epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W sukurs małym i średnim firmom

Redaktor admin on 6 Lipiec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki Unii Europejskiej. Mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom administracyjnym i regulacyjnym oraz muszą zmagać się z trudnymi warunkami, w tym z niedoskonałościami rynku.  – Świat dookoła nas się zmienia. Zmienia się także gospodarka i struktura europejskich firm. Postępuje technologizacja i cyfryzacja rynku pracy. Musimy w UE podążać za tymi zmianami, także i w kontekście definiowania MŚP – powiedział poseł Adam Szejnfeld, podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat definicji MŚP w Unii Europejskiej.

Obecna definicja obowiązuje od 2003 roku na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej określającego kryteria definiowania MŚP. Około 100 kolejnych aktów ustawodawczych UE odnosi się do tej definicji, ustanawiając zasady wsparcia specjalnego dla MŚP w postaci finansowania, uproszczonych procedur i zwolnień. Komisja Europejska regularnie monitoruje wdrażanie unijnej definicji MŚP oraz co kilka lat przeprowadza ocenę potrzeby gruntownej jej zmiany. Jednakże, w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 września 2016 r., wskazujących na pewne problemy, które mogą mieć zastosowanie przy stosowaniu definicji, Komisja postanowiła przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne na temat możliwych zmian.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa to autentyczna potęga. Ponad 99% firm to właśnie MŚP. Zatrudniają ponad 90 mln ludzi w Europie. Generują ponad 4 mld wartości dodanej. Ale z drugiej strony są to firmy, którym jest najtrudniej na rynku. Cierpią z powodu braku dostępu do kapitału, nadmiernej biurokracji, sztywnego prawa pracy, czy też wysokich kosztów utrzymania. To właśnie te firmy potrzebują wsparcia publicznego, ale by to wsparcie było skuteczne, trzeba umieć dobrze definiować, które firmy należą do tego sektora, a które nie – powiedział podczas debaty eurodeputowany z Wielkopolski.

Rygorystyczna definicja MŚP jest instrumentem, który mógłby ograniczyć niedoskonałości rynku oraz problemy nieodłącznie związane z konkurencją między przedsiębiorstwami różniącymi się pod względem wielkości, wolumenu aktywów czy modelu biznesowego. Co więcej, doprecyzowanie kryteriów pomoże uniemożliwić większym podmiotom, ewentualne tworzenie sztucznych struktur przedsiębiorstw, które pozwoliłyby na wykorzystywanie definicji MŚP, aby czerpać z przeznaczonego tylko dla nich wsparcia.

- Świat się zmienia. Zmienia się także gospodarka. Powstają nowe formy działalności gospodarczej, nowe przestrzenie działalności gospodarczej, także w internecie. Dlatego definicja, która jest oparta na tradycyjnych kryteriach, jak liczba zatrudnionych pracowników czy obroty, nie przystaje do dzisiejszych czasów. Warto więc zastanowić się nad nową definicją, tak abyśmy mogli jako Unia Europejska i państwa członkowskie bardziej efektywnie wspierać ten bardzo ważny sektor gospodarki – podsumował europoseł Adam Szejnfeld.

***

W przyjętej dzisiaj rezolucji Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską, aby rozważyła dostosowanie definicji MŚP, przy jednoczesnym uwzględnieniu prognoz gospodarczych Komisji dotyczących inflacji i produktywności pracy, tak aby uniknąć konieczności przeprowadzenia następnej szybkiej korekty w nadchodzących latach. Ponadto, podkreślono, że liczba pracowników stała się szeroko przyjętym kryterium i powinna pozostać głównym kryterium, uznając, że obrót i bilans również stanowią istotne kryteria definicji.  Wezwano jednak o rozważenie zasadność dodatkowych kryteriów, takich jak „ukierunkowane na wywóz” (wysokie obroty z tytułu wywozu w stosunku do liczby pracowników), „prowadzone w znacznym stopniu przez właściciela” czy „wysoki współczynnik kapitałowy”. Parlament także apeluje o doprecyzowanie pojęcia „przedsiębiorstwo powiązane” i „przedsiębiorstwo partnerskie”, a także statusu MŚP podczas łączenia przedsiębiorstw.

Pełny tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0304+0+DOC+XML+V0//PL

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#MŚP #Gospodarka #Rozwój #Przedsiębiorczość #Przedsiębiorcy #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Polska #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)