epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zapomniany temat – prawa przedsiębiorców!

Redaktor admin on 12 Wrzesień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Niestety trudno mówić o symetrii między prawami pracowników i pracodawców. Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z pogłębiającą się asymetrią. Uprawnienia przysługujące osobom zatrudnionym są odpowiednio uwzględniane i zabezpieczane w prawodawstwie. I słusznie. Ale potrzeby pracodawców, potrzeby przedsiębiorców, potrzeby ludzi biznesu najczęściej nie są uwzględniane. To bardzo smutne i społecznie szkodliwe. Ważna jest więc zmiana retoryki uprawianej przez polityków, ale i inne osoby życia publicznego. Powinniśmy promować przedsiębiorczość, stawiać pracodawców  za wzór do naśladowania, szerzyć etos biznesu, tak, aby walczyć ze złymi stereotypami i budować społeczną przychylność dla tych, którzy twarzą miejsca pracy i dają innym szansę na godne życie! – podkreślił poseł Adam Szejnfeld podczas posiedzenia Koła ds. MŚP Europejskiej Partii Ludowej w Strasburgu. Tematem dyskusji europosłów była m.in. Deklaracja Praw Pracodawców zaprezentowana przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu EUROCHAMBERS.

- Wzrost gospodarczy, wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, tworzenie trwałych miejsc pracy… To tylko kilka najważniejszych wyzwań przed którymi dzisiaj stoimy i którym nie jesteśmy w stanie sprostać bez zaangażowania europejskich przedsiębiorców. Muszą oni jednak liczyć na wsparcie ze strony państwa, choćby w postaci przyjaznego, stabilnego, przejrzystego otoczenia regulacyjnego. W moim przekonaniu zaprezentowana przez Stowarzyszenie EUROCHAMBERS Deklaracja Praw Pracodawców to ważny głos w dyskusji o tworzeniu warunków sprzyjających rozkwitowi przedsiębiorczości na Starym Kontynencie – dodał eurodeputowany z Wielkopolski, zaznaczając jednocześnie, że dokument ten powinien służyć ogólnoeuropejskiej debacie, której finałem byłoby zobowiązanie frakcji politycznych i instytucji Unii Europejskiej do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zagwarantowania praw pracodawców.

***

Poniższy tekst stanowi tłumaczenie własne materiałów dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlu i Przemysłu EUROCHAMBERS:

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?pagename=DeclarationEntrepreneurialRights

Przedsiębiorcy to znacznie więcej niż osoby oferujące pracę i płacące podatki. Są to wychowawcy, trenerzy, innowatorzy, twórcy; są oni aktywnymi członkami lokalnej społeczności i siłą napędową szerokiej agendy UE w zakresie konkurencyjności.

Przedsiębiorcy zazwyczaj nie mówią o swoich “prawach”. Nadszedł jednak czas, aby politycy i urzędnicy byli bardziej aktywni, by zapewnić, iż potrzeby przedsiębiorców nie są traktowane jako coś oczywistego i że są w sposób konsekwentny uwzględniane w procesach politycznych.

Z uwagi na to, że w 2018 r. Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu EUROCHAMBRES obchodzi 60-tą rocznicę swego istnienia, przygotowana przez Stowarzyszenia Deklaracja Praw Przedsiębiorczych stanowi jego wkład w dyskusję na temat przyszłości Europy. Dwanaście praw stanowi jednocześnie mapę drogową dla programu konkurencyjności na kolejną kadencję legislacyjną UE. Zachęcamy Komisję Europejską, Parlament Europejski i państwa członkowskie, aby podjęły wyzwanie i współpracowały z EUROCHAMBERS, by zapewnić, że Europa jest najlepszym miejscem na świecie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Niniejszy wkład EUROCHAMBRES określa kluczowe zalecenia dotyczące takich reform i środków, które mogłyby zostać zainicjowane i kontynuowane na poziomie UE w okresie obowiązywania kadencji 2019-2024.

DEKLARACJA PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW

Przesłanie do instytucji Unii Europejskiej
z okazji 60-tej rocznicy istnienia EUROCHAMBRES

1. W pełni funkcjonujący jednolity rynek

Wiele niepotrzebnych różnych wymogów krajowych nadal utrudnia handel transgraniczny, szczególnie w sektorze usług. W erze cyfrowej muszą obowiązywać zasady jednolitego rynku, a jego architektura zagwarantować, że “domyślnie cyfrowy” idzie w parze z “domyślnie transgranicznym”.

2. Uczciwe i sprzyjające warunki wymiany handlowej poza UE

Silna korelacja między internacjonalizacją a wzrostem musi zostać wykorzystana, jeżeli UE ma pozostać światowym liderem gospodarczym. Podejście uwzględniające MŚP w polityce handlowej, promocja i wsparcie są kluczowe dla tego procesu.

