Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wieje, wieje wiatr odnowy….

Redaktor admin on 9 Luty, 2024 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senat, posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji
Klimatu i Środowiska. Temat fundamentalnie ważny dla wszystkich: i dla gospodarstw
domowych, i dla przedsiębiorstw, i dla państwa – „Przyszłość energetyki odnawialnej w
Polsce”.
Jego uczestnicy podnosili, że tempo transformacji energetycznej było dotychczas
niewystarczające. Wskazywali na konieczność likwidacji barier legislacyjnych i
administracyjnych, aby przyspieszyć ten proces. Wskazywali na potrzebę przeprowadzania
konsultacji, za wstęp do których uznali to spotkanie na forum obu komisji. „Myślę, że to
dobry zwyczaj, który tym posiedzeniem zapoczątkowujemy, aby – zanim powstanie nowe
prawo – oswajać zagadnienia, budzące obawy czy kontrowersje, często z powodu niewiedzy”
– powiedziała.
„Energetyka odnawialna to kwestia cywilizacyjna, ważny element ochrony klimatu i
tworzenia perspektyw zrównoważonego rozwoju, opartego na taniej i czystej energii” –
powiedział przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator
Waldemar Pawlak. Podkreślił, że pilną potrzebą jest likwidacja barier regulacyjnych.
„Brakuje dobrych rozwiązań prawnych” – zgodził się tą opinią przewodniczący Komisji
Klimatu i Środowiska senator Stanisław Gawłowski. Ocenił, że rozwój energetyki
odnawialnej to wielkie wyzwanie dla Polski, bo „przed nami ogromna luka energetyczna i
musimy szukać nowych źródeł energii, i to taniej”. „Odpowiedź na pytanie, czy chcemy
wciąż dużo płacić za importowany węgiel i gaz, czy też zostawić te pieniądze u polskich
przedsiębiorców i tych, którzy w Polsce inwestują, jest oczywista” – stwierdził.
Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka zadeklarował, że resort dołoży wszelkich
starań, by przyspieszyć proces legislacyjny, który zagwarantuje pewność inwestycyjną
przedsiębiorcom z branży energetycznej.
Na liście spraw, które wymagają szybkiego działania, przewodnicząca Rady Głównej
Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz wymieniła m.in. aktualizację planu na rzecz
energii, klimatu i polityki energetycznej Polski do 2040 r., a także przyspieszenie rozwoju
OZE w sektorze elektroenergetycznym. W imieniu środowiska przedsiębiorców
zadeklarowała gotowość do szczegółowych rozmów i konsultacji i pomocy w poszukiwaniu
zadowalających rozwiązań.
Jak wskazywał prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz
Gajowiecki, Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel w odniesieniu do energetyki
odnawialnej: podwojenie mocy zainstalowanej z 255 GW na koniec 2023 r. do 500 GW w
2030 r. Przedstawiła pewne rozwiązania i strategie, by państwom członkowskim w tym
pomóc, np. Europejską Kartę Energetyki Wiatrowej, niedawno podpisaną przez Polskę.
„Celom tym musimy sprostać, ale nie uda się to bez nowelizacji prawa dotyczącego
inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i aktualizacji dokumentów strategicznych
państwa” – podkreślił. Wśród barier rozwoju energetyki odnawialnej wymienił m.in. zbyt
długi i skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń (permitting) dla wiatraków na Bałtyku i
na lądzie.
Doświadczeniami z transformacji energetycznej w Danii podzielił się minister ds. klimatu,
energii i zaopatrzenia tego kraju Lars Aagaard Møller. Wspomniał, że w latach
siedemdziesiątych 80% duńskiego miksu energetycznego pochodziło z węgla, a obecnie to
mniej niż 7%. Do 2033 r. 30 mld duńskich gospodarstw domowych będzie korzystać z energii
z OZE. Mówił, że głównymi celami transformacji były osiągnięcie niskoemisyjności i
bezpieczeństwa energetycznego, te same powinna sobie postawić Polska. „Mam nadzieję, że
jesteście gotowi do stworzenia zielonej energii w waszym kraju” – powiedział.
Reprezentanci organizacji, samorządu i firm inwestujących w energetykę, m.in. Projektu
Polski Wiatrak,  Polskiej Izby Biopaliw, Polskiej Grupy Biogazowej, Towarzystwa Rozwoju
Małych Elektrowni Wodnych, Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, przedstawili swoje
doświadczenia, osiągnięcia, postulaty i bariery w realizacji działań w tym zakresie.
