Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Buduj albo bankrutuj? Dość takiej alternatywy!

Redaktor admin on 10 Listopad, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Zamówienia publiczne to niezwykle istotny aspekt inwestycji publicznych. Są one równie ważne z punktu widzenia przedsiębiorstw, bowiem napędzają inwestycje sektora prywatnego i wspomagają powstawanie nowych miejsc pracy. – Paradoksalnie, w czasach wzrostu koniunktury gospodarczej, obserwujemy jednak także wiele sytuacji niekorzystnych, a wręcz patologicznych, dla realizacji zamówień publicznych – podkreśla poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z postulatem zwiększenia elastyczności w zakresie renegocjacji umów, dzięki którym możliwe będzie urealnienie budżetów zamówień.

Warto przypomnieć, iż w kwietniu 2014 roku weszły w życie trzy nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych i koncesji, tj. dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, których celem było uproszczenie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych. Niestety, jak pokazuje praktyka, w/w akty prawne nie rozwiązały bardzo poważnego problemu, jakim jest faktyczny brak możliwości renegocjacji warunków umów o zamówienia publiczne i urealnienia ich budżetów.

- W okresie korzystnej koniunktury gospodarczej wzrastają ceny surowców, półproduktów i produktów. Przede wszystkim wzrastają jednak koszty pracy. Mało tego dochodzi w ogóle do drastycznego braku sił wykonawczych na rynku. Wszystko to przekłada się na radyklany spadek rentowności, zwłaszcza kontraktów wieloletnich. Wszystko to wywołuje „skutki uboczne” w postaci przede wszystkim zatorów płatniczych. To natomiast staje się w wielu przypadkach przyczyną upadku realności budżetów zawartych kontraktów - wyjaśnia eurodeputowany, zwracając jednocześnie uwagę na skutki dla przedsiębiorstw.

- W konsekwencji wykonawcy są obciążeni nieproporcjonalnie większymi nie tylko kosztami, ale w szerszym tego słowa rozumieniu, ryzykiem gospodarczym niż zamawiający. Z tych powodów wielu opuszcza place budów, aby nie zbankrutować. Kończy się to jednak i tak fatalnie dla tych firm, ich podwykonawców a przede wszystkim pracowników – dodaje poseł Szejnfeld, który uważa, iż trudno zaakceptować sytuację w której wykonawcy są obciążeni nieproporcjonalnie większym ryzykiem niż zamawiający, co doskonale obrazuje sytuacja przedsiębiorstw budowlanych realizujących znaczące i wieloletnie publiczne projekty infrastrukturalne.

- Stąd właśnie moje wystąpienie do Komisji Europejskiej z pytaniem o działania, w tym legislacyjne, jakie Komisja zamierza podjąć, aby w większym stopniu zrównoważyć pozycję uczestników rynku zamówień publicznych w UE. W szczególności zaś chodzi o wzmocnienie prawa do renegocjacji kontraktów, dzięki czemu w uzasadnionych przypadkach możliwe stanie się urealnienie budżetów zamówień – podsumowuje eurodeputowany.

****

Dnia 17 kwietnia 2014 r. weszły w życie trzy dyrektywy:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego w sprawie zamówień publicznych (tzw. dyrektywa klasyczna);

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa);

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, która tym samym ustanawia odrębny reżim dla udzielania koncesji.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji nowych rozwiązań do krajowych porządków prawnych do dnia 18 kwietnia 2016 r.

#ZamówieniaPubliczne #Konkurencja #UczciwaKonkurencja #Gospodarka #Inwestycje #Rozwój #Przedsiębiorczość #Przedsiębiorcy #MŚP #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Europa #Wielkopolska

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)