Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Miliony młodych ciągle bez pracy

Redaktor admin on 12 Kwiecień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Kryzys gospodarczy z 2008 r. spowodował, że wejście młodzieży na rynek pracy stało się jeszcze trudniejsze. Sytuacja ta co prawda w ostatnich latach poprawiła się, lecz na koniec czerwca 2016 r. ponad 4,2 mln młodych osób w wieku do 25 lat w UE nadal było bezrobotnych. Niestety, obecna polityka Unii w tym zakresie przynosi niewielkie skutki – uważa poseł Szejnfeld, który zwrócił się do Komisji Europejskiej o podjęcie bardziej skutecznych i możliwych do zrealizowania działań.

W 2013 roku Komisja Europejska zainicjowała program „Gwarancje dla młodzieży”, którego celem jest zapewnienie, aby wszyscy młodzi ludzie w wieku do 25 lat otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia lub chwili, gdy zostali bez pracy.

- Niestety wydaje się, że efekty wprowadzania w życie „Gwarancji dla młodzieży” nie spełniają wcześniejszych oczekiwań. Liczba osób bezrobotnych nadal utrzymuje się bowiem w Europie na wysokim poziomie, a procent młodych, którzy dzięki programowi znaleźli pracę, jest niewielki - zaznaczył w piśmie do Komisji poseł Szejnfeld, pytając jednocześnie o jego wyniki w poszczególnych państwach członkowskich.

W lutym 2013 r. Rada i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie ustanowienia inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w celu zwiększenia unijnego wsparcia finansowego dostępnego dla regionów, gdzie stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 proc. w 2012 r. Całkowity budżet inicjatywy (w odniesieniu do wszystkich kwalifikujących się państw członkowskich UE) na lata 2014–2020 wynosi 6,4 mld euro.

- Należy pamiętać, że oprócz konsekwencji finansowych bezrobocia dla młodych, wpływa ono także na przyszłą zdolność do zatrudnienia, zagrożenie ubóstwem, wykluczenie społeczne i status społeczny. Wysoka stopa bezrobocia ma ponadto negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i wydajność oraz stanowi poważne obciążenie gospodarcze dla całych społeczeństw - podsumował pismo do Komisji poseł z Wielkopolski.

***

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia skierowana jest do młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo (tzw. młodzież NEET), w tym do młodzieży długotrwale bezrobotnej lub tych, którzy nie zarejestrowali się jako osoby poszukujące pracy.

Dzięki inicjatywie młodzi ludzie mieszkający w tych częściach Europy, gdzie problemy są najbardziej dotkliwe, mogą otrzymać ukierunkowane wsparcie.

W ramach inicjatywy wspiera się przede wszystkim:

  • przyuczanie do zawodu
  • staże
  • pośrednictwo pracy
  • dalsze kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma zatem charakter uzupełniający w stosunku do działań podejmowanych na poziomie krajowym, zwłaszcza tych wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a jej celem jest tworzenie lub wdrażanie programów gwarancji dla młodzieży. EFS nie tylko wspiera osoby prywatne, ale przyczynia się również do zreformowania instytucji oraz usług edukacyjnych i szkoleniowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=pl

Hanna Łuczkiewicz
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)