Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Adam Szejnfeld – Deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej – propozycja autorska

Redaktor admin on 23 Styczeń, 2021 dostępny w Promocja, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Adam Szejnfeld

Deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej

(propozycja autorska)

1.     Platforma Obywatelska jest partią, której celem jest cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej, jako demokratycznego państwa prawnego.

2.     Platforma Obywatelska w swojej działalności dąży do:

  • pogłębienia integracji europejskiej na rzecz utrzymania pokoju, współpracy i współdziałania narodów i państw Unii Europejskiej.
  • utrwalania wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności praw człowieka i obywatela, demokracji, praworządności, równości, w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
  • odbudowania, a następnie skutecznego umacniania ciągłości demokratycznego państwa oraz siły jego instytucji publicznych m.in. poprzez faktyczny, a nie tylko formalny, rozdział państwa i kościoła, umacnianie apartyjnej, niezależnej i obiektywnej służby cywilnej w kraju, jak i za granicą, a przede wszystkim niezależności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w tym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
  • decentralizacji zadań publicznych, wzmocnienia samorządu terytorialnego oraz budowania administracji publicznej przyjaznej obywatelom,
  • ochrony własności prywatnej oraz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej,
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na dialogu oraz zasadach wolnego wyboru, wzajemnego szacunku, pluralizmu, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości i solidarności,
  • zrównoważonego rozwoju poprzez zeroemisyjny przemysł i „zieloną” energetykę mające przywrócić nam wszystkim w Polsce, w Europie i na świecie czystą ziemię, wodę i powietrze.
  • rozwoju oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki kształtujących niezależność intelektualną, zawodową i finansową swoich obywateli oraz ich konkurencyjność już nie tylko na lokalnym, ale i globalnym rynku pracy,
  • zrównania szans i poziomu życia ludzi w miastach i na wsi tak, aby miejsce urodzenia, kształcenia i pracy nie decydowało o losie i przyszłym życiu obywateli.

3.     Platforma korzystając z praw przewidzianych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawa międzynarodowego oraz opierając się na przepisach powszechnie obowiązujących realizuje swoje cele i zadania, m.in. poprzez udział w życiu publicznym i politycznym państwa i społeczeństwa, w tym uczestniczenie w wyborach wszystkich szczebli, wysuwanie kandydatów do organów władzy publicznej oraz współpracę i współdziałanie z instytucjami i organizacjami, z którymi łączą ją zbieżne cele oraz wartości cywilizacji euroatlantyckiej.

Adam Szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)