Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld postuluje likwidację zatorów płatniczych

Redaktor admin on 13 Luty, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Zatory płatnicze” są  gangreną gospodarki i państwa, dotykają bowiem swoimi negatywnymi skutkami uczciwych przedsiębiorców i ich pracowników, budżety państwa oraz samorządów terytorialnych, a także fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wszyscy tracimy na zatorach płatniczych – napisał poseł Adama Szejnfeld do Ministra Finansów. Poseł zaproponował ustawowe rozwiązanie, które ograniczałoby patologię zatorów płatniczych. Sama koncepcja rozwiązania problemu nie jest skomplikowana i w swojej istocie polega na zlikwidowaniu możliwości zaliczania w koszty prowadzenia swojej działalności faktur, które nie zostały w terminie zapłacone. To powinno skutecznie zniechęcić nieuczciwych przedsiębiorców od stosowania szkodliwych praktyk kredytowania się kosztem własnych kontrahentów – twierdzi poseł Szejnfeld zapytując Ministra Finansów, czy poprze lub sam podejmie tę inicjatywę.

W ramach obrotu gospodarczego występują często istotne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań pomiędzy kontrahentami. Kwestia ta jest bardzo groźna dla małych i średnich przedsiębiorców, ale sprawia problemy także i dużym firmom. Zjawisko to w przypadku braku płatności za sprzedane towary lub wykonane usługi może istotnie pogorszyć płynność finansową firm, a w skrajnych przypadkach doprowadzać wręcz do ich upadłości. Innym negatywnym skutkiem „zatorów płatniczych” jest wypychanie części lub całości działalności gospodarczej do szarej strefy. Skutkiem braku płatności może być również brak środków na regulowanie zobowiązań podatkowych, na czym traci budżet państwa i system ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, firmy bowiem, które nie otrzymują swoich należności, nie mają pieniędzy, by opłacić podatki dochodowe, VAT, akcyzę, składki emerytalno-rentowe, czy składki na ubezpieczenia społeczne…. „Zatory płatnicze” są więc gangreną gospodarki i państwa, dotykają bowiem swoimi skutkami, i uczciwych przedsiębiorców, i ich pracowników, i budżety państwa oraz samorządów terytorialnych, i fundusze ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Wszyscy tracimy na zatorach płatniczych – napisał poseł Adama Szejnfeld do Ministra Finansów.

Poseł Adam Szejnfeld twierdzi, ż gdyby chcieć zlikwidować opisane patologiczne zjawisko najlepiej byłoby zastąpić system memoriałowy płacenia podatków systemem kasowym. Zanim jednak będzie to możliwe należałoby wprowadzić przepisy, które ograniczałyby choćby tzw. zatory płatnicze – pisze Szejnfeld. W dalszej treści zapytania poseł Szejnfeld zaproponował wprowadzenie ustawowej regulacji, która ograniczyłaby patologię polegającą na przyjmowaniu faktur za towary lub usługi i niepłacenia za nie. Nowa ustawa pozwoliłaby na uwzględnienie braku płatności od kontrahenta przy ustalaniu zobowiązania podatkowego we własnym podatku dochodowym. Osiągnięcie zakładanego celu miałoby nastąpić poprzez wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania o wartość niezapłaconych w terminie zobowiązań, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Jeżeli w późniejszym terminie dłużnik w całości lub części spełniłby swoje zobowiązanie, wierzyciel zwiększyłby podstawę opodatkowania o wartość otrzymanej płatności, a dłużnik dokonałby jej odpowiedniego zmniejszenia.

Poseł Adam Szejnfeld zapytał Ministra Finansów, czy podziela jego tezę, że „zatory płatnicze” są szkodliwe i dla przedsiębiorców i dla państwa? Chciałby też wiedzieć, czy Minister zamierza podjąć działania, w tym legislacyjne, mające na celu likwidację, a przynajmniej ograniczenie szkodliwych skutków zjawiska „domina niepłacenia należności cywilnoprawnych”? W tym kontekście poseł Adam Szejnfeld zapytał również, jak Minister ocenia jego propozycję rozwiązania problemu „zatorów płatniczych” poprzez wprowadzenie ustawowego mechanizmu podatkowego.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)