończyć z tymi i podobnymi nieuczciwymi praktykami! - podkreślił europoseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, podczas debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poświęconej nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuch dostaw żywności.

Mianem nieuczciwych praktyk handlowych określa się wszelkie działania, które w sposób rażący odbiegają od dobrego postępowania handlowego oraz są sprzeczne z zasadą uczciwego obrotu i są jednostronnie stosowane przez jednego partnera handlowego wobec jego kontrahenta.

- Oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, że zróżnicowana siła przetargowa w stosunkach handlowych jest zjawiskiem naturalnym, powszechnym i nierozerwalnie związanym z funkcjonowaniem wolnego rynku. Ingerencja ze strony państwa powinna występować tylko w sytuacji nadużywania silniejszej pozycji rynkowej. Dlatego dobrze się stało, że Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie rozporządzenie. W ten sposób daje to państwom członkowskim nieco większą swobodę działania – dodał eurodeputowany z Wielkopolski.

Komisja Europejska zajmuje się problemem nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności już od kilku lat. Wcześniej promowane mechanizmy samoregulacyjne mające na celu przywrócenie równowagi rynkowej okazały się mało skuteczne. Z uwagi na powszechność występowania oraz nasilający się problemu nieuczciwych praktyk handlowych Komisja Europejska zaproponowała Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Jest to pierwszy ogólnoeuropejskim akt prawny, który w sposób kompleksowy reguluje ten obszar. Niewątpliwie najważniejszym elementem przyjętej właśnie dyrektywy jest szczegółowy wykaz przykładowych nieuczciwych praktyk handlowych, obejmujących m.in. takie sytuacje, jak:

  • nabywca płaci dostawcy później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał od dostawcy fakturę za łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze, lub później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od ustalonej w umowie daty dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych i spożywczych;
  • nabywca jednostronnie anuluje zamówienia na łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze, nie uzgodniwszy pełnej rekompensaty z dostawcą, w terminie krótszym niż 60 dni od uzgodnionego w umowie terminu dostawy tych produktów;
  • nabywca jednostronnie narzuca zmiany warunków umowy w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, sposobu, terminu lub wielkości dostaw, standardów jakości, warunków płatności lub cen produktów rolnych i spożywczych bądź usług dodatkowych w stosunku do sprzedaży tych produktów;
  • nabywca jednostronnie rozwiązuje umowę dostawy;
  • nabywca zmusza lub próbuje zmusić dostawcę do zapewnienia mu specjalnych warunków pod groźbą całkowitego lub częściowego wycofania produktów rolnych lub spożywczych tego dostawcy;
  • nabywca narzuca systemy rabatowe i opłaty za włączenie do asortymentu;
  • nabywca wymaga od dostawcy zapłacenia za marnotrawstwo produktów rolnych i spożywczych dostarczonych terminowo i o jakości uzgodnionej umową, do którego dochodzi, gdy produkty są własnością nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani winą dostawcy;
  • nabywca ujawnia osobom trzecim lub niewłaściwie wykorzystuje, umyślnie lub nie, poufne informacje dotyczące umowy dostawy, w tym poufne informacje handlowe przekazane nabywcy przez dostawcę;
  • nabywca stosuje zbyt rygorystyczne „kryteria minimalnej trwałości produktu po jego otrzymaniu” w celu odrzucenia uprzednio uzgodnionego zamówienia lub w celu odrzucenia zamówienia, które ze względów niezależnych od dostawcy nie zostało zrealizowane wystarczająco szybko.
  • nabywca pobiera opłatę za przechowywanie, przetwarzanie, wystawianie na sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych dostawcy.

#Konkurencja #UczciwaKonkurencja #WspólnyRynek #Przedsiębiorczość #Przedsiębiorcy #Producenci #ProducenciRolni #Rolnictwo #MŚP #MojaFirma #MójBiznes #Żywność #PłodyRolne #ArtykułySpożywcze #KE #KomisjaEuropejska #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #Bruksela #EPP #EPL #AdamSzejnfeld #PlatformaObywatelska #KoalicjaObywatelska #KoalicjaEuropejska

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)