Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Stop dyskryminacji pracowników!

Redaktor admin on 25 Wrzesień, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld, wraz z eurodeputowanymi reprezentującymi różne kraje i grupy polityczne, wystąpił z pisemnym oświadczeniem w sprawie prawa pracowników do swobodnego przemieszczania się w Europie. - Jeżeli chcemy w pełni korzystać z możliwości, jakie daje Unia Europejska i jednolity rynek europejski, musimy zadbać o to, aby europejskie przepisy były lepiej wdrażane w porządkach prawnych poszczególnych państw członkowskich. Ma to szczególne znaczenie, gdy mówimy o tak ważnej kwestii, jak zakaz niedyskryminacji ze względu na narodowość, płeć czy wiek, także w sferze zawodowej - uważa poseł Szejnfeld.

- Zasadę równego traktowania pod względem zatrudnienia i szkolenia, niezależnie od płci, religii lub przekonań, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i wieku, zapewniają na szczeblu UE dyrektywa w sprawie zatrudnienia, dyrektywa w sprawie równości rasowej oraz liczne akty dotyczące aspektu płci. Jednak w niektórych państwach członkowskich dyrektywy te są rozumiane i wdrażane w różny sposób. Jest to związane z faktem, że w wielu państwach członkowskich prawo krajowe nie zakazuje wyraźnie dyskryminacji ze względu na narodowość, płeć i wiek – zaznaczyli w swoim wystąpieniu eurodeputowani.

Ważne jest, aby Komisja Europejska dokładnie monitorowała proces wdrażania przez państwa członkowskie przepisów przyjmowanych przez Unię Europejską – uważa eurodeputowany z Wielkopolski.

W obszarze zatrudnienia związki zawodowe i partnerzy społeczni mają do odegrania kluczową rolę w poszerzaniu wiedzy zarówno pracowników, jak i pracodawców na temat przeciwdziałania dyskryminacji. Wiele państw członkowskich zapewnia również praktyczne wytyczne na temat swoich przepisów antydyskryminacyjnych obejmujące sytuacje w miejscu pracy. Nie jest to jednak stan powszechny.

***

Ochrona przed dyskryminacją jest jednym z obszarów, w których prawo UE ma ogromny wpływ na codzienne życie Europejczyków. Kompleksowe ramy zapewniane przez dwie unijne dyrektywy antydyskryminacyjne z 2000 roku (dyrektywa w sprawie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe oraz dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy) kształtują krajobraz europejskiego prawa antydyskryminacyjnego już od ponad dekady. Przed transpozycją obu tych dyrektyw niektóre państwa członkowskie nie miały niemal żadnych przepisów w tej dziedzinie. Dyrektywy wprowadziły do prawodawstwa wszystkich państw członkowskich nowe elementy takie, jak ochrona przed dyskryminacją ze względu na wiek. Obie dyrektywy zostały formalnie wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie, jednak w praktyce nie zawsze są one odpowiednio stosowane.

Więcej informacji:

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:c10823

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)