Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zespół Ekspertów rozpoczyna pracę

Redaktor admin on 6 Luty, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

praca

„Zespół ds. Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości KPPO”, pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda, zaczyna pracę. Zespół ma zając się bardzo szeroką tematyką z zakresu ekonomii, gospodarki i przedsiębiorczości, w tym: finansami publicznymi, budżetem państwa, podatkami oraz sprawami dużych, średnich i małych firm. W zakresie gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości przedmiotem zainteresowania Zespołu będzie więc nie tylko przemysł, ale także handel, usługi, rzemiosło i turystyka. Jednym z ważnych zakresów działalności Zespołu ma być działalność legislacyjna nastawiona na zmniejszanie biurokracji w Polsce oraz tworzenie prawa ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej. Zespół podzielony jest na dwie części. Jedną tworzą parlamentarzyści PO – posłowie i senatorowie, a drugą eksperci merytoryczni.

Zespół Ekspertów jest w trakcie kompletowania, ale obecnie w jego składzie są już m.in. prof. Bożena Popowska, prof. Tadeusz Kowalski, dr Anna Trela, dr Anna Matysek-Jędrych, dr Maciej Cieślikowski, dr Agnieszka Duplik-Khouri, dr Jan Polowczyk, dr Wojciech Nagel, dr Cezary Banasiński, dr. Wojciech Warski, mgr Arkadiusz Krężel, mgr Witold Michałek, mgr Mirosław Marek, mgr Włodzimierz Dzierżanowski, mec. Michał Stolarek, mec. Grzegorz Wlazło. Przewodniczący Zespołu i jego członkowie, niezależnie od prac wewnętrznych, będą w określonych tematach korzystali także z konsultacji i wsparcia innych ekspertów, specjalizujących się w danym zagadnieniu.

Praca członków Zespołu jest obecnie skoncentrowana na zbieraniu i katalogowaniu pomysłów i koncepcji planu na najbliższy okres pracy. Jednocześnie Zespól zajmie się zaopiniowaniem kilku niżej opisanych projektów ustaw:

1. Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którą w uproszczeniu poseł Adam Szejnfeld nazywa „Wielkie Sprzątanie. Projekt ustawy został przygotowany pod kierownictwem posła Adama Szejnfelda po kompleksowym przeglądzie polskiego prawa gospodarczego, w trakcie którego przeanalizowano ponad 200 ustaw decydując się na nowelizację ponad 100 spośród nich. Projekt ustawy wchodzi w skład „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” i jak dotąd jest najobszerniejszym dokumentem, jaki powstał w tym zakresie. Projekt proponuje zmiany, które można ująć w pięciu zasadniczych grupach: I. Dereglamentacja, II. Deregulacja, III. Derogacja i depenalizacja, IV. Uzupełnienie prawa, V. Zmniejszenie kosztów. Projekt wprowadza m.in. 1). zmniejszenie ilości zezwoleń, pozwoleń, licencji oraz podobnych instrumentów administracyjnej reglamentacji, 2). zamianę poziomu reglamentacji z „wyższej” na „niższą”, 3). zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, 4). zwiększenie dostępu do wykonywania zawodów regulowanych, 5). rozszerzenie działania jednego okienka, 6). możliwość przekształceń statusu prawnego przedsiębiorców (m.in. osób fizycznych i spółdzielni), 7). zwiększenie pozycji sądownictwa polubownego, 8). wprowadzenie elektronicznych rozwiązań w działalności notariuszy i komorników, 9). ujednolicenie zasad stosowania kas fiskalnych, 10). wprowadzenie „leasingu konsumenckiego”.

