Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w sprawie kryzysu – postuluje przywrócenie rozwiązań „Pakietu rynku pracy”

Redaktor admin on 30 Styczeń, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld zwrócił się pismem do Ministra Gospodarki postulując przywrócenie  rozwiązań pakietu antykryzysowego rynku pracy. Ważnym ku temu argumentem jest to, że mechanizmy zastosowane w pakiecie antykryzysowym miały do tej pory pozytywne znaczenie dla setek tysięcy polskich pracodawców i pracobiorców, stabilizując sytuację zatrudnienia oraz dając gwarancję pracy i płacy pracownikom. Rozwiązania takie, według posła Adama Szejnfelda, „powinny być stałem elementem polskiego systemu prawa i działać  generalnie w dekoniunkturze ale i indywidualnie nawet w czasach koniunktury”.

Poseł Adam Szejnfeld na wstępie swojego zapytania wskazał, że pomoc określona ustawą antykryzysową adresowana była do dwóch grup przedsiębiorców:

•    Pierwszą byli wszyscy przedsiębiorcy, do których kierowane były mechanizmy antykryzysowe, np. m.in. dłuższe okresy rozliczeniowe, elastyczny czas pracy i ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony.
•    Do drugiej grupy należeli wyłącznie przedsiębiorcy mający przejściowe trudności finansowe. Oni otrzymali wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub ze środków Funduszu Pracy na utrzymanie miejsc pracy.

W piśmie wskazane zostały również najważniejsze rozwiązania przewidziane ustawą zwaną pakietem antykryzysowym, m. in.:
•    możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy,
•    mechanizmy indywidualnego czasu pracy,
•    ograniczenia w zatrudnianiu tego samego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony.
•    możliwość, w momencie wystąpienia przejściowych trudności, obniżenia  przez pracodawcę pracownikom wymiar czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę, bez konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego (nie dłużej niż 6 miesięcy i nie mniej niż do 1 etatu),
•    możliwość skorzystania z przestoju ekonomicznego, czyli niewykonywania pracy przez pracownika pozostającego jednak w gotowości do niej. W tym przypadku pracownicy mieli otrzymywać pensję, co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Państwo pokrywało pracodawcy z tej kwoty równowartość do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych,
•    możliwość, w sytuacji, gdy pracodawca obniżył podwładnemu wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie, pokrycia różnicy częściowo przez dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
•    możliwość przeniesienia wszystkich pracowników na pół etatu w przypadku spadku zamówień, a w firmach było można uruchomić zakładowy fundusz szkoleniowy. Dzięki temu pracownicy mogli zostać w pracy i brać udział w szkoleniach. Za okres szkoleniowy mogli otrzymać stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Szkolenia mogły być finansowane z Funduszu Pracy.

Poseł Adam Szejnfeld wskazał, że przedsiębiorcy zwracają się o przywrócenie przepisów, przynajmniej tych dla nich najważniejszych, z „Pakietu antykryzysowego rynku pracy”, który wygasł w dniu 1 stycznia tego roku. Poseł zaznaczył, że trudno się dziwić, ponieważ mają w tym swoje bardzo poważne racje. Polska obecnie nie stoi u progu recesji, kryzys jednak, który dotknął niektóre kraje Unii Europejskiej, niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie wzrostu gospodarczego w naszym kraju. U jednych przedsiębiorców może to skutkować tylko lekkim zmniejszeniem ich konkurencyjności na rynku, ale u innych może wywoływać bardzo poważne turbulencje ekonomiczne. Niestety, w skrajnych przypadkach trudności mogą skutkować nawet zagrożeniem upadłości. W takiej sytuacji, ale nawet w czasach koniunktury, bowiem zawsze pojedynczym firmom może się z różnych, obiektywnych powodów, nie wieść w biznesie przez określony czas, należałoby bardzo poważnie i odpowiedzialnie rozważyć wprowadzenie na stałe, co najmniej niektórych rozwiązań antykryzysowych, które wygasły z końcem 2011 roku.

W związku z powyższym poseł zapytał Ministra Gospodarki, czy jego resort rozważa inicjatywę legislacyjną mającą  na celu wprowadzenie na stałe niektórych rozwiązań dotychczasowego pakietu antykryzysowego w zakresie prawa pracy, a jeśli tak, to których, od kiedy i na jakich warunkach?

Marta Łasak
asystentka posła Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)