Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld bardzo krytycznie o propozycjach Komisji Europejskiej!

Redaktor admin on 13 Czerwiec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Prawo pracy w Unii Europejskiej powinno być bardziej elastyczne, bardziej odpowiadające zmieniającym się realiom dynamicznego, cyfrowego świata, a nie bardziej zbiurokratyzowane, sztywne i wprowadzające ograniczenia – powiedział poseł Adam Szejnfeld w trakcie posiedzenia Koła ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grupy EPP w Strasburgu, które zajęło się propozycją Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

Zaproponowana w grudniu 2017 r. przez Komisję Europejską Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE ma zastąpić obecnie obowiązującą Dyrektywę 91/533/EWG w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy zastąpiłaby obowiązującą (tzw. „dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia”), która przewiduje, iż każdy pracownik rozpoczynający nową pracę ma prawo do otrzymania pisemnego opisu najważniejszych aspektów stosunku pracy. Komisja Europejska uznała bowiem, iż obowiązują od 1991 roku akt prawny w niewystarczającym stopniu odpowiada dynamicznie zmieniającym się realiom rynku pracy, w szczególności nowym formom pracy, które pojawiły się w ostatnich latach.

- Oczywiście zgadzam się z Komisją, iż konieczne jest podjęcie działań mających na celu dostosowanie prawa do nowych sytuacji. Ale propozycja takich zmian musi iść wręcz w odwrotnym kierunku niż projekt dyrektywy. Nigdzie bowiem na świecie nie mamy do czynienia z tak ogromną regulacją, biurokracją i kolejnymi obciążeniami administracyjnymi, jak w Europie. A tego typu działania uderzają przede wszystkim w konkurencyjność naszych przedsiębiorstw – podkreślił w dyskusji poseł Szejnfeld.

- Na wszelkie wprowadzane obecnie rozwiązania musimy patrzeć z perspektywy dekad, a nie teraźniejszości. W Unii Europejskiej mamy kilka milionów małych przedsiębiorstw, zatrudniających kilka albo kilkanaście osób. Jeżeli będziemy je traktować tak samo, jak wielkie koncerny, to doprowadzimy do zepchnięcia ich działań do szarej strefy. Przez lata w Polsce walczyłem o deregulację zawodów i otwarcie rynku. Jeżeli teraz wprowadzimy nowe, sztywne regulacje także wielu zawodach, to nie możemy się potem dziwić, że wzrośnie liczba oszustw, sztucznych tworów prawnych czy zatrudniania nielegalnych imigrantów. Jedynym słusznym kierunkiem jest elastyczność prawa pracy, a nie jego usztywnienie – podsumował eurodeputowany.

Propozycja dyrektywy jest jednym z działań Komisji w ramach wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, ogłoszonego 17 listopada 2017 r. na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu.

Według zapewnień Komisji Europejskiej przedstawiony przez nią projekt dyrektywy ma na celu uzupełnienie i modernizację dotychczasowych wymogów w zakresie informowania każdego pracownika o jego warunkach pracy. Do najważniejszych elementów propozycji należy zaliczyć:

  • Dostosowanie pojęcia pracownika do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają rozbieżności w definicjach, przez co niektóre kategorie pracowników nie są objęte przepisami. Poprzez zastosowanie definicji pracownika wynikającej z orzecznictwa Trybunału nowa dyrektywa zapewni objęcie przepisami tych samych ogólnych kategorii pracowników.

  • Objęcie zakresem obowiązywania dyrektywy różnych form zatrudnienia, które obecnie często nie są objęte ochroną. Dotyczy to m. in. pracowników domowych, osób pracujących w bardzo niewielkim wymiarze godzin lub w ramach bardzo krótkoterminowych umów. Proponowane przepisy objęłyby również nowe formy zatrudnienia, jak praca na żądanie, w systemie bonów usługowych lub za pośrednictwem platform internetowych.

  • Zapewnienie pracownikom aktualnych i rozszerzonych pakietów informacji od samego początku pracy, a nie dopiero po upływie dwóch miesięcy, jak ma to miejsce obecnie.

  • Określenie nowych praw minimalnych, takich jak prawo do większej przewidywalności pracy dla osób pracujących w oparciu o zmienny harmonogram, możliwość ubiegania się o zmianę formy zatrudnienia na bardziej stabilną z prawem do otrzymania odpowiedzi pisemnej, bądź też prawo do uzyskania obowiązkowych szkoleń bez potrącania ich kosztu z wynagrodzenia.

  • Zapewnienie skuteczniejszych środków egzekwowania praw i dochodzenia roszczeń – jako ostatecznych form rozstrzygania ewentualnych sporów, jeśli dialog okaże się niewystarczający.

Źródło: informacja własna oraz komunikat Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_pl.htm

Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0797&from=PL

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Praca #Pracownicy #Pracodawcy #PrawoPracy #RynekPracy #Zatrudnienie #Deregulacja #MŚP #SME #WspólnyRynek #Rozwój #Przyszłość #Przedsiębiorczość #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Polska #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)