Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Usługi według Szejnfelda

Redaktor admin on 9 Grudzień, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

uuu-8

W dniu 8 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt „Pakietu Szejnfelda”. Tym razem jest to ustawa o świadczeniu usług. Projekt zawiera rewolucyjną propozycję – tzw. „dorozumianą zgodę”, dzięki której, jeśli organ administracji publicznej nie wyda rozstrzygnięcia w określonym terminie, to będzie się rozumiało, iż wyraził zgodę na złożony wniosek przez przedsiębiorcę. Nowa ustawa wprowadza także tzw. „PPK”, czyli Pojedyncze Punkty Kontaktowe, dzięki którym przedsiębiorca w Polsce będzie mógł wszystkie swoje sprawy załatwić w jednym miejscu. „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości” opracowany w Ministerstwie Gospodarki pod kierownictwem ministra Adama Szejnfelda liczy ponad 30 projektów ustaw. Większość z nich została już uchwalona, ale jak widać następne nadal trafiają do procesu legislacyjnego. Projektem ustawy o świadczeniu usług zajmie się teraz Sejm RP.

Główne rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy:
1. Uproszczenia proceduralne
Nowa ustawa wprowadzi liczne uproszczenia w zakresie procedur dotyczących szeroko rozumianej reglamentacji tj. procedur wydawania koncesji, zezwoleń, wpisów do rejestrów działalności regulowanej czy innych rejestrów.
Najważniejszymi jednak nowościami projektu są:
- Instytucja dorozumianej zgody we wszystkich procedurach, co oznacza, że po upływie terminu określonego w przepisach prawa, w przypadku bezczynności właściwego organu, wnioskodawca automatycznie uzyskuje zgodę na wykonywanie danej działalności usługowej,
- Jednokrotne przedłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku. Właściwy organ będzie miał obowiązek poinformować o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku przed upływem pierwotnego terminu,
- Obowiązek potwierdzenia przyjęcia wniosku przez właściwe organy. Potwierdzenie z mocy prawa ma zawierać informacje przydatne dla wnioskodawcy: wynikający z przepisów prawa termin rozpatrzenia wniosku, pouczenie o dostępnych środkach prawnych, informacje czy w danej procedurze jest dorozumiana zgoda.
2. Korzyści dla usługobiorców (kontrahentów i konsumentów):
- wprowadzenie dla usługodawcy zakazu dyskryminacji usługobiorcy, w szczególności ze względu na państwo pochodzenia lub miejsce zamieszkania. Określenie różnych warunków dostępu do usługi dla usługobiorców z różnych państw członkowskich UE, może być jedynie dopuszczalne, z uwagi na obiektywne kryteria np. wyższe koszty dostarczenia usługi,
- obowiązek przedstawienia przez usługodawcę usługobiorcy określonych informacji np. obowiązkowych gwarancji lub ubezpieczeń, danych kontaktowych, głównych cech oferowanej usługi.
3. Regulacja systemowa
Nowy akt prawny wprowadzi przepisy ogólne dotyczące działalności usługowej. Brak odpowiednich przepisów polskich, w szczególności dotyczących swobody świadczenia usług, był przyczyną niepewności prawnej zarówno wśród usługodawców świadczących usługi transgraniczne, jak również pracowników administracji odpowiedzialnych za stosowanie przepisów dotyczących różnych aspektów prowadzenie działalności usługowej.
Nowa ustawa wprowadza kluczowe dla sektora usług definicje działalności usługowej, usługodawcy i usługobiorcy, zgodne z prawem wspólnotowym i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości WE. Ponadto w sposób przejrzysty określa zasady wykonywania działalności usługowej.
4. Pojedyncze punkty kontaktowe
Pojedyncze punkty kontaktowe umożliwią dopełnienie wszystkich możliwych formalności i procedur związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności usługowej. Poprzez pojedynczy punkt kontaktowy usługodawca będzie mógł drogą elektroniczną, m.in.:
• zarejestrować działalność,
• uzyskać zezwolenie, wpis do rejestru działalności regulowanej czy koncesję.
Ponadto pojedynczy punkt kontaktowy udostępni informacje dotyczące:
- procedur i formalności, wymaganych dla rozpoczęcia każdego rodzaju działalności usługowej,
- właściwych organów, w szczególności umożliwiające bezpośredni z nimi kontakt,
- sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i baz danych dotyczących usługodawców i usług,
- ogólnie dostępnych środków prawnych w przypadku sporu między właściwymi organami a usługodawcą lub usługobiorcą albo pomiędzy usługodawcami,
- danych kontaktowych stowarzyszeń lub organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy usługodawcom i usługobiorcom,
- ogólnych informacji nt. wymogów mających zastosowanie w innych państwach członkowskich dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności usługowej.
5. Współpraca właściwych organów krajowych i organów z państw członkowskich UE i z państw EOG
Projekt ustawy zawiera przepisy regulujące współpracę pomiędzy właściwymi organami z państw członkowskich, kompetentnymi w zakresie podejmowania i wykonywania działalności usługowej. Celem współpracy jest zapobieganie zjawisku powielania kontroli i zwiększenia zaufania pomiędzy państwami członkowskimi do ich systemów prawnych.
Projekt ustawy określa zobowiązanie do współpracy organów krajowych z organami właściwymi państw członkowskich UE i EOG. Przepisy umożliwią wymianę informacji dotyczących działalności usługowej, a także przeprowadzanie kontroli działalności usługowej na wniosek właściwego organu z innego państwa członkowskiego oraz uprawnienie do występowania z wnioskiem o kontrolę.
Propozycja regulacji dotyczącej współpracy pomiędzy właściwymi organami określa również procedury wymiany informacji i wniosków o kontrole. Należy podkreślić, że wnioski i informacje będą przekazywane drogą elektroniczną, poprzez system IMI – system informatyczny KE stworzony w celu szybkiej wymiany informacji.

****

Projekt ustawy o działalności usługowej stanowi transpozycję przepisów dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Głównym celem dyrektywy o usługach jest ustanowienie rzeczywistego rynku wewnętrznego w dziedzinie usług poprzez likwidację barier prawnych w podejmowaniu i wykonywaniu działalności usługowej. Rozwiązania nowej ustawy zwiększą pewność prawną oraz przyczynią się do poprawy środowiska instytucjonalno – prawnego, w którym funkcjonują usługodawcy i usługobiorcy. Nowe przepisy ułatwią podejmowanie i wykonywanie działalności usługowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty z państw członkowskich UE oraz z państw EOG, jednak głównymi beneficjentami wprowadzanej regulacji będą podmioty krajowe.

Rafal Kus
Asystent posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)