3. Odpowiednio wykwalifikowana i elastyczna siła robocza

Niedopasowanie umiejętności i niedobory stanowią coraz większy problem dla europejskich przedsiębiorstw, jako że rynki, społeczeństwa i technologie ewoluują w coraz szybszym tempie. Prognozowanie umiejętności, mobilność, szkolenia zawodowe i współpraca biznes-edukacja są kluczowymi elementami w rozwiązywaniu tych problemów.

4. Skuteczna integracja ekonomiczna migrantów

Rozwiązanie problemu humanitarnego związanego z kryzysem uchodźczym może zakończyć się sukcesem jedynie dzięki skutecznej integracji społeczno-gospodarczej. Migranci mogą również pomóc w zmniejszeniu niedoborów umiejętności w Europie, jeśli wprowadzona zostanie skuteczna, oparta na partnerstwie procedura ze szczególnym wsparciem dla MŚP.

5. Dostępne i odpowiednie rozwiązania finansowe

Asymetria między podażą finansowania a potrzebami przedsiębiorców zmniejsza inwestycje i wzrost. Trzeba zrobić więcej na szczeblu UE, aby zapewnić lepsze dopasowanie oczekiwań podmiotów finansujących i przedsiębiorców poszukujących kapitału.

6. Przyjazne dla MŚP opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie prawodawstwa UE

Potrzeba “myślenia najpierw na małą skalę” jest powszechnie uznawana i formalnie uznawana przez decydentów, jednak wciąż zbyt często nie stosują tej zasady w praktyce. To musi się zmienić, jeśli kolejna kadencja UE ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom – stanowiącym 99% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i odpowiadającym za znacznie ponad połowę zatrudnienia i wartość dodaną – aby prosperować i napędzać konkurencyjność.

7. Środki mające na celu stymulowanie ducha przedsiębiorczości w całej Europie

Decydenci polityczni mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności przedsiębiorczości. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości powinno być zintegrowane z programami nauczania i szczególna uwaga powinna być poświęcona kobietom i imigrantom. Europa musi stać się naturalnym ekosystemem dla przedsiębiorców!

8. Ekosystem, który ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Opierając się na dynamicznym ekosystemie sprzyjającym start-upom w niektórych częściach Europy, trzeba zrobić więcej, by pomóc zarówno młodym, jak i rozwiniętym firmom w rozszerzaniu działalności. Ukończenie jednolitego rynku to najbardziej oczywisty sposób, w jaki UE może stworzyć możliwości dla przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali, ale wiele więcej można i należy zrobić na szczeblu europejskim.

9. Druga szansa po niepowodzeniu i ułatwianie transferu biznesowego

Europa musi działać, aby zminimalizować możliwe do uniknięcia niepowodzenia biznesowe i umożliwić transfer własności rentownych firm. Wskazówki i porady są ważne dla obu tych celów z uwagi na ogromną złożoność. UE powinna odgrywać aktywną rolę w napędzaniu reform i zapewnienie odpowiedniego wsparcia na wszystkich poziomach.

10. Otoczenie ekonomiczne i prawne, które pozwala podejmować ryzyko i stymuluje innowacje

Decydenci muszą uznać nieuchronny element ryzyka w biznesie, w szczególności w stosunku do wysokich, innowacyjnych działań. Urzędnicy i politycy z poziomu UE w dół w związku z tym muszą rozumieć istotę odpowiedzialnego podejmowanie ryzyka i innowacji i odzwierciedlać to w swoich decyzje i działania.

11. Zaawansowana, połączona i dostępna infrastruktura cyfrowa

Cyfryzacja jest kluczowym komponentem większości modeli biznesowych, a więc łączność i bezpieczeństwo są kluczowe. UE odgrywa kluczową rolę w definiowaniu prawnych i technicznych ram digitalizacji i muszą to robić w sposób, który jest biznesom – w szczególności MŚP – przyjazne.

12. Niedrogie i bezpieczne dostawy energii i surowców

Polityka UE zakłada dążenie do niskoemisyjnego, opartego na odnawialnych źródłach energii i w pełni kołowego gospodarka. Te ważne zobowiązania można spełnić jedynie przy aktywnym zaangażowaniu szeroka społeczność biznesowa, która wymaga odpowiednich warunków ramowych, ukierunkowanego wsparcia i podejście rynkowe.

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Przedsiębiorca #Przedsiębiorczość #PrawaPrzedsiębiorców #Praca #Pracodawca #Firma #Rozwój #MŚP #Konkurencja #OchronaKonkurencji #EUROCHAMBERS #Komisja #KomisjaEuropejska #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #Wielkopolska #Polska #Europa

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)