Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w obronie praw obywatelskich.

Redaktor admin on 19 Czerwiec, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności, praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem każdego, w tym przede wszystkim władzy publicznej. W Polsce na straży tych praw stoi Konstytucja. Wspomniane idee i zasady są bardzo ważne dla senatora Adama Szejnfelda, dlatego podjął się pracy nad ustawą, która ma przywrócić w określonych sytuacjach prawo obywateli do sądu.

Senator Adam Szejnfeld, reprezentując trzy senackie komisje wniósł pod obrady Senatu projekt ustawy zmieniającej ustawę o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawę o scalaniu i wymianie gruntów. W tych bowiem aktach doszło do naruszenia prawa obywatela do sądu, o której mówią przepisy art. 45 i 77 Konstytucji RP.

Wolność oznacza zakaz ingerowania czynników zewnętrznych (np. władz) w sferę decyzji jednostki. Ma charakter uniwersalny – obejmuje zarówno sfery życia prywatnego jak i publicznego. Dlatego ingerencja władzy publicznej w wolność jednostki może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach i być uzasadnione przyczynami wymienionymi w Konstytucji.

Instytucja stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa – która znalazła się w projekcie prezentowanym przez senatora Szejnfelda – naprawiając przytoczone ustawy – przywróci prawo obywateli do sądu w przypadku wydania przez organ administracji błędnej decyzji i stworzy możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem oraz uzyskania odszkodowania od państwa. Ustawa jednocześnie będzie pozwalała realizować zarówno zasadę praworządności, jak i zasadę zaufania obywatela do państwa, a co ważne wzmocni także funkcjonowanie takich zasad jak: zasada bezpieczeństwa prawnego, pewności prawa i stabilności stosunków.

W dniu 18 czerwca ustawa została w głosowaniu przyjęta przez Senat stosunkiem głosów 97 za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się. Ustawa teraz trafi do Sejmu.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)