2. Ustawa o systemie promocji gospodarki. Projekt ma na celu, pierwszy raz w historii, od czasów zmian w latach 1989-1990r., stworzyć system współpracy pomiędzy podmiotami administracji rządowej oraz także między tymi podmiotami, a administracją samorządową i sektorem prywatnym, w zakresie promocji i wspierania współpracy gospodarczej Polski z zagranicą. Przede wszystkim jednak, po raz pierwszy powstałaby rządowa agencja ustawowo zobowiązana działać na rzecz wspierania aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców za granicą. Projekt określa: 1). zasady organizacji systemu, 2). jego działanie, 3). finansowanie oraz 4). podmioty systemu, 5). ich zadania, 6). zasady ich działania i 7). tryb współpracy tych podmiotów. Projekt ustawy oparty jest na modelu ustawy z 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. System promocji gospodarki tworzony ma być A/. podmiotowo przez: 1) Radę Ministrów, 2) Ministerstwo Gospodarki, 3) Ministrów właściwych wg działów, 4) Agencję Promocji Gospodarki (ma powstać z przekształcenia PAIiIZ) oraz B/. przedmiotowo poprzez: 1). tworzenie wieloletnich strategii promocji, uchwalanych przez Radę Ministrów (w konsultacji m.in. z organizacjami przedsiębiorców), 2). roczne plany wykonawcze poszczególnych pomiotów systemu (m.in. poszczególne ministerstwa, POT, Instytut im. Adama Mickiewicza, Agencję Promocji Gospodarczej (dzisiejszy PAIiIZ). Przewiduje się także nowe rozwiązania instytucjonalne: 1). kluczowym jest przekształcenie PAIiIZ w (wielofunkcyjną) Agencję Promocji Gospodarczej, 2). przekształcenie obecnego PAIiIZ ma nastąpić poprzez sukcesję generalną (tanie i szybkie rozwiązanie), 3). agencja ma być państwową osobą prawną (a nie spółką prawa handlowego, jak PAIiIZ), 4). agencja ma mieć oddziały krajowe i zagraniczne, ale nie tylko strukturalne, lecz także tzw. funkcjonalne.

3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – tzw. ustawa o upowszechnieniu stosowania e-fatur (faktur elektronicznych). E-faktury docelowo powinny w większości wyeliminować faktury papierowe. To uprości prowadzenie działalności gospodarczej, ograniczy biurokrację i zmniejszy koszty firm oraz państwa – uważa poseł Adam Szejnfeld. Propozycja nowelizacji dotyczy trzech płaszczyzn obrotu fakturami w formie elektronicznej: 1). zmian w przepisach proceduralnych, dotyczących rozpoczęcia elektronicznego fakturowania i udostępniania takich faktur organom kontroli skarbowej i podatkowej, zmierzających w kierunku uproszczenia wymogów administracyjno-formalnych, 2). zmian w przepisach technicznych, opisujących technologiczne uwarunkowania i wymagania wobec elektronicznego fakturowania, zmierzających w kierunku zapewnienia swobody technologicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obrotu, 3). zmian w przepisach określających treść faktur w formie elektronicznej i dokumentów pochodnych, zmierzających w kierunku zaakcentowania różnic pomiędzy fakturą w formie elektronicznej i w formie papierowej.

4. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń. Działalność gospodarcza prowadzona zgodnie z prawem winna być pod szczególną ochroną władzy, bowiem jest ona podstawą rozwoju państwa i dobrobytu społeczeństwa. Niestety, często jednak działalność handlowa na ulicach polskich miast prowadzona jest nielegalnie. Mimo istnienia wielu aktów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa miejscowego oraz służb i instytucji powołanych do egzekwowania prawa, praktyka dowodzi, iż przepisy oraz działania określonych instytucji w zakresie walki z nielegalnym handlem nie są skuteczne. Zaproponowana nowelizacja kodeksu wykroczeń wprowadza między innymi: 1). kary grzywny za prowadzenie handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi albo utrudniającego ruch lub postój pojazdów lub ruch pieszych, 2). podwyższenia kary grzywny w przypadku swego rodzaju recydywy w prowadzeniu nielegalnej działalności, 3). zwolnienia spod sankcji karnych sprzedaży grzybów, owoców leśnych i płodów rolnych pod warunkiem ich sprzedaży poza granicami administracyjnymi miast i na warunkach określonych w ustawie, 4). prawa dokonywania przepadku mienia, jeśli sprzedający nie będą chcieli zastosować się do obowiązujących (projektowanych) przepisów, 5). możliwości zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od niej w określonych sytuacjach.

5. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacji podatkowej. Nową instytucję odpowiedzialności urzędniczej ma wprowadzić ustawa autorstwa posła Adama Szejnfelda, nad którą już pracuje Sejm. Kolejną inicjatywą jest ustawa zmieniająca Kpa i ordynację podatkową. Ma ona wprowadzić dwa bardzo ważne rozwiązania. Pierwszym jest ustanowienie zasadny mówiącej iż urzędnicy będą musieli w przypadku, gdy istnieje kilka możliwości interpretacyjnych danego przepisu, wybrać tę najkorzystniejszą dla obywatela. Drugim rozwiązaniem ma być zakładane tzw. metryczki sprawy. Chodzi o to, by w każdej chwili można było ustalić który z urzędników, w jakim zakresie i kiedy zajmował się daną sprawa. Ułatwi to dochodzenie i karanie tych, którzy przyczyniają się do złego załatwiania spraw obywateli. Projekt ma być inicjatywą Komisji Przyjazne Państwo.

Antoni Kolasa
Dyrektor Biura Posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)