epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Brukseli: Ta umowa to sukces!

Redaktor admin on 30 Styczeń, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Koreą Południową to niewątpliwy sukces, który przekłada się na wzrost dobrobytu obu społeczeństw. Tego faktu nie mogą przesłonić niektóre opóźnienia będące po stronie koreańskiej we wdrażaniu zobowiązań nie dotyczących handlu, lecz zasad działania rynku pracy w tym kraju. ­- podkreślił europoseł Adam Szejnfeld, Stały Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Stosunków Handlowych UE-Korea w trakcie niezwykle emocjonującej debaty na forum Komisji Handlu Międzynarodowego w Brukseli.


Nasza umowa z Koreą Południową jest absolutnym sukcesem, nie tylko ze względu na jej nowatorską treść, ale i ekonomiczno-gospodarcze efekty. Chciałbym przypomnieć, iż doprowadziła ona do odwrócenia bilansu wymiany handlowej między naszymi stronami. Unia Europejska mając z Koreą deficyt w wysokości niemalże 12 mld euro obecnie ma handel zrównoważony – eksport towarów krajów Unii do Korei w tym czasie wzrósł o 77%. Podobnie dobre efekty osiągnęliśmy w wymianie usług. Po stronie Unii Europejski one wzrosły o 70% a po stronie koreańskiej o 38%. Podobnie pozytywny trend widzimy we wzroście wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Inwestycje Unii w Korei wzrosły o 34%, a Korei w Unii o 46%. Wszystkie te wskaźniki doprowadziły także do wzrostu liczby nowych miejsc pracy oraz dobrobytu obywateli obu stron. Analizując więc sytuację należy pamiętać o tych tak ważnych efektach ekonomicznych i społecznych umowy – rozpoczął podczas debaty w PE w Brukseli swoje wystąpienie europoseł Adam Szejnfeld.

Unia Europejska prowadzi szczególną polityką handlową, szczególną, ponieważ w przeciwieństwie do innych krajów na świecie, nie ogranicza się w umowach wyłącznie do kwestii ekonomiczno-gospodarczych. W zawieranych przez Wspólnotę porozumieniach znajdują się rozdziały o zrównoważonym rozwoju, dotyczące między innymi wdrażania przepisów dotyczących praw pracowniczych. W 2017 roku Parlament Europejskiej przyjął raport autorstwa europosła Adama Szejnfelda dobrze oceniający stan wdrażania Umowy o Wolnym Handlu UE – Korea Płd., w tym również rozdziału o handlu i zrównoważonym rozwoju.

- Dzisiejsza debata ma charakter bezprecedensowy, ponieważ dotyczy wniosku Unii Europejskiej o rozpoczęcie formalnych konsultacji z rządem Korei Południowej w sprawie regulacji i praktyk, które w naszej ocenie w niewystarczającym stopniu odzwierciedlają standardy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy. Mechanizm ten został uruchomiony przez Komisję Europejską po raz pierwszy i wynika między innymi z tego, iż Korea nie ratyfikowała dotychczas kilku konwencji MOP, mimo że zobowiązała się do tego w umowie z UE. Sprawa ta jest ważna, ale nie powinna przesłonić innych elementów umowy, które są realizowane bardzo dobrze i przynoszą pozytywne efekty – mówił europoseł z Wielkopolski, zastrzegające jednocześnie, iż mamy tutaj do czynienia z bardzo delikatną materią i wszelkie działania muszą być podejmowane w duchu dialogu, życzliwości i wzajemnego szacunku.

- Historia państwa i prawa, rozwoju społeczeństwa, kultury pracy, relacji między pracodawcami i pracownikami narodów pozaeuropejskich, a w szczególności krajów azjatyckich, znacząco różnią się od doświadczeń Starego Kontynentu. Rozwiązania, które dla nas są oczywistością, wymagają pewnego procesu ewolucyjnego, aby mogły rzeczywiście zaistnieć w świadomości, mentalności, a szczególnie w praktyce naszych partnerów z innych kontynentów. To o wiele trudniejsze niż proste zniesienie ceł. Nie należy więc oczekiwać, by tak zasadnicze zmiany następowały „z dnia na dzień” – dodał eurodeputowany.

- Trzeba również pamiętać o tym, iż znajdujemy się w dość szczególnym momencie: z jednej strony USA promują postawy protekcjonistyczne, z drugiej Chiny prowadzą niezwykle aktywną politykę handlową na całym świcie a nie tylko w obszarze Azji. Te tendencje osłabiają w rokowaniach pozycję Unii Europejskiej. Musimy zadbać o to, by nasze działania – nawet jeśli wynikające z troski o sytuację obywateli innych krajów – nie zostały źle zrozumiane, co mogłoby zniechęcić naszych partnerów do pogłębienia współpracy politycznej i gospodarczej z Unią Europejską – przestrzegał europoseł Szejnfeld, przeciwstawiając się radykalnym głosom ze strony socjalistów, jakie podniosły się podczas debaty.

***

Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Koreą Południową weszła w życie 1 lipca 2011 r. Była pierwszą kompleksową umową zawartą przez UE z partnerem z Azji, a zarazem jedną z najnowocześniejszych umów handlowych wdrożonych przez Unię Europejską. Przewiduje ona nie tylko stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych pomiędzy stronami, ale również i wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług. Ważną kwestia zawarta w umowie jest dbanie o zrównoważony rozwój.

Umowa znacznie zwiększyła wymianę handlową między UE a Koreą Południową. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej:

  • eksport towarów z UE do Korei wzrósł o 77% w okresie od 2010 do 2017 r., w wyniku czego deficyt handlowy po stronie UE na poziomie 11,6 mld EUR w 2010 r. został zastąpiony zasadniczo zrównoważonym handlem w 2017 r.;
  • eksport usług z UE do Korei wzrósł w latach 2010-2016 o 70%, zaś eksport usług z Korei do UE o 38% dla importu do UE z Korei;
  • w tym samym okresie bezpośrednie inwestycje zagraniczne Korei w UE zwiększyły się o 46%, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne UE w Korei wzrosły o 34%.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0225&language=PL&ring=A8-2017-0123

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Korea #Handel #WolnyHandel #UmowaHandlowa #HandelMiędzynarodowy #Gospodarka #Rozwój #Globalizacja #GlobalizacjaDobrobytu   #LiberalizacjaRynku #Bruksela #UE #UniaEuropejska #ParlamentEuropejski #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Europa #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)