Źródło: Senat RP
Foto: Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Senat, posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz KomisjiKlimatu i Środowiska. Temat fundamentalnie ważny dla wszystkich: i dla gospodarstwdomowych, i dla przedsiębiorstw, i dla państwa – „Przyszłość energetyki odnawialnej wPolsce”.
Jego uczestnicy podnosili, że tempo transformacji energetycznej było dotychczasniewystarczające. Wskazywali na konieczność likwidacji barier legislacyjnych iadministracyjnych, aby przyspieszyć ten proces. Wskazywali na potrzebę przeprowadzaniakonsultacji, za wstęp do których uznali to spotkanie na forum obu komisji. „Myślę, że todobry zwyczaj, który tym posiedzeniem zapoczątkowujemy, aby – zanim powstanie noweprawo – oswajać zagadnienia, budzące obawy czy kontrowersje, często z powodu niewiedzy”– powiedziała.
„Energetyka odnawialna to kwestia cywilizacyjna, ważny element ochrony klimatu itworzenia perspektyw zrównoważonego rozwoju, opartego na taniej i czystej energii” –powiedział przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senatorWaldemar Pawlak. Podkreślił, że pilną potrzebą jest likwidacja barier regulacyjnych.
„Brakuje dobrych rozwiązań prawnych” – zgodził się tą opinią przewodniczący KomisjiKlimatu i Środowiska senator Stanisław Gawłowski. Ocenił, że rozwój energetykiodnawialnej to wielkie wyzwanie dla Polski, bo „przed nami ogromna luka energetyczna imusimy szukać nowych źródeł energii, i to taniej”. „Odpowiedź na pytanie, czy chcemywciąż dużo płacić za importowany węgiel i gaz, czy też zostawić te pieniądze u polskichprzedsiębiorców i tych, którzy w Polsce inwestują, jest oczywista” – stwierdził.
Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka zadeklarował, że resort dołoży wszelkichstarań, by przyspieszyć proces legislacyjny, który zagwarantuje pewność inwestycyjnąprzedsiębiorcom z branży energetycznej.
Na liście spraw, które wymagają szybkiego działania, przewodnicząca Rady GłównejKonfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz wymieniła m.in. aktualizację planu na rzeczenergii, klimatu i polityki energetycznej Polski do 2040 r., a także przyspieszenie rozwojuOZE w sektorze elektroenergetycznym. W imieniu środowiska przedsiębiorcówzadeklarowała gotowość do szczegółowych rozmów i konsultacji i pomocy w poszukiwaniuzadowalających rozwiązań.
Jak wskazywał prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej JanuszGajowiecki, Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel w odniesieniu do energetykiodnawialnej: podwojenie mocy zainstalowanej z 255 GW na koniec 2023 r. do 500 GW w2030 r. Przedstawiła pewne rozwiązania i strategie, by państwom członkowskim w tympomóc, np. Europejską Kartę Energetyki Wiatrowej, niedawno podpisaną przez Polskę.
„Celom tym musimy sprostać, ale nie uda się to bez nowelizacji prawa dotyczącegoinwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i aktualizacji dokumentów strategicznychpaństwa” – podkreślił. Wśród barier rozwoju energetyki odnawialnej wymienił m.in. zbytdługi i skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń (permitting) dla wiatraków na Bałtyku ina lądzie.
Doświadczeniami z transformacji energetycznej w Danii podzielił się minister ds. klimatu,energii i zaopatrzenia tego kraju Lars Aagaard Møller. Wspomniał, że w latachsiedemdziesiątych 80% duńskiego miksu energetycznego pochodziło z węgla, a obecnie tomniej niż 7%. Do 2033 r. 30 mld duńskich gospodarstw domowych będzie korzystać z energiiz OZE. Mówił, że głównymi celami transformacji były osiągnięcie niskoemisyjności ibezpieczeństwa energetycznego, te same powinna sobie postawić Polska. „Mam nadzieję, żejesteście gotowi do stworzenia zielonej energii w waszym kraju” – powiedział.
Reprezentanci organizacji, samorządu i firm inwestujących w energetykę, m.in. ProjektuPolski Wiatrak,  Polskiej Izby Biopaliw, Polskiej Grupy Biogazowej, Towarzystwa RozwojuMałych Elektrowni Wodnych, Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, przedstawili swojedoświadczenia, osiągnięcia, postulaty i bariery w realizacji działań w tym zakresie.
Źródło: Senat RPFoto: Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)